• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 67 items
 1. protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász

  A a) A Protokoll és rendezvényszervező  szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: § és a gyakorlatban is alkalmazni tudják a szakmai protokoll, az üzleti kommunikáció, és az alkalmazott számítástechnika alapozó ismeretköreit, § a gasztronómia, a szálláshelyi ismeretek, a Public Relations témakörök szakmai elméleti tudáselemeit, § az olyan tanulási technológiát, mellyel fokozható a tanulás sebessége és hatékonysága, amit az elsajátított adatok gyakorlati életben történő sikeres alkalmazása is bizonyít, § azt a vezetési eszköztárat, mely természetessé teszi egy cég/terület tevékenységének vezetője számára a célok, feladatok helyes és hatékony kommunikációját, feladatok, utasítások elvégeztetését, valamint megadja az úgynevezett "vezetői lét" alapköveit, § azt a szervezési technológiát, amely lehetővé teszi bármely terület/tevékenység megszervezését valamint irányítását úgy, hogy az termelőképes, bővíthető legyen, és egyensúlyban maradjon a szervezés és az operatív munka. b) A végzett hallgatók a megszerzett szakirányú szakképzettség birtokában képesek: § vendéglátó vállalkozások üzemeltetési területeit szervezni, irányítani, gazdasági döntéseket előkészíteni, § gyakorlatban alkalmazni - a szakmai gyakorlatokon szerzett manuális és végrehajtási kompetenciák birtokában - az ételkészítési, értékesítési, és italismereteiket, továbbá higiéné minőségbiztosítási rendszereket üzemeltetni, § vendéglátó rendezvények önálló előkészítésére és lebonyolítására, a tevékenység szervezési és gazdálkodási vonatkozásaiban, § cé ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. wellness manager

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező wellness szakmenedzserek képzése, akik: -         az egyetemi vagy főiskolai végzettségük birtokában, egyetemi vagy főiskolai végzettséget igénylő munkakörben, de különösképpen a wellness, fitness vagy a gyógyturizmushoz kapcsolódó területen folytatott, eredményes szakmai tevékenységük során szerzett tapasztalatokra támaszkodva, a képzés eredményeként képesek a rendszer és a szervezetek menedzselésére, a szakterület fejlődésének önálló követésére, alkotó művelésére, továbbfejlesztésre, valamint az eredmények közlésére, -         alkalmassá válnak a wellness, fitness szolgáltató, tervező (szervező, felügyelő) vagy finanszírozó intézményekben felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére, -         munkaszocializációs képességeik, kommunikációs készségük birtokában képesek a szakmájukkal összefüggő társadalmi elvárások szintézisére, az ennek megfelelő magatartás és tevékenységformák gyakorlására, a szakma fejlődésével járó igények felismerésére, marketing és reklámtevékenység tervezésére, szervezésére és annak gyakorlati megvalósítására, -         egészségügyi ismeretek, egészségügyi szemléletük birtokában, a szolgáltatást igénybe vevők számára képesek biztonságos, egészségmegőrző, betegséget megelőző életmódprogramok szervezésére, I. A wel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. sport fizioterapeuta

  Kompetenciák: -     a testkultúra, egészségkultúra kérdéseinek ismerete és alkalmazási képességei; -     önálló tevékenység és döntések meghozatala a kulcs munkafolyamatokban: tervezés, diagnózis felhasználása, és/vagy funkcionális diagnózis felállítása szakemberek bevonásával, fizioterápiás beavatkozás elvégzése, elérhető szakmai asszisztencia esetén sport fizioterápiás tevékenység felügyelete, irányítása; -     a fizioterápiás módszerek magas szintű ismerete, alkalmazása és annak indoklása, hogy milyen célokat tudnak elérni azok alkalmazásával; -     a szakmai dokumentáció (edzéstervek, fizioterápia programok, mérési protokollok) típusainak pontos ismerete; -     inklúzió iskolában, sportegyesületben, valamint a fitnesz, wellness és szabadidősport területén; -     a prevenciós szemlélet alkalmazása minden helyzetben; -     az élethosszig tartó tanulás megerősítése.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Tudáselemek: -     a fizioterápia valamennyi szakterületének ismerete, a speciális területek tevékenységei, a sport fizioterápia elmélete és gyakorlata; -     a sport fizioterápia és a környezet tárgyi feltételei, a gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök alapvető műszaki leírásai; -     a fizikoterápia elmélete és gyakorlata, modern eszközök használata; -     a sport fizioterápia munka során alkalmazott dokumentáció, adatrögzítés, az arra szolgáló technikai eszközök használata; -     a szakma etikai normái, az egészségügyi, szociális, munkaügyi jogszabályok és az egészségbiztosítási támogatási rendszer; ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Economist in Tourism and Catering

  A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri a projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit. - Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat. - Ismeri a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) típusait, valamint azok ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Physical Trainer

  A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A szakedző a) tudása - Ismeri a sportban, illetve a sportágban jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat és eljárásokat. - Ismeri a testnevelés és sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és kapcsolatrendszerét. - Ismeri az egészséges munkavégzés, munkakultúra, ergonómiai, mentálhigiénés és szervezeti kultúrával való összefüggéseit, fejlesztési módszereit. - Magas szintű tudással rendelkezik a gyakorlati edzői tevékenység ellátásához szükséges alapvető, anatómiai és élettani, sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről. - Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a sportolók felkészítéséhez, versenyeztetéséhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségekről. - Ismeri a versenysport gyakorlata által megkövetelt magas szi ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. inclusive sports instructor

  A képzés célja az integrált/inkluzív testnevelésben, inkluzív sportoktatásban, rehabilitációban vagy inkluzív szabadidősport-szervezésben dolgozó vagy dolgozni kívánó szakemberek továbbképzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti, gyakorlati tudással rendelkező inkluzív sportoktatók kinevelése. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában a végzett szakemberek képesek az integrált/inkluzív testnevelés és sport különböző területein (oktatás/nevelés, menedzsment, edzéstervezés és -vezetés, szakértői és szaktanácsadói tevékenységek, egyéb szolgáltatások) állami, civil szervezeti, és magán szektorban eredményesen tevékenykedni, a feladatok ellátásához szükséges legújabb ismereteket kreatívan alkalmazni. Az inkluzív sportoktató egyfajta katalizátorként vesz részt az oktatási és nevelési folyamat során a testnevelésben és sporttevékenységekben. Átfogó társadalomtudományi, neveléstudományi, egészség- és sporttudományi, valamint pszicho-kommunikációs ismereteikkel az új szemléletű sportszakemberek a társadalom értelmiségi alappilléreivé válhatnak. A képzésben résztvevők az integrált/inkluzív testnevelés, inkluzív szabadidősport és parasport korszerű ismereteinek birtokában hozzájárulnak: új szemléletű testkultúra fejlesztéshez; az inkluzív szabadidősport, versenyszintű parasport pozitív megítéléséhez, ezáltal a fogyatékossággal élők életminőségének javításához; az integrált/inkluzív testnevelés, szabadidősport értékeit felismerő és képviselő fiatal nemzedék neveléséhez; az integrált/i ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. kulturális turisztikai szakközgazdász

  A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási és szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben. A kulturális turisztikai szakközgazdász: 7.2.1. Tudása: - rendelkezik a kulturális turizmus alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek ismeretével, a releváns turisztikai és gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan; - ismeri a kulturális turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a kulturális turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat; - ismeri a különböző típusú kulturális turisztikai vállalkozások (kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek, művelődési házak, kiállítótermek, települési önkormányzatok, TDM szervezetek stb.) típusait, valamint azok működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket; - ismeri a kulturális turizmus alágazatainak és tevékenységeinek működését, értékelését, döntési kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait; - ismeri a megvalósult hazai és nemzetközi kulturáli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. sport media expert

  A képzés célja olyan, modern tudásanyaggal felvértezett felsőfokú végzettségű sportriporterek, sporthír-szerkesztők, sportújságírók és mediaofficerek képzése, akik a hagyományos és az "új-média" területén a magas szintű elméleti ismeretek mellett a gyakorlati munkához szükséges képességekkel és készségekkel rendelkeznek, illetve folyamatosan ezek fejlesztésre törekszenek. A sport és a média napjainkra összefonódó világa olyan médiamunkásokat igényel, akik átfogó, specifikus tudásuk révén szakmai közösségben, illetve önállóan is képesek feladatokat ellátni, hivatásukat nívós szinten ellátni. A képzést sikeresen teljesítő szakemberek a tömegkommunikáció intézményeinél (rádió, televízió, sajtó), illetve sportszervezeteknél tudják sportújságíró-szerkesztő, sportriporter, sportkommentátor, illetve sportsajtós munkakörökben hasznosítani a megszerzett ismereteket. A modern sport és média napjainkra teljesen összefonódó világa egyre több, a sport világában is jártas médiamunkást igényel. A felkészült szakembereknek ma már nem naprakész, hanem percrekész tudással kell rendelkezniük, hogy hitelesek legyenek a sportfogyasztó közönség szemében. A hatalmas volumenű, sporttal kapcsolatos híranyag és információ szakszerű, gyors feldolgozása és közlése alapvető elvárás a sportújságírókkal, szerkesztőkkel, sportriporterekkel és kommentátorokkal szemben, munkájuk színvonala pedig intézményük társadalmi megítélését is nagymértékben befolyásolja. Maga a híranyag-feldolgozás nagyságrendjének növekedése indokolja a szakmában történ ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. turisztikai fejlesztési szakközgazdász

  A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival, és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatásmarketing és a turizmusmarketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai és más területekről érkezők egyaránt megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmusfejlesztés új elveihez igazodó követelményeket. Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatóknak olyan térségi menedzsment, fejlesztési, szervezési és marketing ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk. A turisztikai fejlesztési szakközgazdász: 7.2.1. Tudása: - ismeri és értelmezi a turizmus hosszú és középtávú trendjeit; - szakszerűen értékeli az egyes vonzerők jelentőségét, nemzetközi, regionális, helyi jellegét; - ismeri a stratégiai tervezés szabályait, követelményeit; - ismeri a települési, önkormányzati fejlesztések rendszerét, viszonyát a turizmusfejlesztéshez; - ismeri a magyar turizmus fejlesztésének mindenkori startégiai terveit, alapelveit. - rendelkezi tudással a felelősségi területére vonatkozó turizmusfejlesztési terv kidolgozására, a végrehajtás irányítására; - rendelkezik a turizmus gazdaságtana is ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. csúcsgasztronómia menedzser

    A képzés célja:   A képzés célja olyan gasztronómiai, élelmianyagismereti, konyhaművészeti és konyhatechnológiai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, és nemzetgazdasági szinten is jelentős szakember-utánpótlás biztosítása, akik képesek a vendéglátás területén, különböző munkakörökben (elsősorban vendéglátó vállalkozások vezetése területén) az operatív tervezési, szervezési, üzemelési feladatokat magas szinten, a modern gasztronómiai irányzatok ismeretében, a piac igényeinek megfelelően, vendégközpontúan elvégezni. Fontos célunk olyan tudás átadása, amelynek birtokában a végzettek alkalmassá válnak a folyamatos önképzésre.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:                A csúcsgasztronómia menedzser szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:   a modern vendéglátó vállalkozások létesítésének, üzemeltetésének gazdasági, pénzügyi, jogi, etikai feladatait, a finanszírozás, a vállalkozásfejlesztés lehetőségeit; a kis- és középvállalkozások jellemzőit, piaci pozícióit, fejlesztési lehetőségeit; a modern, hatékony marketingmegoldásokat, eszközöket; a legújabb nemzetközi gasztronómiai, konyhaművészeti irányzatokat; az ételek készítéséhez felhasználható különleges alapanyagokat; a nyersanyagok felhasználhatóságát, párosíthatóságát; allergiát, intoleranciát okozó anyagok helyettesíthetőségét; az új konyhatechnológiai eljárásokat, az ezek elvégzéséhez szükséges berendezések, gépek felhasználói szintű üzemeltetését; a t ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages