• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 16 items
 1. Psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian/filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)

  Psykologian kandidaattitutkinnon aikana perehdyt psykologian keskeisimpiin osa-alueisiin: neuropsykologiaan, kognitiiviseen ja havaintopsykologiaan, kehityspsykologiaan, persoonallisuus- ja terveyspsykologiaan sekä kliiniseen psykologiaan. Kaikille yhteiset pakolliset perusopinnot suoritettuasi voit keskittyä sinua kiinnostavaan tutkimus- tai sovellusalueeseen valitsemalla sitä aihetta koskevia valinnaisia aineopintoja. Psykologian opiskelijana opit sekä tuottamaan itse tieteellistä tietoa että arvioimaan olemassa olevaa tietoa kriittisesti. Siksi psykologian kandidaatin tutkinnossa perehdytään psykologisiin tutkimusmenetelmiin jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Tiedon soveltaminen on tärkeää. Psykologin kliinisten taitojen opiskelu aloitetaan kandiohjelman aikana. Tieteenalakohtaisten opintojen lisäksi suoritat myös valitsemiasi muiden aineiden opintoja sekä äidinkielen, toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen opintoja, joissa hankitaan hyvä suullisen ja kirjallisen ilmaisun taito. Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Luento-opetuksen lisäksi tutkintoon kuuluu myös harjoitustehtäviä joita tehdään sekä itsenäisesti että pienryhmissä kokeellisten ja muiden tutkimusmenetelmien opiskelua käytännössä kliinisten perustaitojen, kuten vuorovaikutustaitojen harjoittelua tieteellistä viestintää Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi: tentit verkkokurssityöt harjoituskurssien tehtävät ja lopputyöt kirjallisuuskatsaukset oppimispäiväkirjat ja suulliset esityk ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (svenskspråkigt), politices kandidat (3 år)

  Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. En politices kandidat från Soc&kom har goda kunskaper om: samhällets dynamiska uppbyggnad – hur exempelvis maktförhållanden, medialisering, digitalisering, politiska och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor. hur etnicitet och mångfald, språk-, välfärds- och genusrelaterade frågor på olika sätt påverkar dagens samhällen lokalt och globalt. Kandidatprogrammet vid Soc&kom har förutom ett lokalt och ett globalt perspektiv också en inriktning på det nordiska. Det innebär att vi inom programmet följer med utvecklingen i de andra nordiska länderna, samarbetar med nordiska kolleger och aktivt utarbetar samarbetsmöjligheter för våra studenter. Soc&kom erbjuder aktiverande och stimulerande lärmiljöer där studentens lärande är i fokus. Undervisningen sker ofta i små grupper vilket ger möjlighet till mångsidiga arbetssätt och läraktiviteter samt mycket interaktion med såväl lärare som andra studenter, också i nätmiljöer. Som studerande vid Soc&kom har du goda möjligheter till internationella utbytesstudier. Soc&kom är känt för sin nära koppling till arbetslivet och arbetslivspraktik som stöds med praktikfinansiering. Karriärplanering ingår i studierna. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom har två sökmål: ett bredare sökmål med inriktning samhällsvetenskaper och et ...

  Provider NameSwedish School of Social Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatinohjelma antaa perusvalmiudet ymmärtää vallankäytön ja julkisuuden yhteyksiä kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa, mediassa sekä erityyppisissä organisaatioissa. Ohjelman opintojaksoilla tutustut politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan sekä viestinnän tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja ongelmiin. Perehdyt myös tieteelliseen ajatteluun ja kehität vahvat menetelmälliset perusvalmiudet itsenäisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustiedon pätevyyden arvioimiseen.    Kiinnitämme erityistä huomiota kriittisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen sekä opiskelijoiden kasvuun itsenäisiksi ja eettisiksi toimijoiksi. Politiikka ja viestintä ovat myös keskustelua ja kamppailuja siitä, mitä pitäisi tehdä ja mikä on oikein ja väärin, sekä arviointia erilaisten toimintatapojen mahdollisista seurauksista. Tarjoamme laajan kirjon kursseja esimerkiksi poliittisesta osallistumisesta ja demokratiasta, julkisen hallinnon ja organisaatioiden muutoksista, kansainvälisistä rauhan ja konfliktin kysymyksistä, globaalista poliittisesta taloudesta, julkisuuden ja mediakentän muutoksista sekä journalismista ja vaikuttajaviestinnästä. Opinnot päättyvät kandidaatintutkielman tekemiseen. Kandidaattiopintojen suoritusmuotoja ovat: luentokurssit oheislukemistoineen pienryhmätyöskentely opintopiirit itsenäinen työskentely kirjatentit esseetehtävät oppimispäiväkirjat seminaari ja tutkielma ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Sosiaalitieteiden ohjelman opetus perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen. Ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä keskeisimpään sosiaalitieteelliseen tutkimukseen, teoriaan, tutkimusmenetelmiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin. Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaaliteiden perusopinnot tutustuttavat sinut kaikkiin neljään ohjelman opintosuuntaan. Samalla opit lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja harjaannut tieteellisessä kirjoittamisessa. Oman opintosuunnan valinta tapahtuu toisen opintovuoden syksyllä. Ohjelmassa yhdistyy neljä tieteenalaa, jotka kukin muodostavat ohjelman sisällä oman opintosuuntansa: Sosiaalipsykologiassa tutkitaan mm.  yksilöiden ja ryhmien välisiä  suhteita, vuorovaikutusta,  identiteettiä, arvoja, asenteita. Sosiaalityössä keskeisiä tutkimuskohteita ovat sosiaalipalvelut, asiantuntijuus, huono-osaisuus, vanhuuden ja lapsuuden tutkimus. Sosiologiassa tutkitaan mm. maahanmuuttoa, etnisiä suhteita, kasvokkaista ja medioissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, ammatteja, sosioekonomisia terveyseroja, ikääntymistä ja sen seurauksia, tiedettä ja teknologiaa ja kaupunkialueiden eriytymistä. Yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla tutkitaan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin, näiden jakautumiseen ja niitä koskevaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja sitä, kuinka hyvinvointia ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tieteenalalla keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka sekä vanhenemisen tutkimus. Opintojen aikana saat käsity ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Taloustieteen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Taloustieteen opiskelu on pitkälti kurssimuotoista. Kurssit koostuvat luennoista ja niitä täydentävistä laskuharjoituksista. Taloustieteen kvantitatiivisesta luonteesta johtuen opiskelijalta edellytetään hyviä menetelmällisiä valmiuksia, joita kehitetään matematiikan ja tilastotieteen sivuaineopinnoissa. Opiskelun rungon muodostavat mikro- ja makrotalousteorian sekä ekonometrian kurssit. Mikrotalousteoriassa perehdytään kotitalouksien ja yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen sekä markkinoiden toimintaan. Makrotalousteoriassa perehdytään kokonaistaloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja pyritään ymmärtämään talouskasvua, suhdannevaihteluita, työllisyyden määräytymistä sekä korkojen ja valuuttakurssien vaikutuksia talouteen. Ekonometristen menetelmien avulla taloudellisia ilmiöitä voidaan tutkia empiirisesti. Teoreettisia malleja koskevien tilastollisten johtopäätösten tekemisen lisäksi ekonometrisia malleja käytetään talousennusteiden laadintaan. Ekonomistin koulutus Helsingin yliopistossa on sisällöltään matemaattisempi ja kvantitatiivisempi kuin muissa Suomen yliopistoissa. Suomen suurimpana alan yksikkönä tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet opiskella taloustieteen erikoisaloja. Suomen suurin yliopisto, Helsingin yliopisto, tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet opiskella sivuaineita. Opintojen suoritusmuotoja ovat: Luentokurssit oheislukemistoineen Harjoitustehtävät Esseetehtävät Oppimispäiväkirjat Seminaarit Osa opinnoista voidaan suorittaa opiskelijavaihdossa ulkomailla. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaattivaiheen opinnoissa perehdyt sosiaaliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja kehityskysymyksiin sekä niitä koskeviin teorioihin ja menetelmiin. Ymmärrät yhteiskunnallisten muutosten rakenteita ja toimijoita sekä syitä ja seurauksia eri aikoina, eri paikoissa. Sinulle hahmottuu kuva historiallisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja paikallisten ja globaalien yhteiskunnallisten ilmiöiden taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista kytkennöistä. Opintojen tavoitteena on laaja-alainen akateeminen asiantuntemus sekä tarkempi syventyminen itseä kiinnostaviin aiheisiin. Suullista ja kirjallista ilmaisua harjoitellaan paljon, mikä antaa vahvat viestintävalmiudet. Kandidaattivaiheen opintojen suoritusmuotoja ovat muun muassa: luentokurssit seminaarit ja pienryhmäopetus kuulustelut esseetehtävät ryhmätyöt ja esitelmät oppimispäiväkirjat tutkielmat mahdollinen kenttätyö ja opiskelu ulkomailla ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Hallintotiede, hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Hallintotieteen, soveltavan psykologian ja johtamisen hakukohteella on yhteinen valintakoe ja opiskelijavalinta. Ensimmäisen vuoden pääaineopinnot ovat kaikille yhteiset. Hakukohde muodostaa sisällöllisesti monipuolisen ja ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka tarjoaa laaja-alaista näkemystä organisaatioihin ja johtamiseen. Näin se vastaa tämän päivän työelämähaasteeseen: monimuotoisessa työympäristössä toimiminen edellyttää kykyä tarkastella ihmisiä ja organisatorisia ilmiöitä monista näkökulmista. Eri pääainevaihtoehdoissa opiskelijat voivat syventyä pääaineen profiilin mukaisiin teemoihin, esimerkiksi organisaation muutoksen johtamiseen, vastuulliseen liiketoimintaan tai työhyvinvointiin. Oppiainekokonaisuus tarjoaa opiskelijaystävällisen ja vuorovaikutteisen yhteisön, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut työelämään ja tiedemaailmaan. Opiskelijat ovat tärkeä osa yhteisöä, ja opettaja-tutkijat ja opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhteisö tukee opinnoissa edistymistä ja antaa valmiksia toimia monialaisissa verkostoissa ja niihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Se myös luo pohjan tuleville ammatillisille verkostoille. Hallintotieteen pääaineessa kiinnostuksen kohteena ovat kansalliset ja kansainväliset hallintojärjestelmät sekä hallinto ja johtaminen julkisissa ja yleishyödyllisissä organisaatioissa sekä yksityisissä yrityksissä. Hallintotieteen opinnoissa tarkastellaan julki- sen hallinnon yhteiskunnalliseen rooliin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi kansalaisten osallistumista, o ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Johtaminen, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Hallintotieteen, soveltavan psykologian ja johtamisen hakukohteella on yhteinen valintakoe ja opiskelijavalinta. Ensimmäisen vuoden pääaineopinnot ovat kaikille yhteiset. Hakukohteet muodostavat sisällöllisesti monipuolisen ja ainutlaatuisen kokonaisuuden. Kokonaisuus tarjoaa laaja-alaista näkemystä organisaatioihin ja johtamiseen. Näin se vastaa tämän päivän työelämähaasteeseen: monimuotoisessa työympäristössä toimiminen edellyttää kykyä tarkastella ihmisiä ja organisatorisia ilmiöitä monista näkökulmista. Eri pääainevaihtoehdoissa opiskelijat voivat syventyä pääaineen profiilin mukaisiin teemoihin, esimerkiksi organisaation muutoksen johtamiseen, vastuulliseen liiketoimintaan tai työhyvinvointiin. Oppiainekokonaisuus tarjoaa opiskelijaystävällisen ja vuorovaikutteisen yhteisön, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut työelämään ja tiedemaailmaan. Opiskelijat ovat tärkeä osa yhteisöä, ja opettaja-tutkijat ja opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhteisö tukee opinnoissa edistymistä ja antaa valmiuksia toimia monialaisissa verkostoissa ja niihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Se myös luo pohjan tuleville ammatillisille verkostoille. Johtamisen pääaineessa tarkastellaan liiketoimintaa johtamisen ja markkinoinnin näkökulmista. Opinnoissa perehdytään erityisesti strategiaan sekä johtamis- ja markkinointikäytäntöihin. Opintoja läpileikkaa ajatus liiketoiminnan vastuullisuudesta. Opintopolun aikana tehdään näkyväksi, miten vastuullisuus kietoutuu liiketoiminnan arkeen globalisoituneessa t ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Politiikkatieteet, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Politiikkatieteiden ja sosiologian oppiaineet muodostavat yhteisen hakukohteen ja niillä on yhteinen valintakoe ja opiskelijavalinta. Opinnoissa yhdistyvät perusyhteiskuntatieteelliset oppiaineet toisiaan täydentävällä tavalla. Politiikkatieteiden ja sosiologian opinnot tarjoavat yksityiskohtaista ja toisaalta laaja-alaista ymmärrystä kansallisista ja kansainvälisistä sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista ilmiöistä ja järjestelmistä. Ensimmäisen vuoden pääaineopinnot ovat kaikille yhteiset. Politiikkatieteiden ja sosiologian yhteiset perusopinnot johdattavat tieteenalojen peruskäsitteisiin, teorioihin, metodeihin ja tutkimuskäytäntöihin. Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseksi. Politiikkatieteet tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun. Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, kansainvälistä terrorismia, väestönkasvua ja ihmisoikeusloukkauksia. Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulu ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri, Rovaniemi (3 v + 2 v)

  Sosiaalityö on tieteellinen oppiala sekä haasteellisuudessaan palkitseva ammatti, jossa on mahdollisuus työskennellä sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin myös yhteisöjen kanssa. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityö pääaineena antaa oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §). Koulutus antaa myös valmiudet toimia sosiaalityön asiantuntemusta edellyttävissä suunnittelu-, hallinto-, opetus- ja tutkimustehtävissä, sekä sosiaalialan ohella myös laajemmin vaikuttajana yhteiskunnallisella kentällä. Sosiaalityön asiantuntemus ja yhteiskunnallinen tehtävä sisältää myös rakenteellisen työotteen, eli sosiaaliseen oikeudenmukaisuuden valvomisen ja mahdollistamisen. Lapin yliopistossa on ainutlaatuinen mahdollisuus suuntautua sosiaalityön sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin. Sosiaalityön koulutus on ainoa sosiaalialan yliopistollinen tutkinto. Se merkitsee keskeistä vastuuta koko sosiaalialan tavoitteellisesta kehittämisestä ja alan tutkimukseen perustuvasta tiedonmuodostuksesta. Sosiaalityön teoreettisen haltuunoton avulla rakennetaan vahvaa ammatti-identiteettiä ja ymmärrystä alan lähtökohdista, luonteesta ja kehittymisen mahdollisuuksista. Koulutus rakentuu teorian, tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutteisesta suhteesta. Siksi tutkinto sisältää myös käytännön opiskelua. Tutkinto antaa teoreettis-käytännöllisten valmiuksien lisäksi mahdollisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages