• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 466 items
 1. Master of Laws in European Social Security

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Verbredende en verdiepende kennis van en inzicht in hebben in het domein van de sociale zekerheid vanuit een juridisch, economisch, sociologisch en administratief oogpunt en in Europees perspectief. 2. Gespecialiseerde en grensoverschrijdende kennis van en inzicht hebben in één of meer wetenschapsdomeinen van toepassing op het domein van de sociale zekerheid, de totstandkoming van de desbetreffende regelgeving en de betrokken actoren. 3. Zelfstandig een binnen het domein van de sociale zekerheid relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een originele bijdrage aan het vakgebied of de ontwikkeling van nieuwe regels en/of beleidsaanbevelingen. 4. Complexe nationale problemen situeren in een breder Europese context, met in acht name van een mogelijke dimensie van ambiguïteit, oplossings- en toekomstgerichte voorstellen formuleren en de beperkingen hiervan aangeven. 5. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan een nationaal én internationaal publiek van vakgenoten en niet-vakgenoten. 6. In het kader van een gespecialiseerde beroepsuitoefening blijk geven van permanente kennisontwikkeling door op het opvolgen van nieuwe wetgevingen en wetenschappelijke bevindingen in het domein van de soc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Laws in het internationaal en Europees recht

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Laws in het notariaat

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Gespecialiseerde kennis hebben van en inzicht hebben in het brede domein van het notarieel recht in al zijn facetten, met aandacht voor de interacties tussen deze facetten en voor internationale aspecten. 2. Een complex feitelijk probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte wetsconforme oplossing uitwerken en toetsen aan de deontologische normen. 3. Binnen de competentiesfeer van het notariaat inzicht hebben in en beheersen van de notariële boekhouding en de vereiste vaardigheden met betrekking tot het redigeren van akten en overeenkomsten die duidelijk en volledig de wil van partijen vastleggen, waarbij ook de gevolgen daarvan worden ingeschat en toegelicht. 4. Kennis hebben van relevante professionele, deontologische en wettelijke bepalingen van het beroep. 5. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 6. In het kader van een gespecialiseerde beroepsuitoefening blijk geven van bereidheid tot permanente kennisontwikkeling. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Laws in het ondernemingsrecht

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Brede en praktijkgerichte kennis hebben van en inzicht hebben in essentiële domeinen van het recht met betrekking tot oprichting, bestuur en werking, en beëindiging van de onderneming (Vennootschapsrecht, Fiscaal recht, Sociaal recht, Verbintenissenrecht en Economisch recht, met inbegrip van Publiek recht, Milieurecht en Ruimtelijk Ordeningsrecht). 2. Oplossingsgericht omgaan met juridische problemen inzake oprichting, bestuur en werking, en beëindiging van de onderneming. 3. De verworven kennis en inzichten toe te passen op een complexe casus inzake oprichting, bestuur en werking, en beëindiging van de onderneming, en daarbij op geïntegreerde wijze aandacht hebben voor de verschillende rechtsdomeinen die relevant zijn voor de onderneming. 4. In debat kunnen treden over een complexe casus aangaande oprichting, bestuur en werking, en beëindiging van de onderneming, op basis van een juridisch onderbouwde argumentatie en hierbij blijk geven van een kritische houding. 5. In staat zijn een juridisch onderbouwd en oplossingsgericht werkstuk te redigeren over diverse juridische aspecten van de onderneming en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren. 6. Binnen een of meerdere rechtsdomeinen die relevant zijn voor de onderneming een doordachte onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren, de onderzoeksresultaten kritisch evalueren en hierover op aangepaste wijze s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in Social Policy Analysis

  Graduates 1. Students recognize and reflect upon actual policy questions from multidisciplinary frames of thought and of reference that are relevant for the social policy domain. 2. Students recognize and reflect upon social change in society. 3. Students have knowledge and a clear understanding of the process of policy making and ensuing policy impact. 4. Students master the empirical social science research process. 5. Students have comparative knowledge and skills in advanced statistical and methodological concepts and techniques. 6. Students can integrate theoretical, statistical and methodological knowledge and skills into policy relevant research of their own. 7. Students know how to conduct advanced policy evaluation research. 8. Students consciously and with a sense of societal responsibility formulate social policy reform measures. The international character of the IMPALLA programme makes it crucial to add to the above the following domain specific learning outcomes which are in fact, in Flanders, defined on master level: 9. Students can report and present research related information, orally and in written form. 10. Students work constructively together in teams. 11. Students behave in an autonomous and responsible way. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. LLM in International Business Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master in Innovation and Entrepreneurship

  Gemeenschappelijke eindtermen masteropleidingen Vlerick, gevalideerd door de internationale accreditatieorganisatie AACSB in 2014: 1. Sterke interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen, met als doel samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel te kunnen werken op een manier die motiveert en inspireert. 2. Zelf-managementvaardigheden ontwikkelen en reflecteren over je persoonlijke sterktes en zwaktes, in een levenslang streven jezelf verder te ontplooien. In staat zijn te reflecteren en ageren op basis van zelfreflectiemethodes. 3. Analytische en creatieve probleemoplossende vaardigheden verwerven door probleemidentificatie, professioneel onderzoek, gestructureerde analyse en synthese van data, in combinatie met een kritische, resultaatsgerichte afweging van alternatieven. 4. In staat zijn om de tijdens de opleiding verworven kennis toe te passen in de managementpraktijk door inzicht te verwerven in mogelijke implementatieproblemen. 5. Blijk geven van een flexibele en creatieve ingesteldheid door proactief marktopportuniteiten te identificeren en ontwikkelen, binnen diverse type organisaties. 6. Blijk geven van een industrie-overstijgend inzicht op managementproblemen door het oplossen van casestudies uit diverse industrieën zoals de financiële sector, productie, groothandel, consultancy, enz. De voor de Master in Innovation and Entrepreneurship specifieke eindtermen zijn: 1. In staat zijn om zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodieken te gebruiken om opportuniteiten te identificeren en te exploiteren v ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Laws in de intellectuele rechten

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. De Student beheerst de systematiek van het gevolgde intellectueel recht. 2. De Student gaat oplossingsgericht om met intellectueelrechtelijke problemen. 3. De Student kan een onderwerp onderzoeken en kaderen in het domein van het gevolgde intellectueel recht. 4. De Student kan een onderbouwde mening formuleren in verband met het gevolgde intellectueel recht. 5. De Student kan zijn standpunt communiceren naar vakgenoten. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

  De leerresultaten van de Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. De jeugdarts beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het gezondheidsgedrag, de gezondheidstoestand, en de groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten en in preventie, preventieve gezondheidszorg, normaliteit en normale variatiebreedte, en risico- en beschermende factoren. Zij is in staat om deze kennis toe te passen in haar zorgaanbod, met het oog op het beoordelen, bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling op individueel en collectief vlak. Medisch deskundige: 2. De jeugdarts is in staat om de gezondheid, groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten in een bredere context (ecologisch) en longitudinaal (levensloop) te beschouwen. In haar handelen vertrekt zij van een probleemoplossende en handelingsgerichte attitude. Zij kan problemen herkennen en risicosituaties inschatten, zoals het in kaart brengen van onderwijsbehoeften, met het oog op het verhogen van hun ontwikkelingskansen. Gezondheidspromotor: 3. De jeugdarts heeft inzicht in de prioriteiten met betrekking tot de bevordering van de gezondheid en in de maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, en kan met de gepaste methodieken van gezondheidsbevordering en de vereiste pedagogische en motivationele vaardigheden zorgbehoeften herkennen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten zowel op individueel als op groeps ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages