• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 219 items
 1. Management v športu

  Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti eksperte, ki bodo sposobni izvajati delovne naloge na področju izvajanja funkcij procesa managementa v športnih organizacijah, organizacijah, ki ponujajo šport kot tržno storitev in v okviru športnih projektov: planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola in motiviranje. Diplomanti bodo v teh organizacijah (športne organizacije, organizacije, ki ponujajo šport kot storitev in športni projekti) sposobni operativno izvajati poslovne funkcije: nabavo, trženje oziroma prodajo, kadrovsko, upravljalska – funkcija upravljanja s tveganji, planiranje, organiziranje, vodenje, nadzor in tudi operativno izvedbo projektov in posameznih dejavnosti znotraj projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Projektni management

  Študij Projektnega Managementa je usmerjen v razvoj kompetenc iz projektnega managementa, ki pripomorejo k izboljšanju uspešnosti projektov, posebej srednje velikih in t.i. megaprojektov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja gospodarskih subjektov in s tem tudi na razvoj skupnosti oziroma uspešnost družbe kot celote. Raziskovanje v okviru doktorske disertacije je usmerjeno na nekatere ključne probleme projektnega managementa, ki se v praksi kažejo kot trenutno nerešljivi kot npr. znatne prekoračitve začetno načrtovanega časa in stroškov projektov, uspešnost upravljanja s projekti, povečanje uspešnosti projektov, razvoj kompetenc sodelujočih v projektih, posebnosti upravljanja v multikulturnem okolju, vloga megaprojektov v razvoju družbe ipd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Management (Executive PhD)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorska dizertacija študentov bo izvirno delo na področju strateškega managementa in/ali vodenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameIEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa (IEDC – Bled School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Menedžment pametnih mest (Management of Smart Cities)

  Namen programa je ponuditi študentom celosten pogled na koncept pametnih mest, izzive, s katerimi se mesta srečujejo v procesu preoblikovanja in priložnosti, ki se s tem odpirajo. Program je tako v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki bodo aktivni pri oblikovanju javnih politik in implementaciji le-teh pri razvoju, vodenju in upravljanju mest prihodnosti. Po opravljenem magisteriju boste opremljeni s sodobnimi sistemskimi in upravljavskimi znanji za vodenje projektnih timov na področju urbanega razvoja in razvoja pametnih mest. Z magisterijem boste lahko v občinah in na drugih področjih javne uprave uspešno delali v medsektorskem povezovanju in pri vodenju zahtevnih razvojnih projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Evropski regionalni management (European regional management)

  Predmetnospecifične kompetence: poznavanje in razumevanje razvojnih etap evropskih integracij ter ciljev in instrumentov trajnostnih razvojnih politik, programov, institucij in mrež EU; poznavanje sodobnih konceptov urbanega, lokalnega in regionalnega razvoja in usposobljenost za sodelovanje pri pripravi razvojnih programov; širok pogled na pripravo razvojnih projektov iz ekonomskega, strateškega in upravljavskega vidika; poznavanje principov, zakonitosti oz. modelov finančnega vodenja EU projektov; poznavanje vloge in pomena povezanega komuniciranja v okviru sodobnega vodenja projektov, medkulturnih razlik, lobiranja in pogajalskih procesov; zmožnost zasnove, priprave in uvedbe regionalnih razvojnih projektov, ob upoštevanju sodobnih trendov sodelovanja različnih deležnikov; usposobljenost ravnanja in delovanja v skladu s temeljnimi atributi poslovne in poklicne etike ter poslovne odličnosti v različnih organizacijskih sistemih in timih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAREMA - Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina (AREMA - Academy for regional...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Management transportne logistike (Management of transport logistics)

  Predmetnospecifične kompetence: usposobljenost za strokovno analizo in sintezo rešitev ter posledic v transportnih in logističnih procesih; razumevanje soodvisnosti med tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in infrastrukture; sprejemanje in reševanje okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju; širok pogled na timsko delo in komunikacijo v timu in izven tima; opravljanje neposrednih delovnih nalog v podjetjih z dejavnostjo transporta in transportne logistike ter v spremljajočih dejavnostih; usposobljenost za upravljanje malih podjetij z dejavnostjo transporta in transportne logistike; reševanje enostavnih tekočih tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih, pravnih in drugih problemov v procesih transportnih in logističnih storitev; sprejemanje interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja logistike; managementa, informacijsko-komunikacijske tehnologije, prava in drugih področij; obvladovanje dobavnih in nabavnih verig; delovanje v globalnih logističnih verigah; usposobljenost ravnanja in delovanja v skladu s temeljnimi atributi poslovne in poklicne etike ter poslovne odličnosti v različnih organizacijskih sistemih in timih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAREMA - Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina (AREMA - Academy for regional...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Poslovne vede II

  Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje na doktorskem študiju v EU. Poudarki in kompetence programa so: spodbujanje etičnega odločnja, krepitev sposobnosti javnega nastopanja, spodbujanje samostojnega in timskega dela, krepitev znanja poslovne angleščine, pestra paleta izbirnih predmetov, sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS), specializirana knjižnica s področij podjetništva, filozofije, etike, prava, ekonomije in financ, sodelovanje v okviru največje svetovne mreže katoliških univerz FIUC. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za poslovne vede (Faculty of business studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Javna uprava

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti doktorskega študija se lahko zaposlijo na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja upravnega prava in javne uprave in se pričakuje nadpovprečno pravno znanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Javna uprava (Public Administration)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program izobražuje za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice v javni upravi: delo v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Trženje (Marketing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Po zaključku študijskega programa bo diplomant usposobljen za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev za kompleksne trženjske probleme, s katerimi se srečujejo podjetja, javne ustanove in nevladne organizacije. Z uporabo raziskovalnih metod in postopkov bo razvijal kritično presojo in brez težav uporabljal trženjske koncepte v trženjski praksi. S pomočjo temeljnih znanj, bo razvita sposobnost za samoučenje, prilagajanje novim družbenim razmeram in ustvarjalno iskanje trženjskih rešitev v njih. S poznavanjem inovativnih pristopov in razumevanjem sodobnih porabnikov bodo znali poiskati tržne priložnosti, prepoznati dobre podjetniške ideje, razvijati in tržiti nove blagovne znamke, ali pa nadgrajevati obstoječe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages