• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. üzleti szakújságíró

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gazdasági, üzleti, média-gazdaságtani és médiaszabályozási ismeretek alkalmazása újságírói munka során; * médiaetikai szabályok alkalmazása az üzleti újságírásban; * rádiós, televíziós, online műfajok ismerete és művelése; * új médiával kapcsolatos tartalomszolgáltatási és hirdetési megoldások, eljárások alkalmazása; * „egyemberes forgatóstáb” (one man crew) munkamódszer alkalmazásához szükséges technikai ismeretek készségszintű alkalmazása (kamerakezelés, fényképezés, vágás, világítás); * szerkesztőségi munkavégzés; * médiagazdaságtan fogalma, a médiapiac értelmezése, a médiatermékek sajátosságai; * az írott és az elektronikus média jellegzetességei, és ezek gazdasági vonatkozásai; * az internet mint médium gazdasági és tartalomszolgáltatási jellemzői; * a médiajog legfontosabb elemei; * a közszolgálati médiaszabályozás; * etikai szabályok és ezek jelentősége a közszolgálatiság szempontjából; * a digitalizáció és az új média térnyerésének hatása a közszolgálati médiumokra; * hírírás és hírszerkesztés; * rádiós és televíziós műfajok (hír, tudósítás, feature, interjú) ismerete; * kérdezéstechnika; * újságírói irányelvek, szerepfelfogások ismerete; * a különböző újságírói műfajok ismerete (hír és a véleményműfajok); * üzleti újságíróvá válás lehetőségeinek és szakmai feltételeinek ismerete; * kamerakezelési, vágási, fényképezési, világítási ismeretek; * forgatás felépítése, tartalma; * szerkesztőségi munka, feladatkörök ismerete, munkamegosztás ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. médiamenedzser

  A képzés célja:Az írott vagy elektronikus média területén dolgozók, vagy ott elhelyezkedni kívánók továbbképzése, felkészítése a média szakterület ismereteire. A képzésnek megfelelő szervezési, tervezési, fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb médiás munkákban való közreműködésre. A médiamenedzser szakképzettség birtokában a végzettek képesek:- a média szakterület napi működésének megértésére, elsajátítására;- a szakterületen jelentkező fejlesztési feladatok megoldására;- érdemi közreműködésre bonyolultabb média-tervezési munkákban;- a kapcsolódó részfeladatok önálló elvégzésére. A végzett médiamenedzser rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:- kreativitás, rugalmasság,- problémafelismerő és -megoldó készség,- intuíció és módszeresség,- tanulási készség és jó memória,- széles körű műveltség,- információfeldolgozási képesség,- környezettel szembeni érzékenység,- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,- pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez,- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A médiamenedzser az alábbi munkakörök ellátására alkalmas:Helyi vagy országos média-szervezetben (tv, rádió, újság, internet) önálló beosztott vezetői, önálló marketing - PR ügyintézői munkakör ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. sportújságíró

   A szakirányú továbbképzés célja:   A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, akik a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi – különös tekintettel a sport világával kapcsolatos – ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, illetve ismerik a kiadói (menedzsment) munkát, és mindezt a tudást a gyakorlati és elméleti munka során alkotó módon tudják alkalmazni.   A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai események, folyamatok sport világára gyakorolt hatásainak értékelésére, a sportágak fejlődésének megragadására, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a hagyományos, az új és a közösségi média terében egyaránt.       A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:   -     a szociológia alapjait;   -     a nemzetközi politikai viszonyokat, illetve ezek sportéletre gyakorolt hatásait;   -     a mai magyar közélet sajátosságait;   -     a magyar médiatörténet alapvető ismereteit;   -     a nyugat-európai, illetve amerikai média sajátosságait, különös tekintettel a sportéletre;   -     a sporttörténet, sportdiplomácia, sportjog alapvető ismereteit;   -     a sportmenedzsment, spotmarketing alapjait;   -     a médiajog és médiaetika alapvető ismereteit;   -     a médiamenedzsment, hírelemzés elméleti és gyakorlati ismereteit;   -     a digitális archívumok használatának alapvető ismereteit;   -     a pro ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. magazin- és bulvárújságíró

  A szakirányú továbbképzés célja: A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, akik a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi – különös tekintettel a magazin és bulvár világával kapcsolatos – ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, illetve ismerik a kiadói (menedzsment) munkát, és mindezt a tudást a gyakorlati és elméleti munka során alkotó módon tudják alkalmazni. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek a populáris kultúra, a mediatizált és perszonalizált politika aktuális folyamatainak, eseményeinek értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a hagyományos, az új és a közösségi média terében egyaránt.   A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: -     a bulvársajtó történetét; -     a kereskedelmi rádiózás és televíziózás összefüggéseit; -     a médiakutatás, médiajog, illetve médiaetika alapvető ismereteit; -     a mai zenei irányzatokkal kapcsolatos alapvető ismereteket; -     a magazin- és bulvárújságírás, videós újságírás, valamint civil és közösségi újságírás elméleti és gyakorlati ismereteit; -     protokoll, retorika – magazin- és bulvárújságírással kapcsolatos – alapvető sajátosságait; -     a hirdetésszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit; -     a magyar társadalom szociológiai szerkezetét, összefüggéseit; -     a médiapszichológia, médiaszociológia alapjait; -     médiamenedzsmenttel kapcsolatos alapvető i ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. televíziós szerkesztő-riporter

       A szakirányú továbbképzési szakon végzettekIsmerik:* a produkciós kivitelezési tervek, listák készítésének elméleti és gyakorlati szempontjait;* a kapcsolatteremtés, szervezés, emberek és csoportok mozgatásának gyakorlatát;* a televíziós újságírás legfontosabb elméleti és gyakorlati követelményeit,* a szerkezetépítés, a forgatás és az utómunkák elkészítésének elméleti és gyakorlati szempontjait;* az egyes film- és műsortípusok készítésének szakmai, erkölcsi és jogi kereteit,* a képernyőn való megjelenés (stand-up, élő közvetítés) elméleti és gyakorlati szempontjait. Képesek:* a kapcsolatteremtésre;* az irányításra;* a szituációnak megfelelő kommunikációra, az adekvát metakommunikációra, a reakciók és visszajelzések észlelésére és megfelelő értelmezésére;* érdeklődő és empatikus attitűdre. Alkalmasak:* a lényeglátó gondolkodásra;* az új ötletek és megoldások kipróbálására;* problémaelemzésre;* kritikai szemléletre és értékelésre. Rendelkeznek:* a feladatok megoldásához szükséges felelősségtudattal;* önállósággal;* döntéshozatali képességgel;* stressztűrő-képességgel.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzettek a megszerzett tudás birtokában képessé válnak a „televíziós újságírásra”, azaz a szerkezetépítés kapcsán a szinopszisban, treatment-ben, storyboard-ban, adásmenetben való gondolkodásra a forgatásnál és az utómunkáknál. Képessé válnak továbbá az egyes film- és műsortípusok készítésének szakmai, erkölcsi és jogi keretein belül a képernyőn való megjelenésre ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. kereső- és közösségimédia-optimalizáló

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:­ optimalizálási stratégiai gondolkodás;­ optimalizálási stratégiák közösségi médiaterekre;­ programozási algoritmusok ismerete. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:­ keresőoptimalizálás;­ PPC rendszerek működése;­ CMS rendszerek;­ HTML és CSS alapszintű programozás;­ Google Adwords és Analytics;­ weblaptervezési ismeretek. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:A képzést elvégzőnek fejlődik­ a számítógépes programok és fejlesztések megértésének képessége;­ a programozási gondolkodása;­ a problémamegoldó képessége;­ a projektszemlélete;­ a projektek megítélésének, stratégiai pozícionálásának képessége. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés egy új szakmát nyújt azoknak, akik jelenleg a kommunikációs, marketing vagy gazdasági területeken dolgoznak, illetve ezeken a területeken kívánnak elhelyezkedni. Másrészről azoknak hasznos, akik saját maguk kívánják hasznosítani a képzés révén megszerzett tudást, s az oklevél megszerzése után mások vállalkozásait, weblapjait kívánják felfuttatni, optimalizálni. A képzés során a hallgatók konkrét projektfeladatokon keresztül sajátíthatják el a téma legnevesebb hazai szakembereitől az optimalizálási feladatok különböző állomásait, megoldásait (a problémamegfogalmazástól a megvalósításig).Így a képzést elsősorban az alábbi munkakörökben lehet alkalmazni: ­ keresőoptimalizáló;­ közösségi média optimalizáló;­ vállalatok közösségi média megjelenési szakembere ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. irodalomkritikus és művészeti kritikus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerzendő ismeretek:* papíralapú és elektronikus (internetes) folyóiratok megismerése;* szerkesztőségi munkafázisok elsajátítása (a kritikai rovat szemszögéből és viszonylatában);* a művészeti-irodalmi szféra intézmény- és működésrendszerének, társadalmi-gazdasági bázisának áttekintése, kultúraalkotó és -befolyásoló szerepének megismerése, megértése.A személyes adottságok, készségek:* az intézményrendszer átlátásának és finanszírozásának képessége;* a művészeti-irodalmi bíráló attitűd elsajátítása – a műkritika hagyományainak elsajátítása, alkalmazása, fejlesztése;* a kritikai szövegek megrendelésének, „szervezésének”, beszerkesztésének képessége;* szövegalkotási módszerek, írástechnika, műfajismeret, retorika, stilisztika megismerése és alkalmazásának elsajátítása.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:* folyóirat kiadás és -működtetés, katalóguskészítés, sajtó- és egyéb háttéranyagok, dokumentációk készítése;* a megismert szerkesztőségi munkamegosztás, munkafolyamatok alkalmazása egy adott kulturális intézmény (szerkesztőség, kiadó, művészeti intézmény stb.) keretei között;* a könyvkiadói és folyóirat-szerkesztőségek marketing-mechanizmusával kapcsolatos ismeretek alkalmazása a kulturális menedzsment tevékenységi forma keretei között.   ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. könyvtáros digitális szakirányon

  A képzés során szerezhető ismeretek:   * a könyvtár- és információtudomány korszerű elméleti alapismeretei;   * a tudásreprezentáció korszerű eszközeinek könyvtári kezelése (elektronikus információforrások formai és tartalmi sajátosságainak feldolgozása, az információkereső nyelvek és módszerek használata, adat- és szövegreprezentáció, illetve -feldolgozás stb.);   * könyvtári informatika (hálózati ismeretek, adatbázis-építés és -kezelés, integrált könyvtári rendszerek stb.);   * a tartalomszolgáltatás gyakorlata (webszerkesztés, multimédia, digitalizálás stb.)* az információ- és tudásközvetítő rendszerek jogi szabályozása, szabványosítási kérdései, PR- és minőségmenedzsmentje, könyvtáretika. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   * szolgálatkészség, empátia, felelősségtudat, önállóság, jó kommunikatív készség;   * jó kapcsolatteremtő, együttműködő, szervező- és tárgyalókészség;   * rugalmas gondolkodás, törekvés a problémamegoldásra, lényeglátás;   * önismeret, minőségtudat, szolgáltatás- és sikerorientáltság, képesség és kellő motiváció a folyamatos önképzésre, a változó társadalmi igények felismerésére és reflexiójára. A szakképzettség alkalmazás konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Korábban megszerzett szakismereteiket jelentősen kibővítve, a szakirányú továbbképzési szakot végzettek alkalmassá válnak a tartalomszolgáltatásban aktív szerepet vállaló közgyűjteményekben, közigazgatási intézményekben, tartalomszolgáltató vállalkozásoknál az ismeretközvetítés újsze ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. intézményi PR szakember

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* az Internetes kommunikációban alkalmazott technikákat;* a közvélemény és a média tájékoztatásának (esetleg manipulálásának) eszközeit;* az on-line kommunikáció, valamint a Web 2.0 korszaka kommunikációs sajátosságainak elméleti kérdéseit;* az on-line kommunikáció aktuális eszköztárát és módszereit. képesek:* önállóan felépíteni, megszervezni és működtetni egy kormányzati intézmény, NGO, egyház, alapítvány, valamint párt vagy társadalmi intézmény website-ját vagy nagyobb portálokat;* beilleszteni az on-line kommunikáció eszköztárát az adott intézmény integrált kommunikációjába;* a későbbiekben befogadni az új tendenciákat, fejlesztéseket. rendelkeznek:* egy intézmény on-line kommunikációjának végzéséhez szükséges szakismerettel a gyakorlati munkához szükséges szaktudással. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Az intézményi kommunikáció a Web 2.0 korában szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak egy kormányzati intézmény, NGO, egyház, alapítvány vagy egyéb non-profit intézmény, valamint párt vagy társadalmi intézmény kommunikációjába beépíteni az egyre nagyobb szerepet játszó on-line kommunikációt, kezelni a Web 2.0 alapjának számító interaktivitást. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szakképzett újságíró

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók a meglévő felsőfokú végzettségük hasznosításához olyan új kompetenciákat szereznek, melyek alkalmassá teszik őket a szakterületükön belüli újságírói tevékenység végzésére, illetve olyan újságírói munkára, melynek során az eredeti végzettségüket jól hasznosítják.Kompetenssé válnak a szakterületükön hírek elkészítésére, a szélesebb közönséggel való kapcsolattartásra, sajtóközlemények szerkesztésére, sajtóesemények szervezésére.A szakirányú továbbképzés az újságírói és kommunikátori képességek kialakítását, illetve folytonos fejlesztését hivatott elősegíteni.A képzés során nagy hangsúlyt kap a gyakorlat: az írott és az elektronikus médiában való szerkesztői, lapkészítői, tördelői, televízióműsor-szerkesztői és televízióműsor-vezetői munka megismerése, gyakorlati elsajátítása. Személyes adottságok, készségek:A szakirányú továbbképzés erősíti a hallgatók kommunikációs készségét, problémafelismerő és -kezelő képességét. Fejleszti szociális érzékenységüket, így különösen a különböző társadalmi helyzetű, lakóhelyű, illetve kisebbségekhez tartozó emberek viselkedésének jobb megértését, az eltérő szociokulturális háttér és az eltérő magatartásformák közötti összefüggések felismerését. Növeli a hallgatók toleranciáját, empátiáját. A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes alkalmazni a képzésben elsajátított ismereteket:   * ismeri a sajtóműfajok rendszerét, alkalmazni tudja annak műfajait, elsajátítja az adott műfaj nyelvi, stilisz ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages