• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. szakmérnök gazdálkodási szakon

  a) Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek: • a legfontosabb vállalati pénzügyi folyamatok, azok elemzési lehetőségei, • alapvető számviteli információs rendszer alkalmazása, • alapvető üzemgazdasági összefüggések. b) A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság. c) Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: • műszaki vagy vezető feladataikat a kor követelményeinek megfelelően, közgazdasági szempontok és módszerek alkalmazásával magasabb színvonalon megoldani,  • egy vállalkozás gazdálkodását átfogóan elemezni, értékelni és megfelelő stratégiai és gazdálkodási döntéseket előkészíteni.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakmérnök infokommunikációs szakon

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: -         E szakképzettség birtokában az infokommunikációs szakmérnök képes korszerű informatikai technológiák alkalmazására a távközlés területén; -          Képessé válik az infokommunikációs ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -          Képes lesz a távközlés területén használatos informatikai rendszerek kezelésére; -          Képes lesz a távközlés területén informatikai megoldások megvalósítására; -         Képessé válik az infokommunikációs rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására. A képzés során elsajátítható tudáselemek: -          általános hírközlési alapismeretek; -          különféle matematikai és informatikai technológiák; -         az infokommunkiációs rendszerek eszközei, üzemeltetési biztonsága. A képzés során megszerezhető ismeretek: -         Alapvető hírközlési ismeretek, a matematikai és informatikai ismeretek felhasználása a távközlésben, a folytonos és biztonságos működtetés kérdései, az infokommunkiációs eszközök üzemeltetése, IP alapú média technológiák ismerete; -          Szakma-specifikus tudáselemek: Adatbázisok és matematikai programok, informatikai biztonság, távközlési szolgáltatások informatikája, a működés folytonosság és katasztrófa kezelés, a távközlési-informatikai rendszerek üzemeltetése, IP alapú média eszközei, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szaknyelvoktató és szaknyelvpedagógiai tanácsadó

  A program fő célja, hogy a résztvevők szakmai alkalmassága, tanítási hatékonysága, és szaktárgyi tudása empirikusan is regisztrálható módon fejlődjön. A képzés további célja a verbális képesség, az interperszonális készségek, a szaknyelvoktatás céljára és formáira vonatkozó tudatosság és a problémamegoldó képesség fejlesztése, valamint a feladatorientált attitűd kialakítása, amely lehetővé teszi a feladathoz történő rugalmas alkalmazkodást és a kreatív feladatmegoldást. A képzés eredményeként bővülnek, illetve elmélyülnek a résztvevők szaknyelvi háttérismeretei, valamint nyelvpedagógiai, különösen a szaknyelvoktatásra vonatkozó módszertani, didaktikai ismeretei. A tanítási kompetenciák körében a program fejleszteni kívánja azokat a szakmai és interperszonális készségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a résztvevő aktív szereplője legyen a szükségletekre épülő tanterv- és szervezetfejlesztésnek, valamint értékelésnek. A program több területen kívánja, integrált formában fejleszteni a tanári kompetenciákat; a végső cél az, hogy a pedagógus oktatási céljait mind saját maga, mind a hallgatók számára a lehető legkedvezőbb módon kösse a munkaerőpiaci és szociális megfontolásokhoz, igényekhez, értékekhez. Az egyes ismeretkörökhöz kapcsolható fejlesztendő ismeretek és kompetenciák. IsmeretkörökIsmeretek és kompetenciákElméleti szaknyelvpedagógiaA szaknyelv fogalmának, tartalmának, a nyelv egyébterületeihez való viszonyának megismerése.A nyelvoktatás céljainak tudatosítása.A szaknyelvpedagógia területén végzett kutatáso ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. szaktanácsadó szolgáltatások kommunikációs információs rendszere területén

  A képzés célja:  Olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzése, akik a képzés során szerzett ismereteik alkalmazásával képesek a szolgáltatási területek széles körében kommunikációs és informatikai problémák felismerésére, a szakmai feladatok megoldására, informatikai hálózatok és rendszerek üzemeltetésére, a keletkező információk értelmezésére, elemzésére, az elektronikus kommunikációs lehetőségek széleskörű alkalmazására.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a szolgáltatási rendszerek működésének áttekintése, - modell-alkotás, a szolgáltatási folyamatok és az egyes tevékenységek áttekintése, - az informatikai aspektusok kiemelése, - elektronikus kommunikációs rendszerek szervezése, üzemeltetése, - adatrendszerek, adatbázisok szervezése, létrehozása és üzemeltetése, - a szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi és jogi aspektusok áttekintése, illetve alkalmazása, - a szolgáltatási rendszerek elszámolása, eredményeinek kimutatása, elemzése, - szolgáltatási, üzleti tevékenységek tervezése, informatikai támogatása, - web-es felületek készítése, használata, - on-line szolgáltatások szervezése, üzemeltetése, - számítógépes hálózatok programozása, - specifikus szolgáltatási szoftverek installálása, üzemeltetése.   Megszerezhető személyes adottságok, készségek: - rendszer-szemléletű gondolkodás, - irányító-készség, - probléma felismerési és -megoldó képesség, - szakmai kérdésekben döntési képesség, - szervezőkészség, a feladatstruktúra kialakítása, a r ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. számítógépes műszaki tervező szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés alapvetően két nagy elsajátítandó kompetenciát, nevezetesen jellemzően informatikai alapismereteket tartalmazó szakmai törzsanyagra és speciális szakmai ismeretekre bontható. A számítógépes tervezés informatikai hardver és szoftver elemei, a tervezési módszerek, és a több résztvevős tervezői munka számítógépes támogatása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják * a számítógépes mérnöki tevékenységhez nélkülözhetetlen informatikai alapismereteket (operációs rendszerek, programnyelvek, adatbázis-kezelés, műszaki információs rendszerek); * a számítógépes mérnöki tevékenységhez szükséges számítógépes grafikai alapokat; * a számítógéppel segített konstrukciós- és folyamattervezés módszertanát; * az alapvető technológiák, eljárások tervezési módszereit; * a vállalati folyamatok számítógépes tervezésének és nyomkövetésének módszertanát; * a felsorolt területeken a modellezés alapjait és a szakterületi specifikumait. Személyes adottságok szakképzetségnek megfelelő tervezési elvek, módszerek ismerete: * mérnöki informatikai alapismeretek; * számítógépes grafikai alapismeretek; * számítógépes mérnöki informatikai eszközök használata, kezelése, valamint a szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazása; * informatikai módszerekkel történő tervezési-fejlesztési alapismeretek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A hallgató a képzés során elsajátított ismeretanyagot felhasználva képes lesz ipari k ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. település- és területfejlesztési menedzser

  Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * a komplex tervezési, települési és regionális fejlesztési programok összeállításának elvei és gyakorlata, * az európai, valamint kistérségi és települési integrációval együtt járó feladatok. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság. Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: * egy adott térség, település gazdasági és társadalmi folyamatainak vizsgálatára,  * irányítani regionális és önkormányzati fejlesztési stratégiák kidolgozását és végrehajtását. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. településüzemeltető szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:* A településüzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával kapcsolatos mérnöki szintű alapismereteket,* A települési műszaki szolgáltatás területén a hazai és nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű gépek és rendszerek hatékony, gazdaságos üzemeltetéséhez kötődő műszaki-, gazdasági alapismereteket,* A településüzemeltetésben felmerülő korszerű mérnök-informatikai módszereket, eljárásokat* A vonatkozó településfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, ügyviteli eljárásokat. Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző szakmérnökök képesek lesznek* Műszaki problémák felismerésére, megértésére* A problémamegoldás folyamatának integrált megfogalmazására,* A hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra,* A kommunális gépészeti területek műszaki irányítására, * A települések infrastrukturális erőforrásainak ésszerű kihasználásának vezetői szintű irányítására,* Összetett, speciális problémák (pl. katasztrófa elhárítás) tervezésében, menedzselésében való aktív közreműködésre. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. tranzakcióanalitikus asszisztens

  A képzésben végzett hallgató az alábbi ismeretekre tesz szert:* Ismeretbeli kompetenciák: o tisztában van a tranzakcióanalízis elméletének és gyakorlatának alapjaival, o etikai alapelveivel, o filozófiai állásfoglalásával,o kialakulásának és fejlődésének történetével.* Gyakorlati kompetenciák:o képes a tranzakcióanalitikus modellt saját munkájában alkalmazni,o készségszinten diagnosztizál énállapotokat, tranzakciókat és játszmákat,o képes a tranzakcióanalízis etikai alapelveit alkalmazni,o képes saját és kliense kommunikációjának tranzakcionális elemzésére, saját kommunikációját játszmamentesen bonyolítja,o képes mérni, milyen folyamatok akadályozzák a kliens/csoport/szervezet autonóm működését,o képes az alapvégzettségének megfelelő területeken csoportok tranzakcióanalitikus vezetésére, oktató és szupervízor tranzakcióanalitikus szupervíziója alatt.* Személyi kompetenciák:o Folyamatos önellenőrzésre és önképzésre motivált (jogosult a nemzetközi képesített tranzakcióanalitikusi cím eléréséhez szükséges szerződés megkötésére).o Célja a tranzakcióanalitikus értelemben autonóm folyamatok segítése. ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. társadalombiztosítási szakjogász

  A képzés célja jogászok részére az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a jogászi foglalkozás differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes jogászi munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása. Elsajátítandó kompetenciák:Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében. Tudáselemek megszerezhető ismeretek- Központi és helyi (regionális) társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél (járulékigazgatási feladatok), valamint a magánbiztosítóknál szükséges igazgatási ismeretek,- Az egyes társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, va ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* kifogástalanul az anyanyelvüket;* magas szinten az adott idegen nyelvet;* a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját;* a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; képesek:* ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;* gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;* olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására;* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására;* a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására; alkalmasak:* az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven;* olyan szövegek alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a társadalomtudományi és gazdasági szakterületek terminológiai elvárásainak is;* különböző műfajú társadalomtudományi és gazdasági szakszövegek pontos, a kulturális kü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages