• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Demogrāfija- Doktora studijas

  2016. gadā uzņemšana nav plānota. Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus demogrāfijas jomā, kas būtu gatavi turpināt pētījumus, akadēmiskās un profesionālās darbības sabiedriskajā un privātajā sektorā. Iegūstamais grāds ir pilnībā starptautiski salīdzināms, kas ļauj absolventiem pilnvērtīgi piedalīties un dot savu ieguldījumu starptautiskajās debatēs un iekļauties akadēmiskajās aprindās. Demogrāfijas doktora programmā studējošo uzdevumi: •pētīt demogrāfijas un tās disciplīnu teorētiskos pamatus un metodoloģiju; •attīstīt spējas kritiski domāt, analizēt un argumentēt; •iegūt pedagoģiskās prasmes un pārbaudīt tās praksē (lasot lekcijas, vadot seminārus, veicot apmācību un konsultēšanu); •prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, semināros, doktorantūras skolās; •publicēt pētījumu rezultātus recenzējamos zinātniskos izdevumos; •pierādīt kompetenci, rakstot un aizstāvot promocijas darbu, lai saņemtu starptautiski salīdzināmu doktora grādu demogrāfijā; •piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības sociāli demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības problēmu risināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Socioloģija- Doktora studijas

  Latvijas Universitātes socioloģijas doktora studiju programma sagatavo augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā. Studijas notiek Latvijas Zinātņu nozaru sarakstā apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs: - socioloģijas teorija un vēsture, - lietišķā socioloģija, - sociālā antropoloģija, - sociālā politika un sociālā darba organizācija, - kultūras un masu komunikācijas socioloģija, - lauku socioloģija, - organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, - politikas socioloģija. Programma atbalsta jaunus pētījumu virzienus par aktuāliem sabiedrības attīstības jautājumiem un veicina doktorantu specializāciju atbilstoši viņu zinātniskajām interesēm. Programmas realizācijā iesaistīti vadošie Latvijas sociologi. Profesori iesaista doktorantus starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos. Tas paplašina jauno zinātnieku specializācijas iespējas un konkurētspēju starptautiskā mērogā. Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem. Galvenās studiju sastāvdaļas ir promocijas darba izstrāde (100 kp), promocijas eksāmeni (10 kp), teorētiskie kursi, zinātnisku publikāciju sagatavošana, piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā un individuālās studijas un pētniecība. Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, ilgums – 3 gadi (6 semestri) pilna laika klātienē vai 4 gadi (8 semestri) nepilna laika klātienē. Programmā ir 10 budžeta vietu. Latvijas Universitātē darbojas promocijas padome socioloģijā, politikas zinātnē un komun ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Socioloģija- Doktora studijas

  Mērķis Doktora studiju programmas „Socioloģija” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus socioloģijā. Ņemot vērā to, ka viena no RSU vispārējām pētnieciskajām prioritātēm ir sociālā politika, programmas mērķis ir īstenot padziļinātas studijas trijos Rīgas Stradiņa universitātei aktuālos, sociālo politiku konkretizējošos un savstarpēju integrāciju veidojošos virzienos, katrā no tiem, atbilstoši Boloņas procesam, iekļaujot pēctecīgas studijas bakalaura, maģistra un doktora programmas līmenī: • sociālajā politikā un sociālā darba organizācijā, • veselības un medicīnas socioloģijā, • kultūras un komunikācijas socioloģijā. Uzdevumi • Sagatavot speciālistus, kas spētu augstas kompetences līmenī analizēt, sistematizēt, kontekstuāli un integratīvi interpretēt empīriskos novērojumus, saistot tos ar klasiskajām un modernajām teorētiskajām koncepcijām, speciālistus, kuri, balstoties uz savām zinātniski loģiskajām prasmēm, būtu spējīgi iesaistīties sociālās politikas un sociālā darba, veselības un medicīnas, kā arī kultūras un komunikācijas socioloģijas profesionālajā attīstībā • Sekmēt doktorantu zinātniskās darbības integrāciju inovatīvā vidē, tādējādi veicinot pētījumu produktivitāti un konkurētspēju gan Latvijas, gan starptautiskajā apritē • Pilnveidot doktorantu pedagoģiskās prasmes, lai tie spētu strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Sotsioloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80325 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Demograafia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80550 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Sotsioloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80547 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Doctoral Programme in Social Sciences (4 yrs)

  The aim of the Doctoral Programme in Social Sciences is to offer education in research that provides diversified skills for working in demanding specialist and research duties. Postgraduate studies enhance general theoretical and methodological skills, train students to work in multidisciplinary research groups and develop their ethical and practical working life skills. A graduate of the doctoral programme - knows the theories and the methods of his or her own discipline exceedingly well - has a broad knowledge of social research and its issues, and - can evaluate the significance of the various research approaches and methods The Doctoral Programme in Social Sciences includes the following disciplines: - Social Anthropology - Social Policy - Social Psychology - Social Work - Sociology - Gender Studies - Youth Research - The research field of Peace and Conflict Studies Learn more: http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/curricula/social.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral programme in social sciences, Developmental Psychology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral programme in social sciences, Social Policy (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral programme in social sciences, Sociology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskarstudier Alternativ examen: filosofie doktor. Filosofie doktorsexamen utges då studerande i sin utbildning saknar antingen lägre eller högre högskoleexamen eller en femårig högre högskoleexamen på det utbildningsområde där studeranden avser att avlägga sin doktorsexamen, eller då studeranden tidigare avlagt en doktorsexamen som hör till samma utbildningsområde. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages