• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. Lesarstvo (Wood science and technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister bo pridobil znanje in sposobnost samostojnega reševanja sodobnih izzivov, kjer stremijo, da bi bila lesna surovina ustrezno vrednotena, oplemenitena in izkoriščena, da bi bili proizvodi visoko kvalitetni s čim večjim vložkom inovativnosti in razvoja, izdelani pa bi bili na okolju prijazen način in z okolju prijaznimi materiali ter da bi bili kakovostno oblikovani. Za njihov uspeh na trgu pa je ključno tudi ustrezno trženje. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je vzgojiti strokovnjaka, ki je sposoben reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke in organizacijske naloge, opravljati samostojno razvojno in raziskovalno delo ter v skladu s sodobnimi izzivi skrbeti za vsestranski razvoj stroke na področju trajnostne rabe lesa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Strojništvo- razvojno raziskovalni program (Mechanical engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni učinkovito in tvorno reševati kompleksne razvojno raziskovalne probleme in projektno aplikativne naloge s področja širšega strojništva ter se interdisciplinarno povezovati. S tem namenom je študijski program razdeljen na vrsto študijskih smeri, ki jih glede na strokovne vsebine delijo na osnovne in interdisciplinarne smeri. Program neločljivo povezuje študij z znanstveno raziskovalnim in razvojnim delom. V času študija študent osvoji osnovne gradnike metodologije razvojno raziskovalnega dela ter si pridobi potrebne sposobnosti za samostojno in/ali skupinsko reševanje najzahtevnejših razvojnih nalog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Bionika v tehniki (Bionics in Engineering)

  Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti diplomante z interdisciplinarnim znanjem naravoslovja, tehnike in mehatronike ob upoštevanju ekologije in učinkovite rabe resursov. Po opravljenem študiju se bodo lahko vključili v delovni proces v gospodarske organizacije, v zasebna in javna podjetja, v upravo ali nadaljevali študij. Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti bodo osvojili predvsem znanja iz naravoslovja (biologija, kemija, fizika, matematika), tehnike (energetika, mehanika, senzorika, aktuatorji, avtomatizacija), ekologije in trajnostnega razvoja. V izbirnem delu se študent odloči za študij razvoja bionskih proizvodov in procesov ali za vodenje proizvodnje. Program je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu študent pridobi temeljna strokovno teoretična znanja naravoslovja. V drugem delu teoretična znanja nadgradi s strokovnimi znanji tehnike s poudarkom na učinkoviti rabi energije in trajnostnem razvoju. V tretjem, izbirnem delu, pa se odloči za poglobljen študij razvoja bionskih procesov ali vodenja proizvodnje s poudarkom na kakovosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola na Ptuju (College of Ptuj )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Metalurgija in materiali (Metallurgy and materials)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja ter sposobnosti iz temeljnih področij metalurgije in materialov, glede na izbiro izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja metalurgije in materialov ali s tem povezanega področja. V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Tehnologije tekstilnega oblikovanja (Textile Design Technologies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu je prvi letnik enoten, v 2. letniku pa študenti izberejo eno od dveh smeri: Oblikovanje in razvoj izdelka ali Materiali in tekstilne tehnologije. Študentje bodo pridobili naslednje kompetence: sposobnost povezovanja znanj s področja tehnike in umetnosti (znanja s predmetnih področij: teorije oblikovanja, likovnega izražanja, tekstilnih materialov, računalništva in informatike, tehnologij izdelave tekstilij in oblačil, projektiranja in konstruiranja tekstilij in oblačil, modeliranja in gradiranja oblačil, okoljevarstva, merilne tehnike ter ravnanja z odpadki); sposobnost nadziranja obstoječih tehnoloških postopkov izdelave tekstilij in oblačil in njihovega posodabljanja; sposobnost samostojnega, inovativnega in kreativnega dela pri tehnoloških projektih, vezanih na razvoj novega izdelka oz. posodabljanja tehnologij; razumevanje zgodovine industrijskega, grafičnega in unikatnega oblikovanja, ter oblikovalskih konceptov in dejavnosti oblikovanja v kontekstu razvoja družbe, kulture, estetike, umetnosti, funkcije in tehnologije; poznavanje in razumevanje načrtovanja in realizacije oblikovalskih projektov z 2D in 3D grafičnimi orodji ter poznavanje osnov prostoročnega risanja; poznavanje in razumevanje načrtovanja oblikovanja tekstilij in oblačil (koncepti, skice, idejne knjige, barvne karte, karte materialov, kolekcij, modnih zgodb, itn) ter vizualnih študij (študije prostora, forme, ploskev, oblik, tipografije, ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Tehnologija polimerov (Polymer Technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Bodoči diplomanti bodo pridobili temeljna tehniška znanja, sodobna in ključna strokovna znanja s področja tehnologije polimerov, poleg tega pa bodo diplomanti pridobili tudi znanja s področja ekonomije in managementa. Program je praktično naravnan, saj laboratorijske in seminarske vaje ter praksa skupaj obsegajo kar 50 %, zagotovljeno pa je tudi tesno sodelovanje študentov in podjetij že v času študija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za tehnologijo polimerov (Polymer Technology College)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Tehnologija polimerov (Polymer Technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so izobraziti diplomante s poglobljenim znanjem s področja polimernih in dopolnilnih materialov, tehnologij ter razvoja opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo tudi s pomočjo računalniško podprtnih tehnologij, za management procesov, projektov in kakovosti, za raziskovalno in razvojno delo ter omogočiti pridobivanje znanja, raziskovalnih izkušenj in kompetenc za samostojno pripravo, vodenje izvajanja projektov in predstavitvenih dosežkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za tehnologijo polimerov (Polymer Technology College)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študij je izrazito multidisciplinarnega in interdisciplinarnega značaja. Namenjen je tistim delovnim mestom, ki ne zahtevajo ozkega in izrazito specifičnega tehničnega znanja, pač pa široko tehnično razgledanost, dopolnjeno z znanji ekonomskih in organizacijskih ved. Zato so to strokovnjaki, ki so namenjeni integraciji različnih bolj ali manj ozko specializiranih delovnih skupin ali posameznikov v delujočo celoto, kar je sposobnost, ki se pričakuje od vodij projektov, delovnih skupin in proizvodnje. Kadar taki strokovnjaki niso v vlogi vodje skupin, pa delujejo kot povezovalni dejavnik med strokovnjaki različnih strok ter skrbijo za učinkovito prepoznavanje in reševanje problemov v različnih tudi zahtevnejših delovnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti praktično usmerjene strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko proizvodnih podjetij in bodo po končanem študiju sposobni prevzeti zahtevne in odgovorne naloge v gospodarstvu. Študij usposobi diplomanta razumeti in obvladovati tako organizacijsko-ekonomske kot tudi tehnične probleme v podjetju. Od diplomanta se pričakuje strokovno povezovanje znanj s področja tehnologije, organizacije in ekonomike ter številna praktična znanja za vodenje poslovnih in tehnoloških sistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Papirničar

  Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem, da: izvajajo postopke razpuščanja snovi, pravilno zaganjajo in zaustavljajo posamezne elemente papirnega ali kartonskega stroja, nastavljajo in kontrolirajo parametre posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja, opravljajo naloge v dodelavi papirja ali kartona, opravljajo in vrednotijo meritve kvalitete papirja ali kartona ter meritve v pripravi snovi, prepoznavajo in odpravljajo napake v papirju in kartonu, so zmožni timskega dela ob zastojih in pretrgih, delo opravljajo varno in odgovorno, pri delu uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, komunicirajo s sodelavci v strokovnem jeziku, varujejo okolje v skladu s predpisi. ...

  Provider NameStrokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages