• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Landscape Engineer Programme

  Landscape Engineer Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Landscape Engineer Programme- Uppsala

  Landscape Engineer Programme - Uppsala ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Landscape Architecture Programme- Uppsala

  Landscape Architecture Programme - Uppsala ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Building Engineering Sustainable building

  Hållbarhet står mer och mer i fokus när vi ska bygga nytt eller renovera, inte bara i Sverige, utan även i stora delar av världen. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att aktivt kunna delta i den utvecklingen. I programmet ingår bland annat praktiskt byggande och konstruktion med olika material. Nära kontakter med byggbranschen ger dig en bra grund att stå på. Som byggingenjör kan du jobba med allt från design till arbetsledning. Välj mellan att läsa på campus eller på distans. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Building Engineering Sustainable building

  Hållbarhet står mer och mer i fokus när vi ska bygga nytt eller renovera, inte bara i Sverige, utan även i stora delar av världen. Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att aktivt kunna delta i den utvecklingen. I programmet ingår bland annat praktiskt byggande och konstruktion med olika material. Nära kontakter med byggbranschen ger dig en bra grund att stå på. Som byggingenjör kan du jobba med allt från design till arbetsledning. Välj mellan att läsa på campus eller på distans. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Spatial Planning

  . ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor Program in Building Engineering

  Bachelor Program in Building Engineering ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor Programme in Construction Engineering

  Programmet i byggteknik är upplagt för att ge dig en bred kompetens inom det byggtekniska området. Du kan se fram emot utmanande arbetsuppgifter. Som färdig högskoleingenjör har du många valmöjligheter, där jobben finns inom privata företag liksom inom stat och kommun. Inom programmet anpassas undervisningen att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna, därför arbetar du ofta i projektgrupper. I samtliga tekniska ämnen tränar du även regelbundet på både muntlig och skriftlig redovisning, något som är ett medvetet val av studiemetod så att du ska vara väl förberedd i din framtida yrkesroll när du ska presentera dina projekt i olika arbetssituationer. Utbildning i användandet av moderna datorhjälpmedel är en viktig del och vi eftersträvar alltid att använda de program som är vanligt förekommande på företag i byggbranschen. Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av projektuppgifter. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen. Karriär: I Uppsala har programmet en bred inriktning mot hela byggmarknaden. Det innebär att du som färdig högskoleingenjör har många valmöjligheter, till exempel att bli projektingenjör, projekterande byggnadsingenjör, kalkylator, inköpare, arbetsledare inom produktion eller projektledare. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor Programme in Urban and Regional Planning

  Det moderna samhället behöver samhällsplanerare. Aktuella områden för planering är exempelvis, näringsliv, miljö, trafik, bostäder, städer, regional utveckling samt frågor om globalisering. Individen möter samhällets planering i olika roller; som man eller kvinna, förälder, barn, pensionär, och har i allmänna val möjlighet att påverka den politiska inriktningen på samhällets planering. Som samhällsplanerare är du med och utformar det framtida samhället och påverkar utformningen av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för utveckling och kunna balansera motstridiga intressen. Arbetet innebär att kunna identifiera och analysera planeringsproblem, göra konsekvensanalyser av beslut och föreslå lösningar samt att initiera och genomföra projekt. Programmet är en tvärvetenskaplig utbildning i samhällsgeografi, statskunskap och sociologi. Med en kunskapsbas i dessa ämnen får du ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik samt förståelse i samhällsplanering. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde. Karriär: Samhällsplaneringsprogrammet leder till arbeten inom det breda fältet samhällsplanering. Genom valet av kurser kan du också inrikta dig mot speciella områden. Samhällsplanerare återfinns i allt från statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan till privata företag och såväl nationella som internationella organisationer. Ort: UppsalaStarttermin: vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor Programme in Land Management

  Vill du arbeta med juridik i samhällsbyggnadsprocessen? Då kan lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning på Uppsala universitet vara något för dig. Programmets huvudsakliga inriktning är på juridik och samhällsplanering. Syftet med programmet är att utbilda samhällsbyggnadsjurister som ska delta i de juridiska delarna av samhällsbyggnadsprocessen dels med juridiskt hållbara lösningar, dels med processledning. Utbildningen består till övervägande delen av juridik, men har också inslag av andra ämnen. De viktigaste delämnena är avtalsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, köprätt, miljörätt och offentlig rätt, samt företagsekonomi, nationalekonomi, samhällsplanering och hållbarhet. Du skriver också en examensuppsats. I samband med uppsatsen kan du göra praktik. Utbildningen bygger på en problemorienterad inlärningsmodell innefattande kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete i mindre grupper. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsbyggnad och fastighetsvetenskap som huvudområde. Karriär: Utbildningen ska förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå bland annat inom områden som rör hållbar utveckling, miljö och samhällsplanering samt för yrkesverksamhet inom den offentliga sektorn i form av lantmäterimyndigheterna, kommuner och trafikverket samt inom den privata sektorn exempelvis i entreprenad-, arkitekt- och konsultbranschen, på arkitektkontor eller konsultbolag, samt större markägare och fastighetsbolag som förvaltar och exploatera fastigheter. Ort: UppsalaStudiestart: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages