• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 219 items
 1. Management v zdravstvu in socialnem varstvu (Management in Health and Social Welfare)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinarni študijski program izvajajo Fakulteta za organizacijske vede in Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Temeljni cilj programa je oblikovanje strokovnjaka, ki ga skladno s pridobljenimi kompetencami v okviru študijskega programa potrebujejo zdravstvene, socialne in druge ustanove, ki bodo magistre zaposlovale z namenom, da bi uspešno in učinkovito poslovale in dosegale zastavljene cilje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (Organization and Management of Human Resource and Educational Systems)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj magistrskega študija je usposobiti študente za organizacijo in vodenje kadrovskih in izobraževalnih sistemov, jim posredovati široko poslovno znanje, omogočiti razumevanje kadrovskih in izobraževalnih procesov in osvojiti metode in orodja za njihovo nenehno prenovo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Organizacija in management informacijskih sistemov (Organization and Management of Information Systems)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj magistrskega študija je usposobiti strokovnjake za organiziranje in vodenje informacijskih sistemov, jim posredovati široko poslovno znanje in perspektivo ter dobro razumevanje poslovnega sveta, ki potrebuje informacijske rešitve. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (Organization and Management of Human Resource and Education Systems)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je usposobiti eksperte, ki bodo pripravljali strokovne podlage v organizacijah na številnih področjih, kot so: odnosi med delodajalci in delojemalci, lastninska razmerja, ekonomske in socialne pravice zaposlenih, učinkovito prilagajanje trgu delovne sile in novim oblikam zaposlovanja, kot je na primer outsourcing, pridobivanje in izbira ljudi kot nosilcev najpomembnejšega razvojnega dejavnika - človeškega kapitala. Razvoj človeških virov, vzpostavljanje vseživljenjskega učenja, oblikovanje znanjskih organizacij, ki temeljijo na ustvarjalnosti zaposlenih, se ne omejujejo le na podjetja, marveč postajajo tudi domena javnih služb, kot so javna uprava, zavodi za zaposlovanje, izobraževalne ustanove in svetovalne agencije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Inženiring poslovnih sistemov (Organization and Management of Business and Working Systems)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti študenta v lik diplomiranega organizatorja poslovnih in delovnih sistemov, ki razume poslovanje v poslovnih in delovnih sistemih, uspešno izvaja in se prilagaja delu v poslovnih procesih s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji, uporablja in razvija metode in tehnike za uspešno in učinkovito organiziranje in vodenje poslovnih sistemov, dojema učenje kot vseživljenjski proces. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Organizacija in management informacijskih sistemov (Organization and Management of Information Systems)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti kandidata za poklicno pot na področju informacijske znanosti in ga oskrbeti z znanji in veščinami, ki jih potrebuje strokovnjak s področja informacijskih sistemov. Tovrstni strokovnjaki so osredotočeni na področje integracije rešitev realiziranih z informacijsko tehnologijo in poslovnih procesov z namenom, da bi zadovoljili informacijske potrebe poslovanja, s tem pa zagotavljajo, da podjetja uspešno in učinkovito dosežejo zastavljene cilje. Strokovnjak za informacijske sisteme ima ključno vlogo pri določanju potreb in zahtev za organizacijski informacijski sistem in je aktiven pri njegovi specifikaciji, zasnovi in implementaciji. Tovrstni strokovnjaki morajo dobro razumeti organizacijske principe in prakse, da bi lahko delovali kot most med tehničnimi in vodstvenimi oddelki v organizaciji ter jim s tem omogočili harmonično delo. Strokovnjaki za informacijske sisteme so poleg tega vključeni pri zasnovi tehnološko baziranih komunikacijskih sistemov in sistemov za podporo sodelovanju v organizaciji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (Organization and Management of Human Resource and Education Systems)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni profil diplomanta je utemeljen na teoretičnih znanjih in znanstvenem pristopu, na sistemski analizi in vključevanju raziskovalnega dela v pedagoški proces ter na reševanju kompleksnih problemov. Diplomant je usposobljen za izvajanje, načrtovanje, razvijanje, raziskovanje in vodenje kadrovske dejavnosti v organizaciji. Ker se pri študiju vseskozi prepletajo znanja o kadrovskih, informacijskih in proizvodno-poslovnih procesih, njegov strokovni profil omogoča razvoj širokega spektra kompetenc, s katerimi lahko učinkovito obvladuje: planiranje, ocenjevanje intelektualnega potenciala, izbiranje, informiranje, motiviranje, nagrajevanje in napredovanje zaposlenih; določanje zahtevanih in dejanskih kompetenc; delovno-pravna razmerja; ugotavljanje potreb po novem znanju, načrtovanje, izvajanje, evalvacijo izobraževanja, prenos in upravljanje znanja; uporabo kadrovskih informacijskih ekspertnih orodij; inoviranje kadrovskih procesov; vodenje raziskovalnih in razvojnih projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Ekonomske in poslovne vede (Economics and Business Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijske usmeritve: Ekonomija, Elektronsko poslovanje, Evropske poslovne študije, Finance in bančništvo, Management in organizacija poslovanja, Marketing, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo, Računovodstvo, revizija in davščine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (Faculty of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Poslovna ekonomija (Business Administration)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijske usmeritve: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management, Marketing, Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovne finance in bančništvo, Računovodstvo in davščine, Turizem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (Faculty of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Poslovna informatika (Informatics in Management and Business)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij vodi k doseganju obsežnega nabora znanja in veščin s področja upravljanja in poslovanja ter računalništva in informatike. Ključno je razvijanje sposobnosti in znanja za uspešno obvladovanje sprememb in lastne kariere, pri čemer spodbujajo fleksibilnost, kritično razmišljanje, veščine predstavitve, timsko delo in integracijo teoretičnega znanja. Diplomanti bodo po končanem študiju obvladali znanje s svojega področja dela in ga znali aplicirati v delovanju posamezne organizacije in okolja. Na osnovi holističnega in interdisciplinarnega poznavanja področij delovanja bodo diplomanti usposobljeni za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje zahtevanih funkcij, obvladali znanje s svojega področja dela in ga znali aplicirati v delovanju posamezne organizacije in okolja. Na osnovi holističnega in interdisciplinarnega poznavanja področij delovanja bodo diplomanti usposobljeni za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje zahtevanih funkcij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (University of Novo mesto Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages