• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 117 items
 1. végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

  A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon végrehajtási ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi és speciális végrehajtási szaktudást is igénylő - feladataik ellátására. További cél, hogy a bírósági és közigazgatási végrehajtásban közreműködőknek komplex ismereteket nyújtson a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. Az önálló bírósági, a megyei bírósági és a közigazgatási eljárásban eljáró hatósági végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtási ügyintézők kötelezettségeinek hitelező- és adósvédelmi szempontú, jogszabályi teljesítése a magyar végrehajtási jog, az európai jog, az informatikai és bankjogi alapismeretek és a bírói gyakorlat együttes alkalmazása esetén teljesíthetőek jogszerűen. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a határozatok állami kényszer útján történő kikényszerítése, a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok betartása és azok alkalmazási gyakorlatának ismerete. Emellett a magánszférában az önálló bírósági végrehajtók – jogszabályon alapuló - és a közszférában az állami intézmények („mozgó bérek”) javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata csak a komplex ismeretanyagok együttes alkalmazásával lehet célravezető, amelyek a fenti tudo ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. vízjogi szakjogász

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vízjogi szakemberi, vállalkozói, igazgatási és más munkaterüleken – speciális jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és alkalmazza a vízügyre vonatkozó nemzetközi és uniós szabályozás alapintézményeit, hazai és nemzetközi gyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a szakterület legfontosabb elméleti kérdéseit.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A képzésben résztvevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vízgazdálkodás, vízközműjog, a vízrendezés, az öntözés, a vízvédelem, a vízügyi igazgatás, a vízkárelhárítás, az azzal összefüggő természet- és környezetvédelem, valamint a vízhasználat speciális esetei (halászat és horgászat, hajózás és vízi fuvarozás) és egyéb választható tárgyak témaköréből. A képzés során elsajátított adottságok, készségek:   A vízjoggal foglalkozó jogi szakemberekkel szembeni alapvető követelmény* a kapcsolódó jogszabályi környezet megismerése;* a jogszabályok készségszintű alkalmazása;* a jogalkalmazási készség továbbfejlesztése;* a stratégiai gondolkodásmód elemeinek elsajátítása;* a szervezői és igazgatási készségek továbbfejle ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. vízjogi szakokleveles tanácsadó

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a vízüggyel kapcsolatos tevékenységet végző egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vízjogi szakemberi, vállalkozói, igazgatási és más munkaterületeken – speciális jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és alkalmazza a vízügyre vonatkozó nemzetközi és uniós szabályozás alapintézményeit, hazai és nemzetközi gyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a szakterület legfontosabb elméleti kérdéseit.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A képzésben résztvevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vízgazdálkodás, vízközműjog, a vízrendezés, az öntözés, a vízvédelem, a vízügyi igazgatás, a vízkárelhárítás, azzal összefüggő természet- és környezetvédelem, valamint a vízhasználat speciális esetei (halászat és horgászat, hajózás és vízi fuvarozás) és egyéb választható tárgyak témaköréből. A képzés során elsajátított adottságok, készségek:   A vízjoggal foglalkozó jogi szakemberekkel szembeni alapvető követelmény* a kapcsolódó jogszabályi környezet megismerése;* a jogszabályok készségszintű alkalmazása;* a jogalkalmazási készség továbbfejlesztése;* a stratégiai gondolkodásmód elemeinek elsajátítása;* a szervezői és igazgatási ké ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. építési jogi szakokleveles mérnök

  A képzés célja, hogy a közigazgatás, de ezen belül elsősorban az építésügyi igazgatás különböző szintjein és szervezeti egységeiben, intézményeiben vezetői és érdemi ügyintézői feladatokat ellátó műszaki felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező szakemberek számára biztosítsa az alapképzettséghez és az ellátott építésügyi igazgatási feladatrendszerhez kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek szakmai tevékenységük gyakorlására.   Elsajátítandó kompetenciák:  Általános kompetencia:  az építésügyi igazgatás szakterületén felmerülő jogi problémák felismerési és megoldási képessége; a többes szaktudásra alapozott kommunikációs és konfliktuskezelő képesség; a szakterület komplex működési folyamatainak áttekintési és rendszerező képessége; kreatív vezetői-szervezői ismeretek és attitűd. Szakmai kompetencia: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket, hogy az egyes ügyekben felismerjék a felmerült jogi probléma lényegét, az alkalmazható jogi megoldást; A végzettek képessé válnak  a döntés előkészítési folyamatban más szakemberekkel a kapcsolatteremtésre, érdemi tárgyalás folytatására, együttműködésre; a megszerzett jogi ismeretek gyakorlati alkalmazásán túl a szakterületre vonatkozó jogszabályok változásának önálló feldolgozására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés céljának megfelelően az érintett műszaki szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz, vezetői tevékenységükhöz igazodó meghatározott körű jo ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. új típusú köznevelés szakembere

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, a pedagógus feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a pedagógusok új típusú köznevelési feladatainak ellátásához szükséges szociálpedagógiai, gyermeklélektani, családpszichológia ismeretek, - a szabadidő szervezéshez kapcsolódó ismeretek, - a pedagógusok új típusú köznevelési feladatainak ellátásához szükséges módszertani ismeretek a differenciáló tanulásszervezés, a módszertani tervezés, a felzárkóztatás és a projektoktatás terén, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a pedagógusminősítésre és pedagógiai szakmai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, azok gyakorlatban történő megvalósításának magabiztos ismerete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, a gyermekvédelemmel, gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű ismerete, - tanügyigazgatási jogi ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra, - szociálpedagógiai, családpszichológia és gyermeklélektani ismeretek, - szabadidőszervezéssel kapcsolatos isme ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Üzleti szolgáltatási munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, irodai szoftvereket használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni. feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni, -kapcsolatépítésre és a kapcsolat fenntartására mind külső, mind belső ügyfelekkel a különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával az ügyfélpanaszok és problémák megoldására az ügyfél számára a legmegfelelőbb alternatíva felkínálásával kommunikációs forgatókönyveket magyar és angol nyelven aktívan használni a pénzügyi szolgáltatás, a beszerzési szolgáltatás, a CRM szolgáltatás, a HR szolgáltatás, IT szolgáltatás és a telekommunikáció területén ellátni az ügyfelekkel kapcsolatos operatív folyamatokat: információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, panasz vagy hibabejelentés fogadása, értékesítés, belső támogatási folyamatok alkalmazni a konfliktusok kezelésének kommunikációs technikáit az ügyfélkapcsolati operatív folyamatokat angol nyelven lebonyolítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. üzleti és tranzakciós szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakirányú továbbképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakirányú továbbképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakirányú továbbképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* az üzleti és tranzakciós jog egyes szakterületein önálló elemző munka elvégzése; * az üzleti jogot érintő nemzetközi, illetve európai jogközelítési folyamatok megértése; * üzleti és tranzakciós jogi szakterületen döntések előkészítése és meghozatala; * az üzleti és tranzakciós joggal kapcsolatos szakmai-tudományos vitákban való részvétel.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* az üzleti jogot alkotó egyes jogterületek szabály ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages