• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. PR-tanácsadó

  A szakirányú továbbképzés diplomás szakemberek számára kínál olyan korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket a kapcsolatmenedzsment terén, amelyek birtokában képesek lesznek hazai és multinacionális vállalatok, közigazgatási és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek és civil szervezetek kommunikációjának tervezésére és koordinálására, sajtófőnöki, szóvivői és médiamenedzseri feladatok ellátására.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) A Public Relations és szóvivő szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: 1. a közvélemény-kutatási és image-auditok eredményeinek beépítését a kommunikációs stratégiába, taktikai és akcióprogram-tervekbe, 2. a nyilvánossági politika irányítását és a publicitás szervezését, az információk jogkövető és etikus közzétételével, 3. az arculat tartalmi és formai elemeinek tudatos alkalmazásával a szervezet pozitív image-ének gondozását, 4. a marketing, a marketingkommunikáció és a PR kommunikációs szinergiájának felhasználását, rendelkeznek az integrált kommunikációs teamekben való munkavégzés készségével. b) A Public Relations és szóvivő szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: a. a szervezet kommunikációs kapcsolatainak szervezésére és koordinálására, b. a szervezet küldetését és stratégiai céljait képviselő kommunikációs tervek elkészítésére, c. a belső munkatársak tájékoztatására, motiválására, és lojalitásuk erősítésére szolgáló kiadványok elkészítésére, programok szervezésére, d. retorikai felkészült ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. secondary school leaving examination

  The purpose of the secondary school leaving examination is to determine whether the candidate a) has the basics of general literacy and skills that make it suitable for self-cultivation; b) has adequate knowledge, thinking and orientation skills, is able to systematise and apply it in practice; c) is prepared to start studies in higher education institutions. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. sport szakpszichológus

  Kompetenciák: –        oktató, kutató (egyetemi szinten) –        sportpszichológus –        részvétel sporttudományos kutatások pszichológiai vonatkozású projektjeiben –        sporttudományos kutatói életpálya megkezdése (PhD) –        sportpszichológusi munka ellátása (egyesületek, szakszövetségek, sportiskolák, rekreációs fórumok, edzőtáborok, versenyek) tanácsadás, felmérés, tesztelés, felkészítő programok összeállítása, vezetése, eredményességének mérése, szakvéleményezés, konzultáció, a sportteljesítmény pszichés  oldalának biztosítása, egyéni és csapatsportolók ellátása stb.) –        a szakmódszertani végzettségnek megfelelően pszichoterápiás munka ellátása –        nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai képviselet, szakmai fórumok szervezése Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: –        Sportpszichológia (Bevezetés, Pszichodiagnosztika, Módszerspecifikus képzések, Alkalmazott sportpszichológia, Módszertan, Pszichometria, Sportpszichiátria, Pszichoterápiás alapok) –        Orvostudományi alapismeretek –        Sportági alapismeretek –        Biomechanika –        Sportszociológia –        Edzéselmélet –        Mozgástan –        Sportpedagógia –        Sportdiplomácia Személyes adottságok, készségek: A képzés során a sportpszichológusi munkához elengedhetetlen attitűd, empátia, kommunikáció, viselkedés; a pszichoterápiában és a felkészítő munkában megnyilvánuló magatartás és kommunikációs minták, a kapcsolattartáshoz szükséges tárgyalási módok, a szakvéleményezéshez kellően á ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. sportjogi szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja:A képzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó egyéb jogági ismeretek megszerzésének biztosítása, mely ismeretek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek a sportban tevékenykedő nem jogász szakképzettségű szakemberek számára. Elsajátítandó kompetenciák:* általános kompetenciák: a sportnak, mind a jogi szabályozás speciális tárgyának a megismerése, a sport és az egészségügy, a sport és az oktatásügy, a sport és a gazdaság, a sport és a szórakoztatás közötti összefüggések megértése és az ehhez szükséges rendszerező és feladat-megoldó készségek elsajátítása;  * szakmai kompetenciák: a jogi alapismeretek megszerzése, a sport köz és magánjogi szabályainak, a sport nemzetközi jogának, a sporttevékenység gyakorlásához szükséges alapvető közgazdasági ismereteknek és az ezekhez kapcsolódó szakirodalomnak az elsajátítása, s azoknak a gyakorlati életben történő alkalmazása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a szak szakmai törzsanyagában az irodalom és a joganyag, illetve a jogalkalmazási gyakorlat terén az alapképzést jelentősen meghaladó körben ismeretek szerzése; * a szak kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának átfogó ismerete és összefüggésben történő alkalmazási készsége;* a szakterület határtudományi területein (egészségügy, oktatás, közgazdaságtan) a szakmai feladatok ellátáshoz szükséges olyan ismeretek elsajátítása, melyek alkalmassá tesznek a komplex meg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szabályozási (kodifikátor) szakjogász

  A képzés célja a központi államigazgatási szervek, országos, területi és helyi kisebbségi önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek keretében vagy az ügyvédi, érdekérvényesítő stb. tevékenység végzése során szabályozási feladatokra szakosodott vagy erre szakosodni kívánó szakemberek (köztisztviselők, közalkalmazottak, ügyvédek, jogtanácsosok) képzése.   A különböző szintű jogszabályok, továbbá szabályzatok előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek az alapképzés során ilyen speciális tudástartalmú képzést nem kapnak, tanulmányaik során legfeljebb egy-egy tantárgy keretében vagy fakultatív tárgyként jutnak hozzá nem teljes körűen olyan ismeretekhez, amelyek a "jogalkotói tevékenységüket” a későbbiekben elősegítik.    Elsajátítandó kompetenciák:  Általános kompetencia: probléma felismerési, áttekintési és megoldási képesség, kommunikációs, tárgyalási és konfliktuskezelő képesség.  Szakmai kompetencia: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert, hogy átlássa a szabályozásra váró kérdés teljes folyamatát, várható kihatásait és ebhez igazítva válasszon az alkalmazható jogi megoldási lehetőségek között. Segítséget nyújt továbbá a képzés, hogy a szabályozás folyamatában képes legyen a szakember a probléma megoldása érdekében kapcsolatot teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A képzés során a résztvevők elméletileg megalapozott és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható speciális szaktudást szereznek egyrészt a jogszabály-előkészít ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szakdiplomáciai és európai uniós elemző

  A szakirányú továbbképzés fő célja, hogy megismertesse a résztvevőket a nemzetközi kapcsolatok szereplőivel, a nemzetközi kapcsolattartás fő formáival, az Európai Unió intézményi, döntéshozatali, valamint közös- és közösségi politikáinak rendszerével. Külön hangsúlyt helyezünk az aktuális kérdések elemzésére, valamint gyakorlatorientált területekre (pl.: pályázatkészítés módszertana).   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) A Szakdiplomácia és EU-kapcsolatok szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a nemzetközi kapcsolattartás formáit, * a legfontosabb nemzetközi intézmények feladatkörét, szerepét, * a diplomácia, az egyes szakdiplomáciai ágak nemzetközileg elfogadott szabályait, eszközeit, eljárásait, * a konzuli feladatokat, * a világkereskedelem és a magyar külgazdaság aktuális tendenciáit, * az EU intézményi és döntéshozatali rendszerét, * az EU közös és közösségi politikáinak rendszerét, * az EU üzleti szférát érintő szabályozásának elemeit, hatásait, * az európai biztonságpolitikai architektúra intézményeit, * az EU regionális (kohéziós) támogatási rendszerét, * a pályázatkészítés, projekttervezés alapvető módszereit, technikáit.   b) A Szakdiplomácia és EU-kapcsolatok szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: * a világgazdaság, világpolitika összefüggésrendszerének átlátására, * országok, régiók, gazdasági-társadalmi helyzetének komplex értékelésére, elemzésére, * nemzetközi tárgyalások előkészítésére és folytatására, * a kultúrák köz ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakközgazdász e-business szakon

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az e-business hálózati, adatbázis-kezelési, programozási, adatbányászati, informatikai biztonságtechnikai és jogi ismereteik birtokában képesek megjelenni az on-line kereskedelmi szektorban, hatékonyan kihasználni az e-business nyújtotta előnyöket, képesek alkalmazni a digitális tudást, ezáltal részeseivé válni a „digitális idegrendszernek”.  A Szakközgazdász e-business szakon oklevél birtokában képes  - az elektronikus kereskedelmi területben való tájékozódásra, - az e-kereskedelemre vonatkozó elméletek, módszerek használatára, - a digitális eljárások alkalmazására az üzleti életben. Alkalmas továbbá: - az egyes vállalatok gazdasági-informatikai feladatainak ellátására, - az internetes technológiák biztos használatára, - az üzleti életben előforduló döntések előkészítésére, - elemzések, jelentések, kimutatások készítésére, - önálló és csoportmunka végzésére, - szervező és menedzseri feladatok ellátására az e-kereskedelmi szektorban. A képzés során elsajátítható tudáselemek: - szakhoz kapcsolódó ismeretek, - szakirányú ismeretek. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  - elemző készség, - problémafelismerő és problémamegoldó készség, - minőségi munkavégzés, - adatrendszerzési és -feldolgozási képesség, információrendszerezési képesség, - az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása, - a szakmai továbbképzés iránti igényesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakközgazdász e-gazdaság szakon

  A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a számítástechnikai, adatfeldolgozási, internet-használati, elektronikus eljárás alkalmazói és jogi ismereteinek birtokában képesek az elektronikus ügyintézés lebonyolítására, informatikai technológiák biztos használatára, valamint az e-gazdasági életben előforduló döntések-, projektek előkészítésére, megszervezésére. A Szakközgazdász e-gazdaság szakon oklevél birtokában képes: - az informatikai technológiák biztos használatára,- az e-közigazgatás területén belüli eligazodásra, - e-ügyintézésre,- az elektronikus üzleti életben előforduló döntések előkészítésére,- elemzések, jelentések, kimutatások készítésére,- önálló és csoportmunka végzésére,- szervező és menedzseri feladatok ellátására. A képzés során elsajátítható tudáselemek:- szakhoz kapcsolódó ismeretek,- szakirányú ismeretek. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - elemző készség,- problémafeltáró és problémamegoldó készség,- a minőségi munkavégzés iránti igényesség,- adatrendszerezési és -feldolgozási képesség, információszerzési és -rendszerezési képesség,- az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása,- a szakmai továbbképzés iránti igényesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- a képzettség birtokában az e-gazdaság szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások gazdasági-informatikai rendszerének működtetésére, használatára,- az ele ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szakközgazdász Európai Unió szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában az Európai Unió szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes az Európai Unióval kapcsolatos szakmai híranyag megértésére és megítélésére; Képes lesz az EU-val kapcsolatos kérdésekben eligazodni, vitákban aktívan részt venni; Képessé válik a kormányzat EU-politikájának megértésére és megítélésére; A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakmai tudást megalapozó világgazdaságtan és nemzetközi üzleti ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása a szakmaspecifikus tudáselemek: az EU integráció gazdaságtana, az EU intézményi és döntéshozatali rendszere, pénzügyei, kibővülési politikája, pályázati rendszere, helyzete a világban, kapcsolata Magyarországgal és Magyarország helye az EU-ban, az EU jogrendje: mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   e képzettség birtokában az Európai Unió szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas a munkaerőpiacon siker reményében megpályázni az EU-s kapcsolatok fenntartását biztosító munkaköröket;   alkalmassá válik EU-s ismeretek továbbadására is; mivel a magyar EU tagság nagyszámú szakember iránt támaszt keresletet. Az ezen a szakirányú továbbképzésen megszerezhető oklevél remek kiegészítője lehet a korábban megszerzett vé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szakközgazdász gazdaságvédelmi szakon

    e képzettség birtokában a gazdaságvédelmi szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket, alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságokkal, felismerni a gazdasági jellegű bűncselekmények jellemző ismérveit, azokat konkretizálni. eligazodni a büntetőjog alapvető fogalmaiban, átlátni a büntetőjog hierarchiáját ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages