• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa-maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelmassa tarkastellaan keskeisiä nykypäivän yhteiskunnan kysymyksiä eritoten kielten näkökulmasta. Tarkastelun kohteina ovat esimerkiksi monikielisyys, kielikoulutus, diskurssit ja valta sekä kielen käyttö eri tilanteissa ja medioissa. Maisteriohjelmassa tarkastellaan kielellistä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista monitieteisistä ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen nivoutuvista lähtökohdista käsin. Maisteriohjelmassa voit erikoistua joko kielen oppimisen ja opettamisen tai erilaisten diskurssien asiantuntijaksi. Opetuksessa ja tutkimuksessa nämä kaksi aluetta usein myös yhdistyvät. Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelman opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa kieliasiantuntijan tehtävissä esimerkiksi viestinnän, kielikoulutuksen ja kielisuunnittelun aloilla. Opinnoissa saat myös tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen. Opit myös soveltamaan oppimaasi käytännössä: tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia kieleen liittyviä ongelmia työelämässä ja etsimään keinoja ratkaista niitä. Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opintoihin sisältyy opiskelemasi kielen kieli-, viestintä- ja kulttuuriopintoja, kielen oppimiseen ja opettamiseen perehdyttäviä opintoja sekä opettajan pedagogisia opintoja. Näiden ohella voit opiskella kiinnostustesi mukaan joko toisen koulussa opetettavan aineen opintoja (usein toinen kieli tai vaikkapa tietotekniikka) tai esim. erityispedagogiikkaa tai rehtoriopintoja. Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne. Osan opinnoista voit suorittaa opiskelijavaihdossa. Meillä ei lokeroida eri kieliä: oppiaineet tekevät paljon yhteistyötä ja tarjolla on myös runsaasti kaikille opiskelijoille yhteisiä kursseja. Näillä kursseilla voit oppia yhteistyötaitoja, joita tarvitaan myös tulevissa työtehtävissä, vaikkapa yhteistyössä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kanssa. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  HuK-tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Haluatko työskennellä kielen, kielen käytön ja tekstien asiantuntijana vaihtelevissa ja monipuolisissa tehtävissä? Haluatko vaikuttaa kielellä – viestiä asiantuntevasti, kirjoittaa, lukea ja puhua työksesi? Haluatko saada selville, millainen merkitys kielillä on suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa? Monialaisen kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelmasta valmistuu kriittisesti ajattelevia kielenkäytön asiantuntijoita. Monialaiset kieliasiantuntijat ovat kielten ja kulttuurien moniosaajia, jotka osaavat analysoida, hyödyntää ja soveltaa erilaisia kielenkäytön, viestinnän ja vuorovaikutuksen tapoja ja välineitä työelämässä. He tietävät, mikä merkitys esimerkiksi monikielisyydellä, sosiaalisella medialla sekä tyylin ja tekstilajin valinnoilla on eri tilanteissa. Toisin sanoen heillä on hyvät diskurssitaidot. Monialaisilla kieliasiantuntijoilla on valitsemansa kielen tai kielten opintojen lisäksi osaamista muilta aloilta kuten talous- tai yhteiskuntatieteistä, ja he osaavat tarkastella työelämän monisyisiä ilmiöitä eri näkökulmista sekä tarttua niihin omia taitojaan hyödyntäen. Työelämässä monialaiset kieliasiantuntijat toimivat monenlaisissa kielenkäytön, viestinnän ja sisällöntuotannon asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kielipalveluiden, markkinoinnin, elämys- ja kulttuurituotannon sekä kansainvälisen toiminnan aloilla. Meiltä valmistuneiden tarinoita löydät www.kielenkiintoista.fi-sivustosta. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sign Language Instruction, VQ

  Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto sisältää seuraavat tutkinnon osat:  1. Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp) Kaikille pakolliset tutkinnon osat  •suomalaisen viittomakielen hallinta (30 osp) •lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (40 osp) •aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (15 osp) •kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (20 osp) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat •ilmaisutaitojen ohjaus (15 osp) •kuurosokeiden ohjaus (15 osp) •kommunikaation ohjaaminen (20 osp) •monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen (15 osp) 2.Yhteiset tutkinnon osat, (35 osp), mm. äidinkieli, toinen kotimainen kieli, englmanti, matematiikka, fysiikka-kemia, taide ja kulttuuri, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, (10 osp), mm. lääkehoito, näkövammaisille kuvailu, viestin välittäminen Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden koulutus kestää noin kaksi vuotta. Heidän opiskeluaikaansa lyhentää osaamisen tunnustaminen yhdestä ammatillisesta valinnaisesta tutkinnon osasta (15 osp), ammattiaitoa täydentävistä (35 osp) ja vapaasti valittavista (10 osp) tutkinnon osista. Opiskelu sisältää lähiopetusta, ryhmätehtäviä, harjoituksia ja itsenäisiä tehtäviä.  Opetuksessa yhdistetään teoriaa käytäntöön lukemalla, keskustelemalla, kokemalla sekä tekemällä.  Tavoitteena on oman ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ja esiintymistaidon harjoitteleminen. Ohjaamista harjoitellaan monipuolisesti eri ...

  Provider NamePohjois-Savon Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sign Language Instruction, VQ

   Kolmevuotinen perustutkinto sisältää seuraavat tutkinnon osat:  1. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Kaikille pakolliset tutkinnon osat  •suomalaisen viittomakielen hallinta (30 osp) •lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (40 osp) •aikuisten tai ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (15 osp) •kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (20 osp) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat •ilmaisutaitojen ohjaus (15 osp) •kuurosokeiden ohjaus (15 osp) •kommunikaation ohjaaminen (20 osp) •monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen (15 osp) 2.Yhteiset tutkinnon osat, (35 osp), mm. äidinkieli, toinen kotimainen kieli, englmanti, matematiikka, fysiikka-kemia, taide ja kulttuuri, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, (10 osp), mm. lääkehoito, näkövammaisille kuvailu, viestin välittäminen Opiskelu sisältää lähiopetusta, ryhmätehtäviä, harjoituksia ja itsenäisiä tehtäviä.  Opetuksessa yhdistetään teoriaa käytäntöön lukemalla, keskustelemalla, kokemalla sekä tekemällä.  Tavoitteena on oman ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ja esiintymistaidon harjoitteleminen. Ohjaamista harjoitellaan monipuolisesti eri asiakasryhmät huomioiden. Suomalaisen viittomakielen opiskelua aloitetaan alkeista, viittomakieltä opitaan viittomalla.   Tutkinto sisältää työssäoppimista ja ammattiosaamisen näytöt. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua. Työssäoppimisen aikana opiskelija tekee työpaikalla ...

  Provider NamePohjois-Savon Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Logopedian pääaineopintojen teoreettiset, metodiset ja kliiniset opintokokonaisuudet muo­dostavat lähitieteenalojen sivuaineopintojen kanssa jatkumon, josta rakentuvat kielen, puheen ja kommunikoinnin monitieteellistä tutkimusta sekä niihin liittyvien kommunikaatio­häiriöiden puheterapeuttista diagnostiikkaa ja kuntoutusta käsittelevät kokonaisuudet. Turun yliopistossa oppiaineen erityisenä painopistealueena on neurokognitiivinen logopedia sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Logopedia, filosofian maisteri (2 v)

  Logopedian pääaineopintojen teoreettiset, metodiset ja kliiniset opintokokonaisuudet muo­dostavat lähitieteenalojen sivuaineopintojen kanssa jatkumon, josta rakentuvat kielen, puheen ja kommunikoinnin monitieteellistä tutkimusta sekä niihin liittyvien kommunikaatio­häiriöiden puheterapeuttista diagnostiikkaa ja kuntoutusta käsittelevät kokonaisuudet. Turun yliopistossa oppiaineen erityisenä painopistealueena on neurokognitiivinen logopedia sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus.   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Englannin kieli, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofian maisterin (FM) tutkinto suoritetaan jollakin seuraavista opintopoluista: Kieliasiantuntijan opintopolku Vahvuutesi on laaja viestinnän osaaminen, jota voit täydentää urasuunnitelmiisi sopivin sivuaineopinnoin. Valitse myös poikkitieteellisiä sivuaineyhdistelmiä. Esimerkkejä mahdollisista sivuaineista: valtio-oppi, oikeustiede, kauppatieteet, ympäristötiede, matkailualan opinnot, tietojenkäsittelytiede tai humanistiset aineet. Voit suuntautua esimerkiksi kulttuurin, viestinnän, informaatioteknologian, kaupan, matkailun ja hallinnon tehtäviin Suomessa tai ulkomailla. Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku Polku sopii kaikille kielen oppimisen ilmiöistä kiinnostuneille, ja polun valinneet voivat sijoittua työelämässä paitsi opettajan myös muiden alojen kieliasiantuntijan tehtäviin. Jos tavoittelet opettajan uraa, suorita sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot. Voit halutessasi valita sivuaineiksi esim. muita opetettavia kouluaineita. Erityisalaasi ovat kielen oppimisen ja opettamisen kysymykset. Käännösviestinnän opintopolku Valmistuttuasi olet kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntija, joka on erikoistunut käännösviestinnän kysymyksiin. Sinulla on valmiudet toimia käännösviestinnän asiantuntijana niin erilaisissa käännösorganisaatioissa kuin itsenäisenä toimijanakin. Turun yliopiston käännösviestinnän opintopolku kuuluu EMT-verkostoon (European Master’s in Translation) ja tarjoaa monipuoliset tiedot ja taidot kaikilla EMT:n osaamisalueilla. Tutkijan opintopolku Valitsemalla tutkijan opintopolu ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Espanja, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelija suorittaa espanjan perusopinnot (PO) ja aineopinnot (AO). Perusopinnot painottavat kielitaidon kehittämistä ja antavat teoreettiset perustiedot espanjan kielestä sekä tutustuttavat espanjankielisen maailman historia-, yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan. Opinnoissa huomioidaan sekä Espanja että espanjankielinen Amerikka. Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehtyä syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja etenkin espanjan nykykieleen. Lisäksi tavoitteena on tutustuttaa opiskelija espanjankielisten maiden kirjallisuuteen. Aineopinnot pyrkivät antamaan opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, joita vaaditaan esimerkiksi opettajan ammatissa  tai liike-elämän palveluksessa toimimiseen. Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelija suorittaa espanjan syventävät opinnot (SO), jolloin hän valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: - kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku - kieliasiantuntijan opintopolku - tutkijan opintopolku - käännösviestinnän opintopolku Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän perehtyy myös oman erikoisala ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages