• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 25 items
 1. Agrologi (AMK)

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: - kasvituotanto - kotieläintalous - metsätuotanto- bioenergia - ympäristönhoito- yrittäjyys- johtaminen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Maataloustieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Maataloustieteiden kandiohjelman opinnoissa perehdyt maatalous- ja puutarhaelinkeinon toimintaedellytyksiin ja verkostoihin. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat avomaalla ja kasvihuoneessa viljeltävien ruoka-, rehu- ja koristekasvien ominaisuudet ja viljelytekniikka kasveja vioittavat taudit ja tuhoeläimet sekä niiden leviämiseen vaikuttavat tekijät kasvinjalostus ja biotekniikka sekä genomiikka maaperän vaikutukset pelto- ja puutarhakasvien kasvuun ja satoon maan tuottokyvyn ylläpito kotieläinten jalostus ja biotekniikka sekä lajinmukainen ruokinta kotieläintuotannossa käytettävä teknologia ja tuotantoeläinten hyvinvointi  bioenergian tuottaminen ja energian käyttö tuotannon ympäristövaikutusten hallinta luonnonvara- ja ympäristötehokkuuden parantaminen tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja edistäminen viljelykasvien, kotieläinten ja maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen maatalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät sekä maatalouspolitiikan periaatteet ja vaikutusmekanismit Lisätietoa sisällöstä löydät Maataloustieteiden kandiohjelman Abi-infosivuilta: www.helsinki.fi/maataloustieteet/maataloustieteiden_hakukohde/ ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  SeAMKin agrologi (AMK) -opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelussa punaisena lankana on ruoka ja sen- tuotanto- taloudellisuus- laatu- ympäristöasiat- lainsäädäntö- energia ja - markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot - kasvi- ja kotieläintuotannosta- teknologiasta- liiketoiminnasta- metsätaloudesta sekä - tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan kahden viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden jälkeen  ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Monimuoto-opinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Pääpaino on etäopiskelulla, jota lähiopiskelu täydentää.  http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Agrologi-(AMK)/Agrologi-(AMK),-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  SeAMKin agrologi (AMK) -opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelussa punaisena lankana on ruoka ja sen- tuotanto- taloudellisuus- laatu- ympäristöasiat- lainsäädäntö- energia ja - markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot - kasvi- ja kotieläintuotannosta- teknologiasta- liiketoiminnasta- metsätaloudesta sekä - tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan kahden viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden jälkeen  ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Monimuoto-opinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Pääpaino on etäopiskelulla, jota lähiopiskelu täydentää.  http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Agrologi-(AMK)/Agrologi-(AMK),-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Agrologi (AMK), päivätoteutus

  SeAMK Elintarvike ja maatalouden opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelun punaisena lankana on ruoka: sen tuotanto, taloudellisuus, laatu, ympäristöasiat, lainsäädäntö, energia ja markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot kasvi- ja kotieläintuotannosta, teknologiasta, liiketoiminnasta, metsätaloudesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. "Pellolta pöytään" ruokaketju tulee tutuksi yhdessä bio- ja elintarviketekniikan ja restonomiopiskelijoiden kanssa tehtävissä projekteissa. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan muutaman viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Erilaisia tutustumiskäyntejä on runsaasti, esimerkiksi noin viikon mittainen Euroopan-matka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden kesällä ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Lue lisää koulutuksesta osoitteesta: www.seamk.fi/agrologi ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen Maaseudun monialaisen kestävän liiketoiminnan osaaminen.   Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin (AMK) perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit syventää/laajentaa erityisosaamistasi. Omaa suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös muista Lapin AMKin, Lapin korkeakoulukonsernin tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä työelämästä ja hankkeista työn opinnollistamisen kautta. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja. Lisäksi kannustamme vaihto-opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Avoimen väylä, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit ovat opiskelijan ammatillisen oppimisen perusta. Agrologin ydinosaamista on: • Pohjoisen ekosysteemin osaamineno Opiskelija tuntee ja ymmärtää pohjoisen ekosysteemin rakenteen ja toiminnan • Biotalouden toimintaympäristön osaamineno Opiskelija tuntee biotalouden rakenteen ja toiminnan sekä kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön • Kestävän, pohjoisen eläintuotannon osaamineno Opiskelija osaa kestävän pohjoisen eläintuotannon (nauta, poro, lammas) tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat • Kestävän, pohjoisen kasvituotannon osaamineno Opiskelija osaa kestävän, pohjoisen viljeltävän ja luonnonkasvituotannon tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat • Luonnonvarojen kestävän monikäytön osaamineno Opiskelija tuntee pohjoisen luonnonvarojen monialaisen, kestävän käytön mahdollisuudet sekä käytön ohjauksen menettelyt ja normit. • Luonnonvaratiedon osaamineno Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja käyttää luonnonvaratietoja.• Maaseudun monialaisen liiketoiminnan osaamineno Opiskelija osaa soveltaa liiketoiminnan osaamista maaseudun monialaiseen elinkeinotoimintaan. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Erillinen opinto-oikeus, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit ovat opiskelijan ammatillisen oppimisen perusta. Agrologin ydinosaamista on: • Pohjoisen ekosysteemin osaamineno Opiskelija tuntee ja ymmärtää pohjoisen ekosysteemin rakenteen ja toiminnan • Biotalouden toimintaympäristön osaamineno Opiskelija tuntee biotalouden rakenteen ja toiminnan sekä kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön • Kestävän, pohjoisen eläintuotannon osaamineno Opiskelija osaa kestävän pohjoisen eläintuotannon (nauta, poro, lammas) tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat • Kestävän, pohjoisen kasvituotannon osaamineno Opiskelija osaa kestävän, pohjoisen viljeltävän ja luonnonkasvituotannon tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat • Luonnonvarojen kestävän monikäytön osaamineno Opiskelija tuntee pohjoisen luonnonvarojen monialaisen, kestävän käytön mahdollisuudet sekä käytön ohjauksen menettelyt ja normit. • Luonnonvaratiedon osaamineno Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja käyttää luonnonvaratietoja.• Maaseudun monialaisen liiketoiminnan osaamineno Opiskelija osaa soveltaa liiketoiminnan osaamista maaseudun monialaiseen elinkeinotoimintaan. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Siirtohaku, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen Maaseudun monialaisen kestävän liiketoiminnan osaaminen.   Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin (AMK) perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit syventää/laajentaa erityisosaamistasi. Omaa suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös muista Lapin AMKin, Lapin korkeakoulukonsernin tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä työelämästä ja hankkeista työn opinnollistamisen kautta. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja. Lisäksi kannustamme vaihto-opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus

  Opiskelet monipuolisesti biotalouden ydintoimintoja kuten kasvinviljelyä, kotieläintaloutta ja metsätaloutta.  Opit miten uusiutuvista luonnonvaroista saadaan tuotettua ruokaa, energiaa, tuotteita ja palveluja tehokkaasti, kannattavasti ja ekologisesti kestävästi. Perehdyt biotalousalan perusteisiin ja kehittämiseen tähdäten joko maatilayrittäjyyteen, energiayrittäjyyteen tai biotalouden uusiin tuotteisiin ja palveluihin pohjautuvaan yrittäjyyteen. Lisäksi perehdyt biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä yrityksen johtamiseen. Hankit lisäksi vankat tiedot kansainvälisyydestä, ympäristönhoidosta ja tuotantoteknologiasta. Sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta.  ...

  Provider NameJyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Luonnonvara-ala, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages