• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. bionikus számítástechnikai szakember

  A képzés célja:Az elmúlt évtizedben az orvosi kutatásban és gyakorlatban olyan új technikák terjedtek el, amelyek új, speciális informatikai ismereteket igényelnek. A szakirányú képzés célja olyan, megfelelő informatikai képzettségű, de kellő biológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik diszciplináris tudásanyag birtokában, elméleti és gyakorlati jártasság alapján képesek önálló kutatási, fejlesztési feladatok megoldására, és az ehhez szükséges tevékenységek megszervezésére is. A bionikus számítástechnika szakirányú továbbképzés multidiszciplináris alapokra helyezett, a kutatásban és a gyakorlati tervezőmunkában egyaránt hasznosítható ismereteket ad és a projektmunkák, laborfoglalkozások során készségeket fejleszt a hallgatókban. A képzés során megismerik, és később képesek követni is a tudományos fejlődést, amely az élővilág által alkalmazott megoldásokat igyekszik hasznosítani az információs technológiában. A szakirányú képzés a bionikának az információtechnológiai vonatkozásait célozza meg. A most kialakuló irányzatok várhatóan hamarosan megjelennek a mindennapjainkban is, ezért ezen a területen nem lehet elég korán megkezdeni a szakemberek felkészítését.A bionikus számítástechnikai szakemberekre szükség lesz az egészségügy területén alakuló diagnosztikai központokban, ahol a modern képalkotó- és laboratóriumi mérő rendszereket telepítik. Hasonlóképpen a gyógyító intézményekben (elsősorban klinikák és nagyobb kórházak) ahol hasonló diagnosztikai valamint terápiás rendszerek működnek.Jelenl ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. elektronikus oktatás informatikai szakmérnök

  A képzés célja:A képzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alapján képessé válnak arra, hogy az elektronikus oktatás szabályai szerint tanítsanak, tananyagot fejlesszenek, laborgyakorlatokat dolgozzanak ki, az elektronikus oktatás szoftver keretrendszereit alkalmazzák. Az elektronikus oktatási szakmérnökök az elméleti felkészítés mellett a gyakorlati képzésben és az önálló feladatok megoldásában a tananyagfejlesztésen túl az elektronikus oktatás informatikai feladatainak megoldásában (rendszerek tervezése, fejlesztése) is ismereteket és tapasztalatot szerezhetnek.A képzés során megszerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók az oktatási intézmények, távoktatással foglalkozó vállalatok, továbbá a nagyvállalatok belső oktatási szervezetei számára az elektronikus oktatási anyagok megtervezésében, kidolgozásában és az oktatási programok lebonyolításában, e tevékenységek irányításában vállalhatnak fontos szerepet.    A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:– Nyitottság, széles körű (informatikai és pedagógiai) érdeklődés,– Intuíció, tanulási készség és rugalmasság,– Problémafelismerő készség, információ feldolgozási képesség,– Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre,– Kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség   Az elektronikus oktatási képzés során megszerezhető kompetenciák:A hallgatók a képzés során olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek felhasználásával képessé válnak – időhöz és helyhez nem kö ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. informatikai szakember az elektronikus oktatás területén

  A képzés célja:     A képzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alapján képessé válnak arra, hogy az elektronikus oktatás szabályai szerint tanítsanak, tananyagot fejlesszenek, laborgyakorlatokat dolgozzanak ki, az elektronikus oktatás szoftver keretrendszereit alkalmazzák. Az elektronikus oktatási szakemberek az elméleti ismereteken alapuló gyakorlati képzés és önálló feladatok megoldása során az elektronikus tananyagok tervezésére, összeállítására és kidolgozására vonatkozó tudást és tapasztalatokat szerezhetnek.     A képzés során megszerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók az oktatási intézmények, távoktatással foglalkozó vállalatok, továbbá a nagyvállalatok belső oktatási szervezetei számára, az elektronikus oktatási anyagok megtervezésében, kidolgozásában és az oktatási programok lebonyolításában, e tevékenységek irányításában válhatnak fontos munkatárssá.     A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:     – Nyitottság, széles körű (informatikai és pedagógiai) érdeklődés,     – Intuíció, tanulási készség és rugalmasság,     – Problémafelismerő készség, információ feldolgozási képesség,     – Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre,     – Kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség     Az elektronikus oktatási képzés során megszerezhető kompetenciák:     A hallgatók a képzés során olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek felhasználásával képessé válnak – időhöz és helyhez nem kötött – kors ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. programozó informatikus

  A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - a programozás és a WEB-programozás alapelemeinek alkalmazása; - az objektum-orientált programozás technikáinak alkalmazása; - az adatbázisok felépítésének ismerete; - SQL nyelv használata. A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak: * szoftverfejlesztésre NET környezetben, * adatbázis-alapú WEB alkalmazások létrehozására és fejlesztésére. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Alapismeretek és szakmai törzsanyag (66 %): informatikai alapismeretek, algoritmusok, a C++ és C#-nyelvű programozás alapelemei, programozott fájlkezelés, objektum-orientált programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése, adatbázis-kezelés (az SQL nyelv alkalmazása). - Differenciált szakmai ismeretek (33 %): WEB alkalmazások fejlesztése, vizuális programozás, a NET fejlesztői környezet, szoftverfejlesztési technológiák, szakdolgozat. Személyes adottságok és készségek: * elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának készsége, * elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalásának készsége, * témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldásának készsége, * önálló mérnöki, szakmai munka végzésére való tör ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. számítógépes tervezés és gyártás szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   * a számítógépes mérnöki tevékenységhez nélkülözhetetlen informatikai alapismereteket (operációs rendszerek, programnyelvek, adatbázis-kezelés, műszaki információs rendszerek);   * a számítógépes mérnöki tevékenységhez szükséges számítógépes grafikai alapokat;   * a számítógéppel segített tervezés (CAD) és a számítógéppel segített gyártás (CAM) módszertani alapjait;   * a gépek, szerkezetek számítógépes tervezési módszereit;   * az alapvető gépipari technológiák tervezési módszereit;   * a felsorolt területeken a végeselemes modellezés kontinuum mechanikai alapjait és szakterületi specifikumait. Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző szakmérnökök képesek lesznek   * technológiai folyamatok és szerszámaik számítógépes tervezésére;   * termékek, gépelemek, szerkezetek számítógépes tervezésére;   * termékek, gépelemek, szerkezetek és technológiai folyamatok végeselemes modellezésére. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   * mérnöki informatikai alapismeretek;   * számítógépes grafikai alapismeretek;   * számítógépes mérnöki informatikai eszközök használata, kezelése, valamint a szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazása;   * informatikai módszerekkel történő tervezési-fejlesztési alapismeretek. ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Gazdasági informatikus

  A képesítéssel rendelkező képes: informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani, vállalkozni, munkavállalót-, illetve saját magát foglalkoztatni, munkát vállalni mind a hazai, mind az EU munkaerőpiacán, vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani, megfelelni a hazai munkáltatói piacon, munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni, különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni, megtervezni és telepíteni egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására, programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére / webes feladatok megoldására, munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá képes a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani, a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésére, tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni, üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni, a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszerek segítségével alrendszereket / rendszereket fejleszteni, feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni, statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani, adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét c ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. segítő technológia szakmérnök

    A képzés célja:   A képzés célja olyan jelentős informatikai, gépészmérnöki és villamosmérnöki ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik a mérnöki ismeretek mellett a képzés során elsajátítandó egészségügyi, orvosi, pedagógiai (gyógypedagógiai) és pszichológiai ismeretekkel képesek segítő technológiai eszközöket fejleszteni, már meglévőket egyénre szabottan átalakítani illetve beüzemelni. Magas színvonalú interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint fejlesztői és alkalmazási készségekkel rendelkeznek, akik különösen előnyösen alkalmazhatók egészségügyi, szociális, oktatási, és rehabilitációs intézetekben, biztosító társaságoknál, illetőleg akadémiai és egyetemi kutatóhelyeken. Képesek lesznek speciális szükségletű emberek (vak, gyengénlátó, hallássérült, értelmileg akadályozott, mozgássérült és idős emberek) lehetőség szerinti önálló életvitelének segítésére különböző segítő eszközöket, szoftvereket tervezni, már meglévőket testre szabni, azaz a képességeikhez megfelelően akadálymentesíteni, ennek során mind a lakótér, mind a tanulási, mind a munka és szabadidős környezet, használati és kommunikációs eszközeit megfelelően kialakítani vagy az egyedi idényekhez hozzáigazítani.       A szakképzettség birtokában a Segítő technológiai szakmérnök ismeri:   a segítő technológia elméletét és gyakorlatát, hardver, szoftver ismereteket, rendelkezik bizonyos szintű manualitással, mérési készséggel – ezek laboratóriumi szintű ismeretével, az informatika területén az ismeretek rendszerezett me ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakmérnök, számítógép-hálózati szakon

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzés során elsajátítható kompetenciák: A hallgatók képessé válnak: -              a számítógép-hálózatok tervezésére, működtetésére, azok ellenőrzésére; -              a számítógép-hálózatok kialakításával kapcsolatos szaktanácsadásra; -              a hálózatokat vezérlő operációs rendszerek alapelveinek megismerésével a leggyakoribb konkrét implementációk alkalmazására, a működtetés során felmerülő problémák megoldására; -              a hálózatokban gyakran alkalmazott adatbázis-kezelőkkel kapcsolatos elveket, szabványokat hálózati adatfeldolgozás során alkalmazni, új fejlesztéseket készíteni; -              az alapvető adatvédelmi, adatbiztonsági alapelveket felhasználva informatikai kockázatelemzést végezni, adatbiztonsági megoldásokat alkalmazni; -              a számítógép-hálózatokat menedzselni.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -              számítógép-hálózatok rendszertechnikai alap- és haladó ismeretei; -              a hálózati operációs rendszerek alapelvei, a konkrét implementációk sajátosságai; -              számítógép-hálózati rendszerek eszközeinek jellemzői, alkalmazási módjai; -              adatfeldolgozás számítógép-hálózatokban; -              adatátviteli protokollok; -              adatvédelem- és biztonság alapelvei; -              számítógép-hálózatok üzemeltetési módszerei; -              a digitális kép- és hangfeldolgozás elvei.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -              számítógépes ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Computer Science Engineer

  A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A mérnökinformatikus a) tudása - Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. - Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok). - Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. - Birtokában van a mért jelek feldolgozásával, rendszerek és hálózatok modellezésével, szimulációjával és szabályozásával kapcsolatos alapismereteknek és mérnöki szemléletnek. - Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére, adatbázis alapú rendszerek kialakítására, számítógépes hálózatok felépítésére, működésére és implementációjára, felhasználói interfészek és grafikus alkalmazá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Computer Scientist

  A képzés célja programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftverorientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A programtervező informatikus a) tudása - Ismeri az informatikai szakterület tudásanyagát megalapozó általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket, és eljárásokat. Az érintett területek: analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisztika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai. - Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai. - Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programoz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages