• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13495 items
 1. Vizualne umetnosti (Visual Arts)

  Študijska smer Likovna umetnost: Interdisciplinarni 3-4 letni dodiplomski študij likovne umetnosti omogoča fleksibilen pristop in je prilagojen hitrim spremembam kulturnega in socialnega okolja, današnjega postindustrijskega časa, ter ne pristaja na razslojevanje znotraj osnovnih likovnih praks. Vzpodbuja raziskovanje in črpanje možnih pristopov v vseh uporabnih vizualnih disciplinah, kot so: slikarstvo, kiparstvo, inštalacija, foto media, računalniško upodabljanje, film, video, performans. Študentje na širokem polju likovnih praks sami izbirajo medij ali način, ki omogoča realizacijo njihovih idej in kreativnih ciljev. Cilj študija je razvijati potenciale slušateljev skozi praktično delo in raziskavo medijskih form in praks. Namenjen je vsem tistim, ki si želijo delovati na širšem likovnem področju – od slikarstva, kiparstva, inštalacije, performansa, do filma videa in novih medijev. Študij združuje uporabo novih teorij in tehnologij z že uveljavljenimi praksami, kot so objektivno risanje, slikanje, modeliranje, fotografija, film in video, instalacija, performans, računalniško upodabljanje. Letnik obsega 1200 koordiniranih ur študija, od tega približno 70 % praktičnega dela. Možen je tudi študij ob delu. Študijska smer Konceptualizacija prostora: Konceptualizacija prostora je 3-4 letni dodiplomski študij, ki temelji na vizualnih praksah, združuje pa prvine likovne umetnosti, arhitekture, fotografije, filma, videa in gledališča. Skozi študij spodbujamo študente, da prevzemajo popoln nadzor nad vsemi vizualnimi ...

  Provider NameAkademija za vizualne umetnosti - AVA (Academy of Visual Arts - AVA)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Humanistični študiji

  S pridobljenim znanjem na študiju so študenti sposobni za: zgodovinsko razumevanje pojavov s področja humanistike, prepoznavanje temeljnih humanističnih fenomenov ter sposobnost njihove umestitve v širše družbene kontekste, poznavanje temeljev in razvoja filozofije ter njenih temeljnih disciplin (zgodovina filozofije, logika, etika, epistemologija, ontologija, estetika in teorija umetnosti, hermenevtika), poznavanje temeljev družbenih ved (psihologija s psihoterapijo, politologija, politična ekonomija) ter sodobnih teorij s teh področij, poznavanje pomena odnosov med kulturami ter religijami, argumentirano reševanje vprašanj, ki se pojavljajo na stičišču humanističnih, družbenih in umetnostnih področij, poznavanje zgodovine in teorije etike ter sposobnost njene praktične uporabe v strokovnem delu ter ozaveščenost za pomen etike v raziskovanju, uporabo humanističnih znanj v sodobnih kontekstih (etika, družbena neenakost, religije, nove tehnologije, človekove pravice, sodobna umetnost), uporabo interdisciplinarnih znanj za delo na področju humanističnih znanosti in kulture ter nadaljnji študij in kritično presojo družbenih in političnih dogodkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Slovenski študiji (Slovenian Studies)

  Dodiplomski program Slovenski študij združuje specifična znanja o fenomenih slovenstva – z vidika etničnosti in etnične raznolikosti v Sloveniji, gospodarstva, geostrateškega položaja, naravnih danosti in kulturne dediščine Slovenije, okoljskih vidikov trajnostnega razvoja Slovenije, zgodovine Slovencev, slovenskega jezika in književnosti v povezavi z evropsko sodobno književnostjo, politike in ustanovitve suverene slovenske države, slovenske umetnosti, filozofije medkulturnosti, idr. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (New University, Faculty of Slovenian...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Digitalni marketing (Digital Marketing)

  Cilji študija je izobraziti in usposobiti strokovnjake digitalnega marketinga, ki bodo posedovali temeljna marketinška in poslovna znanja, razumeli lokalno in globalno poslovno okolje, ter z uporabo novih tehnologij znali, kako učinkovito na njih nastopiti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameGea College - Fakulteta za podjetništvo (GEA College - Faculty of Entrepreneurship)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Fizioterapija

  Študijski program je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT), in v ospredje postavlja kakovost izvedbe študijskega programa, tesno povezanost izvedbe s kliničnimi okolji in družbeno odgovornost glede obsega izobraževanja. Diplomanti programa bodo prepoznani kot poklicno avtonomni strokovnjaki s širokim naborom zaposlitvenih možnosti v zdravstvu, sociali, gospodarstvu in na prostem trgu dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Cilji visokošolskega študijskega programa fizioterapije so izobraziti in usposobiti študente za prenos teoretičnih znanj v prakso, jih med seboj povezovati in dopolnjevati. Zahtevnost študijskega programa po predmetniku je naravna tako, da se študenti sprotno seznanjajo z vsebino posameznega predmeta, na seminarjih, seminarskih vajah, laboratorijskih vajah in s svojim lastnim delom poglabljajo, razumejo in znajo uporabiti pri praktičnem delu. Študentje pridobijo naslednje kompetence: samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti; ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja; izbiranje, doziranje in preverjanje ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik; vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih; uporabnost metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, vzpostavljenih v ravnovesje; postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave; prispevanje k razumljivejši diagnozi in prognozi v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi v timu; sprotno preverjanje učinkov, fizioterapevtskih postopkov; oblikovanje, izvajanje in preverjanje zdravstveno vzgojnih in preventivnih programov; upoštevanje indikacij in kontraindikacij za posamezne postopke, metode in tehnike fizioterapevtske obravnave in stalno spremljanje strokovnih novosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodni ...

  Provider NameVisokošolski zavod Fizioterapevtika (PHYSIOTHERAPEUTICA)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Politologija- javne politike in uprava

  Temeljni cilji programa so: Seznaniti študente s politološkimi fenomeni, procesi in akterji v oblikovanju javnih politik ter delovanju v javni upravi ter širši družbi (tako v nacionalnem kot tudi primerjalnem kontekstu), s katerimi se diplomanti srečujejo na svojih delovnih mestih. Opremiti diplomante z ustreznimi teoretičnimi in metodološkimi znanji ter analitičnimi sposobnostmi, kar jih bo vse usposobilo za kvalitetno samostojno delo. Kljub usposobljenosti za kvalitetno samostojno delo usposobiti diplomante tudi za delovanje v skupini ter razvijanje sposobnosti za argumentiranje (lastnih) stališč ter (samo)kritično razmišljanje in odločanje. Vse to sloni na zgoraj omenjenih teoretičnih in metodoloških znanjih ter analitičnih sposobnostih ter zmožnosti pridobivanja in obdelave podatkov z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod. Zagotoviti visoko pisno in ustno usposobljenost strokovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Politologija- študije politike in države

  Cilji programa so: oblikovanje profila politologa (področje študij politik in države); oblikovanje posebnih podprofilov, vezanih na program: Zaradi velike izbirnosti, si študent podprofil lahko izgradi sam; pridobivanje teoretičnih znanj s področja temeljnih pojmov in konceptov politične znanosti, spoznavanje temeljnih smeri v zgodovini politične misli, seznanitev z glavnimi avtorji s področja politične misli in glavnimi idejami; pridobivanje znanj s področja političnega sistema, primerjalnih političnih sistemov in posameznih politik; pridobivanje metodoloških znanj in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja; usposobljenost za sporazumevanje in pisanje v tujem strokovnem jeziku; usposobljenost za pisno in govorno izražanje; s programom diplomant pridobi znanja, veščine in sposobnosti, ki so na evropski ravni med politološkimi združenji dogovorjene za pridobitev naziva politolog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Sociologija- kadrovski menedžment

  Cilji programa so: Zagotoviti študentom širok nabor splošnih družboslovnih in menedžersko specifičnih znanj. Ob posredovanju znanja študentom približati aktualna raziskovalna dognanja in jih na ta način pripraviti za delo v slovenskem in mednarodnem okolju ter multidisciplinarno obravnavo izzivov v tem okolju. Prispevati k oblikovanju kompetentnih, zaposljivih strokovnjakov za analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem in socialnem področju, v profitnih in neprofitnih organizacijah. Posebno skrb posveča program tudi temu, da njegovi diplomanti, na svoji karierni poti delujejo tako strokovno kot tudi etično in socialno pravično. Pridobitev dela in zaposlitve na temelju prej omenjene kompetentnosti na širšem poklicnem in njemu sorodnih področjih v profitnih in/ali neprofitnih organizacijah. Profesionalno, etično in socialno pravično delovanje v organizacijsko-kadrovskem in širšem družbenem prostoru, ki temelji na spoštovanju Kodeksa in Standardov slovenske kadrovske stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Komunikologija- medijske in komunikacijske študije

  Cilj študijskega programa Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije je izobraziti strokovno kompetentnega in družboslovno razgledanega diplomanta, ki bo suvereno in prepričljivo obvladoval komunikacijske procese v sodobni, t. i. medijski družbi in z mediji prežeti globalni kulturi. Študijski program je namenjen tistim, ki želijo pridobiti univerzitetno izobrazbo za delo v množičnih medijih bodisi kot načrtovalci/-ke uredniške politike ali raziskovalci/-ke v službah za raziskovanje medijskega občinstva in analizo programov. Namenjen je obenem tistim, ki jih zanima delo na različnih področjih medijskega načrtovanja, svetovanja in organiziranja komuniciranja v podjetjih, organizacijah, zavodih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages