• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 123 items
 1. Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård

  Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes inom kvalificerad sjukvård i privat, regional eller kommunal regi.Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och sluten vård.Genom utbildningen får du en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och vuxna.Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, och ett ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna har specialdesignats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialistundersköterska. ...

  Provider NameBåstad kommun Akademi Båstad

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Specialistutbildad undersköterska- Demensvård

  Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen. Utbildningen sker halvfart på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ordinarie jobb.Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Denna utbildning ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.HUR SER DEN NYA YRKESROLLEN UT?Du får kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor samt hemmets betydelse för person med demenssjukdom är andra områden som du studerar. Matens betydelse för den demenssjukes välbefinnande är också viktigt.EFTER EXAMENEfter examen kan du arbeta som demensspecialiserad undersköterska, t ex inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. Du bli ...

  Provider NameTUC Sweden AB - Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Steriltekniker

  Utbilda dig till steriltekniker!Som steriltekniker utför du ett viktigt arbete inom vården. Du ser till att vården har rätt förutsättningar för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Steriltekniker behövs för att sjukhusen och mottagningar ska lyckas utföra patientsäkra operationer och kirurgiska ingrepp.Som steriltekniker arbetar du med att rengöra, desinficera, kontrollera samt paketera medicinsk utrustning och gods på exempelvis steril- och operationsenheter eller på tandvårdskliniker. Arbetet innebär hantering av instrument från många specialiteter med hjälp av diskdesinfektorer och autoklaver som kräver kunskap om process, kontroller och validering. Du ser till att vården har rätt förutsättningar för att förhindra vårdrelaterade infektioner.Utbildningens målEfter avslutad utbildning har du specialiserad kunskap inom vårdhygien, teoretisk och praktisk hantering av rengöring- och steriliseringsprocesser, instrument- och förrådshantering samt överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden gällande service, lagar, regler, riktlinjer och standarder relevanta för arbetsområdet inom yrkesrollen.Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning, 300 Yh-poäng, 1,5 år.Studiefart: Utbildningen bedrivs på 100 %.Utbildningen läses på distans med ett antal platsbundna träffar i Stockholm.LIA - lärande i arbeteLIA (lärande i arbete) är den praktiska delen av utbildningen som är förlagd på en arbetsplats. Det är en utmärkt chans att omsätta din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter. Det är även ett tillfälle att ...

  Provider NamePlushögskolan AB - Vårdyrkeshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Steriltekniker

  Utbilda dig till steriltekniker!Som steriltekniker utför du ett viktigt arbete inom vården. Du ser till att vården har rätt förutsättningar för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Steriltekniker behövs för att sjukhusen och mottagningar ska lyckas utföra patientsäkra operationer och kirurgiska ingrepp.Som steriltekniker arbetar du med att rengöra, desinficera, kontrollera samt paketera medicinsk utrustning och gods på exempelvis steril- och operationsenheter eller på tandvårdskliniker. Arbetet innebär hantering av instrument från många specialiteter med hjälp av diskdesinfektorer och autoklaver som kräver kunskap om process, kontroller och validering. Du ser till att vården har rätt förutsättningar för att förhindra vårdrelaterade infektioner.Utbildningens målEfter avslutad utbildning har du specialiserad kunskap inom vårdhygien, teoretisk och praktisk hantering av rengöring- och steriliseringsprocesser, instrument- och förrådshantering samt överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden gällande service, lagar, regler, riktlinjer och standarder relevanta för arbetsområdet inom yrkesrollen.Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning, 300 Yh-poäng, 1,5 år.Studiefart: Utbildningen bedrivs på 100 %.Utbildningen läses på distans med ett antal platsbundna träffar i Stockholm.LIA - lärande i arbeteLIA (lärande i arbete) är den praktiska delen av utbildningen som är förlagd på en arbetsplats. Det är en utmärkt chans att omsätta din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter. Det är även ett tillfälle att ...

  Provider NamePlushögskolan AB - Vårdyrkeshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Specialistundersköterska Operation, intensivvård och anestesi

  Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations-, anestesi- och intensivvård.Du får spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om krishantering, akut omhändertagande, hjärt- och lungräddning, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut.Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.INNEHÅLLUtbildningen innehåller följande kurser:•Introduktion, mikrobiologi och vårdhygien, 20p•Anatomi, fysiologi och patofysiologi, 35p•Medicinsk teknik, 15p•Omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, 45p•Lärande i arbete inom operation 15p, anestesi 15p och intensivvård 30p•Kommunikation och etik, 15p•Examensarbete, 10p5 poäng motsvarar 1 veckas studier.UPPLÄGGStudierna till specialistundersköterska operation, anestesi, intensivvård bedrivs DELVIS på distans med obligatoriska centrala träffar i Växjö och vid vissa tillfällen i Ljungby. Träffarna sker ca två gånger per månad och varje träff pågår 3-5 dagar. Dessa varvas med handledda självstudier eller praktik (LIA).Upplägg och innehåll i de centrala träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.Som studerande ...

  Provider NameKronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Stödpedagog

  Vill du ge människor med funktionshinder goda förutsättningar att klara sin vardag? Utbilda dig till stödpedagog och du jobbar med personer som har psykiska, fysiska eller intellektuella funktionshinder. En utbildning som ger dig specifik kompetens om hur du med hjälp av pedagogiska metoder och individanpassat vardagsstöd kan ge individer med funktionshinder ett rikt och självständigt liv. Utbildningen är en distansutbildning på deltid - perfekt för dig som vill arbeta samtidigt. Detta kombineras med vissa givande dagar i Tranås.VAD ARBETAR JAG MED?Under utbildningen får du kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser i vardagen. När du är klar förstår du hur olika livsfaser påverkar funktionsnedsättningen samt behovet av stöd från barndom till ålderdom. Du lär dig vikten av hur pedagogiska metoder och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till självständighet och delaktighet.Du får högre pedagogisk och etisk kompetens i mötet mellan individ och anhöriga, samt kunskap i hur du vägleder kollegor och bedriver stödpedagogisk verksamhet.LIA - LÄRANDE I ARBETEUnder sammanlagt sju veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig att genom vardagsstöd och social dokumentation undersöka och reflektera över förutsättningar för olika stöd och utvärdering av dessa. Du utvecklar dina färdigheter och verktyg för att observera och analysera främjandefaktorer på både individ- och gruppnivå. Tillsamm ...

  Provider NameTUC Sweden AB - Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Tandsköterska

  Som tandsköterska arbetar du med att assistera vid undersökningar, behandlingar och operationer av patienter, ansvarar för material och instrument samt sköter administrativa uppgifter och ibland receptionen. Du arbetar serviceinriktat med mycket patientkontakt. I dagsläget är det en stor brist på kompetenta tandsköterskor och efter utbildningen kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden!Efter utbildningenEfter utbildningen kan du arbeta som tandsköterska i nära samarbete med en eller flera tandläkare på en tandvårdsmottagning. Du kommer att ha kompetens att assistera vid behandlingar, se till att hygienen på mottagningen uppfyller de krav som ställs, och sköta viss administration som till exempel tidsbokning och kontakt med myndigheter. Du kommer även att kunna utföra vissa egna patientbehandlingar, som till exempel att ta avtryck på tänderna, göra provisoriska fyllningar, ta röntgenbilder och ge vissa bedövningar. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt från mottagning till mottagning.Innehåll och uppläggUtbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Projekten som du arbetar med är kursöverskridande för att ge dig en helhetsskapande läroprocess. Upplägget är format efter hur det fungerar i arbetslivet för att förbereda dig inför din nya yrkesroll. Undervisningen kan bland annat bestå av teoretiska genomgångar, föreläsningar, grupparbeten och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, ...

  Provider NameHermods AB Karlskrona

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Tandsköterska

  Det råder stor brist på tandsköterskor i hela landet och för dig som utbildar dig till tandsköterska ser läget på arbetsmarknaden mycket bra ut. Som tandsköterska ingår du i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare, tandhygienist och tandtekniker. Arbetet är omväxlande och med kontinuerliga nya möten med människor i olika situationer och olika behov. Tandsköterskor kan arbeta både på offentliga och privata tandvårdskliniker.Vad gör en tandsköterska?I yrkesrollen ingår många olika arbetsuppgifter; från att ha egna patienter och ta röntgenbilder till mer traditionella uppgifter som att förbereda behandling, blanda material och sterilisera instrument. Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med många kontakter med patienter. Kontakten med människor är en stor del och det är viktigt att kunna inge förtroende.Som tandsköterska arbetar du självständigt med munhygien och tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontroller, avtryckstagning samt fluorbehandling. Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som t ex att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar. Allt detta lär du dig under utbildningen. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiskt arbete i dentalrum och Lärande i arbete, LIA.När du arbetar inom vården måste du arbeta enligt socialstyrelsens föreskrifter. Det innebär bla att du ska kunna använda skyddshandskar och kortärmade arbetskläder. LIA - LÄRANDE I ARBETEUnder totalt 16 veckor är studierna förlagda till en arbetsplats för Lärande i arbete, LIA. På ...

  Provider NameSvensk vård och kompetensutveckling i Stockholm AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Tandsköterska

  Vill du ha ett omväxlande arbete där du arbetar med människor inom vård och hälsa? Vill du arbeta i team och träffa nya människor? I stora delar av landet råder det stor brist på tandsköterskor så vill du byta karriär och få ett stimulerande arbete är detta utbildningen för dig. Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Arbetet är omväxlande och innebär ständiga möten med nya människor med olika behov i olika situationer.VAD ARBETAR JAG MED?I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter och ta röntgenbilder till mer traditionella uppgifter som att förbereda behandling, blanda material och sterilisera instrument. Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Bemötandet är viktigt och du ska inge trygghet och tillit. Som tandsköterska arbetar du självständigt med munhygien och tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontroller, avtryckstagning samt fluorbehandling. Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som till exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar. Allt detta lär du dig under utbildningen. Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta tandsköterskor och efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas. Föreläsningar varvas med Lärande i arbete, LIA, och praktiskt arbete i vårt egna dentalrum på TUC. Tillgången till ett dentalrum ger dig möjlighet att öva praktiskt på det du lär dig, både und ...

  Provider NameTUC Sweden AB - Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Tandsköterska

  Vill du ha ett omväxlande arbete där du arbetar med människor inom vård och hälsa? Vill du arbeta i team och träffa nya människor? I stora delar av landet råder det stor brist på tandsköterskor så vill du byta karriär och få ett stimulerande arbete är detta utbildningen för dig. Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Arbetet är omväxlande och innebär ständiga möten med nya människor med olika behov i olika situationer.VAD ARBETAR JAG MED?I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter och ta röntgenbilder till mer traditionella uppgifter som att förbereda behandling, blanda material och sterilisera instrument. Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Bemötandet är viktigt och du ska inge trygghet och tillit. Som tandsköterska arbetar du självständigt med munhygien och tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontroller, avtryckstagning samt fluorbehandling. Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som till exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar. Allt detta lär du dig under utbildningen. Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta tandsköterskor och efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas. Föreläsningar varvas med Lärande i arbete, LIA, och praktiskt arbete i vårt egna dentalrum på TUC. Tillgången till ett dentalrum ger dig möjlighet att öva praktiskt på det du lär dig, både und ...

  Provider NameTUC Sweden AB - Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages