• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 15 items
 1. Kemian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi saat keskittyä vahvasti omaan tieteenalaasi ja muihin luonnontieteisiin. Opetuksen laadun varmistaa laitoksen korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan osoittama asiantuntemus. Noin puolet kandidaatin tutkinnosta on kemian opintoja. Noin kolmasosa on muita tieteenaloja, jotka voit valita laajasta valikoimasta mielenkiintosi mukaan. Nämä opinnot valitaan useimmin luonnontieteistä, mutta voit sisällyttää tutkintoosi myös muita kemistin työuralle hyödyllisiä oppiaineita. Opiskelu on monipuolista. Kemian opinnoille erityisen leimallinen osa ovat laboratoriotyöt. Ne kattavat kandiohjelmassa noin kolmasosan kemian opinnoista. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu pienryhmäharjoituksissa perinteisen luento-opetuksen tukemana. Kandidaatintutkielmaan liittyy kokeellisen tieteenalan luonteen mukaisesti tutkimusprojekti. Yksityiskohtaiset tiedot opinnoista löydät opinto-oppaasta ja WebOodista. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in Chemistry and Molecular Sciences, Master of Science (2 years)

  In the Master’s programme, you will deepen the knowledge and skills acquired during your Bachelor’s degree studies. Depending on your choices, you will familiarise yourself with one or more branches of chemistry and learn modern research methodology. The studies include lecture courses, examinations and contact teaching, laboratory courses, presentation series and seminars. Compared to the Bachelor’s degree, these studies require more independent work. The Master’s degree culminates in an extensive Master’s thesis that includes practical research. You can find further information about the studies on the Master's programme website: www.helsinki.fi/en/programmes/master/chemistry-and-molecular-sciences Students are automatically granted admission to the Master’s programme through the Bachelor’s Programme in Chemistry at the University of Helsinki. You can also apply for the programme after completing an applicable Bachelor’s degree in a different programme or university. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Chemistry, Master of Science (2 years)

  In the Master's Degree Programme, you will deepen skills acquired in your Bachelor's studies and study more profoundly the area of specialization you have chosen. You will get to know the most important research methods, become acquainted with the newest information and develop into an expert in your own field. Studies in chemistry consist of lecture courses, examinations, exercises and laboratory courses. The Master's degree studies culminate in a Master’s thesis, which includes 3 - 4 months of practical research work. The specialization areas are: Analytical Chemistry Inorganic Chemistry Physical Chemistry Organic Chemistry Polymer Chemistry Radiochemistry. You do not need to apply separately to the specialization areas. Instead, you can choose your area according to your own interests. A suitable Bachelor's degree is, however, a precondition for the Master's degree in all the specialization areas. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. Pääaineen opinnot ja osa sivuaineopinnoista sekä kieliopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelmassa opiskeleville. Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kemian tutkinto-ohjelmassa tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op. Sivuaineopintoina voidaan suorittaa muiden tutkinto-ohjelmien tai muiden yliopistojen opintoja. Kemian tutkinto-ohjelmassa sivuaineiksi suositellaan matematiikkaa, fysiikkaa ja prosessitekniikkaa, jotka antavat tutkinnolle hyvän työelämävastaavuuden ja valmistavat maisterivaiheen opintoihin. Muina sivuaineina voi opiskella mm. biokemiaa, biologiaa, geologiaa, ympäristötekniikkaa, taloustiedettä ja kasvatustiedettä. Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen. Maisteriopintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa. Maisteriopinnot koostuvat kemian pakollisista ja valinnaisista kemian syventävistä opinnoista. Erikoistyöllä ja pro gradu –tutkielmalla, opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan teoreettiseen aihepiiriin sekä kykenevänsä tieteelliseen ajatteluun ja viestintään. Aineenopettajan maisteriopinnot ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maisterihaku, Kemia, Kemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Maisteriopinnot koostuvat kemian pakollisista syventävistä opinnoista ja valinnaisista kemian syventävistä opinnoista, sekä valinnaisista opinnoista, jotka voivat olla kemian syventäviä opintoja tai muiden koulutusohjelmien tarjoamia opintoja. Erikoistyöllä ja pro gradu –tutkielmalla, opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan teoreettiseen aihepiiriin sekä kykenevänsä tieteelliseen ajatteluun ja viestintään. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral Degree Programme in Chemistry (4 yrs)

  Total amount of credit points: 40 cp Studies in chemistry 36 cp: -         Research plan seminar 4 cp -         Final examination 11 cp -         Miscellaneous studies in chemistry 21 cp General studies 4 cp: -         Introduction to doctoral studies 1 cp -         The ethics of science 2 cp -         Meetings of the follow-up group 1 cp The study program comprises also the research and writing of the Ph.D. thesis, as well as writing of scientific article. In addition, active participation in international conferences in chemistry may be included in the study plan.   ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kemian (kemisti tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaattiopinnoissa opiskelet eri kemian alojen perusteet: opit kemian peruskäsitteitä, alkuaineiden ja molekyylien ominaisuuksia, termodynamiikan perusteita, yhdisteiden nimeämistä, luokittelemista ja niiden reaktioita. Maisterivaihessa perehdyt syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan. Opinnot koostuvat luennoista, itsenäistä opiskelusta ja tentistä sekä laboratoriotöistä tai joskus myös harjoitus-, seminaari- tai ryhmätöistä. Kaikkia syventäviä kursseja ei luennoida vuosittain, mutta kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen kirjatentteinä. Laboratoriotilat kemian laitoksella ovat  ajanmukaiset ja niissä harjoittelet laboratoriotyöskentelyä ja kokeellisia menetelmiä, mikä on tärkeä osa kemistin ammattitaitoa. Laboratoriotöiden osuus kemian aineopinnoista on lähes puolet. Kemian lisäksi opiskelet valintasi mukaan esim. fysiikkaa, matematiikkaa, tietotekniikkaa, tilastotiedettä, biotieteitä tai taloustieteitä sekä matemaattisia menetelmiä ja viestintä- ja kieliopintoja.  Epäorgaanisen kemian opetus- ja tutkimustoiminta liittyvät uusien yhdisteiden valmistamiseen ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen. Tutkimuskohteita ovat pääryhmien alkuaineiden sekä metallikompleksien kemia. Analyyttisessa kemiassa perehdytään kemiallisiin analyysimenetelmiin ja niiden käyttöön. Fysikaalisessa kemiassa opiskellaan molekyylien ja materiaalien mallinnusta sekä spektroskopisia menetelmiä. Orgaanisessa kemiassa kiinnostuksen kohteena ovat synteettinen kemia, molekyylirakenteet ja molekyylien väliset vuorovaikutukset ja ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kemian ala, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheen opinnoissa perehdytään syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan. Syventävät opinnot koostuvat tyypillisesti luentokursseista, itsenäistä opiskelusta sekä tenteistä. Kursseihin kuuluu myös harjoitustöitä, seminaarityöskentelyä sekä ryhmätöitä. Kaikkia syventäviä kursseja ei luennoida vuosittain, mutta erikoisalojen kursseja voit suorittaa myös itsenäisesti opiskellen kirjatentteinä. Teoriakurssien lisäksi keskeinen osa opintoja ovat laboratoriotyöt. Maisterivaiheen opintojen lopputyö on pro gradu -tutkielma. Epäorgaanisen kemian koulutus ja tutkimustoiminta liittyvät uusien epäorgaanisten- organometalliyhdisteiden synteesiin (valmistamiseen) ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen. Tutkimuskohteita ovat pääryhmien alkuaineiden kemia sekä metallikompleksien kemia. Analyyttisessa kemiassa perehdytään analyysitekniikoihin ja niiden käyttöön erilaisten näytteiden määrällisessä ja laadullisessa analytiikassa. Fysikaalisessa kemiassa opiskellaan kvanttikemiallista teoriaa, molekyylien ja materiaalien mallinnusta sekä spektroskopisia menetelmiä. Orgaanisessa kemiassa kiinnostuksen kohteena ovat moderni synteettinen kemia, molekyylirakenteet ja molekyylien väliset vuorovaikutukset ja niiden sovellukset. Soveltavassa kemian tutkimusaiheet käsittelevät   esimerkiksi puun rakennetta ja kemiallista koostumusta, teollisuuden  tuotannon prosesseja sekä biomassan jalostusta. Kemian opettajalinjalla opiskellaan kemian opettamiseen liittyviä teorioita ja käsitteitä sekä esimerkiksi miten kokeellista kemiaa voidaan op ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheen opinnoissa perehdytään syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan. Syventävät opinnot koostuvat tyypillisesti luentokursseista, itsenäistä opiskelusta sekä tenteistä. Kursseihin kuuluu myös harjoitustöitä, seminaarityöskentelyä sekä ryhmätöitä. Kaikkia syventäviä kursseja ei luennoida vuosittain, mutta erikoisalojen kursseja voit suorittaa myös itsenäisesti opiskellen kirjatentteinä. Teoriakurssien lisäksi keskeinen osa opintoja ovat laboratoriotyöt. Maisterivaiheen opintojen lopputyö on pro gradu -tutkielma. Epäorgaanisen kemian koulutus ja tutkimustoiminta liittyvät uusien epäorgaanisten- organometalliyhdisteiden synteesiin (valmistamiseen) ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen. Tutkimuskohteita ovat pääryhmien alkuaineiden kemia sekä metallikompleksien kemia. Analyyttisessa kemiassa perehdytään analyysitekniikoihin ja niiden käyttöön erilaisten näytteiden määrällisessä ja laadullisessa analytiikassa. Fysikaalisessa kemiassa opiskellaan kvanttikemiallista teoriaa, molekyylien ja materiaalien mallinnusta sekä spektroskopisia menetelmiä. Orgaanisessa kemiassa kiinnostuksen kohteena ovat moderni synteettinen kemia, molekyylirakenteet ja molekyylien väliset vuorovaikutukset ja niiden sovellukset. Soveltavassa kemian tutkimusaiheet käsittelevät   esimerkiksi puun rakennetta ja kemiallista koostumusta, teollisuuden  tuotannon prosesseja sekä biomassan jalostusta. Kemian opettajalinjalla opiskellaan kemian opettamiseen liittyviä teorioita ja käsitteitä sekä esimerkiksi miten kokeellista kemiaa voidaan op ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kemian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt pääaineesi perusteisiin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. Opintojen suoritusmuotoja ovat luentokurssit ja niihin liittyvät tentit, harjoitustehtävät ja pienryhmäopetus sekä harjoitustyökurssit. Maisterin tutkinto päättyy 5kk mittaiseen erikoistyöhön ja pro gradu –tutkielmaan sekä erikoistyöstä pidettävään seminaariesitykseen. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages