• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. hegesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában a hegesztő szakmérnök képes hegesztett szerkezetek gyártására, a gyártás felügyeletére, egyszerű hegesztett szerkezetek tervezésére; Képes a minőségbiztosítási rendszernek a hegesztés területén való működtetésére; Képes a hegesztési feladatokhoz a megfelelő hegesztő rendszerek megválasztására; Képes a hegesztő rendszerek kiépítésére, korszerű hegesztő rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   általános anyag-szerkezettan, kötések szilárdságtana, anyagvizsgálati eljárások; hegesztési technológiák, hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása, automatizálás, robotok.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Alapozó ismeretek: Anyag-szerkezettan, Hegesztett kötések szilárdságtana, Roncsolásos anyagvizsgálat, Roncsolásmentes anyagvizsgálat, Hegesztő eljárások, Hegesztő berendezések; Szakma-specifikus tudáselemek: Acélok hegesztése, Nemvas anyagok hegesztése, Felrakó hegesztés, Hegesztett szerkezetek tervezése, Hegesztett szerkezetek gyártása, Automatizálás, robotok, Minőségmenedzsment, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: terepi helymeghatározást végezni, földmérési adatokat gyűjteni, irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját, részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni, azonosítani a felmérendő objektumokat, felismerni a terepi idomokat, elhatárolást végezni, részletes felmérést készíteni, a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani, használni a fotogrammetria eszközrendszerét, sajátos célú terepi geodéziai munkákat végezni, sajátos célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni, ipari geodéziai terepi munkákat végezni, részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban, közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni, közműtérképi térképeket készíteni, közműtérképi adatokat szolgáltatni, földhivatali földmérési feladatokat végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni, a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni, térképi adatszolgáltatást végezni, térinformatikai adatokat gyűjteni, térinformatikai adatokat feldolgozni, térinformatikai adatokat szolgáltatni, távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Elvégezni a gáz és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések, szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését Elvégezni a napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza alapú hőtermelők, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését Bekötni és ellenőrizni a hőtermelő berendezéseket és a csatlakozó gépészeti hálózatokat Bekötni az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeket Ellenőrizni rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését, érintésvédelmét, és működésének helyességét A kapott információk, és az észlelt jelenségek alapján elvégezni a műszeres hibakeresést, megállapítani a hibát, és javaslatot tenni a meghibásodott berendezés gazdaságos javítására Ellenőrizni a tüzelőés hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. műszaki állapotát, megtisztítani az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és Dokumentálni a műszaki felülvizsgálatot, beüzemelést, javítást, szabványos kivitelezői szerelési nyilatkozatot adni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

  A képesítéssel rendelkező képes: Kapcsolatot építeni, és kapcsolatot tartani a megrendelőkkel Tanácsot adni a korszerű épületgépész-technológiák alkalmazására, a meglévő rendszer javíthatóságának lehetőségeire, az energiatakarékos rendszerek beépítésére vonatkozóan Ellenőrizni a csatlakozó és fogyasztói vezetékeket, a nyomásszabályozókat, a gázmérőket, valamint a tartozékok alkalmasságát Felülvizsgálni az elpárologtató berendezéseket, és a folyadékfázisú vezetéket, szerelvényeket, biztonsági berendezéseket Ellenőrizni a korrózióvédelem megfelelőségét, a fali felállások kialakítását, az EPH bekötés megfelelőségét Ellenőrzi a gázfogyasztó készülék alkalmasságát, a biztonsági tartozékok működőképességét Felülvizsgálni az égéstermék elvezetését Ellenőrizni a gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatát megelőző karbantartás és beszabályozás időpontját és megtörténtét Tanúsítani a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték, a fogyasztói berendezés további üzemeltetésre való alkalmasságát Dokumentálni a vizsgálati eredményeket Elkészíteni a felülvizsgálati jegyzőkönyvet ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. kivitelező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:- a kivitelezés minőségbiztosítási alapelveit, gyakorlati megvalósítását és az ehhez kapcsolódó szakirodalmat,- az alapvető építéstechnológiai eljárásokat,- az építési beruházások időbeli, térbeli és költségtervezési alapjait,- a jogszabályokat és a szakmai szabályozásokat. A szakon végzettek alkalmasak:- a gyorsan változó építési technológiák szakmai alapelveinek alkalmazására,- az építéskivitelezés során felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére, a feladatok kreatív megoldására,- az építési beruházások időbeli, térbeli és költségtervezésére,- építéskivitelezési feladatok szakmai vezetésére az alapképzettségüknek megfelelő területen. Személyes adottságok, készségek:- kreativitás,- strukturált gondolkodás,- problémamegoldás,- kommunikáció,- minőség iránti elkötelezettség,- szervezőkészség,- képesség önálló munkavégzésre. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során elsajátítottak alapján a végzett hallgatók képesek lesznek- a magas- és mélyépítési beruházások kivitelezésének tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, az építési technológiák és építési folyamatok minőségének megtervezésére és biztosítására, a feladatok komplex megoldására a társadalmi, környezeti, közgazdasági és jogi összefüggések figyelembevételével,- a nyílt európai építési piacon való eredményes részvételre. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. műemlékvédelmi szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:    - a műemlékvédelem elméleti alapjait,   - a műemléki kutatás és tervezés folyamatát,   - a társművészetek műemlékvédelemben betöltött szerepét,   - a történeti tervezés módszereit és a történeti anyaghasználat gyakorlatát. A szakon végzettek alkalmasak:   - a kutatási és tervezési folyamatban felmerülő szakmai problémák felismerésére és kezelésére,   - az épületkutatás és épületdiagnosztikai feladatok végzésére és koordinálására. Személyes adottságok és készségek:Kiemelt feladat a történeti és műemlékvédelem elméleti ismeretek elmélyítése, melynek eszközei:   - problémafelismerési és -megoldási készség,   - történeti építészeti anyagtani és szerkezeti ismeretek és azok kreatív alkalmazása a kortárs megoldásokkal,   - jó kommunikatív képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   - speciális tervezői szakterületeken: épülettervezés, szerkezettervezés, környezet- és tájépítészeti tervezés,   - épületperiódus kutatás és diagnosztikai vizsgálatok. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. természeti és kulturális örökség menedzser

  A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak  * a természet- és örökségvédelemmel és -fejlesztéssel kapcsolatos elméleti tárgyakat a gyakorlatban is alkalmazni;  * a természetvédelmi bemutatás, ismeretterjesztés és átfogóbb örökségvédelmi (tehát a kulturális értékekre is vonatkozó) ismeretek átadására;  * ökoturisztikai és világörökségi helyszínek fenntartható fejlesztésére, menedzselésére.  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A végzettek képesek * a könyvtárak külön gyűjteményeiben, a levéltárakban és a múzeumokban, a kulturális menedzsment és az örökségvédelem intézményeiben a stratégiai és a gyakorlati feladatok elvégzésére; * a természeti és kulturális örökség védelmére vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására; * a természeti és kulturális örökség reflexív bemutatására; * a természeti és kulturális örökség menedzselését végző intézmények korszerű irányítására; * a természeti és kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé; * a magyar és az egyetemes természeti és kulturális örökség közötti átjárás, megfeleltetés megszervezésére; * a természeti és kulturális örökség témájában kutatói munka végzésére. A képzés során elsajátítható tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * a társadalomtudományok, a természettudományok, az építészet és az építészettörténet megfelelő ismeretanyaga; * a természeti kulturális örökségről való gondolkodás története; * a természeti és kulturális örökség elmélete; * a természeti és kulturális örökség kezel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök

  A képzés négy szemeszterben nyújt átfogó képet a tájtervezés, tájrendezés legfontosabb tudományos eredményeiről, újonnan feltárt alkalmazási területeiről, időszerű kérdésköreiről.A szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó tájékozottsággal rendelkeznek a tájrendezési kutatások legújabb eredményeiről, a szakma aktualitásairól és alkalmazási területeiről, továbbá járatosak a tervezési irányzatokban.Az ismeretek birtokában képesnek kell lenniük szakmájuk művelésére (településrendezési tervek, táji léptékű tervek, területrendezési tervek stb.), önálló kutatásra és ismeretterjesztésre.A tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak célja a szakterületen korábban végzettséget szerzett szakemberek ismereteinek az új helyzethez (EU) való felzárkóztatása, valamint a szakterületen tevékenykedő, de szakirányú végzettséggel nem rendelkezők képzése.Az uniós csatlakozás után számos jogszabály és a tervezési gyakorlat megváltozása (területrendezési tervek, terület- és településfejlesztési koncepciók, településrendezési tervek szakági munkarészei) új kihívások elé állítja a tájtervező szakembereket. Azon érdeklődők jelentkezését várjuk, akik meg akarják ismerni* a szakterülettel kapcsolatos EU elvárásokat, irányelveket, * az ökológiai szemlélet gyakorlati alkalmazási módját, * a térinformatika magas szintű gyakorlati alkalmazási lehetőségeit, * a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti vizsgálat készítésének módszertanát, * az Európai Táj Egyezménnyel kapcsolatos hazai feladatokat, * az ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. építésztervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak.A szakon végzettek ismerik:- a teljes tervezési folyamatot,- a szaktervezői munkák generálásának folyamatát,- a gyorsan változó építészeti trendek alapelveit és az alapelvek alkalmazását,- a szükséges jogszabályok elveit és eligazodnak a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén.A szakon végzettek alkalmasak:- a komplex építési környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére, - építészeti feladatok kreatív megoldására a jogszabályi kereteken belül,- csoportmunka vezetésére a tervezési feladatok területén.Személyes adottságok, készségek:Kiemelt feladat az építészeti kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:- műszaki érzék, tervezőkészség, - kreativitás,- problémafelismerési és -megoldási készség,- kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,- strukturált gondolkodás, - hatékony problémamegoldás, - jó kommunikatív képességek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- általános építészmérnöki tervezői szakterületeken (például: épülettervezés, környezettervezés, belsőépítészeti tervezés),- speciális építészmérnöki tervezői szakterületeken (például: látványtervezés, építészeti grafika, ipari, műemléki rekonstrukciók tervezése, mérnöki létesítmények formai tervezése stb.). ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. építőipari igazságügyi szakmérnök

  A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:- épületek, építmények (pl. tűz-, rezgés, geotechnikai eredetű) káreseményeinek jogi, gazdasági elemzése,- kárbecslés és biztosítás,- a beépített szerkezetek minőségével és élettartam-vizsgálatával összefüggő ismeretek,- bírósági gyakorlat (jogi ismeretek),- ingatlan-gazdaságtan,- ingatlannyilvántartás és ingatlanfejlesztés,- banki értékbecslés,- a szakértői gyakorlat és a szakértés metodikája,- az építési minőségi előírások rendszere ,- komplex, a jelenlegit megelőző és a legfrissebb, építéssel összefüggő jogszabályok és azok alkalmazása. Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:- káresetek okának kivizsgálására,- építési hibák okának feltárására,- káresetek bekövetkezésében szerepet játszó körülmények és személyek felelősségének meghatározására,- káreseményt követő javítási, helyreállítási munkák meghatározására,- ingatlan-értékbecslési feladatok ellátására,- építmények műszaki állapotának felmérésére. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek- elemző, problémamegoldó készségek, képességek,- áttekintő-képesség,- kapcsolat- és konszenzusteremtő készség. A szakember a továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken: - Igazságügyi szakterületen, amely mindenkor az Igazságüg ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages