• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 136 items
 1. Master of Science in het toerisme

  1. Een grondige kennis van en inzicht in bezitten in de complexiteit van toerisme als een geïntegreerd en globaal systeem van bestemmingen, verplaatsingen, motieven en impact, gekenmerkt door een verwevenheid van actoren, instellingen, ondernemingen. 2. Het domein van het toerisme benaderen vanuit milieukundige, socio-grafische/maatschapelijke en management/bedrijfsmatige invalshoeken en situeren in relatie tot economisch gerelateerde studies en ontwikkelingen binnen een internationale context. 3. Gevorderde vaardigheden bezitten in het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen, trends en oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen, sturingsinstrumenten en strategieën binnen het domein van het toerisme. 4. Effectief meewerken aan het uitwerken van een beleid op niveau van een toeristische organisatie of bedrijf of van een aan toerisme gerelateerde organisatie en bedrijf, rekening houdend met bedrijfskundige, technologische en juridische aspecten. 5. Marketing en marktonderzoek in het domein van het toerisme opzetten. In samenwerking met een (multidisciplinair) team een strategisch plan in de toeristische sector concipiëren en uitvoeren, rekening houdend met aspecten van management, competitiviteit en duurzaamheid. 6. Een verantwoordelijke rol kunnen opnemen in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving (onder andere de bedrijfswereld, sectororganisaties of overheidsorganisaties). 7. Een onderzoeksvraag formuleren en uitvoeren conform de gangbare wetenschappelijke method ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in Molecular Biology

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een brede en diepgaande kennis beschikken van biologische processen op het moleculaire niveau, en van het functioneren van levende organismen. 2. Over een diepgaande kennis beschikken van, en inzicht hebben in de toepasbaarheid van de moleculaire biologie met het oog op het verbeteren van de menselijke gezondheid, de dierlijke productie of de gewasproductie. 3. ICT gebruiken in ‘data mining’, in het verwerken van gegevens, en in wetenschappelijke communicatie. 4. Over de praktische vaardigheden beschikken om onderzoek in de moleculaire biologie te plannen en uit te voeren. 5. Functioneren als lid van een interdisciplinair team. 6. Door onderzoek in de moleculaire biologie een bijdrage kunnen leveren aan problemen in ontwikkelingslanden. 7. Kritisch kunnen reflecteren op gekende en nieuwe theorieën binnen de specialisatie. 8. Wetenschappelijke en sociale aspecten van toegepaste moleculaire biologie kunnen beoordelen. 9. Eigen onderzoek, ideeën en opinies kunnen presenteren en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, aan vakgenoten en een breder publiek. 10. Over de nodige kennis beschikken om bij te dragen tot het opzetten van nationale en internationale samenwerkingsverbanden. 11. De verworven kennis in zijn/haar land en/of streek kunnen verspreiden door onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. 12. Zich bewust zijn van de ethische dimensie in onderzoek en publicatie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Nematology (ICP)

  1. Gevorderde kennis bezitten van theorieën, modellen, methoden, processen in één van de deeldomeinen van de nematologie: nematoden in agro-ecosystemen, nematoden in natuurlijke ecosystemen en nematode systematieken (taxonomie,fylogenie, biodiversiteit) 2. Gespecialiseerde kennis van taxonomie en ecologie van plantenparasitiaire, insectenparasitaire en vrijlevende nematoden aanwenden om taxonomische, agronomische en/of milieu-gerelateerde problemen op te lossen en innovatief onderzoek te verrichten, met de hulp van moleculaire technieken. 3. Gevorderde kennis van de interactie van nematologie met andere relevante wetenschapsdomeinen zoals de genetica, plantkunde, statistiek etc.,op een multidisciplinaire wijze aanwenden om praktische toepassingen en oplossingsgerichte antwoorden te formuleren op agronomische en/of milieu-gerelateerde vraagstukken. 4. Nematologische problemen onderkennen, kenmerken, in een vraagstelling vatten en evalueren; een onderzoeksgebaseerde en praktische aanpak voorstellen en deze op gestructureerde wijze uitwerken conform gangbare wetenschapelijke criteria. 5. Het vermogen om nematologische vraagstukken in een bredere biologische, evolutionaire, agronomische of mimeukundige context te plaatsen. 6. Gekende en nieuwe theorieën en modellen binnen het domein van de nematologie kritisch benaderen en evalueren. 7. Zelfstandig doelgerichte experimenten en simulaties opzetten, uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch evalueren. 8. Zelfstandig onderzoeksgegevens uit gespecialiseerde literatu ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in Physical Land Resources

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een polyvalent wetenschappelijk inzicht beschikken dankzij een diepgaande en brede kennis van de basisdisciplines (bodemfysica en -scheikunde, bodemmineralogie, meteorologie en klimatologie) a. om het landpotentieel voor landbouw- en milieukundige toepassingen te evalueren, de evolutie van bodems als gevolg van natuurlijke en menselijke impact te begrijpen, en bij te dragen tot duurzame landgebruiksplanning en een geïntegreerd land- en waterbeheer (Bodemkunde). b. bij niet-landbouwkundige toepassingen van het land, zoals geotechnische aspecten, de rol van de bodem en het grondwater in het beheer van de waterbronnen en de watervoorziening, en het landbeheer in relatie tot andere milieukundige en landgebruiksaspecten (Toegepaste Aardwetenschappen). 2. De nodige basiskennis bezitten om veldwerk uit te voeren (bodemprospectie, bodemprofielbeschrijving en -bemonstering), analytische gegevens te interpreteren, de bodems te classificeren, en bestaande cartografische en teledetectie-data te interpreteren en beheren, door het gebruik van moderne apparatuur, informatica en computertechnologie. 3. De bodem vanuit een fysico-chemisch en mineralogisch perspectief met de hulp van geavanceerde technieken kunnen karakteriseren om de bodemprocessen te begrijpen, dit te vertalen naar bodemkwaliteit, en de invloed van en op natuurlijke en antropogenetische factoren te kunnen inschatten. 4. De interactie met andere rel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

  1. Having a general knowledge and understanding of theoretical chemistry and its applications in chemistry and chemistry related disciplines such as biochemistry, material science and physical chemistry. 2. Having advanced knowledge of a specialized branch of theoretical chemistry and insight into its applications 3. Having a general scientific attitude to critically asses, analyze and develop problem solving steps for well-defined problems in relation to theoretical chemistry and its applications. 4. Having experience in data acquisition and literature surveys. 5. Having knowledge of and experience with the computational and mathematical techniques of theoretical chemistry. 6. Being prepared to work as an expert in the use and development of computational techniques in molecular sciences, to work with innovative pharmaceutical, petrochemical and new-materials industries. 7. Being prepared for doctoral research studies in chemistry, physics, life or material sciences. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. LLM in European Union Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. LLM in International and European Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de veiligheidswetenschappen

  1. De afgestudeerden van de master in de Veiligheidswetenschappen zullen de volgende leerresultaten beheersen: 2. De afgestudeerde kent de verschillende veiligheidstheorieën, waaronder de – op de schadetheorie geënte - interdisciplinaire veiligheidstheorie van Viaene. Hij/zij kan deze theorieën situeren, kaderen en toepassen op de vijf domeinen van veiligheid. 3. De afgestudeerde heeft een fundamentele kennis van de basisbegrippen, theorieën en methoden voor de juridische, medische, economische, technologische, psychologische, organisatorische, criminologische en sociologische wetenschappen die relevant zijn voor de vijf domeinen in veiligheid. Hij/zij is in staat om de kennis uit de verschillende disciplines samen te brengen. 4. De afgestudeerde heeft inzicht in recente ontwikkelingen (juridisch, medisch, economisch, technologisch, psychologisch, organisatorisch, criminologisch en sociologisch) aangaande veiligheidsvraagstukken en weet die te plaatsen in de hedendaagse, nationale, Europese en internationale beleidscontext. 5. De afgestudeerde is in staat om zijn verworven kennis en inzichten te ontwikkelen en toe te passen op een concreet nationaal, Europees en internationaal veiligheidsvraagstuk. 6. De afgestudeerde is in staat om vlot wetenschappelijke informatie (literatuur en ander bronnenmateriaal) inzake veiligheidsvraagstukken te verzamelen, kritisch te verwerken en erover te reflecteren, met de bedoeling deze te gebruiken om veiligheidsproblemen op te lossen en de oplossing(en) te communiceren. 7. De a ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in de Vergelijkende en Internationale Politiek

  1. Een diepgaande kennis hebben van theorieën en concepten van één of meerdere deeldomeinen van de politieke wetenschappen en deze kunnen situeren in het licht van bestaande literatuur. 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in het werken van instellingen en processen van besluitvorming en beleidsvoering door voor de politiek relevante maatschappelijke actoren. 3. Maatschappelijke problemen vatten en uiteenzetten in politiekwetenschappelijke termen, vertalen in onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria. 4. Genuanceerd en kritisch reflecteren over beleids- of maatschappelijke ontwikkelingen en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen. 5. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. 6. In staat zijn relevante ontwikkelingen binnen één of meerdere maatschappelijke deeldomeinen op te volgen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in de wiskunde

  – Geavanceerde kennis hebben van en inzicht hebben in complexe wiskundige theorieën, modellen, methoden en technieken. – Verdiepende kennis en inzicht hebben in minstens één deelgebied van de wiskunde. – Complexe wiskundige redeneringen kritisch verwerken. Hiermee creatief logische en analytische redeneringen opbouwen. – Zelfstandig complexe wiskundige of wetenschappelijke problemen analyseren, modelleren en oplossingen ontwerpen. Bestaande resultaten en oplossingsmethoden kritisch interpreteren en waar nodig aanpassen. – Wetenschappelijke probleemstellingen of oplossingsstrategieën kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen. – Bij de wiskunde aansluitende gepaste technologische hulpmiddelen zelfstandig selecteren en ze constructief gebruiken. – Zelfstandig wetenschappelijke (zeker ook Engelstalige) bronnen opzoeken, raadplegen en kritisch verwerken. – Zelfstandig wetenschappelijk wiskunde-onderzoek plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker. – Complexe wiskundige resultaten en conclusies kaderen, interpreteren en beargumenteren. Hierover helder en accuraat schriftelijk rapporteren. Zowel voor een gespecialiseerd als breder publiek een presentatie verzorgen. – In staat zijn wetenschappelijke ontwikkelingen, in de gekozen specialisatie, op te volgen en kritisch te situeren in het bredere kader van de discipline; de relevantie ervan voor de bredere maatschappelijke context desgevallend inschatten en verantwoorden. – Kritisch inzicht verwerven in de internationa ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages