• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 132 items
 1. Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni az időskori problémákat kezelni, az idősek gondozásában részt venni az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni a betegedukációban közreműködni a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni az idős beteget és családját a krónikus betegségben és a terminális állapotban támogatni az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. akut betegellátó szakápoló

  Olyan korszerű egészségtudományos szakmai, technikai és társas kapcsolati ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakápolók képzése, akik az ápolás és betegellátás valamennyi szintjén szakképzettségüknek megfelelően a sürgősségi ellátó team egyenrangú tagjaként képesek a kritikus állapotú betegek önálló ápolására, ellátására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gyógyszerpolitikai és gyógyszergazdaságtani elemző

  A szakirányú továbbképzési szak célja: A gyógyszerpolitika es gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzési szak célja olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakemberek képzése, akik a gyógyszerügy minden – nem medikalis vagy paramedikalis tudást igénylő – területén képesek önálló szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni. Ennek érdekében a szak célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő társadalomtudományi és közgazdaságtani alapokon nyugvó széleskörű egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani ismeretekkel, és ezeken alapulva multidiszciplináris, problémaorientált szemlélettel rendelkeznek, továbbá birtokában vannak az egészségügy és ezen belül kiemelten a gyógyszerügy makro-, mezo- és mikroszintű működésének elemzéséhez és tervezéséhez szükséges módszertani, informatikai alapismereteknek is. Továbbá akik az egyes konkrét problémák elemzésekor és a megoldási javaslatok megfogalmazásakor képesek összeegyeztetni a társadalompolitikai és gazdasági megfontolásokat, célokat. Az oktatási módszereket tekintve a tárgyak többsége évközi feladatok megoldását, önálló elemzések készítését és prezentációját igényli a hallgatóktól. Ezzel a képzés azt is célozza, hogy a hallgató legyen képes elemzési, tervezési feladatok önálló megoldására, önálló szakmai álláspont kialakítására, az egészségügy/gyógyszerügy kérdéseire vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére, továbbá saját álláspontjának, szakmai munkája eredményeinek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, m ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. természetes élet- és gyógymódok tanácsadó

  A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek a természetes élet- és gyógymódok területén, képesek a képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére mind saját maguk, mind a hozzájuk forduló személyek egészséges életmódjával, rehabilitációs, prevenciós és promóciós törekvéseivel kapcsolatban. Segítik az egészségügyi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző – elsősorban a civilizált életformából adódó – testi-lelki betegségeit, panaszait, diszkomfort érzéseit saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse. A képzés feladata A képzés feladata, hogy annak befejezésekor a végzett természetes élet- és gyógymódok szakértője olyan szakember legyen, aki- jelentős elméleti ismeretanyagot és munkájához szükséges gyakorlati jártasságot szerzett a természetes életmód és a természetgyógyászati öngyógyító és terápiás módszerek körében (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, táplálkozásterápia, méregtelenítő eljárások, jóga stb.);- rendelkezik pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretekkel, és ezeket munkája során alkalmazni tudja;- rendelkezik szociológiai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;- ismeri a környezetvédelem főbb kérdéseit, a körny ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. egészségfejlesztő-wellness terapeuta

  A képzés célja olyan felsőfokú egészségfejlesztő-wellness terapeuták képzése, akik naprakész wellness ismereteik birtokában képesek egészségmegőrző, egészségfejlesztő és wellness szolgáltatást nyújtó intézményekben a kliens szükségleteire alapozva egészségfejlesztő-wellness terápiás tevékenység végzésére. Az egészségfejlesztő-wellness terapeuta életmód, szépségápolási és táplálkozási tanácsadással, egészségfejlesztő turisztikai, sport és rekreációs programok szervezésével, lebonyolításával, illetve egyéb, a kliens egészségét szolgáló tevékenységekkel (masszázstechnikák, stresszoldó-technikák, környezeti terápia, balneo-, hidroterápia, alternatív mozgásterápiák) képes a kliensek egészségi állapotát javítani. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Mozgástani, elektro-, balneo-, hidro- és klímaterápiás, masszázstechnikai szakismereteik alapján képesek  ismertetni a fizikai igénybevétel élettani hatásait, ismertetni a tartós munkavégzésből, ismétlődő vagy statikus mozgásszervi túlterhelésből adódó bántalmakat és azok elkerülési lehetőségeit; az egyoldalú terhelést kompenzáló gyakorlatsorok összeállítására; ismertetni és alkalmazni a kondicionális képességek fejlesztésének módszereit, az erő, gyorsaság, állóképesség és hajlékonyság fejlesztésének szempontjából; ismertetni és alkalmazni a stretching technikákat; ismertetni a kardiorespiratórikus adaptáció alapjait, indikációit és kontraindikációit; alkalmazni a kardiofittnesst szolgáló legfontosabb gyakorlatokat; megfelelő módszerekkel a ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Fogászati asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat pszichés támogatást nyújtani a páciensnek sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytatni a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Foglalkozásegészségügyi szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozás-egészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/élelmiszerbiztonsági/járványügy a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni népegészségügyi programok szervezésében közreműködni a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni, az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalós ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. hagyományos kínai gyógyász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek -          adekvát módon alkalmazni a hagyományos kínai gyógyászat egyes terápiás és diagnosztikai módszereit (kínai manuálterápia, kínai fitoterápia, kínai akupunktúra, a kínai gyógyászat sajátos fizikális vizsgálatai és rendszerező szempontjai) – különös tekintettel a krónikus betegek adjuváns terápiájára, illetve a rehabilitáció és a prevenció területeire, az ágazati tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások maradéktalan figyelembe vételével. -          értékelni a hozzájuk forduló kliensek állapotát a modern (európai) szakágazati ellátás szempontjából is; -          felmérni a hagyományos kínai gyógyászat alkalmazhatóságát, lehetőségeit és korlátait; -          felismerni azokat az állapotokat, betegségeket és helyzeteket, amikor a beteget a modern orvosi ellátás körébe vissza kell juttatniuk, illetve hogy egyéb komplementer medicina alkalmazása szükséges-e a rehabilitáció során (masszázs, manuál terápia, gyógytorna, fitoterápia); -          együttműködni a modern (európai) betegellátó teamben, egyaránt képviselve modern egészségtudományi szakmai és hagyományos kínai gyógyász hivatásukat; -          a kezelőorvos által javasolt hagyományos kínai gyógyászathoz tartozó terápiákat a szakmai ellátási folyamatba ágyazva, azzal harmóniában megvalósítani, dokumentálni, szakértő és nem szakértő közegben kommunikálni; -          hagyományos kínai gyógyász tevékenységüket mindenkor a modern egészségügyi ellátó team a ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Fogtechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezzel kombinált fogpótlásokat készíteni rögzített fogpótlásokat készíteni kombinált munkákat készíteni orthodontiai (fogszabályozó) készülékeket előállítani implantátum felépítményeket készíteni helyreállító (restauratív) készülékeket előállítani olyan fogműveket készíteni, melyek a fogazattal vannak kapcsolatban (harapásemelő sínek, védősínek) fogpótlás és fogmű javításokat végezni A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel (számítógépes tervezés és gyártás) is történhet. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. intercultural nurse

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek -        biztonságos és a kulturális környezetnek megfelelő ápolást, gondozást megvalósítani; -        az ápolói gyakorlat standardjait sikeresen alkalmazni különféle körülmények között földrajzi, kulturális, szociális hovatartozástól függetlenül; -        más ország kulturális hátterének részletes megismerése révén a saját munkahelyi közösségükben irányító, vezető szerepkörben gyakorolni hivatásukat, rendelkezve egy egyedülálló látásmóddal; -        megoldásokat kínálni globális problémákra országhatároktól függetlenül; -        nyelvi készségek elsajátítására; egy másik ország egészségügyi rendszerének és egészségügyi kultúrájának, működési és szabályozó rendszerének megismerésére; -        személyes tapasztalataik által egy európai környezetben való munkára, globális programokban való részvételre; -        a határon túli szakmai és személyes kapcsolatok megteremtésére; -        tájékozódni az egészségügyi képzési rendszerekben, globális szemléletet kialakítani; -        a kulturális shock és az általa okozott személyes szükségletek felismerésére és kezelésére (szorongás, stressz, személyes biztonság); -        az eltérő szociális, gazdasági, természeti, környezeti körülmények felismerésére és kezelésére; -        szolidaritást gyakorolni.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -        A biztonságos és kulturális környezetnek megfelelő biztonságos ápolás Európában, Észak-Amerikában és Magyarországon.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages