• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 155 items
 1. Materials Scientist

  A képzés célja anyagkutatók képzése, akik kellő mélységű természettudományos, anyagszerkezeti, anyagismereti, és anyagvizsgálati ismeretekkel rendelkeznek, értik a technológiai folyamatok mögött álló kémiai és fizikai alapjelenségeket. Alkalmasak a különböző technológiákban használt anyagok, végtermékek (fémek és ötvözeteik, félvezetők, kerámiák, műanyagok és polimerek, illetve az ezekből összeállított kompozitok, új funkcionális anyagok) tulajdonságainak vizsgálatára és az anyagi tulajdonságokat meghatározó fizikai és kémiai összetételek, szerkezetek tervezett befolyásolására. Széleskörű természettudományos ismeretek birtokában képesek anyagtudományi kutató-fejlesztő munkára a természettudományok (fizikus vagy vegyész), illetve mérnöki tudományok területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az anyagkutató a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri az anyagtudomány modern elméleti és kísérleti módszereit. Ismeri a kémia és a fizika folyamatait leíró fogalomrendszert és terminológiát, valamint szakterületén széles körű szakirodalmi tájékozottsággal rendelkezik. Ismeri az anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggéseket, és ezen összefüggések felhasználásával új tulajdonságú, új szerkezetű anyagok előállítási lehetőségeit. Tisztában van az anyagok atomi-, nano-, mikro- és makroszerkezetének alapvető vizsgálati módszereivel. Elmélyült és alapos szakmai tudással rendelkezik az anyagvizsgálati módszerek elméletében és ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mesterszintű operációkutatási szakember

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik saját szakterületükön (közgazdaságtan, műszaki tudományok, informatika stb.) magas szinten képesek széleskörű operációkutatási feladatok megoldására. A széleskörűség két értelemben is megvalósul: egyrészt a képzés az operációkutatás mindhárom fő területére hangsúlyt fektet (folytonos, diszkrét és sztochasztikus optimalizálás). Másrészt cél, hogy a végzettek először is felismerjék azokat a gyakorlatban előforduló helyzeteket, amikor érdemes optimalizálási módszereket alkalmazni. Képesek legyenek felírni a gyakorlati probléma operációkutatási modelljét és ismerjék azok megoldási módszereit, végül a megoldási módszerek számítógépes implementációjában is jártasak legyenek.        A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:  A cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú operációkutatási feladatok megoldására és kutatás-fejlesztési munka elvégzésére alkalmasak. A szükséges tudáselemek, ismeretek a következők:   * matematikai alapismeretek (operációkutatás matematikai alapjai, valószínűségszámítás és matematikai statisztika),   * optimalizálás (lineáris programozás, nemlineáris programozás, kombinatorikus optimalizálás, globális optimalizálás, sztochasztikus programozás),   * alkalmazási lehetőségek (játékelmélet, ökonometria, irányítási rendszerek),   * programozási ismeretek (programozási ismeretek, operációkutatási programrendszerek).      Személyes adottságok, készségek:   * modellezési készség,   * problémamegoldó készség,   * ügyfelekkel való tárg ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Meteorologist

  A képzés célja meteorológusok képzése, akik megfelelő meteorológiai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek. Ismerik és készség szintjén képesek alkalmazni a gyakorlati, mérés- és megfigyelés-orientált vizsgálati módszereket, valamint az időjárás és az éghajlat modellezéséhez, előrejelzéséhez szükséges eljárásokat. Tudományosan megalapozott meteorológiai, környezetvédelmi szemlélettel rendelkeznek. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A meteorológus a) tudása Komplex ismeretekkel rendelkezik a meteorológia és a klimatológia szakterületének műveléséhez szükséges általános matematika, fizika és informatika területein, különösen a közönséges és parciális differenciál egyenletek, matematikai statisztika, termodinamika, folyadékdinamika, meteorológiai adatfeldolgozás, a meteorológiában jellemző adatbázisok kezelése témakörökben. Átfogóan ismeri és érti a légkör makro- és mikroskálájú dinamikai folyamatait. Átfogóan ismeri a földi éghajlati rendszer sajátosságait és a kialakulásához vezető folyamatokat. Átfogóan ismeri a rövid- és középtávú meteorológiai előrejelzések készítésének irányelveit, az alkalmazható speciális modell mezőket és mérési adatokat, valamint érti azok fizikai összefüggését a légkörben zajló folyamatokkal. Ismeri az általános meteorológiai és klimatológiai kifejezéseket angol nyelven. Részletes ismeretekkel rendelkezik a klímamodellekben alkalmazott fizikai egyszerűsítések sz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. műszeres szakanalitikus

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű analitikai ismeretekkel rendelkező szakanalitikusok képzése, akik a napi analitikai gyakorlat minden területén, a vegyiparban, szerves szintetikus iparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogén iparban, a környezetvédelemben, az élelmiszeriparban, a klinikai laboratóriumokban, tudományos intézetekben stb. képesek a kémiai elemzési feladatok megoldására, új módszerek kidolgozására, a meglévő módszerek adaptálására, analitikai laboratóriumok működésének szervezésére, irányítására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakképzettség birtokában a műszeres szakanalitikus * ismeri a legkorszerűbb műszeres analitikai módszerek (atomspektrometria, elektroanalitika, radiokémia, gázkromatográfia, tömegspektrometria, folyadékkromatográfia, immunanalitika, elektroforetikus technikák, lab-on-a-chip, királis elemzések, környezeti analitika) elméletét, a berendezések alapvető felépítését, alkalmazhatóságát, * képes új ismeretek önálló megszerzésére és az elsajátított analitikai ismeretek alkalmazására, nagy jártassága kell legyen az analitikai mérőrendszerek tervezésében és alkalmazásában, * adott analitikai feladatokhoz részletes mérlegelést követően megfelelő műszeres analitikai módszert képes kiválasztani, * új módszereket, eljárásokat tud kidolgozni, illetve ismert módszereket adaptálni, * képes a módszerek minősítését (validálását) elvégezni, a laboratórium minőségbiztosítási feladatait megszervezni és irányítani, * a műszeres analitikai elemzések eredményeinek ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Petroleum Geoengineer

  A képzés célja szénhidrogén-kutató földtudományi mérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj- és földgáz vagyonok felkutatásához, feltárásához és kitermeléséhez szükséges földtudományi mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá a megfelelő elméleti és gyakorlati tudásanyag birtokában alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére, illetve irányítására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök a) tudása - Behatóan ismeri a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges, műszaki és természettudományi területen alkalmazható problémamegoldó technikákat. - Átfogóan ismeri a szénhidrogénkitermelő ipar műszaki, gazdasági, társadalmi komplex folyamatait. - Átfogóan ismeri a földtani-geofizikai kutatás helyét a szénhidrogénkitermelő ipar minőségirányítási rendszerében. - Részleteiben is ismeri a kőolaj- és földgáz nyersanyagtelepek felkutatására alkalmas geológiai és geofizikai módszereket. - Rendelkezik a kőolaj- és földgáz nyersanyagtelepek felkutatásához szükséges mélyreható földtani, geofizikai és természettudományos ismeretekkel. - Jól megalapozott ismeretekkel rendelkezik a kőolaj- és földgázva ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Phyisicist

  A képzés célja fizikusok képzése, akik tudományos szakemberekként alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek elméleti értelmezésére és kísérleti tanulmányozására, komplex folyamatok modellezésére, modern technológiákat alkalmazó berendezések és mérőeszközök fejlesztésére és magas színvonalú üzemeltetésére, valamint jártasak az informatika és numerikus módszerek fizikai alkalmazásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A fizikus a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a fizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. Ismeri a fizika elméleti, kísérleti, és számítógépes módszereit, valamint a matematika és az informatika fizikát érintő területeit. Ismeri a tudományos kutatás, az önképzés és a kommunikáció magas szintű módszereit. Tisztában van a modern fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Magas szinten rendelkezik természettudományos ismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. Ismeri azokat a fizikával kapcsolatos terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját haladó szinten gyakorolni tudja. Elmélyült és alapos szakmai tudással rendelkezik, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó gyakorlati problémáinak megoldásához. Összefüggéseiben átlátja szakterül ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Physicist

  A képzés célja fizikusok képzése, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytatni, egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. Alapszintű fizikai ismereteik, általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására A fizikus a) tudása - Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó matematikai, informatikai eljárásokat. - Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. - Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. - Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. - Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. - Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához. - Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. - Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel teszt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Physics laboratory technician (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Conduct measurements and series of tests including using data processing, Prepare measurements and series of tests , Select appropriate measur ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Physikalisch-technischer Assistent (Staatlich geprüfter)/Physikalisch-technische Assistentin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Postgraduate Diploma in Science in International Pharmaceutical Business Management

  Postgraduate Diploma in Science in International Pharmaceutical Business Management ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages