• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 473 items
 1. Tourism and Hospitality Management- Professional bachelor studies

  This study programme is the only programme in the entire Baltic Region and Northern Europe that has been accredited by World Tourism Organisation and has received the WTO TedQual certificate. Such study courses as Introduction into Tourism, Catering Service, Communication Psychology, Management Information Systems, Statistical Methods etc. establish an understanding of the industry and a platform for further acquisition of skills in tourism economics, management and planning in later study years via studies in Microeconomics, Macroeconomics, Marketing, Tourism Business, Tourism Planning and Management, International Tourism Economics and other study courses. At the same time, students acquire skills required for a tourism specialist, get valuable practical training in Latvia and Greece, France, Italy and other European countries. Diploma Obtained: Professional Bachelor’s Degree in Business Administration. After studies there are variable employment opportunities: broad-profile hospitality and tourism industry business manager; travel consultant and tour operator; tour guide; restaurant supervisor and manager; hotel administrator and manager; leisure and entertainment company manager and others. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Veselības sports- Bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības sporta (fitnesa) speciālistus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties veselības sporta (fitnesa) sfērā, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu veselības nostiprināšanā, uzlabošanā un slimību profilaksē. RSU studiju programmas „Veselības sporta speciālists" absolventi tiek ieskaitīti 3. studiju gadā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Tūrisma un viesmīlības vadība- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Absolventu profesionālās darbības jomas: •aģenta - operatora profesionālā darbība tūrisma produkta izstrādē un realizācijā; •ekskursiju un ceļojumu izstrādes struktūra tūrisma pakalpojumu sniegšanā; •viesnīcu vadība; •viesnīcu un tūrisma uzņēmumu personāla vadība; •tūrisma un viesmīlības nozares piedāvājuma kvalitatīva vadība; •mārketinga un tirgus politika tūrisma tirgū; •reklāmas un PR aktivitātes tūrisma un viesnīcu biznesā; •projektu attīstība tūrisma un viesnīcu biznesā; •speciālu pasākumu organizācija; •ceļojumu pārdošanas procesa organizēšana; •darba organizācija darījuma tūrisma sfērā, kongresu un izstāžu plānošana Studentiem, kuri apgūst šo specialitāti, tiek piedāvāts padziļināti apgūt zināšanas humanitārajās un sociāli - ekonomiskajās disciplinās, kā arī apgūt svešvalodas (angļu un vācu), iegūt vispārējās profesionālās zināšanas saskarsmes psiholoģijā, mārketingā, mendžmentā un citās jomās. Augsti kvalificēti speciālisti piedāvās apgūt padziļinātas zināšanas pasaules kultūras vēsturē, mākslā un literatūrā, tūrisma ģeogrāfijā un reģionālajās studijās, kā arī komunikācijas pamatos un retorikā. Studiju programmas absolventi apgūs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas tādās efektīvas organizācijas un pārdošanas tehnoloģijās kā iekšējais un ārējais tūrisms, iekšzemes tūrisms, transporta pakalpojumi tūristiem. Iegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot ne tikai viesnīcas servisa pakalpojumu nodrošināšanā un vadībā, ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Pasākumu producēšana un vadība- Prof. bak. studijas

  Apgūsi prasmes plānot, organizēt, veidot lietišķos pasākumus – gan pasaules mēroga kongresus, gan nelielas konferences. Apgūsi veselību veicinošo un SPA pasākumu pārvaldību, lietišķo etiķeti, ētiku, psiholoģija un līderību, izdzīvošanas prasmes brīvā dabā. Apgūsi prasmes veidot komunikāciju ar medijiem, kas ir svarīgi, kontaktējoties ar žurnālistiem. Studiju rezultātā tiek izveidota zināšanu un pieredzes platforma, kas būs drošs pamats jebkura mēroga pasākumu organizēšanai. Pasākumu organizēšanā, uz stabila pamata, kas veidots no mācību procesā apgūtajām zināšanām un prasmēm, būs iespēja veidot individuāli neatkārtojamus, stilistiski daudzveidīgus pasākumus, īstenojot jebkuru radošu ieceri, kā arī iekļauties jebkura liela mēroga projekta profesionālajā komandā. Gūtās zināšanas dos iespēju pārliecinoši darboties pasākumu industrijas laukā un katram no jums īstenot individuālos mērķus- organizēt dažādu mūzikas žanru koncertus, publiskus sporta un izklaides pasākumus, starptautiskas konferences, krāšņas kāzu svinības vai darboties Olimpisko spēļu organizatoru komandā. KARJERA: Tavs darbs būs interesants ne tikai Tev pašam, bet arī apkārtējiem; Tu radīsi citiem svētkus un pozitīvas emocijas; Darbs mudinās Tevi augt un iegūt zināšanas daudzās jomās, kas ļaus Tev veidot karjeru uzņēmumos, kas nodarbojas ar lietišķo, kultūras vai atpūtas pasākumu organizēšanu, vai dibināt savu uzņēmumu; Jauno tehnoloģiju attīstība sniedz neierobežotas iespējas radošajai izpausmei; Augstskolas diploms kļūs par Ta ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Uzņēmējdarbība- Tūrisma uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas "Uzņēmējdarbība" studiju modulis: "Tūrisma uzņēmuma vadība". Programmas saturs Nozares teorētiskie kursi - A daļa: Civilā aizsardzība, Informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Darba aizsardzība, Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Sports, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika I; II, Grāmatvedības teorija, Makroekonomika, Darba un komerctiesības, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses Profesionālās specializācijas kursi- B daļa: Psiholoģija, Ekskursiju vadīšanas metodika, Pasākumu vadība, Socioloģija, Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība, Finansu grāmatvedība, Studiju darbs makroekonomikā,mikroekonomikā, Vides ekonomika, Vispārējās kvalitātes vadība, Pakalpojumu uzņēmējdarbība, Viesnīcu darba organizācija un vadība, Studiju darbs uzņēmējdarbībā, tirgzinībā, Tūrisma analīze, Tūrisma uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības analīze, Biznesa ētika, Ekonomiskā ģeogrāfija, Personālvadība, Starptautiskās tiesības, Tūrisma tiesības, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas studēt maģistra studiju programmās; strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.; piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens sporta skolotājs. Galvenie studiju kursi šajā apakšprogrammā ir sporta veidu mācību metodika, pedagoģija, psiholoģija, fiziskās audzināšanas teorija un metodika, cilvēka anatomija, fizioloģija un studiju kursi veselības izglītībā. Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas). Programmas mērķis un uzdevumi Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt sporta skolotāja profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā. Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai: radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem; nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā; iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un prasmes kvalifikācijai atbilstošās zinātņu nozares didaktikā; attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzd ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tūrisma organizācija un vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tūrisma un viesmīlības organizācijas vadītājus darbam nozarē Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību veltot gan studenta personības izaugsmei, gan arī fiziskās izturības stiprināšanai. Prasmes un iemaņas, kādas studenti apgūst Studenti kļūst par profesionāļiem, kas spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli un komandā, kā arī vadot citu cilvēku darbu, spēj pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos; Studenti iegūst prasmes veikt lietišķus pētījumus un argumentēti diskutēt ar speciālistiem, spēj piedāvāt efektīvus risinājumus tūrisma nozarē un organizāciju vadībā. Karjeras iespējas Studiju programmas absolventi kļūst par tūrisma nozares uzņēmējiem, tūrisma plānošanas vadītājiem valsts un pašvaldību iestādēs, tūrisma informācijas centru vadītājiem, tūrisma un viesmīlības organizāciju struktūrvienības vadītājiem, ceļojumu konsultantiem un organizatoriem, speciālistiem, kas nodarbojas ar kultūras un dabas mantojuma iekļaušanu tūrisma jomā. Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs daudzpusīgs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai. Bakalaura studijas paver labas iespējas arī turpmākām studijām maģistratūrā, kur mērķtiecīgi var apgūt starptautiskā tūrisma pasākumu vadību, tūrisma u ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Nekustamā īpašuma pārvaldība- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (dienas un neklātienes studijās - reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Programmu beidzot, iegūst vienu no profesionālajām kvalifikācijām. Profesionālo bakalaura studiju programmas „Nekustamā īpašuma pārvaldība” mērķis: sniegt bakalaura profesionālo augstāko izglītību Nekustamā īpašuma pārvaldībā atbilstoši apstiprinātajiem profesiju standartiem - Nekustamā īpašuma ekonomists (PS0328), Nekustamā īpašuma pārvaldnieks (PS0438) un Nekustamā īpašuma vērtētājs (PS0379), un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt nekustamā īpašuma ekonomista, nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību. Uzdevumi - nodrošināt studentiem plašu, profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu; - nodrošināt studentiem piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nekustamā īpašuma ekonomista, vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju, kā arī turpināt izglītību maģistratūrā; - radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pil ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība- Prof. bak. studijas

  PRASMES Apgūsi ceļojumu organizēšanu un vadību, ēdināšanas pakalpojumu darbības principus, tūrisma loģistiku, iemācīsies plānot un vadīt uzņēmuma finanses, grāmatvedības pamatprincipus. Attīstīsi prasmes strādāt e-vidē. KARJERA: •iegūtais grāds atbilst tam, lai Tu varētu vadīt naktsmītni, ēdināšanas uzņēmumu vai tūrisma aģentūru; •varēsi strādāt dažādos amatos viesnīcās gan Latvijā, gan citur pasaulē; •strādājot par ceļojumu konsultantu vai organizatoru tūrisma aģentūrā, varēsi parādīt gan savu kompetenci tūrisma jomā, gan ģeogrāfijā un pielietot klientu apkalpošanas prasmes; •ja Tev patīk plānošana un pārvalde, varēsi strādāt valsts un pašvaldību institūcijās; •ja Tev padodas klientu apkalpošana un interesē starpkultūru komunikācija, tad darbs tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos domāts tieši Tev! PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos visos studiju gados. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Sporta zinātne- Prof. bak. studijas

  LSPA pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar divām kvalifikācijām: • sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā; • sporta skolotājs un rekreācijas speciālists; • sporta veida vecākais treneris* un vadītājs sporta jomā; • sporta veida vecākais treneris* un sporta skolotājs; • sporta veida vecākais treneris* un rekreācijas speciālists. Specialitāti ar 2 kvalifikācijām apstiprina, ja studijām pieteikušies vismaz 8 studenti. Skaidrojums: * - sporta veida vecākais treneris vienā no minētajiem sporta veidiem: • airēšana, aerobika, armrestlings (roku cīņa), ātrslidošana; • basketbols, badmintons*, biatlons, bobslejs*, bodibildings, boulings*, bokss, bridžs*, brīvā cīņa, burāšana*; • daiļslidošana, džudo, džiu-džitsu*; • florbols, futbols, frisbijs*, frīstails, fitness • galda teniss*, grieķu-romiešu cīņa; • handbols, hokejs; • jātnieku sports*; • kamaniņu sports*, karatē, kērlings*, kikbokss, krosmintons; • lakross*, lēkšana uz batuta, loka šaušana*; • mākslas vingrošana, modernā pieccīņa*, motosports*; Muay Thay, MMA (jauktā cīņa); orientēšanās; • paukošana*, peldēšana; • riteņbraukšana*, regbijs*, riteņbraukšana BMX, riteņbrauk ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages