• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Grafična in medijska tehnika (Graphic and media technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj visokošolskega strokovnega programa je usposobiti strokovnjaka primerne poklicne širine, ki bo sposoben voditi tehnološko in izvedbeno raznolike ter zahtevne procese v grafični dejavnosti in z grafiko povezani medijski dejavnosti. Diplomant ima široko strokovno znanje s področja grafične in medijske tehnike, dopolnjeno z izbranim znanjem s področja naravoslovja, informacijsko-komunikacijske tehnologije, estetike in osnov grafičnega oblikovanja ter upravljanja. Je tudi profesionalno etično in okoljsko odgovoren. Zna uporabljati sodobna orodja različnih grafičnih in medijskih tehnologij. Sposoben je opazovati, analizirati in vrednotiti naravne, civilizacijske, oblikovalske in umetniške vizualne sisteme. Diplomant razume soodvisnost med tehnologijo in oblikovanjem. Pozna temelje grafičnih materialov ter konvencionalne in digitalne tehnike posredovanja informacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Oblikovanje tekstilij in oblačil (Textile and fashion design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Koncept študija temelji na štirih vzporednih vertikalah: temeljni vertikali, ki vključuje vzporeden študij oblikovanja tekstilij in oblačil, likovno izrazni vertikali, tehnološki vertikali, ki pomaga pri izvedbi oblikovalskih zamisli, in podporni vertikali, ki vključuje potrebno znanje in razvoj veščin na področju računalniškega oblikovanja, znanje s področja zgodovine oblikovanja tekstilij in oblačil, trženja in managementa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Gledališka režija (Theatre directing)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Diplomant študijske programa Gledališka režija med študijem v prvi vrsti razvija znanja in spretnosti za svoj odnos do igralca, gledališkega dogodka, zvoka, prostora, besedila in širše družbene, umetniške in druge dimenzije gledališkega dogodka. Pri tem je ključna njegova ustvarjalnost pri povezovanju naštetih elementov v koherentno in prepričljivo strukturo doživljaja, temelječo na teoretičnem in praktičnem poznavanje človeške psihologije, psiholoških tipov, psihologije in dinamike v skupinah, obvladovanju aktivnega in učinkovitega usmerjanja z glagoli, slikami, pojmi, ki so navdihujoči in izvedljivi. Študent pridobi znanja in vedenja ne le za reprodukcijo obstoječih državnih gledaliških inštitucij, ampak da bi poskušal zagotavljati in odpirati področja znanj in praks, ki so potrebna za širšo področje uprizoritvenih umetnosti, ter predvidel razvoj sodobnega gledališča. Cilj študija je, da se študentje tako v teoriji kot v praksi ustvarjalno srečajo z vsemi polji (in možnostmi) gledališča, jih začnejo opazovati, spoznavati, raziskovati, postopoma obvladovati, jih uporabljati in slednjič z njimi ustvarjati. Zato se morajo dobro seznaniti s poljem igralskega ustvarjalnega procesa, z dramaturškim poljem oz. poljem dogodka (situacije) ter montaže, z vizualno (likovno) - prostorskim poljem, avdio (akustičnim) oz. zvokovnim poljem, prostorom teksta in njegovo analizo ter prostorom konteksta (svet in umetnost okoli nas). * Vir opisov študijskih programov so po ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Industrijsko in unikatno oblikovanje (Industrial design and applied arts)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbere smer: Industrijsko oblikovanje ali Unikatno oblikovanje. Cilj programa je pridobitev osnovnega znanja za razumevanje in prakso industrijskega oblikovanja, načrtovalske metodologije ter razvijanje individualnih sposobnosti na dodiplomski stopnji. Namen je vzgojiti oblikovalce, ki jih bo odlikovalo poznavanje tehnik, materialov in poznavanje zgodovine. Sposobni bodo razumeti zahteve industrije in v njih delovati kot oblikovalci, seznanili pa se bodo tudi z zahtevami majhnih studiev. Imeli bodo zadostno znanje in spretnosti za realizacijo svojih idej v umetniškem snovanju kot tudi v proizvodnem procesu, zadostno znanje o materialu za samostojno delovanje in akademsko širino. Smer Unikatno oblikovanje vodi v pridobivanje osnov in razširjanja znanja in veščin na področju stekla in keramike s pridobivanjem poglobljenega teoretičnega in praktičnega znanja ter likovne naracije v povezavi z ostalimi umetniškimi in humanističnimi vedami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Dramaturgija in scenske umetnosti (Dramaturgy and performing arts)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent dobi na prvi stopnji študija potrebna teatrološka znanja, ki jih usposabljajo za opravljanje praktičnih dramaturških opravil v gledaliških in sorodnih ustanovah, na radiu, pri filmu in na televiziji, za teoretično-raziskovalno in arhivsko delo v gledaliških in njim sorodnih institucijah, ter osnovna znanja, ki so potrebna za pisanje različnih dramskih besedil, od umetniških besedil (različne dramske zvrsti) do drugih kritičnih in publicističnih člankov za strokovno javnost in množične medije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Umetnostna zgodovina (Art History)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Predmetnospecifične kompetence na področju umetnostne zgodovine, ki jih diplomanti pridobijo s programom, so: poznavanje in razumevanje utemeljitve ter zgodovine in razvoja umetnostnozgodovinske stroke; sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov s področja umetnostne zgodovine; koherentno obvladanje temeljnega umetnostnozgodovinskega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije; sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst umetnostnozgodovinske stroke; razumevanje splošne strukture umetnostnozgodovinske stroke ter povezanosti med njenimi poddisciplinami; razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Grafične in interaktivne komunikacije (Graphic and interactive communication)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben voditi tehnološko najzahtevnejše procese v grafični in medijski dejavnosti ter na področju interaktivnih komunikacij in mu hkrati dati ustrezno temeljno naravoslovno in strokovno znanje za nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji. Poleg znanja s področja grafičnih, medijskih in interaktivnih komunikacij diplomant z izbranim znanjem iz matematike, fizike in kemije razvije sposobnost naravoslovnega mišljenja. Diplomant programa pozna lastnosti grafičnih in drugih materialov, ki se uporabljajo pri načrtovanju in izdelavi grafičnih izdelkov. Obvlada osnove likovnega jezika, tehnike likovnega izražanja ter načine interpretacije in oblikovanja likovne zasnove izdelkov. Pozna možnosti tehnološke realizacije grafično oblikovanih idej. Zna reševati ekološke probleme v grafični industriji in je sposoben ustvarjanja novih idej. Uporablja tehnike medosebne komunikacije, pogajanja, timskega dela, vodenja in ustvarjalnega mišljenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Oblikovanje tekstilij in oblačil (Textile and fashion design)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Kompetence: teoretično in praktično znanje s področja prostoročnega risanja in slikanja, risarskih in slikarskih tehnologij ter risarskega in slikarskega izražanja s pomočjo različnih računalniških programov; obvladanje področja ustroja (anatomije človeškega telesa in njegovih estetskih dinamično spreminjajočih se in funkcionalnih lastnosti ter specifičnih značilnosti); poznavanje zakonitosti linearne perspektive in drugih prostorsko plastičnih zakonitosti (parametrov) ter prostorskih ključev za dosego visoke stopnje prostorsko plastične senzibilnosti; sposobnost uporabe likovnoteoretičnih zakonitosti v praksi in poglabljanja praktičnega znanja likovnega jezika v ustvarjalnih procesih oblikovanja tekstilij in oblačil; sposobnost oblikovanja ploskovnih, ploskovno tridimenzionalnih, tridimenzionalnih oz. samostojno stoječih oblikovalskih plastik s področja oblikovanja tekstilij in oblačil; znanje s področja tonskega načina izražanja, barvoslovja ter barvne modelacije in modulacije; uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju risanja, slikanja in fotografije ob reševanju konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih in umetniških metod in postopkov; razumevanje povezanosti razvoja oblačil z razvojem oblikovnih slogov v slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi in dizajnu; iskanje tržnih niš na podlagi analitičnega proučevanja potreb in zadovoljevanja želja potrošnikov; sposobnost zasnove celotne grafične podobe blagovne znamke modnega katalo ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Umetnostna zgodovina (History of art)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant študijskega programa pridobi znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. To mu omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Diplomant je poleg tega posebej usposobljen za poznavanje spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Z osvojenim znanjem je diplomant študijskega programa usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v muzejih, galerijah in podobnih kulturnih ustanovah ter zavodih za varstvo kulturne dediščine (dokumentalistika in arhivistika, muzejska oz. galerijska pedagogika). Študijski program usposablja tudi za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu, pa tudi v protokolu (vodenje delegacij, predstavitve umetnostnih spomenikov Slovenije). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Umetnostna zgodovina (History of art (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvodisciplinarni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Diplomant študijskega programa pridobi znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. To mu omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Diplomant je poleg tega posebej usposobljen za poznavanje spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Nekatere značilnosti, ki so ključnega pomena za nadaljnji razvoj umetnostnozgodovinske stroke v Sloveniji in ki se kažejo v študijskem programu, so: uravnovešeno razmerje med predmeti in vsebinami, povezanimi z občim umetnostnim razvojem na eni in dogajanjem na domačih tleh na drugi strani, poudarek na usklajenosti vsebin posameznih predmetov z različnimi teorijami ter postopki konservatorske in muzeološke stroke, skrb za vsestransko usposobljenost naših diplomantov za delo bodisi v pedagoškem, konservatorskem in muzealskem okolju bodisi v javnem, predvsem kulturnemu dogajanju posvečenem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages