• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 257 items
 1. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban az amerikai jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. A szakirányú továbbképzés keretén belül ugyancsak jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakjogász kompetenciák: - az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, - áttekintési és rendszerező képesség, - az adott ország (Magyarország, illetve az angolszász országok) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása, - a felmerülő problémák jogi természetének felismerése, képesség a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására, - kultúra, kontrasztív országismeret, - stílusérzék, fogalmazás, helyesírás, - segédkönyvek használata, - logikai kapcsolatok reprodukciója, - szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven, - kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás, - fordítói szoftverek ismerete, - az adott (angolszász illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete. A képzés ily módon ötvözi az angolszász jogrendszerek, azon belül az amerikai jogrendszer analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói képzésnek az előnyeit. A ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Európai Uniós konferenciatolmács A (anyanyelv), B (első idegen nyelv) C (második idegen nyelv) kombinációban

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek: ismerik * kifogástalanul az anyanyelvüket; * aktív szinten az első idegen nyelvet (mindkét irányban tudnak tolmácsolni); * passzív szinten a második idegen nyelvet (idegen nyelvről anyanyelvre tudnak tolmácsolni); * az európai uniós intézmények nyelvhasználatát és terminológiáját; * az Európai Unió jogi és gazdasági nyelvhasználatát és terminológiáját; * az Európai Unióban használt szövegfajták jellegzetességeit;  * a tolmács szakma intézményrendszerét, mechanizmusait, nemzetközi szabványait, etikai kódexeit; * a vonatkozó kommunikációs és protokoll alapismereteket;   alkalmasak * európai uniós konferenciákon, bizottsági értekezleteken, parlamenti üléseken tolmácsolni első idegen nyelvükről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, valamint második idegen nyelvről anyanyelvre; * különböző műfajú európai uniós szövegek pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő konszekutív és szinkron tolmácsolására; * tolmácsberendezések használatára; * a tolmácsolást támogató eszközök, szoftverek, internetes kommunikációs eszközök használatára.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * jó kommunikációs képességek magyar és két idegen nyelven; * állóképesség, monotónia-tűrés; * megbízáselemzés, kritikai attitűd; * kreativitás, problémamegoldó gondolkodás; * jó memória, figyelemmegosztás és koncentráció; * folyamatos önképzésre való készség. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. francia jogi és szakfordítói szakjogász

  A képzés célja:   A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a francia jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok európai uniós vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve. A képzés részét képezi a francia és magyar jogrendszer összehasonlító elemzése és ennek a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordításban való megjelenése is. A szakirányú továbbképzés során a résztvevők mind szakjogászi, mind pedig szakfordítói kompetenciákat elsajátíthatnak.  A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák munkájukban.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:   A képzés során elsajátítandó szakjogász kompetenciák/tudáselemek: - az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, - áttekintési és rendszerező képesség, - az adott ország (Franciaország, illetve az Európai Unió) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása, - a felmerülő problémák jogi természetének felismerése, konfliktuskezelés és az alkalmazható jogi megoldás kiválasztása.    Szakfordítói kompetenciák: - kultúra, kontrasztív országismeret, - stílusérzék, fogalmazás, helyesírás, - segédkönyvek használata, - logikai kap ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kompetencia alapú angol nyelvi tanító

  Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az európai uniós elvárásoknak megfelelő angol nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, angol nyelvi kommunikációs készség, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés módszertani elemei, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, idegen nyelvi kompetenciák mérése, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, önellenőrzés képessége, kooperatív szemlélet. Megszerezhető ismeretek:- Angol nyelvi, nyelvtani és kommunikatív kompetenciák;- Angol irodalmi és gyermekirodalmi ismeretek;- Angol tantárgypedagógiai ismeretek;- A kommunikatív kompetenciafejlesztés lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák;- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei.    Személyes adottságok, készségek:- alapos angol nyelvtani ismeretek és magas szintű angol nyelvi kommunikatív kompetencia, illetve alkalmazási készség;- az angol nyelvű klasszikus és modern gyermekirodalom, gyermekirodalmi művek felhasználása; - átfogó angol országismereti és irodalmi ismeretek alkalmazásának képessége;- korszerű pedagógiai módszertani kultúra; - nyelvfejlesztési stratégiák alkalmazásának képessége;- differenciált tanulásszervezés;- az ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szaknyelvoktató és szaknyelvpedagógiai tanácsadó

  A program fő célja, hogy a résztvevők szakmai alkalmassága, tanítási hatékonysága, és szaktárgyi tudása empirikusan is regisztrálható módon fejlődjön. A képzés további célja a verbális képesség, az interperszonális készségek, a szaknyelvoktatás céljára és formáira vonatkozó tudatosság és a problémamegoldó képesség fejlesztése, valamint a feladatorientált attitűd kialakítása, amely lehetővé teszi a feladathoz történő rugalmas alkalmazkodást és a kreatív feladatmegoldást. A képzés eredményeként bővülnek, illetve elmélyülnek a résztvevők szaknyelvi háttérismeretei, valamint nyelvpedagógiai, különösen a szaknyelvoktatásra vonatkozó módszertani, didaktikai ismeretei. A tanítási kompetenciák körében a program fejleszteni kívánja azokat a szakmai és interperszonális készségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a résztvevő aktív szereplője legyen a szükségletekre épülő tanterv- és szervezetfejlesztésnek, valamint értékelésnek. A program több területen kívánja, integrált formában fejleszteni a tanári kompetenciákat; a végső cél az, hogy a pedagógus oktatási céljait mind saját maga, mind a hallgatók számára a lehető legkedvezőbb módon kösse a munkaerőpiaci és szociális megfontolásokhoz, igényekhez, értékekhez. Az egyes ismeretkörökhöz kapcsolható fejlesztendő ismeretek és kompetenciák. IsmeretkörökIsmeretek és kompetenciákElméleti szaknyelvpedagógiaA szaknyelv fogalmának, tartalmának, a nyelv egyébterületeihez való viszonyának megismerése.A nyelvoktatás céljainak tudatosítása.A szaknyelvpedagógia területén végzett kutatáso ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* kifogástalanul az anyanyelvüket;* magas szinten az adott idegen nyelvet;* a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját;* a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; képesek:* ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;* gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;* olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására;* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására;* a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására; alkalmasak:* az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven;* olyan szövegek alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a társadalomtudományi és gazdasági szakterületek terminológiai elvárásainak is;* különböző műfajú társadalomtudományi és gazdasági szakszövegek pontos, a kulturális kü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Aistriúchán

  Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Aistriúchán ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages