• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1351 items
 1. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības jomā, vai arī kā pašnodarbināta persona, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa veicina savasprofesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Studiju programmas mērķi: 1. Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu māsu zinībās 2. Sagatavot profesionālas māsas, kuras spēj apmierināt sabiedrības veselības aprūpes vajadzības 3. Veicināt profesionālo izaugsmi un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programmas uzdevumi: 1. Pielietot aprūpes procesu, palīdzot indivīdiem, ģimenēm, grupām dažādu veselības problēmu gadījumā sasniegt kopīgi nospraustos mērķus 2. Sintezēt indivīdu, ģimeņu, grupu aprūpē veselības veicināšanu, uzturēšanu un atjaunošanu 3. Izmantojot kritisko domāšanu, pielietot humanitārajās, aprūpes un ar to saistītajās zinātnēs iegūtās zināšanas, nodrošināt aprūpi dažādiem indivīdiem 4. Izmantojot efektīvas saskarsmes iemaņas, praksē sadarboties ar pacientiem un veselības aprūpes komandas locekļiem, lai apmierinātu dažādu pacientu veselības veicināšanas, uzturēšanas un atjaunošanas vajadzības 5. Izveidot, īstenot un izvērtēt pacientu izglītošanas plānu viņu veselības uzturēšanas, atjaunošanas un veicināšanas vajadzību apmierināšanai 6. Integrēt aprūpes teorijas, kas nodrošina pētījumu ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi. Ārsta palīgs nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu. Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas, reģistrējoties praktizēttiesīgu ārstniecības personu reģistrā, patstāvīgi šīs funkcijas ārsta palīgs veic pēc sertifikācijas. Ārsta palīgs organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Studiju programmas mērķi: 1. Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu ārsta palīga profesijā 2. Sagatavot profesionālus ārsta palīgus, kuri spēj apmierināt sabiedrības veselības vajadzības 3. Veicināt profesionālo izaugsmi un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 4. Nodrošināt pamatu tām zināšanām un iemaņām, kuras ir nepieciešamas zinātniskajai pieejai medicīnā. Studiju programmas uzdevumi: 1. Izmantojot kritisko domāšanu, pielietot humanitārajās un ar to saistītajās zinātnēs iegūtās zināšanas, nodro ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Gaisa satiksmes vadība (avio dispečers)- Prof. bak. studijas

  Aviodispečeru sagatavošanas programma Speciālists saņem zināšanas, prasmes un kompetences gaisakustības vadības tehnoloģijās; gaisa transporta starptautiskos noteikumos, kustības vadības standartos, sadarbībā ar ekipāžu, prasmi sniegt palīdzību īpašos gadījumos. Reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Starptautiskās attiecības- Eiropas studijas- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, teorētiski izglītotus un analītiski domājošus speciālistus starptautiskajās attiecībās, kas būtu sagatavoti pielietot iegūtās zināšanas praksē vai turpināt akadēmiskās studijas. Studiju programmas absolventi strādā Latvijas un ES pārvaldes institūcijās (likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās), diplomātiskajās pārstāvniecībās, akadēmiskajās un pētniecības institūcijās, politiskajās institūcijās (partijās, pašvaldībās), medijos, privātuzņēmumos, kā arī starptautiskajās organizācijās visā pasaulē. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Eiropas Savienības projektu vadītājs, diplomāts, ierēdnis valsts pārvaldes iestādēs, konsultants Eiropas Savienības jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), konsultants ārlietu jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), konsultants starptautisko attiecību jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), deputāts, starptautisko ekonomisko attiecību speciālists, ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, Eiropas Savienības institūcijas darbinieks u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Politika un politiskā komunikācija- Bak. studijas

  RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Politika un valsts pārvaldība mērķis ir sagatavot bakalaura līmenim atbilstīgus, teorētiski izglītotus, analītiski domājošus speciālistus politikas zinātnē, kuri varētu pielietot zināšanas praksē vai turpinot studijas maģistrantūrā. Programmas uzdevumi - Apgūt politikas zinātnes teorijas un metodoloģijas pamatus - Iegūt zināšanas par politisko, ekonomisko, sociālo norišu cēloņiem un tendencēm Eiropā un pārējā pasaulē - Attīstīt analītisku un kritisku pieeju politisko norišu izvērtēšanai un politikas prognozēšanai. Absolventiem ir darba iespējas kā Eiropas Savienībā, tā arī Latvijā gan privātajā sektorā, gan valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās. Politikas un valsts pārvaldes zināšanas programmas beidzējiem palīdzēs kļūt par gudriem un zinošiem politiķiem. Darba kvalitāti un atalgojumu nosaka zināšanas. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Politologs, politiķis, diplomāts, valsts sektora darbinieks vai ierēdnis (referents, speciālists, konsultants, koordinējošais eksperts), ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Sabiedriskās attiecības- Bak. studijas

  RSU Komunikācijas fakultātes realizētā programma Sabiedriskās attiecības ir trīsgadīga studiju programma, kurā studējošajiem tiek sniegtas plašas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, kas nodrošinātu topošā profesionāļa attīstību un konkurētspēju ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praksi dažādās valsts pārvaldes institūcijās, uzņēmumos, sabiedriskajās organizācijās un sabiedrisko attiecību (SA) aģentūrās, kā arī ārzemju fondu vai institūciju pārstāvniecībās Latvijā, palīdzot organizēt virkni Latvijas mēroga projektus un sabiedriskās kampaņas. Studiju programmas mērķis - Sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus, konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību speciālistus, kuri būtu spējīgi sekmēt pētniecisko tradīciju nostiprināšanos un veicināt ilgtspējīgu attīstību sabiedrisko attiecību jomā Latvijā. - Iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt obligātajā praksē (kopējais apjoms ne mazāk kā 4 nedēļas) valsts, nevalstiskajā vai privātajā sektorā. - Veikt patstāvīgus pētījumus un rezultātus apkopot bakalaura darbā (ne mazāk kā 20 Latvijas KP/ 30 ECTS kredīti), kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām. Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem, nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē – par preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: sabiedrisko attiecību speciālists, sabiedris ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika- Bak. studijas

  Programmas mērķis RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika" mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus vadības zinātnē ar padziļinātām zināšanām starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības jomā, izmantojot attiecīgo zinātnes nozaru fundamentālo un praktisko pētījumu rezultātus. Programma sekmēs starptautiskās ekonomikas un biznesa specialitātes attīstību Latvijā un sadarbības iespējas ar starptautiskām zinātnes, pārvaldes un biznesa organizācijām. Pēc studiju programmas beigšanas Absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā, strādāt savā specialitātē valsts un privātajos uzņēmumos vai organizācijās, kas darbojas vietējā vai starptautiskajā tirgū, eksportējot savu produkciju pasaulē vai uzturot attiecības ar ārvalstu piegādātājiem. Absolventiem iespējami dažādi darbības virzieni, piemēram, projektu, finanšu, personāla vai pārdošanas vadība. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Starptautiskais mārketings un reklāma- Bak. studijas

  RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmasStarptautiskais mārketings un reklāmamērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā, īpaši akcentējot mārketinga un reklāmas nozīmi uzņēmumu darbībā. Kā arī sagatavot absolventus tālākajām studijām maģistrantūrā. Absolventi strādā vietējos un starptautiskos privātajos uzņēmumos un valsts iestādēs. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Mārketinga projektu vadītājs, mārketinga nodaļas vadītājs, reklāmas pakalpojumu speciālists, reklāmas konsultants, reklāmas vadītājs, menedžeris, produkta vai produkta grupas pārdošanas vadītājs, tirgus pētījumu speciālists, produkta kvalitātes kontroles speciālists u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Starta uzņēmējdarbības vadība- Bak. studijas

  Programmas mērķis RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Starta uzņēmējdarbības vadība mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starta uzņēmējdarbības jomā. Studiju programmas absolventi izveido savu starta uzņēmumu vai kļūst par vienu no tā dibinātājiem, vai sekmīgi lieto iegūtās zināšanas un prasmes jau darbojošos uzņēmumos, kuri vēlas pārņemt tehnoloģiju, starta uzņēmumu pieredzi un metodes. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, maza uzņēmuma vadītājs, personāla vadītājs, kvalitātes vadības sistēmu vadītājs, menedžeris, projektu vadītājs, uzņēmējs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages