• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 556 items
 1. Master of Arts in gender en diversiteit

  1. De afgestudeerde beschikt over gevorderde kennis van de verschillende concepten, theorieën, debatten en methoden in de genderstudies en het onderzoek naar diversiteit en kan deze ook situeren in de relevante historische en maatschappelijke context. 2. De afgestudeerde heeft inzicht in historisch en recente maatschappelijke ontwikkelingen inzake gender en diversiteit en kan deze plaatsen in een hedendaagse, nationale, Europese en internationale (beleids)context. 3. De afgestudeerde is in staat om genderverhoudingen vanuit een interdisciplinair en intersectioneel perspectief en de interactie van gender met andere verschillen, machtsongelijkheden en discriminatiegronden te analyseren. 4. De afgestudeerde is in staat om zelfstandig verworven kennis en inzichten uit genderstudies te ontwikkelen en toe te passen in het ontwerpen en uitwerken van een specifiek theoretisch of empirisch onderzoek over vraagstukken met betrekking tot gender en diversiteit. 5. De afgestudeerde is in staat om relevante wetenschappelijke informatie (primaire bronnen en secundaire literatuur) op gebied van genderstudies en diversiteit kritisch te verwerken en de resultaten van eigen onderzoek genuanceerd en correct weer te geven in een wetenschappelijk verantwoord verslag of scriptie. 6. De afgestudeerde kan zelfstandig en in een multidisciplinaire omgeving werken. Hij/zij beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden om een leidinggevende of adviserende functie op te nemen in het maatschappelijke en culturele veld, het ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Arts Oosterse studies

  Opmerking: De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de „familie‟ van de Oosterse Studies: onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel op levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie. 1.Gevorderde mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium. a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen. 2. Een grondige kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde regio. 3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met complexe vraagstukken uit de historische, culturele en maatschappelijke context. 4. De verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig uitvoeren : a. onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en toepassen. b. een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) bronnen omgaan. c. Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen). d. de “state of the art” van een onderzoeksvraag bepalen en het eigen onderzoek hierin situeren. e. Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines kritisch integreren in het onderzoek. 5. Zelfstandig onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelij ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in de politieke communicatie

  1. Een diepgaande kennis hebben van de belangrijkste theorieën en concepten in meerdere deeldomeinen van de politieke communicatie. 2. Inzicht hebben in de belangrijkste onderzoeksmethoden op het gebied van de politieke communicatie. 3. Een kritisch besef hebben van de context waarbinnen politieke communicatie plaatsvindt en kunnen reflecteren op het gebied van de politieke communicatie in relatie tot de samenleving. 4. Op het gebied van politieke communicatie zelfstandig onderzoek kunnen uitvoeren met een gangbare methode op het gebied van politieke communicatie. 5. In woord en geschrift een eigen visie en mening kunnen ontwikkelen over vraagstukken van politieke communicatie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de sociaal-economische wetenschappen

  1. De master in de sociaal- economische wetenschappen beschikt over gevorderde kennis omtrent de theorieën en de stand van het wetenschappelijke onderzoek in één of meerdere deeldomeinen van de sociologie en de economie. 2. De master in de sociaal-economische wetenschappen is in staat om op een systematische manier onderzoeksliteratuur over een specifiek vraagstuk te verzamelen en te verwerken vanuit een multidisciplinaire invalshoek. 3. Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische vorming kan de master zelfstandig of in groepsverband op een wetenschappelijk wijze een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksopzet uittekenen, gegevens verwerken en tot onderbouwde conclusies komen. Hij of zij kent de mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 4. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan de resultaten van sociaal, economisch en socio-economisch wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en vertalen naar beleidsaanbevelingen. 5. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan economische en sociologische inzichten combineren en integreren en zo tot beredeneerde en doordachte standpunten komen aangaande maatschappelijke problemen en daaraan gerelateerde beleidsoplossingen. 6. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend communiceren en rapporteren op academisch niveau en dit zowel op interpersoonlijk als op groepsniveau. 7. De master in de sociaal-economische wetenschappen is in staat om relevante ont ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de communicatiewetenschappen

  Onderstaande leerresultaten komen bovenop de leerresultaten van de corresponderende ABA. 1. Zelfstandig initiëren, plannen en uitvoeren van fundamenteel en toegepast communicatiewetenschappelijk onderzoek op het niveau van een junior onderzoeker en hierover rapporteren naar een divers publiek (academici, beleidsmakers, media), zowel schriftelijk als mondeling. 2. De verhouding tussen media, communicatie en maatschappelijke context duiden en kritisch evalueren, zowel vanuit een zender- als ontvangerperspectief. 3. Wetenschappelijk verantwoorde oordelen formuleren rond communicatiegerelateerde problematieken op grond van relevante informatie bekomen via de geëigende onderzoeksmethoden. 4. Zelfstandig beleidsplannen concipiëren in verband met communicatiegerelateerde onderwerpen binnen verschillende professionele contexten, zowel binnen een profit als non-profitcontext, zowel binnen een private als overheidscontext. 5. Een communicatiebeleid zelfstandig vertalen naar een operationeel programma en de implementatie ervan op een verantwoordelijke manier organiseren en evalueren. 6. Nieuwe trends in communicatie detecteren en beoordelen vanuit een gespecialiseerde en geavanceerde kennis van en inzicht in medialandschappen (nationaal en internationaal), communicatietechnologieën en de samenleving. 7. Nieuwe evoluties in communicatiewetenschappen detecteren en beoordelen vanuit een gespecialiseerde en geavanceerde kennis van en inzicht in communicatietheorieën en communicatieonderzoeksmethoden. 8. Bij de beroepsuitoefen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in de sociologie

  1. Een diepgaande kennis hebben van theorieën en concepten van één of meerdere deeldomeinen van de sociologie. 2. Maatschappelijke en sociaal-wetenschappelijke vraagstukken vatten en uiteenzetten in sociologische termen, vertalen in sociologische onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria. 3. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. 4. Kwalitatieve of kwantitatieve data analyseren aan de hand van gevorderde technieken en de resultaten kritisch duiden. 5. Een wetenschappelijk onderbouwde en doordachte argumentatie vormen over maatschappelijke problemen en/of gerelateerde beleidsoplossingen. 6. In staat zijn relevante ontwikkelingen binnen één of meerdere maatschappelijke deeldomeinen op te volgen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de EU-studies

  1. Een diepgaande kennis hebben van politicologische theorieën en concepten binnen de EU Studies en de relevante hulpwetenschappen. 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste instellingen, actoren en processen van besluitvorming en beleidsvoering door de Europese Unie. 3. Maatschappelijke problemen met een EU-dimensie vatten en uiteenzetten in politiekwetenschappelijke termen, vertalen in onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria. 4. Genuanceerd en kritisch reflecteren over politieke ontwikkelingen in de Europese Unie en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen. 5. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. 6. In staat zijn EU-gerelateerde ontwikkelingen in kaart te brengen en de doorwerking op onderliggende beleidsontwikkelingen op te volgen. 7. Inzicht hebben in de EU-dimensie van actuele maatschappelijke vraagstukken en hierover onder begeleiding in discussie gaan. 8. De rol van de Europese Unie in de wereld kunnen situeren en daar kritisch over reflecteren. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de politieke wetenschappen

  1. Een diepgaande kennis hebben van theorieën en concepten van één of meerdere deeldomeinen van de politieke wetenschappen en deze kunnen situeren in het licht van bestaande literatuur. 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in het werken van instellingen en processen van besluitvorming en beleidsvoering door voor de politiek relevante maatschappelijke actoren. 3. Maatschappelijke problemen vatten en uiteenzetten in politiekwetenschappelijke termen, vertalen in onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria. 4. Genuanceerd en kritisch reflecteren over beleids- of maatschappelijke ontwikkelingen en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen. 5. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. 6. In staat zijn relevante ontwikkelingen binnen één of meerdere maatschappelijke deeldomeinen op te volgen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master Economics of Globalisation and European Integration

  The graduate is able: 1. To demonstrate a systematic understanding of key areas of economic knowledge, concepts, theories and techniques of importance in the professional practice of economics. 2. To critically evaluate concepts, theories and techniques and their application to contemporary problems in economics. 3. To undertake independent learning required to advance knowledge and understanding and to develop new skills for continuing professional development in the area of economics, exercising initiative, personal responsibility and self-direction. 4. To communicate concepts, results and conclusions in a manner that facilitates the implementation of sound decisions both to specialist and non-specialist audiences. 5. To demonstrate transferable skills and application of knowledge of importance for employment as a professional economist and related occupations. 6. To demonstrate a systematic understanding of and an ability to appraise and apply appropriate theory and institutional knowledge of international trade and European integration and to critically appraise a range of EU policies. 7. To exercise the initiative, planning and personal responsibility necessary to live, study and function effectively in other European countries. 8. To demonstrate the ability to pursue a research dissertation from definition through planning, execution, interpretation and analysis of data to completed dissertation in an area connected to international trade and European integration. 9. To systematically evaluate complex iss ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in de Vergelijkende en Internationale Politiek

  1. Een diepgaande kennis hebben van theorieën en concepten van één of meerdere deeldomeinen van de politieke wetenschappen en deze kunnen situeren in het licht van bestaande literatuur. 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in het werken van instellingen en processen van besluitvorming en beleidsvoering door voor de politiek relevante maatschappelijke actoren. 3. Maatschappelijke problemen vatten en uiteenzetten in politiekwetenschappelijke termen, vertalen in onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria. 4. Genuanceerd en kritisch reflecteren over beleids- of maatschappelijke ontwikkelingen en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen. 5. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. 6. In staat zijn relevante ontwikkelingen binnen één of meerdere maatschappelijke deeldomeinen op te volgen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages