• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 556 items
 1. (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)- alkalmazott közgazdász

  A képzés célja a vállalkozásokban és a közszférában praktizáló, műszaki alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése annak érdekében, hogy a munkájuk során felmerülő gazdasági problémák megoldására önállóan vagy egy ütőképes szakértői csapat értékes tagjaként képessé váljanak. Az elméleti és gyakorlati ismereteket megszerzett végzettek általános gazdálkodási és vezetési feladatokat teljesítenek a műszaki beruházások tervezési, kivitelezési, üzemeltetési, fejlesztési és felhagyási fázisaiban.A képzés moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés és a gyors karrierépítés érdekében.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Mérnök – alkalmazott közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudják a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján a komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;* a sikeres vállalkozásszervezéshez és működtetéshez szükséges szervezési, tervezési, irányítási és vezetési ismere ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)- projektközgazdász

  A szakirányú továbbképzés generális célja, hogy a műszaki tartalmú projektek pályázati tanácsadásával, valamint műszaki projektek tervezésével, üzemeltetésével és kivitelezésével foglalkozó szervezetek munkatársainak mérnöki felkészültségét a pályázati gazdaságtan ismereteivel egészítse ki. A képzés az elméleti megalapozáson túl a folyamat teljes spektrumának praktikumában előforduló tervezési, pályázatírási, kivitelezési, üzemeltetési/fenntartási, beszámolási feladatokra koncentrál.A képzés moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés és a gyors karrierépítés érdekében.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A mérnök – projektközgazdász (főiskolai) szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján a komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;* a sikeres projektszervezéshez szükséges általános jogi, pénzügyi, marketing, számviteli és menedzsment alapismeretek ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)- üzemközgazdász+

  A szakirányú továbbképzés általános célja, hogy az állami, külföldi vagy hazai tulajdonban lévő multinacionális, kis- és közepes vállalkozások, alsóközép- vagy felsővezetői szintjén tevékenykedő vagy szakértői tevékenységet ellátó, műszaki alapdiplomával rendelkező szakembereket olyan általános gazdasági és speciális üzemgazdasági ismeretekkel vértezzen fel, melyek segítségével a munkájuk során felmerülő problémák megoldása a műszaki és közgazdasági szemléletek együttes alkalmazásával magasabb minőségi szinten valósulhat meg. A képzés moduljainak felépítése úgy történt, hogy teljes mértékben megfeleljenek a már praktizáló műszaki szakemberek speciális képzési igényeinek, de azon szakembereknek is előnyös, akik bővíteni kívánják felkészültségüket a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés, a látókör szélesítés és a gyors karrierépítés érdekében.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A mérnök – üzemközgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;* a ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)-közgazdász (főiskolai)

  A képzés célja: módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására képes szakemberek képzése, akik a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket stb. is ismerik és tudják kezelni. A szakon végzett hallgató ismeri:   * a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,   * a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,   * a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,   * gyakorlati menedzsment módszereket,   * a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,   * az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,   * a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,   * a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,   * az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,   * a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,   * az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. A szakon végzett hallgató alkalmas:   * a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk (rosszul strukturált problémák) mellett is megbízható eligazodásra,   * szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,   * az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. ......... (az eredeti szakképzettség megjelölése)-közgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, - a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit, - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket, - a gyakorlati menedzsment módszereket, - a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, - az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást, - a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket, - a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, - a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat, - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek A végzett ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. a magyar kultúra képviselője

  Tudáselemek, ismeretek:- a kultúra elméleti működése, interkulturális ismeretek,- saját (nemzeti) kultúra leíró ismerete (művelődéstörténet, néprajz stb.),- egyes kulturális területek ismerete,- nyelvi-kulturális ismeretek,- kultúramenedzselés.A szakirányú továbbképzési szakon végezettek alkalmasak:- a magyar kultúrával kapcsolatos külföldi tevékenységek ellátására, - a saját kultúra ismeretanyagának oktatására,- a magyar kultúra közvetítésére,- a kulturális párbeszéd megteremtésére.A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:- tudatos anyanyelvhasználat,- inter- és multikulturális tapasztalat: más nyelvek, kultúrák iránti nyitottság, empátia, tolerancia,- más nyelvek ismerete,- kreativitás,- folyamatos önképzésre való készség,- problémamegoldó gondolkodás. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Academic Bachelor's degree in social science (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate familiarity with and understanding of social processes, analyse and synthesise them, and envisage solutions and their consequences, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in the field of social sciences, develop critical and self-critical assessment, apply knowledge flexibly in practice, show awareness of the importance of quality and ensure the quality of professional work through autonomy, (self-)criticism, (self-)reflection and (self-)evaluation in professional work, show sensitivity towards people and the social environment and develop communication abilities and skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics in the social environment, while observing the principles of non-discrimination and multiculturalism, establish and maintain cooperative relations for work in a group and with other users and groups (local community, organisations of the public administration, business enterprise sector, NGOs), and pursue tolerant dialogue, identify and use opportunities offered in the working and social environment (manifested in the form of entrepreneurial spirit and active citizenship), (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the foundations and history of the development of the fundamental social science disciplines, i.e. sociology, political science, communication studies, economics and management, soc ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. agrárközgazdasági specialista

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: agrárpolitikák összehasonlítása és elemzése, nemzetközi agrárpolitikai szemlélet elsajátítása, vezetési funkciók elemzése, javítása, ágazati vertikumok teljes körű elemzése, stratégiai döntéshozatalban való részvétel és magabiztosság, az agrárszabályozás aktuális kérdéseinek megismerése és támogatáspolitikák elsajátítása. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: elemzői készségek kifejlesztése az agrárpolitikai döntéshozatalban és készségek a vállalat működtetésére. Olyan adottságok kifejlesztése, amely a mezőgazdasági és élelmiszeripari sajátosságok figyelembevételével képes a közvetlen kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: az agrárközgazdasági specialista szakirányú továbbképzési szak elvégzését követően a szakemberek a sikerorientált vezetői készség kialakulásával alkalmassá válnak az agrár ágazaton belüli cégek feladatainak szakszerű ellátására, vezetésére, irányítására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. agrárközgazdasági szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: agrárpolitikák összehasonlítása és elemzése, nemzetközi agrárpolitikai szemlélet elsajátítása, vezetési funkciók elemzése, javítása, ágazati vertikumok teljes körű elemzése, stratégiai döntéshozatalban való részvétel és magabiztosság, az agrárszabályozás aktuális kérdéseinek megismerése és támogatáspolitikák elsajátítása. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Elemzői készségek kifejlesztése az agrárpolitikai döntéshozatalban és készségek a vállalat működtetésére. Olyan adottságok kifejlesztése, amely a mezőgazdasági és élelmiszeripari sajátosságok figyelembevételével képes a közvetlen kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: az agrárközgazdasági szak elvégzését követően a szakemberek a sikerorientált vezetői készség kialakulásával alkalmassá válnak az agrár ágazaton belüli cégek feladatainak szakszerű ellátására, vezetésére, irányítására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Applied Social Studies

  Applied Social Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages