• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 49 items
 1. Bachelor of Culture and Arts, Degree Programme in Music, Music Pedagogue

  Music educator studies are aimed at strong musical and pedagogical competence. The studies include basic and vocational studies elective studies practical training that promotes vocational skills, and a bachelor’s thesis.   The studies offer opportunities to make new contacts and learn in diverse ways in different learning environments. Pedagogical studies develop your skills as a teacher and give general competence as a teacher. The studies are very practically-oriented. Projects included in the studies can involve different kinds of concerts and opera or musical performances, for example. Your instrument studies can include mastery courses, Lied, chamber music and workshops. The practical training of music educators mainly consists of teaching practice, which you can complete at music education institutes and the Practice Music Institute mentioned in the degree programme, for example. You can explore the work of an early childhood music instructor at the Musical Playschool Studio. Other typical practical training activities include various performances, project participation and management at schools and amateur theatres, for example, as well as organising events. You can improve your international competence by completing courses or practical training at our partner universities abroad. You will gain basic entrepreneurship skills in practical projects connected to the studies. You will also gain skills for productising, marketing and selling your competence. JAMK also offers excellent opportunities to im ...

  Provider NameJyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Kulttuuriala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor of Culture and Arts, Music Educator

  Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikpedagogexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Inom utbildningen till musikpedagog är det musikaliska hantverket i kombination med pedagogik och musikens didaktik det centrala. Genom undervisning i huvudämnet samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. För musikpedagoger ingår 60 sp pedagogikstudier som sker i samarbete med Åbo Akademi. De pedagogiska kurserna innehåller centrala kunskapsområden för läraryrket, dvs kunskaper och färdigheter i undervisandets konst, i kommunikativ förmåga och förmedling, lärarkunskap, och ledningsförmåga. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Koulutuksessa perehdytään oppimiseen ja sen haasteisiin ihmisen elämänkulussa yksilön, kasvuympäristöjen ja palvelujärjestelmien näkökulmasta. Opiskelijat tekevät opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Koulutuksessa perehdytään oppimiseen ja sen haasteisiin ihmisen elämänkulussa yksilön, kasvuympäristöjen ja palvelujärjestelmien näkökulmasta. Opiskelijat tekevät opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Koulutusohjelma pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksessa ja opetuksessa tulevat esille inkluusio (=täysi osallistuminen ja tasa-arvo), elinikäinen oppiminen sekä pohjoinen ulottuvuus. Koulutuksen pedagogisena ideana on yhteistoiminta, yhteisöllisyys ja moniammatillisuus.    Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot ovat Kieli-, viestintä- sekä orientoivat opinnot Pääaineopinnot erityispedagogiikassa (sisältävät osan opettajan pedagogisista opinnoista sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista) Sivuaineopinnot (kasvatustieteen perusopinnot sekä muita sivuaineita) Valinnaiset opinnot Kasvatustieteen maisterin tutkintoon erityispedagogiikan koulutuksessa vaadittavat opinnot ovat pääaineopinnot: erityispedagogiikan syventävät opinnot (sisältävät loput em. kelpoisuutta tuottavista opintokokonaisuuksista) sivuaineopinnot (Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot TAI muut sivuaineopinnot ja valinnaiset opinnot). Sivuaineopintoihin on erillinen valinta, josta saa lisätietoa opintojen a ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Immersion: Study Programme for Pre-school Teachers, immersion (Vasa), Bachelor and Master of Arts (Education) (3+2 years)

  Blivande barnträdgårdslärare har pedagogik, inriktning barnträdgårdslärare, som huvudämne. I studierna ingår också mångvetenskaåliga studier (såsom musik, bild/slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap m.fl.), barndomspsykologi och studier i språk och kommunikation, samt studier i språkbad. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Intercultural Teacher Education, Degree Programme in Teaching and Education, Bachelor and Master of Arts (Education) (3y + 2y)

  The degree of Bachelor of Arts (Education) in the Intercultural Teacher Education programme offers basic competences for the prospective educational professional and provides the basis for the Master’s studies. The degree provides the basic prerequisites for the internalisation of a problem-based and analytical philosophy of teaching and education. The degree is oriented towards primary teacher education, so the programme focuses on the special issues related to the teaching and education of pupils studying in grades 0-6 of basic education. The education also provides competences for international educational tasks. The values underlying the degree centre on research as its foundation, practical familiarity, active citizenship, ethical and aesthetic sensitivity and capacity for pedagogical and didactic thinking and action. ITE programme is a unique programme in Finland as it is the only English teacher education programme with the focus on education, globalization, diversity and ethics. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

  I pedagogie kandidatexamen består ungefär hälften av studierna av studier som är specifika för vetenskapsområdet. I dem ingår studier i pedagogik inklusive praktiska tillämpningar, forskningsmetodik, seminarier och en kandidatavhandling. Förutom de gemensamma studierna ingår valfria substansstudier som kan väljas från tre fokusområden: fostran, samhälle och kultur; undervisning och lärande; aktivitet, förändring och innovation. I grundstudierna utvecklar du din baskunskap i allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Studierna behandlar fostran, utbildning, lärande och utveckling samt förändring under människans hela livscykel. Ämnesstudierna syftar till att bredda studentens kunskap inom det pedagogiska området. Studenten gör sig förtrogen med pedagogikens centrala kunskapsstoff och forskningsmetoder och med de viktigaste forskningsrönen. I studierna ingår arbetspraktik. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (svenskspråkig), pedagogie kandidat (3 år)

  Inom barnträdgårdslärarens studieinriktning fördjupar man sig i barndomen och i barnets utveckling och lärande. Studierna stöder studerandes utveckling till lärarskap och ett livslångt lärande, samt uppkomsten av en stark yrkesidentitet. Studierna beaktar det småbarnspedagogiska barnperspektivet och småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska dimensioner. Studenten fördjupar sig i småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens mål, innehåll och metoder. Studierna omfattar allmänna studier, studier i pedagogik, studier som ger yrkesfärdigheter och handledd praktik i fältdaghem. Barnträdgårdslärarutbildningens värdegrund utgörs av demokrati och rättvisa samt social, kulturell och utbildningsmässig jämlikhet. I utbildningen följer man etiska verksamhetsprinciper och betonar en bred mångvetenskaplig expertis. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (svenskspråkig), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

  Klasslärarstudierna består av föreläsningar, seminarier, projekt och undervisningspraktik, som utförs i partnerskolor. När du blir antagen till utbildningen får du studierätt för både kandidat- och magisterexamen. Studieinriktningen för klasslärare är ett femårigt utbildningsprogram med pedagogik som huvudämne. I huvudämnesstudierna ingår sammanlagt 60 studiepoäng pedagogiska studier för lärare. Utöver huvudämnet innehåller examen ämnesdidaktiska studier, dvs. studier med anknytning till undervisning i ämnen inom den grundläggande utbildningen. Vidare innehåller studierna handledd undervisningspraktik, biämnesstudier och studier i språk och kommunikation. Biämnesstudierna kan genomföras vid den egna fakulteten eller vid universitetets andra fakulteter, men också vid andra universitet. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages