• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 383 items
 1. Agrarservicemeister/Agrarservicemeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodycompetent body for education and training in agricullture

  Category: Qualifications Location: Germany
 2. Agrarwirtschaftlich-technischer Assistent (Staatlich geprüfter)/Agrarwirtschaftlich-technische Assistentin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 3. Agricultural and landscape engineer (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) develop a moral and ethical sense for honesty, accuracy and conscientiousness at work,  independently decide on the selection and use of raw materials and materials in production, manage, plan, organise and supervise technological and production units, use a foreign language to keep abreast of technical developments abroad and to communicate with professional terminology, develop aesthetic appearances, communicate for successful work with people in Slovenia and elsewhere, (specific vocational competences) understand the co-dependence of natural, ecological, technological, economic, social and cultural factors in the countryside and their importance for sustainable development, assure the quality of agricultural crops, products and services and take account of modern requirements and the needs of consumers, use environment-friendly farming technology and alternative energy sources in various ways, effectively organise, implement and monitor agricultural production, processing and the further processing of agricultural products and other activities in the countryside, design an integrated marketing strategy, brand and promotion as methods of marketing in agriculture and in other rural activities, manage the sale of agricultural crops and services and products from supplementary activities. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Agricultural Biotechnologist

  A képzés célja mezőgazdasági biotechnológusok képzése, akik felkészültek a biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására. Elméleti tudásuk alapján, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában képesek tervező-fejlesztő, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mezőgazdasági biotechnológus a) tudása Biztos tudással rendelkezik a mezőgazdasági biotechnológia és a rokon természet-, és élettudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkalmazni tudja. Ismeri a vezetési funkciók különböző szintjeit, módszereit, valamint a konfliktuskezelési technikákat. Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel. Részletesen ismeri és alkalmazza a mezőgazdasági biotechnológia gyakorlatában használt eszközöket és módszereket, tisztában van ezek jogi szabályozásával. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti a mezőgazdasági biotechnológia speciális szókincsét, magyar és angol nyelven egyaránt. Szakterülete és a vele szorosan összefüggő területek részletes ismeretének ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Agricultural Engineer

  A képzés célja agrármérnökök képzése, akik a szakmai, társadalmi, közösségi elvárásoknak sokoldalúan képesek megfelelni, a gyakorlati és elméleti tudás interdiszciplináris módon megvalósul személyükben. Az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az agrármérnök a) tudása Biztos tudással rendelkezik az agrártudomány és az agrártudománnyal rokon természettudományi területeken is, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit, az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, a minőségbiztonsági követelményeket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat (az agrárgazdálkodás természettudományi és műszaki feltételrendszerét), a köztük lévő összefüggéseket. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Ismeri a fenntartható mezőgazdasági tevékenység, az élelmiszer-termelés valamint az élelmiszerlánc-biztonság alapelveit. Ismeri az ökoszisztémák működését, a mezőgazdasági termelés hatásait a természetes ökoszisztémákra. Ismeri a mezőgazdasági tevékenység víz-, környezet-, és energetikai-gazdálkodási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Agricultural Engineer

  A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A mezőgazdasági mérnök a) tudása - Ismeri a mezőgazdasági termelést megalapozó természettudományi, műszaki, technológiai, élelmiszerlánc-biztonsági, gazdálkodási és gazdasági alapfogalmakat. - Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiákat és azok gyakorlati alkalmazását. - Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében. - Ismeri az agrárium Európai Uniós és magyar intézményrendszerének felépítését, jogi szabályozását. - Birtokában van mindannak az ismeretnek, amely képessé teszi szabatos szakmai kommunikációra, mezőgazdasági termelésben való közvetlen részvételre, annak támogatására, továbbá K+F+I projektek gyakorlati megval ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Agricultural Engineer Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben. A mezőgazdasági mérnökasszisztensa) tudása- Ismeri a mezőgazdaság alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a mezőgazdasági termelés alapvető, általános és szakspecifikus ismeretanyagát, valamint gyakorlati alkalmazásának módszereit és eszközeit.- Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.- Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a mezőgazdaság intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.- Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.- Ismeri a mezőgazdaság alapvető etikai szabályait.- Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai eszközöket.- Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.- Alapszinten ismeri szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven.b) képességei- Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazás ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Agricultural enterprise technician (no legal status)

  Certificate holders will be able to:  plan and organise work on an agricultural holding relative to the existing conditions, and taking account of agricultural legislation and the principles of sustainable development, lead and monitor work in plant and animal production and supplementary activities, implement work in plant and animal production and supplementary activities while observing environmental protection, recognise the causes of signs of disease and damage on plants, and select appropriate measures and provide protection, safely use and handle harmful and hazardous substances and waste from agricultural production and animal rearing, and prevent environmental pollution, safely use agricultural machinery, equipment and tools and provide basic maintenance for them, harvest and store agricultural products, provide advice in procuring and selling agricultural crops, products, services and semi-products for the requirements of agricultural production and animal rearing, make a simple business plan for agricultural production and make calculations, market agricultural crops, products and services, perform work independently, accurately and responsibly, cooperate in a group and communicate in writing and orally with co-workers, experts and clients, using the basic professional terminology in the field of agriculture, communicate with co-workers, clients and others in organising work, carrying out specific tasks and solving problems, use modern information and communication technology to communicate and to pl ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Agricultural Environmental Management Engineer

  A képzés célja környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási és tervezési feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság, a gazdasági termelési folyamatok és a környezet széles értelmű fenntartható kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetgazdálkodási agrármérnök a) tudása Ismeri és érti az agrárgazdaság és a vele kapcsolatos ipari termelés, a környezetvédelem szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. Birtokában van a szakterületéhez kapcsolódó mezőgazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, természettudományi, környezetvédelmi, természetvédelmi, műszaki, gazdasági tanulmányi területek általános és specifikus ismeretanyagának. Érti a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódásának okait, megérti és rendszerbe foglalja az összefüggéseket. Részletekbe menően ismeri a környezetgazdálkodási terület ismeret és tevékenység-rendszerének aktuális követelményeit, élenjáró elméleteit, az ok-okozati összefüggéseket, alkalmazásuk korlátait, az ezeket felépítő terminológiát. Részletesen ismeri a szakterület tevékenységrendszere tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Ismeri és érti az adott sza ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Agricultural equipment operator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Communiceert intern en extern (co 01586) - Gebruikt communicatiemiddelen (CB, GSM,…) en boordcomputer op correcte manier - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden - Communiceert met het bedrijf/collega’s - Communiceert op een (klant)vriendelijke manier met derden - Past zijn communicatie aan de situatie aan * CB: Citizens' Band : een radio waarmee ontvangen en uitgezonden kan worden op een wettelijk bepaalde radiofrequentie ● Werkt in teamverband (co 01587) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert over de opdracht en/of eventuele afwijkingen aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich aan aan veranderende werkomstandigheden ● Ziet toe op veiligheid, gezondheid en milieu (co 01588) - Vermijdt fysieke risico’s (checken of de afscherming van de draaiende onderdelen aan de machine intact is, sluiten van de cabine tegen o.a. geluidshinder,…) - Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag - Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen - Kan omgaan met agressie van andere weggebruikers - Reinigt de laadruimte volgens de wettelijke en de bedrijfseigen bepalingen - Zorgt bij gebruik van last- en laadarmen voor een stabiele stand van het voertuig - Houdt rekeni ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages