• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 85 items
 1. Metsätiede, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto sisältää ammatillisen ydinosaamisen ja perusmenetelmät. Kandidaatin opinnoissa suoritetaan metsätieteen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, metsätieteitä tukevia menetelmäopintoja, sivuaine sekä yleisopintoja. Opinnot sisältävät tietojenkäsittelyyn, matematiikkaan, tilastotieteeseen ja metsäalan perustietoon liittyviä opintoja, jotka ovat kaikille yhteisiä. Sivuaineen opiskelija voi valita vapaasti niin, että se tukee maisterivaiheen erikoistumisalaa. Suosittuja sivuaineita ovat esim. taloustieteet, ympäristötiede, oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, kielet ja ympäristöpolitiikka sekä geoinformatiikka. Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnossa erikoistutaan halutulle erikoistumisalalle, joita ovat metsien hoito ja metsäekosysteemit, metsä-, energia- ja puuteknologia, metsien arviointi ja suunnittelu sekä metsäekonomia ja -politiikka. Maisterin opinnoissa suoritetaan metsätieteen syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sivuaineopintoja sekä yleis- ja menetelmäopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsätiede, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)

  Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnossa erikoistutaan halutulle erikoistumisalalle, joita ovat metsien ekologia ja suojelu, metsien hoito ja bioenergia, metsä-, energia- ja puuteknologia, metsien arviointi ja suunnittelu sekä metsäekonomia ja -politiikka. Maisterin opinnoissa suoritetaan metsätieteen syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sivuaineopintoja sekä yleis- ja menetelmäopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. European Forestry, Master of Science (Forestry)

  MSc European Forestry curriculum is a joint programme delivered by a European Forestry Consortium universities. The studies are designed to provide our students with access to the tuition offered by all the partners – a unique setting that cannot be found in any programme that is conducted by a single university. The learning environment encourages students to work as a team and to develop intercultural communication skills while learning the essentials of the sustainable forest resource management. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Forestry (CBU), Master of Science (Forestry)

  The curriculum of the Master's Degree Programme (CBU) in Forestry includes studies organised not only at the University of Eastern Finland but also at our Russian partner universities: Moscow State Forest University, Saint Petersburg State Forest Technical University and Petrozavodsk State University. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous

  Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu seitsemän kaikille yhteistä ja kuusi valinnaista opintomoduulia. Kunkin työelämästä lähtevän moduulin laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi opinnot sisältävät kaksi harjoittelujaksoa ja opinnäytetyön. Koulutukseesi kuuluvat opinnot metsänmittauksesta ja hoidosta metsäammattilaisen työvälineistä puunkorjuusta ja hankinnasta metsäluonnosta ja -ekologiasta metsänhoidon menetelmistä kestävästä maankäytöstä englanninkielisenä opiskeluna Valinnaisten aineiden pohjalta voit erikoistua esimerkiksi paikkatiedon soveltamiseen ja hallintaan metsäpalvelujen tuottamiseen ja yrittäjyyteen taajamien ja lähiympäristöjen metsien ja luonnon hoitoon luontomatkailuun liittyvien palvelujen tuotantoon uusiutuvien energiamuotojen asiantuntijaksi metsäneuvontaan ja -viestintään. Pystyt suuntaamaan osaamistasi myös HAMKin luonnonvara-alan muihin osaamisalueisiin, kuten maatalouteen ja maisemasuunnitteluun. Koulutuksen toteutus Opit yhdessä oman ryhmäsi kanssa ja käytännön töitä tehden. Opiskelu sisältää käytännön töitä, luentoja, tiedonhankintaa, yhdessä tekemistä, projekteja ja yritysvierailuja. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet:   Päiväopiskelu sekä itsenäisesti että ryhmässä: Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Lähtökohta on, että teet opiskelutyön pääosin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Monimuoto-opiskelu työn ohessa: Opinnoissa hyödynnetään metsäalan työpaikallasi saata ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous

  Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu seitsemän kaikille yhteistä ja kuusi valinnaista opintomoduulia. Kunkin työelämästä lähtevän moduulin laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi opinnot sisältävät kaksi harjoittelujaksoa ja opinnäytetyön. Koulutukseesi kuuluvat opinnot metsänmittauksesta ja hoidosta metsäammattilaisen työvälineistä puunkorjuusta ja hankinnasta metsäluonnosta ja -ekologiasta metsänhoidon menetelmistä kestävästä maankäytöstä englanninkielisenä opiskeluna Valinnaisten aineiden pohjalta voit erikoistua esimerkiksi paikkatiedon soveltamiseen ja hallintaan metsäpalvelujen tuottamiseen ja yrittäjyyteen taajamien ja lähiympäristöjen metsien ja luonnon hoitoon luontomatkailuun liittyvien palvelujen tuotantoon uusiutuvien energiamuotojen asiantuntijaksi metsäneuvontaan ja -viestintään. Pystyt suuntaamaan osaamistasi myös HAMKin luonnonvara-alan muihin osaamisalueisiin, kuten maatalouteen ja maisemasuunnitteluun. Koulutuksen toteutus Opit yhdessä oman ryhmäsi kanssa ja käytännön töitä tehden. Opiskelu sisältää käytännön töitä, luentoja, tiedonhankintaa, yhdessä tekemistä, projekteja ja yritysvierailuja. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet:   Päiväopiskelu sekä itsenäisesti että ryhmässä: Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Lähtökohta on, että teet opiskelutyön pääosin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Monimuoto-opiskelu työn ohessa: Opinnoissa hyödynnetään metsäalan työpaikallasi saata ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous (75-105 op)

  Koulutukseen osallistuva ryhmä aloittaa opintonsa 15 opintopisteen laajuisella perehdyttävällä moduulilla, joka sisältää opiskeluiden aloittamiseen ja suunnitteluun liittyvät asiat, tietotyövälineiden käytön, ruotsin kielen, paikkatiedon perusteet sekä metsätalouden ajankohtaisia aiheita. Opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan valintansa mukaisesti seuraavilla osaamisalueilla: •puun jalostus ja tuotteistaminen •metsäyrittäminen ja metsäpalvelut •metsäomaisuuden hoito •uusiutuvat energiamuodot •metsäsuunnittelu •biotalous •paikkatieto •puunhankinta •taajamametsien hoito ja suunnittelu Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opitaan: •työelämän yleisiä taitoja •vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä •luovia ongelmanratkaisutaitoja •asiakaslähtöisyyttä •viestintä- ja kielitaitoja suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä  Koulutuksen toteutus Metsätalousinsinööri (AMK) opinnot kestävät 1-2 vuotta, riippuen opiskelijan pohjakoulutuksesta ja aiemmasta osaamisesta. Opintojen laajuus riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta seuraavasti: metsätalousteknikko opiskelee yhteensä 105 opintopisteen laajuiset opinnot ja metsätalousinsinööri 75 opintopisteen laajuiset opinnot. Opiskelija voi valita moduulikohtaisesti millä tavalla opiskelee. Tässä koulutuksessa opiskellaan lähtökohtaisesti monimuotoisella opiskelutavalla. Tämä tarkoittaa, että opiskelija opiskelee moduuleja henkilökohtaisesti laaditun suunn ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Metsätalouden osaamisala

  Opiskelu Evolla painottuu käytännön taitojen opiskeluun. Oppimisympäristöjä ovat mm. konehalli, opetussaha ja puutyöverstas. Konehallilla harjoitellaan esimerkiksi moottori- ja raivaussahojen sekä metsätraktoreiden huoltoa ja korjausta. Opetussahalla kenttäsirkkelin lisäksi on käytössä vaakavannesaha, joilla harjoitellaan sahatavaran valmistamista. Puutyöverstaalla harjoitellaan puun jatkojalostusta, tekemällä esimerkiksi hirsisalvoksia. Evolainen tapa oppia perustuu tiimi- ja projektioppimiseen. Sitä voidaan myös kutsua tekemällä oppimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu yhdessä toisten kanssa työtä tehden erilaisissa asiakkaiden tilaamissa projekteissa. Kaikessa työskentelyssä tarkastellaan toimintaa yrittäjyyden näkökulmasta. Yhtenä tärkeänä yrittäjyyden oppimisympäristönä toimii opiskelijoiden oma yritys, osuuskunta. Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä jokainen evolainen opiskelija. Oman yrityksen kautta opiskelijat voivat myös tehdä töitä vapaa-ajallaan. Tapamme toimia on opiskelijoille mielekäs ja motivoiva. Tekemisen meininki synnyttää iloista ilmapiiriä ja vahvan yhteishengen, josta on hyvä ponnistaa kohti ammattilaisuutta. Oppilaitoksen käytössä on n. 2000 hehtaarin opetusmetsä, joka toimii oppimisympäristönä erilaisissa käytännön töiden harjoituksissa. Käytännön töitä tehdään myös erilaisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kohteilla. Kohteita on mm. kansallispuistoissa, kaupunkien ja kuntien metsissä ja virkistysalueilla, yksityisillä metsätiloilla sekä erilaisilla luonnonsuojelual ...

  Provider NameHämeen ammatti-instituutti, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Metsätalouden osaamisala

  Opiskelu Evolla painottuu käytännön taitojen opiskeluun. Oppimisympäristöjä ovat mm. konehalli, opetussaha ja puutyöverstas. Konehallilla harjoitellaan esimerkiksi moottori- ja raivaussahojen sekä metsätraktoreiden huoltoa ja korjausta. Opetussahalla kenttäsirkkelin lisäksi on käytössä vaakavannesaha, joilla harjoitellaan sahatavaran valmistamista. Puutyöverstaalla harjoitellaan puun jatkojalostusta, tekemällä esimerkiksi hirsisalvoksia. Evolainen tapa oppia perustuu tiimi- ja projektioppimiseen. Sitä voidaan myös kutsua tekemällä oppimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu yhdessä toisten kanssa työtä tehden erilaisissa asiakkaiden tilaamissa projekteissa. Kaikessa työskentelyssä tarkastellaan toimintaa yrittäjyyden näkökulmasta. Yhtenä tärkeänä yrittäjyyden oppimisympäristönä toimii opiskelijoiden oma yritys, osuuskunta. Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä jokainen evolainen opiskelija. Oman yrityksen kautta opiskelijat voivat myös tehdä töitä vapaa-ajallaan. Tapamme toimia on opiskelijoille mielekäs ja motivoiva. Tekemisen meininki synnyttää iloista ilmapiiriä ja vahvan yhteishengen, josta on hyvä ponnistaa kohti ammattilaisuutta. Oppilaitoksen käytössä on n. 2000 hehtaarin opetusmetsä, joka toimii oppimisympäristönä erilaisissa käytännön töiden harjoituksissa. Käytännön töitä tehdään myös erilaisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kohteilla. Kohteita on mm. kansallispuistoissa, kaupunkien ja kuntien metsissä ja virkistysalueilla, yksityisillä metsätiloilla sekä erilaisilla luonnonsuojelual ...

  Provider NameHämeen ammatti-instituutti, Evo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Forestry Entrepreneur, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee metsätalouden toimintaympäristön sekä metsätalouden mahdollisuudet- osaa hyödyntää metsäsuunnitelmaa, kerätä metsäsuunnitelmatietoja ja suunnitella metsätilan taloutta- tuntee metsänhoidon ja puunkorjuun ekologiset, taloudelliset ja puuntuotannolliset perusteet- osaa tehdä tai teettää tavallisimmat metsänhoito- ja puunkorjuutyöt- osaa tehdä puukaupan ja mitata puutavaran- osaa valitsemiensa osien tiedot ja taidotMetsäluonnonhoidon valinnut:- tuntee metsäympäristön- ja luonnonhoidon perusteet ja ottaa ne huomioon toiminnassaanMetsätilan arvioinnin ja kaupan valinnut:- tuntee metsäkiinteistön arvon määräytymisen perusteet ja hallitsee kaupanteonMetsänparannustyö-osan valinnut:- osaa tehdä metsänhoidollisesti ja taloudellisesti perustellun metsänparannussuunnitelman.Metsäpalvelujen tuottaminen -osan valinnut:- pystyy tarjoamaan erilaisia metsäpalveluja yrittäjänä ja työntekijänäMetsien monikäytön valinnut:- osaa tunnistaa ja käsitellä keruutuotteita tai hän hallitsee riistanhoidon perusteet tai tuntee erikoispuiden kasvatuksen ja markkinoinnin perusteetEnergiapuun korjuun ja hyödyntämisen valinnut:- osaa tehdä tai teettää energiapuun korjuunPuutavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen valinnut:- osaa valmistaa hirsirakenteita ja -kalusteita tai hän hallitsee sahatavaratuotannon tai sahatavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen Tutkinnon suorittanut voi toimia metsätalousyrittäjänä. ...

  Provider NameHyria koulutus Oy, Hyvinkää, Uudenmaankatu 249

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages