• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Ääni, teatteritaiteen kandidaatti (3 v)

    ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Vestonomi (AMK), vaatetusala, päivätoteutus

  Opinnot sisältävät vaatetusalan liiketoiminnan keskeiset periaatteet, vaatetus- ja valikoimasuunnittelun, kaavoituksen, tuotekehityksen sekä laadun ja tuotannonhallinnan osa-alueet. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Valosuunnittelu, teatteritaiteen kandidaatti (3 v)

  Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin, esitystaiteen ja kulttuurin kentälle, toimimaan muun muassa teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus- ja mediataiteen parissa. Koulutus avaa opiskelijan ajattelua, tarjoaa välineitä valoesteettiseen ja skenografiseen ajatteluun, tekniseen toteutukseen sekä analyysiin ja argumentointiin ja tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana suunnittelijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin. Tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti suuntautuneita teatteritaiteen kandidaatteja (ja maistereita) valosuunnittelun alalta. Valosuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut kandidaatti tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee oman alansa ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena, täysivaltaisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä. Koulutus kehittää opiskelijan viestintä-, dokumentaatio- ja tiedonhankintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa työtään, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Valmistuneella valosuunnittelijalla on valmius omaksua uutta ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Vaatetussuunnitelun koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3 v + 2 v)

  Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelman vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon pääaine on vaatetussuunnittelu. Opinnot koostuvat mm. vaatetussuunnittelun ilmaisusta, tuntemuksesta ja tutkimuksesta. Opinnoissa vaatetta käsitellään ihmisen kehoa lähinnä olevana elementtinä, jonka vaikutukset ulottuvat fyysisiin, yhteiskunnallisiin ja filosofisiin alueisiin. Vaatetussuunnittelu perustuu käyttäjien toiveisiin ja tarpeisiin, ja näitä ongelmakohtia sekä käyttäjien kulutustottumuksia tutkitaan opetuksessa monesta näkökulmasta. Opintoihin kuuluu vaatteen ja mallistojen suunnittelua monipuolisesti erilaisille käyttäjäryhmille. Opetuksessa painottuu arktisen vaatesuunnittelun näkökulma, kylmän ilmaston vaatetussuunnittelu ja erityisryhmien vaatetustarpeisiin syventyminen kestävän kehityksen hengessä, unohtamatta kuitenkaan muodin merkitystä. Perus- ja aineopintoihin kuuluu muotosuunnittelua, tuotteistamista sekä materiaalitietoutta. Syventävissä maisterivaiheen opinnoissa vahvistuvat suunnittelulliset ja taiteelliset taidot, mutta myös tutkimukselliset taidot, jotka tukevat ongelmanratkaisukykyä suunnittelutyössä. Taideilmaisun opinnot, muotoilun tuntemuksen ja tutkimuksen opinnot ovat muotoilualan koulutusohjelmien yhteisiä opintoja. Projektiopinnoissa tutustutaan projektityön yleisimpiin toimintatapoihin ja yhteistyötahoihin taide- ja kulttuurialalla. Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käytäntöjä, joita hän voi hyödyntää myöhemmin projektimuotoisessa työskentel ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Teollisen muotoilun koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3 v + 2 v)

  Teollisen muotoilun pääaineen perus- ja aineopinnot antavat perustiedot ja -taidot muotoilijan ammatin harjoittamiseen sekä valmiudet taiteelliseen ja tekniseen että tutkimukselliseen lähestymistapaan. Pääaineen syventävissä opinnoissa perehdytään tutkimus- ja tuotekehitysmetodien laaja-alaiseen hallintaan, itsenäiseen suunnitteluongelmien ratkaisuun ja luovaan tiedon soveltamiseen. Sivuainevalinnoilla opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan vahvistaa osaamistaan alan asiantuntijatehtäviin teollisuuden, kaupan, kulttuurin ja opetuksen aloille. Teollisen muotoilun koulutusohjelmassa pyritään konkreettiseen yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa. Teollisen muotoilun opinnot koostuvat teollisen muotoilun ilmaisusta, tuntemuksesta ja tutkimuksesta. Muotoilualan koulutusohjelmien yhteistet opinnot ovat taideilmaisun opinnot, muotoilun tuntemuksen opinnot,tutkimusopinnot, projektiopinnot, kieli- ja viestintäopinnot. Opintoihin sisältyy myös sivuaineopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus

  Ammattiopinnot koostuvat projektiopinnoista, ohjaamisen, ammattitekniikoiden sekä ryhmän ohjaamisen opinnoista. Ammattitekniikoita ovat mm. näyttelijäntyö, dramaturgia ja nukketeatteri. Ohjaamista ja esityksen valmistamista opitaan eri lähtökohdista. Teoriaan tutustuminen ja analyysitaidot kuuluvat kaikkiin opintoihin. Opiskelija tutustuu teatterin audiovisuaalisiin osa-alueisiin. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellisen ja pedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus

  Sirkuskoulutuksessa korostuu sirkustaiteen monialaisuus ja muita taiteen aloja poikkileikkaava luonne. Opinnoissa keskeistä ovat sirkustekniikan opinnot, taiteellisen työn projektit ja sirkuksen opettamisen opinnot. Lisäksi opiskelija hankkii tietoja ja taitoja erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa, ohjaajana ja opetusharjoittelijana. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ohjelmassa perehdyt yleisesti taiteiden tutkimuksen laajaan kenttään ja voit erikoistua valintasi mukaan joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Lisäksi voit valita jonkun toisen taiteentutkimuksen alan tai valinnaisia opintoja muista kandiohjelmista.  Jälkimmäinen mahdollistaa sinulle yksilöllisesti suunnitellun ja hyvinkin monitieteisen tutkinnon suorittamisen. Vaihtoehdot ulottuvat siis huomattavan laaja-alaisesta perehtymisestä taiteiden ilmiöihin ja teorioihin erikoistumiseen jonkin yksittäisen taiteenalan problematiikkaan. Opiskelu on vuorovaikutteista ja monimuotoista sisältäen luentoja, harjoituskursseja, ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä kirjatenttejä. Kursseilla kirjoitetaan myös esseitä ja oppimispäiväkirjoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  HuK-tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. Lisätietoja opinnoista: oppiaineen verkkosivut. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Study programme in Culture, History and Philosophy, Bachelor and Master of Arts (3+2 years)

  Utbildningslinjens målsättning är att utbilda kandidater och magistrar som är experter inom humaniora. Antagning sker alltid till ett huvudämne och för att avlägga examen krävs vanligen ett eller flera biämnen. Examen består av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen Gemensamma studier Språk- och kommunikationsstudier Valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages