• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26272 items
 1. Bančni in finančni management (Bank and financial management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program Bančni in finančni management usposobi študente za opravljanje širokega nabora nalog s področja finančnega managementa v podjetjih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah ter za delovanje na finančnih trgih, neprofitnem in javnem sektorju. Študenti pridobijo poglobljeno znanje o delovanju finančnih trgov, upravljanju finančnih tveganj, upravljanju naložb in kapitala, pridobijo sposobnosti finančne analize, ocenjevanja vrednosti podjetij, finančnega odločanja v podjetjih ipd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Management (Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S programom bo diplomant pridobil temeljna znanja in spretnosti, s katerimi bo uspešno usklajeval delo sodelavcev pri doseganju ciljev organizacije in se razvijal v družbeno odgovornega in etičnega vodjo. Pridobil bo zmožnosti za diagnosticiranje vrzeli v managerski praksi in sprejemanje odločitev z uporabo naprednih managerskih pristopov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Poslovna logistika (Business logistics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Poslovna logistika se ukvarja z učinkovito integracijo oskrbe, proizvodnje, skladiščenja in prodaje, ki omogoča, da je proizvod ali storitev na voljo v zadostnih količinah, na ustreznem mestu in ob ustreznem času, s čim nižjimi skupnimi stroški ob zagotavljanju ustrezne ravni storitve potrošniku. Gre tako za sposobnost obvladovanja zapletenih proizvodnih in distribucijskih sistemov ter tokov blaga, informacij in sredstev v podjetjih. Študente usposabljamo za delo na področju managementa nabavnih, prodajnih, skladiščnih in proizvodnih procesov v podjetjih. Tako pridobijo interdisciplinarna znanja s področja managementa logistike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Poslovodenje in organizacija (Business and organization)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program nauči študente učinkovitega in uspešnega družbeno odgovornega vodenja, proaktivno razmišljati in ustvarjati dodane vrednosti kot so: koncept od splošnega k specifičnemu, interaktivno delo in soočanje študentov z različnimi tehnikami reševanja problemov, razvoj managerskih znanj in sposobnosti in delo na projektnih nalogah in realne študije primerov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Management znanja (Knowledge Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Management znanja je podiplomski študijski program, ki povezuje v skladno celoto teorijo in prakso s področja nastajanja, upravljanja in uporabe znanja. Študijski program umešča znanje v družbeno, ekonomsko, tehnološko in raziskovalno razvojno okolje. Celostno obravnava vlogo, dejavnike, tehnologije, snovanje, upravljanje in uporabo znanja kot pomembnega dejavnika uspešnosti posameznika, podjetij ter drugih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Mednarodno poslovanje (International Business Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Podiplomski magistrski program je odličen program za razumevanje poslovnega sveta, za vodenje inovacijskih procesov in mreženje ter osnova za mednarodno kariero. Z edinstvenimi vsebinami s področja poslovanja v mednarodnem in multikulturnem okolju, pozitivne psihologije, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja slovanske kulture skozi ruščino in azijske kulture in kitajščino. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Management (Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študija je izobraziti strokovnjake s področja managementa, ki imajo širše razumevanje gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo novih metod načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja v organizacijah, za kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov, za kritično presojanje managerskih odločitev z vidika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Management poslovnih sistemov (Management of Business Systems)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti magistrskega študija bodo razvili afiniteto do vodstvenih sposobnosti, ki so potrebne za vzpostavitev in ohranjanje pogojev za izvedljivost in trajnost uspešnih poslovnih procesov. V okviru magistrskega študija usposabljajo strokovnjake za vodstven kader v gospodarskih ali negospodarskih sistemih za obvladovanje tveganj, ki jih sprožajo kompleksni sodobni poslovni procesi. Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov (Organization and Management of Business and Working Systems)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant doktorskega študijskega programa je vrhunski strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za raziskovanje managementa v kakovosti, za načrtovanje razvoja in dograjevanja sistemskih temeljev ergonomije, managementa poslovnih procesov in projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Menedžment kakovosti (Quality Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorandi so usposobljeni za raziskovalno delo predvsem v znanstveno raziskovalni ter pedagoški dejavnosti, kot tudi za raziskovalno in strokovno delo v gospodarstvu ter negospodarstvu in javni upravi. Temeljni cilji doktorskega študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje raziskovalne aktivnosti na področju kakovosti in poslovne odličnosti ter njenih sorodnih disciplin kot tudi poddisciplin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (Faculty of Organisation Studies Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages