• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 28 items
 1. vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: • a szakképzettség birtokában a vadgazdálkodási igazgatási szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására; • a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására; • elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait; • megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.   Személyes adottságok és készségek: • felelősségtudat; • elhivatottság; • döntésképesség; • pontosság; • önállóság; • gyakorlatias feladatértelmezés; • szervező- és rendszerező készség; • rugalmasság;  • kreativitás; • ötletgazdagság; • intenzív munkavégzés; • eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas: • a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására; • a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására; • a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: • a szakképzettség birtokában a vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására; • a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására; • elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait; • megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.   Személyes adottságok és készségek: • felelősségtudat; • elhivatottság; • döntésképesség; • pontosság; • önállóság; • gyakorlatias feladatértelmezés; • szervező- és rendszerező készség; • rugalmasság;  • kreativitás; • ötletgazdagság; • intenzív munkavégzés; • eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas: • a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására; • a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására; • a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. vadászati és vadgazdálkodási szakmérnök

  A szakirányú továbbképzés célja a vadászat-vadgazdálkodás szakterület minden ágában, elsősorban közép-, illetve felsővezető pozícióban, eredményes irányító, tervező, szervező, ellenőrző feladatok ellátására képes szakemberek képzése. A képzés során elsajátítható kompetenciák:A vadászati és vadgazdálkodási szakmérnök képes- a vadászat és vadgazdálkodás teljes vertikumában önálló, felelős vezetői munkavégzésre;- a vadászati és vadgazdálkodási technológiák kidolgozására, illetve alkalmazására;- gazdálkodó és szolgáltató egységek irányítási, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására; - a vadászattal, a vadgazdálkodással és a vadvédelemmel kapcsolatos szakanyagok készítésére, valamint azok gyakorlati alkalmazására, szakmai ellenőrzésére és szaktanács adására. A képzés során elsajátítható tudáselemek:- általános ökológiai, természetvédelmi és vadbiológiai ismeretek,- a vadászati és vadgazdálkodási folyamatok és tevékenységek analitikus és szintetikus ismerete,- a vadászattal és a vadgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési és hatósági folyamatok részletes ismerete,- a vadgazdálkodás logisztikája. Személyes adottságok és készségek:Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdaság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A vadászati és vadgaz ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. vadgazdálkodási szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában a vadgazdálkodási szakember képes  ⦁ önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vadgazdálkodásra, korszerű vadtenyésztési és nevelési technológiák alkalmazására; ⦁ környezetkímélő és fenntartható – a terület és állatállomány igényeit figyelembe vevő – erdő- és vadgazdálkodás tervezésére; ⦁ vadászatok szervezésére és lebonyolítására, trófeák kikészítésére és bírálatára.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: ⦁ vadászati etika, vadbiológia és ökológia, erdészeti alapismeretek, természetvédelem, vadvédelem; ⦁ vadgazdálkodás, vadegészségtan, fegyverismeret, vadtakarmányozás.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ⦁ vadászati etika, vadbiológia és ökológia, erdészeti alapismeretek, vadászati jogi és igazgatási ismeretek, természetvédelem, vadvédelem; ⦁ szakma-specifikus tudáselemek: vadgazdálkodás, vadegészségtan, vadgazdálkodási tervezés, fegyverismeret, vadászati módok, vadászható és védett emlős és madárfajok, vadtakarmányozás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, türelmesség, önfegyelem, elhivatottság, elkötelezettség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, információgyűjtés, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.   A szakképzetts ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Lakott-területi fakitermelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Lakott területen fakitermelést végezni. Különleges alakú és helyzetű fákat dönteni. A fák koronájában munkát végezni. Biztosítani a balesetmentes munkavégzés föltételeit. Beszerezni a munkavégzéshez szükséges engedélyeket. Betartani a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Wildlife Management Engineer

  A képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati és elméleti műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai, természettudományi, valamint - szakterületük gyakorlásához megfelelő - műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Ökológiai, környezettudatos élelmiszerlánc szemlélettel képesek a természeti erőforrások megújítható, tartamos hasznosítására, az ökoszisztéma szolgáltatások felismerésére és értékelésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vadgazda mérnök a) tudása Ismeri és érti a vadgazdálkodás és vadbiológia szakterületén lejátszódó folyamatokat (a vadgazdálkodás biológiai, műszaki, jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi beágyazottságát), és a köztük levő összefüggéseket. Biztos tudással rendelkezik a vadgazdálkodás és vadbiológia szakterületével rokon természettudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. Részletesen ismeri a vadgazdálkodás működését és az azt befolyásoló tényezőket, tisztában van a vadgazdálkodás vidékmegtartó és -fejlesztő szerepével. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi relációban egyaránt - a vadgazdálkodás tevékenységrendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Az élelmiszerlánc biztonság alapvető fogalmait és folyamatát képes adaptálni a lőtt vad kezelés és forgalmazás, valamint vad élelmiszer előállítása t ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Forestry Engineer

  A képzés célja erdőmérnökök képzése, akik a megszerzett műszaki és gazdasági ismereteik birtokában jártasak az erdészet fatermesztési, fahasználati és gazdálkodási szaktudományaiban, valamint a vadgazdálkodás szakterületén. Széles körű ökológiai képzettségük birtokában ismerik az erdei életközösség, valamint a környezet tényezői közötti kapcsolatrendszert, az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit, ismereteiket a gyakorlatban alkotó és irányító módon tudják alkalmazni. Az erdőmérnök gyakorlati tevékenysége során a környezeti és az ökológiai tényezők figyelembevételével végzi az új erdők létesítésére, az erdő faállományának nevelésére, védelmére, az erdei termékek kitermelésére és értékesítésére, az erdészeti műszaki tervező és kivitelező munkára - erdészeti utak, vízügyi műtárgyak tervezése, építése - is kiterjedő tevékenységet. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek az erdőgazdálkodás, természetvédelem és vadgazdálkodást érintő jogszabályokkal kapcsolatban. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az erdőmérnök a) tudása Ismeri és érti az erdőgazdálkodás, valamint szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. Részletesen ismeri az erdőgazdálkodás természettudományos alapjait, az erdő és a környezet viszonyát. Ismeri a fenntartható erdőgazdálkodás műszaki-technológiai fejlesztési alapelveit, valamint birtokában van a legkorszerűbb erdőgazdálkodás-technológiai ismereteknek. Birtokában van az erdők és fásítások létrehozásához és n ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. geoinformatikai szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * informatika alkalmazása területén alkalmazói ismeretekkel kell rendelkezniük,* térinformatika területen felhasználói és fejlesztői ismereteket szereznek (módszerek, alkalmazások, megjelenítés),* rendszerfejlesztési szakterületen ismereteket szereznek az adatbázisok és az alkalmazások kialakítása terén,* ismereteket szereznek menedzsment, döntéshozatal, projekttervezés területen,* környezetgazdálkodás területen megismerik a speciális szakterületi igényeket. Személyes adottságok és készségek:Strukturált gondolkodás, kreativitás és a számítógépes problémamegoldó készség fejlesztése önálló feladatok kapcsán, kapcsolatteremtés, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: * Önkormányzati vagyon- és ingatlangazdálkodás (tervezés, beruházás, fejlesztés),* Mérnöki tervezői szakterületen (településtervezés, közlekedésfejlesztés, vízgazdálkodás, környezetvédelem, közműnyilvántartás),* Agrárszakterületen (termőföldgazdálkodás és nyilvántartás), ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages