• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 54 items
 1. Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

  Yhtenä perusluonnontieteenä geologia käsittää maapallon ja muidenkin planeettojen elottoman ja elollisen luonnon kehityksen aina aurinkokuntamme syntyhetkistä nykypäivän luonnonilmiöihin. Maapallomme eri ympäristöt ovat rakentuneet pitkällisten geologisten prosessien kautta ja näiden geologisten ilmiöiden ymmärtäminen on tullut yhä tärkeämmäksi ihmiskunnalle. Monien nykypäivän polttavimmiksi globaaleiksi ongelmiksi luonnehdittujen ilmiöiden, kuten mineraalisten luonnonvarojen, öljyn ja juomaveden riittävyys ja yhä intensiivisemmäksi käyvä rakentaminen, aluesuunnittelu ja luonnonsuojelu tarvitsevat tuekseen luotettavaa geologista tietoa. Geologian tutkimuskohteina ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset. Koulutuksen keskeinen tavoite on antaa opiskelijoille näkemys maapalloa muokkaavista fysikaalis-kemiallisista ilmiöistä. Heitä opetetaan käyttämään geologista tietoa maa- ja kallioperän tutkimuksessa maastossa ja laboratoriossa sekä erilaisissa käytännön tehtävissä. Geologista tietoa opitaan soveltamaan laaja-alaisesti maankamaran luonnonvarojen etsimisessä, hyödyntämisessä ja suojelussa sekä toisaalta ympäristögeologisen suunnittelun piirissä. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Geology, Master of Science (2 years)

  För närmare information om studiernas innehåll  se: http://www.abo.fi/ansok/geologisok ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Geology, Master of Science (2 years)

  As one of the principal natural sciences, geology comprises the evolution of the nature of the Planet Earth and other planets, from the earliest stages of the solar system into the present-day natural processes. Different environments of the Earth have developed during long-term geological processes and understanding of the processes has become more and more important to the society. The solving of many significant societal issues and global challenges, such as the supply of metallic minerals, oil and drinking water, as well as urban planning and engineering and environmental planning and conservation, requires solid expertise in geology to support the decision-making. The central goal of the studies is that the student will understand the physical-chemical processes that affect the Planet Earth, and will be further able to apply the knowledge for scientific or practical purposes. The studies include both theoretical and practical teaching, part of the latter conducted in the field. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Geology, Master of Science (2 years)

  Syventävien opintojen alussa perehdytään kaikilla erikoistumislinjoilla alan keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Geologian opintoihin kuuluu myös intensiivistä pienryhmäopetusta harjoitustyökursseilla, ohjattua laboratoriotyöskentelyä erikoiskursseilla tai räätälöityjä lyhytkursseja ulkomaisten ja kotimaisten asiantuntijoiden johdolla. Sokerina pohjalla ovat kuitenkin erilaiset kenttäkurssit, opintomatkat, tutkimusmatkat ja ekskursiot. Niillä päästään tutustumaan opiskeltaviin aiheisiin niiden luonnollisessa ympäristössä ja saadaan kokemuksia, joista riittää kerrottavaa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Geosciences, Double Degree, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2y)

  The Double Degree Master's Programme in Geosciences is a degree programme, which is done in a collaboration with Luleå University of Technology, Sweden and Oulu Mining School. The aim is to provide the competence to work as experts in different fields of geosciences in the public and private sector. It guides them to understand the action of geological processes and the mechanisms of formation of different geological formations as well as utilizing mineral enrichments from explorations to environmental aspects of mines.  ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinto-ohjelman sisällössä korostuu kansainvälisen yhteistyön merkitys. Opetus sisältää ymmärryksen uusita geologisista ja geokemiallisista tutkimusmenetelmistä ja saavutettava kokonaiskuva mm. kilpialueiden geologisesta kehityksestä tulevat olemaan opiskelijan keskeistä osaamisaluetta mm. malmipotentiaalin ja malmiresurssien arvioinnissa.Tutkimusalana geotieteet  on monitieteinen ja sen vuoksi sitä tukevia hyödyllisiä oppiaineita  ovat mm. kemia, fysiikka, matematiikka ja tietojenkäsittelytieteet sekä erityisesti kaivos- ja rikastustekniikka ja muut teknillistieteelliset alat kuten prosessi-, vesi- ja ympäristötekniikka. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet uuden sukupolven geotieteilijöille osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Taloudellinen geologia kytkeytyy moniin geotieteiden erikoisaloihin, taloustieteisiin sekä ympäristö- ja yhteiskuntatieteisiin. Koulutuksessa kenttä- ja laboratoriotyöskentely sekä työharjoittelu muodostavat teoreettisten opintojen ohella tärkeän osuuden. Koulutuksella saavutetaan useita yleisiä valmiuksia kuten kyky monipuoliseen viestintään ja ongelmanratkaisuun. Kansainvälisyys on luonteva osa koulutusta ja tulevia työtehtäviä. Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskelijalle siirtyä halutessaan jatkamaan opintojaan ulkomaisiin yliopistoihin tai toimia kansallisissa ja kansainvälisissä malminetsintäorganisaatioissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Geotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Geotieteiden kandidaattina saat aivan uudenlaisen näkökulman ympäröivään luontoon: näkemämme luonto on geologisten prosessien muodostamaa ja muokkaamaa. Kenttäopetus onkin geotieteiden opetuksen kivijalka. Perus- ja aineopinnoissa opit perusasiat maapallon prosesseista, koostumuksesta, rakenteesta ja historiasta, opit tunnistamaan mineraaleja, kivilajeja, maalajeja sekä fossiileja ja ymmärtämään niiden merkityksen. Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelet myös muita aineita (esim. kemia, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede), jotka antavat tarvittavan taustatuen geotieteiden opinnoille. Luentosalien lisäksi opintoja toteutetaan monenlaisissa ympäristöissä, kuten opetuslaboratorioissa, kenttäkursseilla tutkimusasemilla tai opintomatkoilla muille mantereille. Opinnot sisältävätluentojen lisäksi runsaasti itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä, erilaisia harjoituksia sekä työelämään valmentavaa sisältöä. Geotieteiden opiskelijat muodostavat tiiviin ja aktiivisesti toimivan yhteisön, jonka keskiössä ovat geologian opiskelijajärjestö Vasara ry ja geofysiikan opiskelijajärjestö Geysir. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kemia, filosofian maisteri (2 v)

  Opinnot sisältävät kemian teorioiden, tutkimus- ja laboratoriomenetelmien perusteiden sekä laaja-alaisen ja uuden kemian tiedon oppimista. Opetuksessa käytettävät monipuoliset opetusmenetelmät ja modernit tilat luovat hyvän pohjan kemian syvälliseen oppimiseen. Tutkinto antaa valmiudet opintojen soveltamiseen työelämässä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. Pääaineen opinnot ja osa sivuaineopinnoista sekä kieliopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelmassa opiskeleville. Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kemian tutkinto-ohjelmassa tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op. Sivuaineopintoina voidaan suorittaa muiden tutkinto-ohjelmien tai muiden yliopistojen opintoja. Kemian tutkinto-ohjelmassa sivuaineiksi suositellaan matematiikkaa, fysiikkaa ja prosessitekniikkaa, jotka antavat tutkinnolle hyvän työelämävastaavuuden ja valmistavat maisterivaiheen opintoihin. Muina sivuaineina voi opiskella mm. biokemiaa, biologiaa, geologiaa, ympäristötekniikkaa, taloustiedettä ja kasvatustiedettä. Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen. Maisteriopintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa. Maisteriopinnot koostuvat kemian pakollisista ja valinnaisista kemian syventävistä opinnoista. Erikoistyöllä ja pro gradu –tutkielmalla, opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan teoreettiseen aihepiiriin sekä kykenevänsä tieteelliseen ajatteluun ja viestintään. Aineenopettajan maisteriopinnot ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatin opinnoista noin puolet on pääaineopintoja. Lisäksi tutkintoon kuuluu sivuaineita, kieliopintoja, tieteellisen viestinnän opintoja sekä tietotekniikan opintoja. Pakollinen sivuaine on joko matematiikka tai fysiikka tai niiden yhdistelmä. Pakollisten sivuaineiden lisäksi voit liittää tutkintoosi muitakin hyödyllisiä ja itseäsi kiinnostavia aineita. Opintojen suoritusmuotoja ovat luentokurssit ja niihin liittyvät tentit, harjoitustehtävät ja pienryhmäopetus, harjoitustyökurssit sekä kirjalliset tehtävät ja esitelmät. Kandidaatin tutkinto päätetään LuK-harjoitustyöhön ja kandidaatin tutkielmaan sekä tutkielmasta pidettävään seminaariesitykseen. Tarkemmat tiedot kandidaatin tutkinnon opinnoista löydät opinto-oppaasta. Maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt pääaineesi perusteisiin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. Opintojen suoritusmuotoja ovat luentokurssit ja niihin liittyvät tentit, harjoitustehtävät ja pienryhmäopetus sekä harjoitustyökurssit. Maisterin tutkinto päättyy 5kk mittaiseen erikoistyöhön ja pro gradu –tutkielmaan sekä erikoistyöstä pidettävään seminaariesitykseen. Tarkemmat tiedot maisterin tutkinnon opinnoista löydät opinto-oppaasta tutkija tai opettaja. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages