• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 159 items
 1. Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

  Koulutus on suunniteltu tieteellis-ammatilliseksi tutkinnoksi niitä varten, jotka aikovat psykologin ammattiin tai alan tutkijoiksi. Opetuksen erityistavoitteena on antaa tietoa olemassa olevista ammattikäytännöistä ja uusista sovellusaloista. Koska psykologian sovellus pohjautuu useimmiten edeltävään tutkimustyöhön, koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota psykologisen ja yhteiskuntatieteellisen metodiikan opettamiseen. Psykologian koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, jotta varmistettaisiin sekä monipuoliset perusvalmiudet että tieteellisen asiantuntemuksen kehittyminen. Muu osa opinnoista on opiskelijan kiinnostuksen mukaan valinnaista. Valinnaisten psykologian opintojen tavoitteena on luoda perustaa psykologin ammatissa vaadittavien erityistaitojen kehittämiselle. Opiskelijalla on mahdollisuus laajempiin syventäviin opintoihin valitsemillaan psykologian osa-alueilla, jolloin myös vaativien taitojen ja korkeatasoisen tiedon soveltamista voidaan harjoitella. Opetusta järjestetään niiltä psykologian erityisaloilta, joille Turun yliopiston psykologian oppiaineen oma tutkimus ja opettajien asiantuntemus on suuntautunut ja jotka voidaan helposti kytkeä myöhempään ammatilliseen erikoistumiseen. Opetussuunnitelma sisältää viisi valinnaisten psykologian opintojen jatkumoa: 1) Kehityspsykologian jatkumo, 2) Kognitiivisen ja neuropsykologian jatkumo, 3) Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian jatkumo, 4) Kliinisen psykologian jatkumo sekä 5) Menetelmäopintojen jatkumo. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinto koostuu perusopinnoista, aineopinnoista ja sivuaine-, kieli- sekä viestintäopinnoista. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Sosiaalitieteen aineopinnot sisältävät yhteisiä opintoja, menetelmäopintoja ja sosiaalitieteen valinnaisia opintoja. Sosiaalitieteiden maisteriopinnot jakautuvat oppiainekohtaisesti sosiologian, taloussosiologian tai sosiaalipolitiikan opintolinjoihin: Sosiaalipolitiikan koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueen muodostavat sosiaaliturvajärjestelmät ja niiden yhteiskuntapoliittisten vaikutusten arviointi. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten eri sosiaalipoliittiset ratkaisut vaikuttavat palveluiden saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltion kannatusperustaan. Sosiaalipoliittiset ratkaisut ovat yhä enenevässä määrin kansainvälisiä. Siksi kansainväliset vertailut ja niihin liittyvät metodiset valmiudet ovat keskeisellä sijalla sekä oppiaineen tutkimustoiminnassa että opetuksessa. Sosiologian maisterivaiheessa opiskelija valitsee joko sosiaalisen eriarvoisuuden tai yhteisöjen ja yhteiskunnan muutoksen opintolinjan. Tutkimukselle perustuvia opetuksen painopisteitä ovat yhteiskuntaluokat, koulutus ja tuloerot sekä näiden periytyminen; sosiaalinen eriarvoisuus ja marginalisaatio; väestö ja perheet; asuminen; terveys; sukupuolierot; yhteiskunnan ja kulttuurin muutos; monikulttuurisuus; valta ja ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Opetuksen tavoitteena on sosiaalityön teoreettinen, käytäntöorientoitunut ja tutkimuksellinen asiantuntijuus. Koulutukseen sisältyy vahva tutkimusmenetelmien opetus sekä perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn. Käytännönopetus toteutetaan Turun yliopiston moniammatillisella opetusklinikalla sekä harjoittelujaksona. Sosiaalityön koulutuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Sosiaalityön opiskelu Turun yliopistossa sisältää kontaktiopetusta ja edellyttää kokopäiväistä osallistumista. Opintojen suoritusmuotoja ovat: luento- ja kirjatentit, oppimispäiväkirjat, esseet, muut kirjallisuustehtävät, seminaarit ja tutkielmat, pienryhmätyöskentely, moniammatillinen klinikkaopetus, harjoittelu, tutustumiskäynnit, vuorovaikutusharjoitteet. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sosiaalityö, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Opetuksen tavoitteena on sosiaalityön teoreettinen, käytäntöorientoitunut ja tutkimuksellinen asiantuntijuus. Koulutukseen sisältyy vahva tutkimusmenetelmien opetus sekä perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn. Sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimukseen liittyy myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sosiologia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Valtiotieteiden maisterin tutkinnossa painotetaan sosiologian teorioita ja tutkimuskäytäntöjä. Tutkimusalojen ja menetelmien opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, millä tuetaan opiskelijan omaa pro gradu -tutkielman tekoa. Maisterin opinnoissa keskitytään pro gradu -tutkielman valmisteluun ja tekoon. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Taloussosiologia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Maisterin tutkinto koostuu pääasiassa pääaineen syventävistä opinnoista. Niihin kuuluu pro gradu –tutkielma, jonka laajuus on 40 opintopistettä. Tutkinnossa kuuluu lisäksi muita opintoja, jotka voivat olla  sivuaineopintoja, viestintä- ja kieliopintoja, metodiopintoja, opettajan pedagogisia opintoja ja asiantuntijuuttua syventävää harjoittelua. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme of Clinical Investigation, Doctor of Philosophy (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Clinical Investigation (CLIDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties.  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31187&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31002&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Programme of Clinical Investigation, Doctor of Philosophy (Psychology) (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Clinical Investigation (CLIDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31187&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31002&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences, Doctor of Philosophy (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences. All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties.  https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31187&lang=en&uiLang=en&lvv=2016   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences, Doctor of Philosophy (Psychology) (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences. All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31187&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages