• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1481 items
 1. Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme

  History of Philosophy provides us with an understanding of the origin and development of scientific thought. The history of ancient and medieval philosophy of language and mind is largely understood to include ancient and medieval logic and semantics, theories of communication and argumentation, theories of knowledge, cognitive psychology, theories of mind, as well as their metaphysical foundations. In addition to philosophical competence and a high level of methodological and historical sensitivity, linguistic skills in Greek and Latin and related auxiliary sciences such as paleography, codicology and textual criticism are essential tools for any student or researcher who wants to access the most influential texts in the development of Western thought directly and independently. Hence, as a scientific discipline, Ancient and Medieval Philosophy requires a set of essential skills that are becoming increasingly rare even on a global scale. Ancient and Medieval Philosophy and Classical Philology: Master’s Programme offers students the possibility to acquire these skills and to do so in a leading research environment. The programme has originated as a direct result of a major interdisciplinary research programme (see http://representationandreality.gu.se/) and is offered in close interaction with the research group and its international network of leading scholars and partner institutions. ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme

  Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme

  Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Angleški jezik in književnost (English Language and Literature)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Cilj prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa je pomagati študentu pri osvajanju splošnih teoretskih in praktičnih znanj s področja angleškega jezika in književnosti ter pri uporabi pridobljenih znanj in spretnosti v praksi. Obvezni predmeti dajejo študentu znanje temeljnih jezikovnih in literarnih vsebin, izbirni predmeti s področja angleškega jezika in književnosti pa širijo možnosti poglabljanja znanja glede na študijski interes in hkrati dopolnjujejo nabor obveznih predmetov, ki predstavljajo osnovo študija angleškega jezika in književnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Anglistika (English studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja: poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh,ƒ zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleščine,ƒ znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,ƒ znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,ƒ osnovno poznavanje kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti,ƒ odprtost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine,ƒ sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir,ƒ zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Anglistika (English studies (Combined programme))

  Dvodisciplinarni magistrski študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti študijskega programa pridobijo znanja o angleškem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kakršna potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi z drugim predmetom oz. področjem svojega študija. Diplomanti svoja znanja in zmožnosti uporabljajo kritično in skladno v povezavi z drugim področjem ali drugimi področji študija. Za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejemajo etično odgovornost. S svojim delom se trudijo prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogatijo znanja na vseh področjih svojega delovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Anglistika (English studies)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:ƒ poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika, znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,ƒ znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,ƒ poznavanje kultur različnih angleško govorečih skupnosti,ƒ poznavanje književnosti različnih angleško govorečih skupnosti in umetnostnih besedil v angleščini izpod peres pripadnikov drugih jezikovnih skupnosti,ƒ pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine,ƒ sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov,ƒ zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in pripravljenost za tako nadgradnjo znanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Anglistika (English Studies)

  Dvopredmetni nepedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Cilj študijskega programa je pridobitev poglobljenih teoretskih in praktičnih znanj s področja angleškega jezika in književnosti ter uporaba teh znanj in spretnosti v praksi. Študent pridobi naslednje kompetence: obvladovanje specifičnih raziskovalnih metod s področja jezikoslovja in književnosti, obvladovanje pravopisa in pravorečja angleškega jezika na višjih nivojih, podrobno poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh; sposobnost ustreznega oblikovanja in uporabe besedil v angleščini v poslovni komunikaciji in v odnosih z javnostjo; obvladovanje poglobljenih konceptov teorije jezika; razumevanje jezikovnih pojavov z vidika sodobnih teoretičnih pristopov; sposobnost vrednotenja sodobnih književnih pojavov z vidika zgodovinskega književnega razvoja, umeščanja znanja o aktualnih književnih pojavih v kontekst že pridobljenega znanja, podrobno poznavanje izbranih starejših in modernih tokov književnosti v angleškem jeziku; iskanje in uporaba angleške znanstvene literature ter kritično presojanje kakovosti dostopnih virov; obvladovanje okvirne analize in vrednotenja posameznih segmentov slovenske in angleške zgodovine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodno ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Anglistika (English studies)

  Enopredmetni študijski program Anglistika traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje Anglistika pridobijo vsa jezikovna in kulturna znanja ter jezikovno in medkulturno zmožnost oz. zavest, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in jezikovne zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Obenem znajo vsa pridobljena znanja in zmožnosti uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah ter glede na njihove sporazumevalne in kulturne posebnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Anthropology- ISCTE-IUL, Escola de Ciências Sociais e Humanas

  The undergraduate programme in Anthropology at ISCTE-IUL offers students a comprehensive overview of the most striking themes in contemporary societies. This course aims to provide students with theoretical and methodological training in the field of Social or Cultural Anthropology and in applying acquired competences, with general knowledge of the world's main ethnographic contexts and knowledge required for eventual access to the 2nd cycle. In particular, the degree provides a solid background in the following areas: intercultural relations and ethnocentrism as central political and cultural themes in contemporary times; in-depth knowledge of different ethnographic contexts; familiarity with the main theoretical contributions of the discipline and their methods; contact with the main application fields of anthropological knowledge. The programme is taught by a highly qualified faculty and has regular collaborations from teachers and researchers from other national and international institutions of higher education, such as the Federal University of Santa Catarina, Brown University, University of California - Berkeley, the Indian Institute of Technology and the Universitat Virgili i Rovi. This teacher exchange allows them to introduce students to the various specialties of Anthropology. ...

  Provider NameISCTE-IUL

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Lisboa

Pages