• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 124 items
 1. Doctorate in the field of public health (no legal status)

  A student is qualified to: perform creative and independent research, solve scientific problems of future employers, understand and critically assess solutions for demanding and complex scientific research questions, perform creative and independent work on scientific research problems, make critical assessments of research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice, understand the biological bases of public health issues, understand health determinants (lifestyle, vocational health determinants), understand healthcare systems and healthcare policy, understand the planning and management of healthcare activities. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctorate in the field of toxicology (no legal status)

  Students will be able to: think scientifically, participate in the addressing of complex work problems using an interdisciplinary approach, carry out creative and independent research, address the scientific problems of future employers, demonstrate understanding and critical judgement in the addressing of difficult and complex research questions, address research problems in a creative and autonomous manner, critically assess research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Doctorate in the field of toxicology (no legal status)

  The student is qualified to: perform creative and independent research, solve scientific problems of future employers, understand and critically assess solutions for demanding and complex scientific research questions, perform creative and independent work on scientific research problems, make critical assessments of research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice, understand the mechanisms of how substances cause toxic effects in living organisms, understand the further links of the effects of substances on the suborganism, organism and population levels and on the ecosystem level. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Doctorate in the field of veterinary medicine (no legal status)

  Students will be able to: think scientifically, participate in the addressing of complex work problems using an interdisciplinary approach, carry out creative and independent research, address the scientific problems of future employers, demonstrate understanding and critical judgement in the addressing of difficult and complex research questions, address research problems in a creative and autonomous manner, critically assess research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Doctorate of science in the field of neuroscience (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) perform creative and independent research, solve scientific problems of future employers, perform creative and independent work on research problems, critically assess research results, develop new research methods and transfer new technologies and knowledge into practice, (job-specific competences) demonstrate fundamental knowledge in specific fields, solve challenging work problems, demonstrate knowledge in the field of scientific methods and procedures, understand and critically assess solutions to demanding and complex scientific research questions. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Doctorate of the Department of Geography. Faculty of Environment, Geography and Applied Economics, Harokopio University.

  Knowledge: • Have sufficient specialist knowledge in the particular disciplines of the Science of Geography and its associated related sciences.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of the Science of Geography and its interface with a range of disciplines.• Demonstrate a critical understanding of the constantly evolving cutting-edge issues related to the Science of Geography and sciences with which it converses in terms of theory and methodology. Skills: • Implement fluently and with a critical approach theories and methodologies of Geography and related science to their own research, studies and academic papers.• Manage scientific data, quantitative and qualitative, in all phases of the process of collecting primary data, their registration, as well as processing and interpretation of results.• Evaluate, interpret and implement contemporary scientific researches and studies on the Science of Geography and related sciences.• Weigh, evaluate and interpret new developments in the thematic areas of specialisation within the broader field of the Geography of Science.• Formulate solutions to new, complex issues in the context of their specialisation and formulate valid judgments, taking into account the respective related socio-economic, institutional and historical-political context in which they operate.• Document their positions with specialist information and arguments, on the subject of their PhD, towards a specialised or non public, with clarity, effici ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. doktor (PhD)- environmental sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Environmental Researcher

  A képzés célja környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetkutató a) tudása Ismeri a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát. Birtokában van a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, matematika és informatika) a szakmai érdeklődésének megfelelő speciális tudásnak. Ismeri az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban előforduló erőforrások kiaknázásának és megőrzésének lehetőségeit. Ismeri a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo-, és makrorégió szinten. Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló szerves és szervetlen mintákban levő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének, szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait. Ismeri és szükség esetén kritikusan értékeli a környezeti szempontból fontos egészségü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Erasmus Mundes International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation

  1. Een gevorderde kennis bezitten van de manier waarop mariene biodiversiteit evolueert in tijd en ruimte en dit op verschillende biologische organisatieniveaus. 2. Vergelijkend onderzoek verrichten met betrekking tot de relatie tussen mariene biodiversiteit en ecosystemen, aan de hand van zorgvuldig ontworpen experimenten. 3. De waarde van mariene biodiversiteit evalueren en onderzoek opzetten om het behoud van mariene biodiversiteit en het commerciële en recreationele gebruik ervan te bewaken. 4. Een diepgaande wetenschappelijke kennis bezitten over de biodiversiteit en het behoud en het herstel van een mariene omgeving. 5. Gevorderde praktische vaardigheden bezitten in de toepassingsgebieden van het domein van de mariene biodiversiteit en het behoud ervan. 6. Een verantwoordelijke rol opnemen in een internationaal team. Een brugfunctie vervullen tussen onderzoek en beroepenveld. 7. Zelfstandig gespecialiseerde bronnen raadplegen. Een probleem uit het domein van de mariene biodiversiteit vatten in een wetenschappelijke vraagstelling, een onderzoeksopzet uitwerken en uitvoeren volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 8. De resultaten van (eigen) onderzoek presenteren en rapporteren aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 9. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 10. Kennis van het domein en resultaten van wetenschappelijk onderzoek plaatsen tegen een maatschappelijke achtergrond en ethische dimensie. 11. De kennis en vaardigheden opgedaan in het kader van internationale mobiliteit aanwende ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. erdő- és mezőgazdasági környezetbiztonsági menedzser

  A társadalom teljes környezete az alkotó természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezeti alrendszerek szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex, térben és időben dinamikusan változó rendszer. Ezen komplex dinamikai rendszer természeti értékeinek egyidejű megőrzése melletti fenntartható fejlődése megteremtésének és hosszú távú biztosításának nélkülözhetetlen előfeltétele a környezeti komplex folyamatokat lokális, regionális és globális szinten értő, dolgozó, a célirányos csoportmunkákat irányítani tudó szociális érzékenységű és átfogó szemléletű, többek között környezet, erdő- és mezőgazdasági biztonsági és védelmi menedzser szakember jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az inter- és multidiszciplináris megközelítés, valamint a hatásos együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő, felkészült szakemberek és kutatók hiánya miatt teljes körűen nem valósulhatott meg.   A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntarthatósági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív tervezési, szervezési, irányítási és operatív munkavégzésre való képzés.   Tekintettel arra, hogy az erdő- és mezőgazdasági feladatok és azok környezetbiztonsági összefüggései, kihívásainak menedzselése multi- és interdiszciplináris szemléletet követel, szinte egyedüli megoldásként a vonatkozó tudományos eredményeket és a tud ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages