• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2552 items
 1. Poslovna informatika (Business Informatics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za poglobitev znanj s področja računalniške tehnologije, informatike, metodoloških znanj z vidika razvoja kompetenc za celovito obvladovanje in reševanje zahtevnih poslovnih problemov, zagotavljanje primerne znanstvene podlage na ožjem področju specializacije, razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje in poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področjih, ki so si jih izbrali, poglobljen študij in razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Menedžment pametnih mest (Management of Smart Cities)

  Namen programa je ponuditi študentom celosten pogled na koncept pametnih mest, izzive, s katerimi se mesta srečujejo v procesu preoblikovanja in priložnosti, ki se s tem odpirajo. Program je tako v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki bodo aktivni pri oblikovanju javnih politik in implementaciji le-teh pri razvoju, vodenju in upravljanju mest prihodnosti. Po opravljenem magisteriju boste opremljeni s sodobnimi sistemskimi in upravljavskimi znanji za vodenje projektnih timov na področju urbanega razvoja in razvoja pametnih mest. Z magisterijem boste lahko v občinah in na drugih področjih javne uprave uspešno delali v medsektorskem povezovanju in pri vodenju zahtevnih razvojnih projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Poslovne vede II

  Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje na doktorskem študiju v EU. Poudarki in kompetence programa so: spodbujanje etičnega odločnja, krepitev sposobnosti javnega nastopanja, spodbujanje samostojnega in timskega dela, krepitev znanja poslovne angleščine, pestra paleta izbirnih predmetov, sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS), specializirana knjižnica s področij podjetništva, filozofije, etike, prava, ekonomije in financ, sodelovanje v okviru največje svetovne mreže katoliških univerz FIUC. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za poslovne vede (Faculty of business studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Trženje (Marketing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Po zaključku študijskega programa bo diplomant usposobljen za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev za kompleksne trženjske probleme, s katerimi se srečujejo podjetja, javne ustanove in nevladne organizacije. Z uporabo raziskovalnih metod in postopkov bo razvijal kritično presojo in brez težav uporabljal trženjske koncepte v trženjski praksi. S pomočjo temeljnih znanj, bo razvita sposobnost za samoučenje, prilagajanje novim družbenim razmeram in ustvarjalno iskanje trženjskih rešitev v njih. S poznavanjem inovativnih pristopov in razumevanjem sodobnih porabnikov bodo znali poiskati tržne priložnosti, prepoznati dobre podjetniške ideje, razvijati in tržiti nove blagovne znamke, ali pa nadgrajevati obstoječe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Bančni in finančni management (Bank and financial management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program Bančni in finančni management usposobi študente za opravljanje širokega nabora nalog s področja finančnega managementa v podjetjih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah ter za delovanje na finančnih trgih, neprofitnem in javnem sektorju. Študenti pridobijo poglobljeno znanje o delovanju finančnih trgov, upravljanju finančnih tveganj, upravljanju naložb in kapitala, pridobijo sposobnosti finančne analize, ocenjevanja vrednosti podjetij, finančnega odločanja v podjetjih ipd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Management (Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S programom bo diplomant pridobil temeljna znanja in spretnosti, s katerimi bo uspešno usklajeval delo sodelavcev pri doseganju ciljev organizacije in se razvijal v družbeno odgovornega in etičnega vodjo. Pridobil bo zmožnosti za diagnosticiranje vrzeli v managerski praksi in sprejemanje odločitev z uporabo naprednih managerskih pristopov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Poslovna logistika (Business logistics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Poslovna logistika se ukvarja z učinkovito integracijo oskrbe, proizvodnje, skladiščenja in prodaje, ki omogoča, da je proizvod ali storitev na voljo v zadostnih količinah, na ustreznem mestu in ob ustreznem času, s čim nižjimi skupnimi stroški ob zagotavljanju ustrezne ravni storitve potrošniku. Gre tako za sposobnost obvladovanja zapletenih proizvodnih in distribucijskih sistemov ter tokov blaga, informacij in sredstev v podjetjih. Študente usposabljamo za delo na področju managementa nabavnih, prodajnih, skladiščnih in proizvodnih procesov v podjetjih. Tako pridobijo interdisciplinarna znanja s področja managementa logistike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Poslovodenje in organizacija (Business and organization)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program nauči študente učinkovitega in uspešnega družbeno odgovornega vodenja, proaktivno razmišljati in ustvarjati dodane vrednosti kot so: koncept od splošnega k specifičnemu, interaktivno delo in soočanje študentov z različnimi tehnikami reševanja problemov, razvoj managerskih znanj in sposobnosti in delo na projektnih nalogah in realne študije primerov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Management znanja (Knowledge Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Management znanja je podiplomski študijski program, ki povezuje v skladno celoto teorijo in prakso s področja nastajanja, upravljanja in uporabe znanja. Študijski program umešča znanje v družbeno, ekonomsko, tehnološko in raziskovalno razvojno okolje. Celostno obravnava vlogo, dejavnike, tehnologije, snovanje, upravljanje in uporabo znanja kot pomembnega dejavnika uspešnosti posameznika, podjetij ter drugih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Mednarodno poslovanje (International Business Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Podiplomski magistrski program je odličen program za razumevanje poslovnega sveta, za vodenje inovacijskih procesov in mreženje ter osnova za mednarodno kariero. Z edinstvenimi vsebinami s področja poslovanja v mednarodnem in multikulturnem okolju, pozitivne psihologije, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja slovanske kulture skozi ruščino in azijske kulture in kitajščino. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages