• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. jogi szakokleveles (eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

  A képzés célja, hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek az egészségügy működése és működtetése során felmerülő jogi, igazgatási problémák megoldására, az új szabályok alkalmazására és helyi végrehajtásának megszervezésére képessé váljanak, a gyógyító-megelőző tevékenység során a gyakorlati egészségügyi szakmai feladatok ellátásakor, egészségügyi vállalkozások működtetése során a jogszabályoknak megfelelően járjanak el, s ebben munkahelyi környezetüket valamint betegeiket is segíteni tudják.   Elsajátítandó kompetenciák: * Általános kompetenciák: jogi és egészségügyi jogi, igazgatási ismeretek alapján  az ágazatban való szervezeti tájékozódó képesség, a beteggel és a munkatársakkal történő kommunikáció javulása, vezetői beosztásban az általános szervezői, vezetői, munkáltatói ismeretek megfelelő alkalmazása, az egészségügyi ágazaton kívül álló partnerekkel történő szakmai-szerződéses kapcsolatok áttekintése, színvonalasabb intézése. * Szakmai kompetenciák: a betegellátással kapcsolatos konfliktushelyzetek felismerése és megfelelő kezelése, a betegjogok gyakorlati érvényre juttatásának képessége, egy-egy egészségügyi szolgáltató vagy annak egy részlege továbbá egészségügyi vállalkozások működésének megszervezése, működési hiányok és zavarok esetén a megfelelő azonnali eljárásra való képesség, szakmai ellenőrzési feladatok megszervezésére és jogszerű kivitelezésére való képesség, szakmai jogszabályok megalkotásában, előkészítésében való részvételre ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő

  A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a helyi (önkormányzati) jogalkotásról, érintve az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános kérdéseit is. Ehhez a képzés alapvető jogi ismeretek elsajátítását is biztosítja a résztvevőknek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során a résztvevők alkalmassá válnak az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos legfőbb elméleti és gyakorlati tudnivalók alkalmazására: a jogi normákban megjelenő kodifikációs hibák felismerésére és elhárítására, jogszabályok és egyéb normák tervezeteinek megalkotására, a különböző, jogalkotási igényeket keletkeztető elvárások (képviselői elképzelések, népszavazási kötelezések) jogi szabállyá való transzformálására, a megalkotandó normának az alkotmányossági, törvényességi és jogharmonizációs elvárásokkal való összhangba hozatalára. A szakképzettség elemei alkalmasak különböző belső szabályzatok elő-és elkészítéséhez, alkotmánybírósági és ombudsmani jogvédelem igénybe vételéhez is. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés által nyújtott szaktudást legközvetlenebbül a jegyzők hasznosíthatják, akiknek munkakörükből adódóan kiemelkedő szerepük van a helyi jogszabályok (önkormányzati rendeletek) előkészítésében, a törvényesség biztosításában. A szaktudást azonban mindennapi munkájukban hasznosan alkalmazhatják az önkormányzati jogalkotásban előkészítőként résztvevő munkatársak, az önkormányzati képviselők, polgármesterek is, illetve a helyi jogalkotásba ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

  A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász és más szakképzettségű szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé.   Elsajátítandó kompetenciák: * általános kompetenciák: a környezeti problémák felismerésének készsége, ezen belül a műszaki-technikai feltételek alapvető kereteinek megértése, a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készsége, tárgyalási és kommunikációs készség, a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt konfliktus kezelési készségek, mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladat-megoldó készségek; * szakmai kompetenciák: a jogi alapismeretek megszerzése, a környezetvédelmi szakmai, közgazdasági és jogi szakirodalom alapvető irányainak megismerése, a környezetvédelemben kiemelt szerepet betöltő közigazgatási jog mellett különösen a polgári és büntetőjogi vonatkozások társítása, a szakterület nemzetközi együttműködése szabályainak áttekintő ismerete, az EU szabályozás, azon belül is kiemelt jelentőséggel a bírósági gyakorlat ismerete, mindezt annak érdekében, hogy felmerülő jogi kérdésekkel kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre reagálási készség megszerezhető legyen, elsajátítsák a jogszabályok ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogi szakokleveles lelkész

  Képzési cél: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a lelkészként egyházi szolgálatban álló szakemberek számára biztosítsa az ellátott munkakörökhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek a lelkészi és egyéb segítői feladatok ellátására. Elsajátítandó kompetenciák: Az adott szakterületen felmerült jogi, pénzügyi és igazgatási problémák felismerésének és megoldásának képessége, tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, áttekintési és rendszerező képesség, kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd. Szakmai kompetenciák: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket, hogy a tevékenységük során a megszerzett szakmai ismeretek birtokában képesek legyenek kapcsolatot teremteni, együttműködni más szakemberekkel a felmerülő jogi-igazgatási problémák kezelésében és megoldásában. Képesek továbbá az egyes jogintézmények, az egyes területek ügymenete, a különböző jogérvényesítési folyamatok, jogalkalmazási feladatok ismerete, továbbá az igazgatás és a szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában alapszintű problémák megoldására.  Tudáselemek: A képzés az alkotmányjog, közigazgatási jog, közigazgatási eljárásjog, szakigazgatási, polgári jog, polgári eljárásjog, munka- és szociális jog, büntetőjog, továbbá pénzügyi-gazdálkodási, informatikai ismeretek körében alapszintű ismeretek elsajátítását teszi lehetővé, s ezen területekhez kapcsolódóan nyújt a tevékenység ellátásához a gyakorlatban hasznosítható ismereteket. Készségek ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. jogi szakokleveles sportszakember

  a) A szakirányú továbbképzés céljaA képzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó egyéb jogági ismeretek megszerzésének biztosítása, mely ismeretek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, a sportújságírásban, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek a sportban tevékenykedő nem jogász szakképzettségű szakemberek számára. b) Elsajátítandó kompetenciák:- általános kompetenciák: a sportnak, mind a jogi szabályozás speciális tárgyának a megismerése, a sport és az egészségügy, a sport és az oktatásügy, a sport és a gazdaság, a sport és a szórakoztatás közötti összefüggések megértése és az ehhez szükséges rendszerező és feladat-megoldó készségek elsajátítása.  - szakmai kompetenciák: a jogi alapismeretek megszerzése, a sport köz- és magánjogi szabályainak, a sport nemzetközi jogának, a sporttevékenység gyakorlásához szükséges alapvető közgazdasági ismereteknek és az ezekhez kapcsolódó szakirodalomnak az elsajátítása, s azoknak a gyakorlati életben történő alkalmazása. c) Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- A szak szakmai törzsanyagában az irodalom és a joganyag, illetve a jogalkalmazási gyakorlat terén az alapképzést jelentősen meghaladó körben ismeretek szerzése. A jogi alapozás révén a sportjoghoz tartozó jogterületek rendszeréhez szükséges alapvető ismeretek elsajátítása;- A szak kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának átfogó ismerete és összefüggésben történő alkalmazási készsége.- A szakterület határtudományi területein (egészs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. kereskedelmi szakjogász

      A cél olyan, a gazdasági jog komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a gazdaság és a jog összefüggéseit és a gazdasággal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. Két területen kínál a képzés abszolút újdonságot, az egyik a könyvelés, számvitel, adózás és a szerződési jog kapcsolódása, valamint ennek vetülete a társaságok és/vagy projektek finanszírozása terén, a másik az üzleti viszonyokban megjelenő külföldi vonatkozások jogi következményeinek tárgyalása a szerződési jogban és a jogviták rendezésében.       Elsajátítandó kompetenciák:   általános kompetenciák: a probléma felismerési és probléma megoldási képesség, tárgyalási és kommunikációs képesség, konfliktuskezelési képesség, rendszerező és áttekintési képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd; szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós szabályainak ismerete a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség az adott szakterület szakmai és határtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.   Tudáselemek, megszerezhető ismere ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. kertészeti termékmenedzser szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - Márka, védjegy, licenszia, szabadalom-, fogyasztók érdekvédelmi-, termék- és reklámpolitika-, piackutatás jogi vonatkozásainak ismerete. - A kertészeti termékek termelésével, értékesítésével összefüggő logisztika elméletének- és gyakorlatának ismerete. - Mezőgazdasági- és kertészeti vállalkozások, kertészeti termékpályás szövetkezetek menedzsmentjének, minőségmenedzsmentjének, az agrárszféra irányításának, szabályozásának és a kereskedelem gyakorlati ellenőrzéséhez szükséges ismeretek alkalmazása. - Az áruforgalmazás elméleti- és gyakorlati összefüggései és az egyes kertészeti termékek szabványainak és csomagolási lehetőségeinek ismerete. - A kertészeti termékek értékesítéséhez szükséges marketingkommunikáció ismerete. - A termelés és az értékesítéshez kapcsolódó hitelkérelmek, támogatások, pályázatok ismerete és az azokhoz való hozzáférés, illetve azok elkészítésének gyakorlata. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: - kreativitás, rugalmasság, - problémafelismerő és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, - tanulási készség és jó memória, - széles körű műveltség, - információfeldolgozási képesség, - környezettel szembeni érzékenység, - elkötelezettség és igény a minőségi munkára, - pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez, - kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, - szervezeti konfliktusok kezelésére, megoldására, - ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. klinikai kutatási munkatárs (CRA)

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják:   – a gyakoribb humán megbetegedések biomedicinális alapjait;   – kísérletes munka tervezésének és kivitelezésének metodikáját (hypotesis megalkotása, laboratóriumi és klinikai kutatási módszerek, megfelelősségi vizsgálatok, kutatási auditok és bizonyítékon alapuló tervezés, hibatényezők szerepe, közlemények szerkesztése, projekttervezés);   – kiterjesztett tervezési és analitikai módszereket (különböző típusú klinikai vizsgálatok – Cohort, kettős vak, stb. – tervezése, esetszám kalkuláció, statisztikai módszerek);   – üzleti menedzsment és egészségügyi közgazdaságtan alapjait (gyógyszeripari üzletág, egészségpiac, menedzsment szisztémák, egészségügyi közgazdaságtan);   – preklinikai vizsgálatok szervezését, jelentőségét (állatkísérletek, in vitro modellek szerepe, in silico bioinformatikai ismeretek, toxicologia, preklinikai vizsgálatok kapcsolata a klinikai kísérletekkel);   – kutatásfinanszírozási és a vonatkozó etikai, jogi alapokat (kutatásfinanszírozás, felhasználó szerepe a kutatásban, kutatásetika, kutatásjog);   – klinikai vizsgálatok jelentőségét (in vitro eredmények humán alkalmazása – „translational medicine” – fázis I–IV klinikai próbák, minőségbiztosítás, szövődmények jelentése, megfelelősség, hatékonyság jelentése).      A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   – jó szervező és adminisztratív készség;   – széleskörű informatikai ismeretek;   – kiváló kommunikációs képesség;   – nagyfokú s ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. kompetencia alapú angol nyelvi tanító

  Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az európai uniós elvárásoknak megfelelő angol nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, angol nyelvi kommunikációs készség, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés módszertani elemei, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, idegen nyelvi kompetenciák mérése, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, önellenőrzés képessége, kooperatív szemlélet. Megszerezhető ismeretek:- Angol nyelvi, nyelvtani és kommunikatív kompetenciák;- Angol irodalmi és gyermekirodalmi ismeretek;- Angol tantárgypedagógiai ismeretek;- A kommunikatív kompetenciafejlesztés lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák;- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei.    Személyes adottságok, készségek:- alapos angol nyelvtani ismeretek és magas szintű angol nyelvi kommunikatív kompetencia, illetve alkalmazási készség;- az angol nyelvű klasszikus és modern gyermekirodalom, gyermekirodalmi művek felhasználása; - átfogó angol országismereti és irodalmi ismeretek alkalmazásának képessége;- korszerű pedagógiai módszertani kultúra; - nyelvfejlesztési stratégiák alkalmazásának képessége;- differenciált tanulásszervezés;- az ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. komplex rehabilitációs mentor

  Elsajátítandó kompetenciák:A szakirányú továbbképzés végzett hallgatói képesek * az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, az egyén társadalomba történő integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával;* már korábban megszerzett ismereteikre, kompetenciáikra, készségeikre alapozva, azok fejlesztésével és bővítésével az igényeknek, szükségleteknek a komplex rehabilitáció szakmai feladatainak megfelelő tevékenység hatékony végzésére;* a segítő kommunikáció hatékony alkalmazására a kliens és a kliens családja, a szélesebb társadalmi környezet vonatkozásában;* a kliens számára tartósan befogadó környezet kialakításának elősegítésére;* az egészségügyi, oktatási, szociális, munkaügyi és foglalkoztatási rendszerben és az államháztartás alapintézményeiben való eligazodásra;* a képzés során elsajátított komplex rehabilitációs alapismeretek használatára;* az orvosi rehabilitáció alapkérdéseiben történő eligazodásra;* a mentális rehabilitáció alapvető összefüggéseinek ismeretére, a megváltozott állapot, munkaképesség elfogadtatására, az azzal való együttélés megtanítására, a megmaradt funkciók felismerésének és kihasználásának megvalósítására;* életviteli tanácsadásra, családokkal folytatott konzultációra;* a pedagógiai rehabilitáció keretében a kliens információval történő ellátására, ismereteinek folyamatos fejlesztésére, bővítésére, ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages