• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Zdravstvene vede (Health Sciences)

  Študijski program tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede je namenjen pridobivanju znanj, kompetenc in sposobnosti za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in razvojnih problemov na področju zdravstvenih ved. Zahtevnost študija in njegove splošne in specifične kompetence so na najvišji zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij. Doktorski študij Zdravstvene vede ima tri smeri ali znanstvena področja: Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Integrirana zdravstvena in socialna oskrba (Integrated Health and Social Care)

  Študij omogoča doseganje končnih izidov, ki zagotavljajo izvajanje integrirane zdravstvene in socialne oskrbe bolnih, invalidnih in oslabelih oseb, ki potrebujejo dolgotrajno, kontinuirano in celostno oskrbo. Magistrski študijski program omogoča poglabljanje znanja na širših družbenih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in novih ali spremenjenih okoliščinah pri integrirani in kontinuirani zdravstveni obravnavi pacientov ter medpoklicnem sodelovanju pri skupnostni skrbi za zdravje, kakovost življenja in dobro počutje pacientov. Obvezen sestavni del programa so temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Doktorski študij Fizioterapije bo izobrazil in oblikoval v strokovne in vešče zdravstvene delavce na področju medicinske rehabilitacije. Študijski program predstavlja novost v slovenskem prostorusaj, vnaša manjkajoče temeljno znanje na področju znanstveno raziskovalnega dela in reševanja znanstvenih problemov. Obsega na dokazih podprto prakso in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, sodobne pristope pri zdravstveni obravnavi in politiki, kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende, znanstvene poglede na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte na področju fizioterapije in drugih zdravstvenih poklicih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Temeljni cilj programa je izobraziti fizioterapevta, kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Poleg temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanj in poleg specialnih znanj obvladovanja postopkov in metod fizioterapevtske obravnave bo pridobil še znanja komunikacije, psihologije, managementa, raziskovanja in etike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija je izobraziti in usposobiti diplomante za strokovno, odgovorno, varno in etično opravljanje poklica fizioterapevta na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti in zdraviliščih v skladu z zahtevami Odredbe o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Fizioterapija

  Drugostopenjski študijski program Fizioterapija je študijski program, ki traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS. Študijski program je usmerjen na manualne terapije (kot npr. ortopedska manualna terapija) in s tem spremlja razvoj fizioterapevtske stroke v svetu in neposredno prispeva k dvigu kakovosti slovenskega zdravstva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisokošolski zavod Fizioterapevtika (PHYSIOTHERAPEUTICA)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Zdravstvena nega (Nursing)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo po zaključenem študijskem programu usposobljen za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Laboratorijska zobna protetika (Laboratory dental prosthetics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je usposobiti strokovnjake na vseh področjih dentalne tehnologije. Poleg vsebin iz strokovnega tehnološkega področja so vanj vključene tudi vsebine, ki razvijejo ustrezen sodoben pristop do pacienta in do odnosa pri ustvarjanju njegove stomatoprotetične restavracije. Laboratorijska zobna protetika je veja zdravstva, pri kateri sta tehnologija in doktrina v zadnjih letih zelo napredovali. Osnovni tim v zobozdravstvu sestavljata zobozdravnik, ki opravlja klinični del posegov v ustni votlini, in inženir zobne protetike, ki opravi tehnološki del, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in moralno-etičnih meril, katerih vsebina je enaka za vse izvajalce zdravstvenega varstva. Diplomant laboratorijske zobne protetike zna povezovati teoretično znanje iz različnih področij s praktičnimi izkušnjami pri delu za paciente. Obvlada teoretično in praktično znanje za samostojno opravljanje dela v interdisciplinarnem timu pri izvajanju načrtovanja in izvedbe ustrezne zobne restavracije, ob tem pa zna tudi ocenjevati in zadovoljevati pacientove potrebe ob upoštevanju načel profesionalne etike. Zna voditi in organizirati lastno delo ter organizirati delovni proces v zobnem laboratoriju in se je sposoben vključevati v raziskovalno delo na svojem poklicnem področju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih št ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Bioinformatika (Bioinformatics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izvajajo Fakulteta za zdravstvene vede v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Kompetence diplomanta obsegajo sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri preučevanju genomike in protemike z namenom preprečevanja bolezni in hitrejšim iskanjem možnosti zdravljenja. Študenti pridobijo sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic dejavnikov v biokemiji in znajo kritično ovrednotiti dogajanja na področju naravoslovja (predvsem v biologiji, biokemiji in molekularni genetiki). Med splošnimi kompetencami so posebej izpostavljene naslednje kompetence: sposobnost pravilne aplikacije temeljnih znanj s področja znanstvenih metod in laboratorijskih tehnik; napredne spretnosti za aplikacijo metod molekularne in celične biologije ter biofizike za raziskovanje in reševanje kompleksnih biomedicinskih problemov in sistemov; poznavanje metod genomike in proteomike in njihova aplikacija; poznavanje metodologij in paradigem informacijske tehnologije za shranjevanje, analizo, sintezo in vizualizacijo genomskih in proteomskih podatkov; kompetence za oblikovanje zdravstvenih informacijskih sistemov na splošno in bolj specifično za oblikovanje bioinformacijskih sistemov; vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev; uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju bionformatike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spl ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zdravstvena nega

  Študijski program je zgrajen iz študijskih vsebin, ki omogočajo opolnomočenje diplomantov s sodobnimi znanji s področja zdravstvene nege in zdravstva. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomante z modernim aplikativnim znanjem s področja zdravstvenih ved, to so diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, ki bodo usposobljeni za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (Faculty of Health and Social Sciences...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages