• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Bachelor of Culture and Arts, Drama Instructor

  Kurser i t.ex. röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik utmynnar i scenframställningsprojekt som ger möjlighet att pröva sitt kunnande i ett meningsfullt sammanhang. Praktisk och teoretisk undervisning löper alltid parallellt och understöder varandra. Kurser som teater- och dramahistoria, drama-didaktik och företagsamhet ger studierna dess teoretiska underbyggnad. Specialkurser som t.ex. mask, clown, fysisk teater och scenteknik avrundar utbildningen. Inbakat i studierna finns den allmänna lärarkompetensen. Samtidigt som vi lägger stor vikt vid ensemblearbete erbjuds du tillfälle att utveckla din personliga konstnärliga identitet och profil. Här kan du spränga gränserna mellan konstarterna via egna projekt tillsammans med t.ex. musikstuderande eller studerande inom de visuella konstarterna. Också vårt studieutbud av valfria kurser kommer att ge dig möjlighet att vidareutveckla dig själv inom de olika konstområdena. Läs mer om Dramainstruktör (YH/Bachelor) på utbildningens egen hemsida   Praktik kan göras vid professionella teatrar, vid amatörteatrar, i skolor, i drama-/teaterklubbar, på kulturinstitutioner, inom radio-och tv-produktioner samt via studier vid våra internationella partnerhögskolor. Praktiken avläggs under tredje studieårets hela hösttermin utomlands eller inom Finland. Vanliga praktikplatser är institutionsteatrar och fria teatergrupper i Sverige, Norge, Tyskland och Finland samt kulturskolor i olika länder. Också andra delar av studierna kan avlägga ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor of Culture and Arts, Musician

  Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. För att genomföra musikerutbildningen krävs det en enorm drivkraft och passion för musiken och instrumentet. Fördjupningsområden Klassisk musikMusikerutbildningen inom den klassiska musiken syftar till att förbereda studerande för verksamhet i det offentliga musiklivet. Studerande har möjlighet att utveckla sina solistiska färdigheter och sin konstnärliga gestaltningsförmåga så att de kan fungera i olika sammanhang som i orkestrar, ensembler eller som solist. En stor del självständigt arbete ingår i utbildningen. Undervisningen består av bl.a. huvudämnesstudier, musikskrivningsämnen och olika projekt. Kammarmusiken har en framträdande roll i studierna och den studerande deltar i ensembler som undervisas av erfarna kammarmusikinstruktörer. Orkesterstudier görs i samarbete med Jakobstads Sinfonietta som håller regelbundna konserter i Schaumansalen i Campus Allegro. Lärarna är utövande konstnärer såväl i Finland som utomlands. Med jämna mellanrum gästas utbildningen av in ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bachelor of Culture and Arts, Musician, part-time studies

  Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. Fördjupningsområden Barockmusik Tyngdpunkten inom denna fördjupning ligger på samspel och kammarmusik. Seminarier kring tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik och barockinstrumentens konstruktion och vård hålls under perioder i Jakobstad och Kaustby. Under de individuella lektionerna bearbetas speltekniska och stilmässiga frågeställningar. Utbildningen i barockmusik håller regelbunden konsertverksamhet i Schaumansalen samt i Helsingfors och Åbo. Konserter hålls även på olika kammamusikfestivaler runtom i landet. Målet är att ge studerande färdigheter att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom gammal musik. Som ansvarig för utbildningen fungerar en av Finlands främsta barockmusiker, Kreeta-Maria Kentala. Utbildningen är den enda av sitt slag på yrkeshögskolenivå i Finland. Kyrkomusik Inom fördjupningen kyrkomusik erhåller studerande förutsättningar för arbete inom den Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de tradit ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Musiikkiterapian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  HuK-tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Muusikko (AMK)

  Kirkkomusiikin opinnot painottuvat kanttorin käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut, laulu tai kuoronjohto, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kanttorin tehtävissä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Muusikko (AMK), Musiikin koulutus

  Musiikin koulutus painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Huomioimme koulutuksessa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia. Muusikkokoulutuksen keskeiset sisällöt ovat: instrumenttiopinnot yhteismusisointi säestäminen ja korrepetitio säveltäminen näyttelijäntyö, tanssi ja musiikkiteatteri musiikinteoria ja -historia musiikkiteknologia viestintätaidot verkkoviestintätaidot musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen työergonomia ja työhyvinvointi opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja tutkimusmenetelmät Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan seuraavia opintoja: edellä mainittujen syventäviä opintoja kuoron- ja orkesterinjohtoa pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa improvisointia muiden TAMKin kulttuurialan koulutusten osaamisia. Tarkempaa tietoa musiikin koulutuksen sisällöistä löydät opinto-oppaasta. Opiskelu on pitkäjänteistä Musiikin koulutuksessa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. Opiskeluaikanasi pääset osallistumaan orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä mukaan erilaisiin produktioihin. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutetaan erikoistumisalasi mukaan yhteismusisointina, säveltämisenä tai osallistumisena musiikillisiin projekteihin tai produktioihin. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Music Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Muusikko (AMK), musiikki, päivätoteutus

  Musiikkialan ammattiopinnot toteutetaan monipuolissa oppimisympäristöissä. Opintojen keskeistä sisältöä ovat solistiset instrumenttitaidot, yhteissoittotaidot, musiikin teoreettinen ja historiallinen osaaminen, säveltäminen ja improvisointi, esiintymistaidot, musiikkiteknologinen osaaminen, musiikin tuottamis- ja markkinointitaidot, pedagogiset taidot sekä muu yhteisöllinen ja sosiaalinen osaaminen musiikkialan tehtävissä. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu opiskelijan kyky suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää musiikkialan projekteja, joissa lähtökohtana ovat työelämän kehittämishaasteet. Musiikin opiskelijat saavat valmiuksia systemaattiseen asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön ja oppivat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan ja soveltamaan musiikillista osaamista ja tietoa sekä suhtautumaan siihen kriittisesti. ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus, päivätoteutus

  Sirkuskoulutuksessa korostuu sirkustaiteen monialaisuus ja muita taiteen aloja poikkileikkaava luonne. Opinnoissa keskeistä ovat sirkustekniikan opinnot, taiteellisen työn projektit ja sirkuksen opettamisen opinnot. Lisäksi opiskelija hankkii tietoja ja taitoja erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa, ohjaajana ja opetusharjoittelijana. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri, päivätoteutus

  Ammattiopinnot koostuvat projektiopinnoista, ohjaamisen, ammattitekniikoiden sekä ryhmän ohjaamisen opinnoista. Ammattitekniikoita ovat mm. näyttelijäntyö, dramaturgia ja nukketeatteri. Ohjaamista ja esityksen valmistamista opitaan eri lähtökohdista. Teoriaan tutustuminen ja analyysitaidot kuuluvat kaikkiin opintoihin. Opiskelija tutustuu teatterin audiovisuaalisiin osa-alueisiin. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellisen ja pedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille. ...

  Provider NameTurun ammattikorkeakoulu, Turku, Linnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Valosuunnittelu, teatteritaiteen kandidaatti (3 v)

  Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin, esitystaiteen ja kulttuurin kentälle, toimimaan muun muassa teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus- ja mediataiteen parissa. Koulutus avaa opiskelijan ajattelua, tarjoaa välineitä valoesteettiseen ja skenografiseen ajatteluun, tekniseen toteutukseen sekä analyysiin ja argumentointiin ja tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana suunnittelijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin. Tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti suuntautuneita teatteritaiteen kandidaatteja (ja maistereita) valosuunnittelun alalta. Valosuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut kandidaatti tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee oman alansa ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena, täysivaltaisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä. Koulutus kehittää opiskelijan viestintä-, dokumentaatio- ja tiedonhankintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa työtään, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Valmistuneella valosuunnittelijalla on valmius omaksua uutta ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages