• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 400 items
 1. társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* kifogástalanul az anyanyelvüket;* magas szinten az adott idegen nyelvet;* a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját;* a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; képesek:* ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;* gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;* olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására;* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására;* a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására; alkalmasak:* az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven;* olyan szövegek alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a társadalomtudományi és gazdasági szakterületek terminológiai elvárásainak is;* különböző műfajú társadalomtudományi és gazdasági szakszövegek pontos, a kulturális kü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. a magyar nyelvet külföldieknek oktató tanár

  a) a szakirányú továbbképzési szakon szerezhető tudáselemek, ismeretek:- a magyar nyelv elméleti kérdéseinek ismerete- a magyar kultúra ismerete- nyelvoktatás-pedagógiai ismeretek- kommunikációs alapismeretek- szaknyelvi alapismeretek b) a szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- a magyar nyelv idegen nyelvként való oktatására- a magyar kultúra közvetítésére- a magyar kultúrával kapcsolatos külföldi tevékenységek ellátására c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- tudatos anyanyelv (magyar) használat- jó kommunikációs képességek- tanítási tapasztalat- kreativitás- problémamegoldó gondolkodás- folyamatos önképzésre való készség ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. angol-magyar agrár szakfordító

  A képzés pedagógiai céljául tűzi ki, hogy szakmai háttérbe ágyazottan magas szintű fordítói/közvetítői kompetenciákat, készségeket és jártasságot alakítson ki célnyelvről anyanyelvre, illetve anyanyelvről célnyelvre. Célja továbbá, hogy a képzésben részt vevők sajátítsák el a szakmai szövegek értését és közvetítését megalapozó professzionális, civilizációs, kultúraközi és informatikai háttérismereteket és kompetenciákat valamint a kreatív, problémamegoldó önálló gondolkodás képességeit. A nyelvi felkészítés tegye továbbá lehetővé számukra a későbbi folyamatos szakmai és szaknyelvi önképzést és önfejlesztést.   Elsajátítandó ismeretek: - a fordítási tevékenység elméleti kérdései; - fordítás módszertani ismeretek; - műfaj és stílus ismeretek; - lektorálási ismeretek; - a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga; - kontrasztív szakma-kulturális ismeretek; - a megfelelő agrárgazdasági, környezetgazdasági, üzleti, jogi és politikai ismeretek; - a szóbeli közvetítésre vonatkozó releváns alapismeretek; - az Európai Unió társadalmi és intézményrendszere; - az Európai Unió agrár- és környezetpolitikája; - a szakfordítói tevékenységhez kapcsolódó szabályozások, etikai ismeretek; - a hazai és nemzetközi szakfordítói közösségekre, szervezetekre vonatkozó ismeretek.   Elsajátítandó készségek és kompetenciák: - professzionális írásbeli nyelvi közvetítési készségek A-B és B-A nyelvi viszonylatban; - a szóbeli közvetítés releváns alapkészségei A-B és B-A nyelvi viszonylatban; - célnyelvi szövegal ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban az amerikai jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. A szakirányú továbbképzés keretén belül ugyancsak jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakjogász kompetenciák: - az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, - áttekintési és rendszerező képesség, - az adott ország (Magyarország, illetve az angolszász országok) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása, - a felmerülő problémák jogi természetének felismerése, képesség a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására, - kultúra, kontrasztív országismeret, - stílusérzék, fogalmazás, helyesírás, - segédkönyvek használata, - logikai kapcsolatok reprodukciója, - szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven, - kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás, - fordítói szoftverek ismerete, - az adott (angolszász illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete. A képzés ily módon ötvözi az angolszász jogrendszerek, azon belül az amerikai jogrendszer analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói képzésnek az előnyeit. A ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. francia jogi és szakfordítói szakjogász

  A képzés célja:   A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a francia jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok európai uniós vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve. A képzés részét képezi a francia és magyar jogrendszer összehasonlító elemzése és ennek a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordításban való megjelenése is. A szakirányú továbbképzés során a résztvevők mind szakjogászi, mind pedig szakfordítói kompetenciákat elsajátíthatnak.  A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák munkájukban.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:   A képzés során elsajátítandó szakjogász kompetenciák/tudáselemek: - az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, - áttekintési és rendszerező képesség, - az adott ország (Franciaország, illetve az Európai Unió) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása, - a felmerülő problémák jogi természetének felismerése, konfliktuskezelés és az alkalmazható jogi megoldás kiválasztása.    Szakfordítói kompetenciák: - kultúra, kontrasztív országismeret, - stílusérzék, fogalmazás, helyesírás, - segédkönyvek használata, - logikai kap ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Aistriúchán

  Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Aistriúchán ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Applied Languages

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Applied Languages ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Bachelor of Arts (Honours) in English and Spanish

  Bachelor of Arts (Honours) in English and Spanish ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Bachelor of Arts Oosterse studies (in de taal- en regiostudies- Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie)

  Opmerking: De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de ‘familie’ van de Oosterse Studies: onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel op levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie. 1. Intermediaire mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium. a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen c. werken met hulpmiddelen ter ondersteuning van a. en b. 2. Een brede kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde regio. 3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met de historische, culturele en maatschappelijke context. 4. Kennis hebben van en begeleid kunnen toepassen van de verschillende stappen van wetenschappelijk onderzoek : a. gangbare onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en onzekerheden en beperkingen plaatsen. b. een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) bronnen omgaan. c. Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen). d. De nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. e. Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines aanwenden in de studie van de bestudeerde t ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Arts Oosterse studies

  Opmerking: De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de „familie‟ van de Oosterse Studies: onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel op levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie. 1.Gevorderde mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium. a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen. 2. Een grondige kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde regio. 3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met complexe vraagstukken uit de historische, culturele en maatschappelijke context. 4. De verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig uitvoeren : a. onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en toepassen. b. een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) bronnen omgaan. c. Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen). d. de “state of the art” van een onderzoeksvraag bepalen en het eigen onderzoek hierin situeren. e. Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines kritisch integreren in het onderzoek. 5. Zelfstandig onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelij ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages