• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 863 items
 1. Datorsistēmas (Mobilo lietotņu izstrāde)- 1. līm. prof. studijas

  Programmas specializācija RTU Cēsu filiālē: mobilo aplikāciju izstrāde. Studijas sniedz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienā, sagatavojot kvalificētus programmēšanas speciālistus praktiskam darbam ar sarežģītiem programmatūras produktiem, kā arī datortehnikas programmatūras izstrādei. Studiju procesā liela uzmanība tiks veltīta aplikāciju izstrādei. Studiju procesā students apgūst: - kā veidot un atkļūdot programmas, kādus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus izvēlēties konkrētās problēmas risināšanai; - kā lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus, realizēt lietotāja interfeisu un algoritmus, lietojot programmēšanas valodu; - kā sagatavot programmatūras dokumentāciju, analizēt programmas kodus un veikt esošās sistēmas analīzi; - darbu komandā un patstāvīgi, kā arī piedalīties projektu vadīšanā; - iemaņas izpildāmo darbu plānošanā un prioritāšu noteikšanā; - IT nozares standartus un kā rīkoties atbilstoši profesionālai ētikai. Studiju programma sniegs pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūrā, sagatavojot kvalificētus programmēšanas speciālistus praktiskam darbam ar sarežģītiem programmatūras produktiem un datortehnikas programmatūras izstrādē. Studiju procesā liela uzmanība tiks pievērsta iOS un Android mobilo aplikāciju izveidei. Studijas tiks realizētas sadarbībā ar Draugiem grupu, kas studentiem piedāvās gan prakses vietas, gan nodrošinās vieslekcijas par nozarē aktuālajiem tematiem un tendencē ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Programmēšanas speciālists- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis: Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus atbilstoši ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijai programmētājs, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes saistībā ar programmatūras izstrādi, kas ļautu sekmīgi iekļauties darba tirgū un patstāvīgi piemēroties mainīgajām darba tirgus prasībām. Studiju programmas uzdevumi - nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas iegūt darba tirgus prasībām atbilstošu pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītību atbilstoši programmētāja profesijas standartam; - sekmēt studentu pašizglītības vajadzību apmierināšanu un viņu iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos; - sekmēt studentu iesaistīšanos prakstisku un zinātnisku problēmu risināšanā, radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai. Studiju programmas saturs: programmēšanas valodas Java un Python, Datu bāzes, Programmatūras izstrādes šabloni, IT projektu vadīšana, Programmatūras inženierija, WEB aplikāciju izstrāde, Rīki programmatūras risinājumu nodrošināšanai, Programmatūras testēšana un atkļūdošanas tehnoloģijas principi, Iegultās aplikācijas, Datu struktūras algoritmi, Matemātikas programmētājiem, Informācijas sistēmu drošība u.c. ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Datorsistēmas- 1. līm. prof. studijas

  Viens no visperspektīvākajiem studiju virzieniem ir informācijas tehnoloģijas, bez kurām šodien nav iedomājama nopietnas attīstības un konkurētspējas jebkurā jomā. Augsts pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem pasaulē, kā arī darbaspēka un pakalpojumu tirgus globalizācija paver Latvijai iespēju specializēties informāciju tehnoloģiju jomā, kas veicinās Latvijas tautsaimniecības attīstību. Studiju programma ir praktiski orientēta un tās mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus jauniešus globālajai zināšanu sabiedrībai. Programmas absolventiem paveras plašs darba lauks: - komunikāciju tīklu izstrādē un administrēšanā; - programmproduktu un sistēmu izstrādē; - datu bāzu radīšanā un ekspluatācijā; - elektronikas jomā; - multivides jomā; - projektu vadīšanā. Absolventus gaida interesants, ar plašām nākotnes iespējām un labi apmaksāts darbs. Studiju programma „Datorsistēmas” paredz vairākas specializācijas: – datorsistēmu un datortīklu administrēšana, – programmēšana. Studiju programmas mērķis ir sekojošu iemaņu un prasmju apgūšana. Datorsistēmu un datortīklu administratoram jāiegūst šādas iemaņas un prasmes: – patstāvīgi izvēlēties dotajam uzdevumam atbilstošas risināšanas metodes un līdzekļus; – strādāt ar datorsistēmu datortīklā, sameklēt un iegūt nepieciešamo informāciju; – lietot teksta un grafikas redaktorus, datu bāzes, izklājprogrammas, prezentācijprogrammas, internetu u.c.; – strādāt lietotāja saskarnes vidē; – veikt datu aizsardzības un drošuma pasākumus; – izmantot datu bāzu pārvaldības s ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Datorsistēmas (lietišķo datorsistēmu programmatūras)- 1. līm. prof. studijas

  Specializācija: lietišķo datorsistēmu programmatūras. Mērķis Sagatavot speciālistus (atbilstoši 4.kvalifikācijas līmeņa programmētāja profesijas standartam) patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes vidēs, datoru aparatūrā un datortīklos un datu bāzu pamattehnoloģijās, kā arī ar spējām piedalīties programmatūras izstrādes projekta komandā kā programmētājiem, ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventam pēc programmas apgūšanas turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju līmenī. Uzdevumi - Sniegt pamatzināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās un datortīklos. - Nodrošināt iespēju apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētājā specialitātē studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu iegūšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē. - Attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem un izvēlēties piemērotākos dažādu uzdevumu risināšanai. - Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus. - Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi. - Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem. - Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā, kā arī aizstāvēt sav ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Datorsistēmu un datortīklu administrēšana- 1. līm. prof. studijas

  Datorsistēmu un datortīklu administrators nodarbojas ar datora sistēmu un tīklu uzturēšanu tehniskā kārtībā, bojājumu novēršanu, lietotāju problēmu risināšanu un šo ​procesu administrēšanu jeb vadīšanu. Uzstāda un konfigurē datortehniku un programmatūru. Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: - Strādāt par datortīklu administratoru; - Būt konkurētspējīgs darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī - būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; - Turpināt studēt 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. - Ir kompetents uzturēt un administrēt datortīklus, datorsistēmas, programmatūru; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu. ...

  Provider NameJēkabpils Agrobiznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Special Purpose

  See Validation Report ...

  Provider NameNATIONAL COLLEGE OF IRELAND

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 7. Special Purpose

  See Validation Report ...

  Provider NameNATIONAL COLLEGE OF IRELAND

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 8. Special Purpose

  See Programme Documentation ...

  Provider NameNATIONAL COLLEGE OF IRELAND

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 9. Special Purpose

  See Programme Documentation ...

  Provider NameNATIONAL COLLEGE OF IRELAND

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 10. Special Purpose

  See Programme Documentation ...

  Provider NameCCT COLLEGE DUBLIN

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland

Pages