• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 249 items
 1. Expert in Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mentálhigiénés szemlélet, korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá e családterápiás ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű - de nem klinikai jellegű - beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek önismeretük, elméleti és gyakorlati tudásanyaguk integrálásával, etikusan végezni munkájukat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember a) tudása Alapvető ismeretei vannak a családokkal kapcsolatos korszerű interdiszciplináris területeken, a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, demográfiai, etikai, vallástudományi és egyéb családtudományi vagy családokkal foglalkozó tudományágakban. Ismeri a családok, családi alrendszerek (házastársi, szülői, gyermek alrendszerek) és családi kapcsolatok elméleteit. Ismeri a család és a társadalom egyéb alrendszerei közötti kapcsolatokat, a család társadalmi és kulturális kontextusának alapvető összefüggéseit. Ismeri a családi működés zavarainak elméleteit. Ismeri a különfé ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. integratív mentálhigiénés szakember

  A képzés célja olyan komplex mentálhigiénés szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók személyiségükben, szakmai hivatásukban hatékonyabban és tudatosabban folytatják eredeti segítő hivatásukat, minősített szakemberként. A program kulcsfogalmai: integratív szemlélet, önismeret-fejlesztés, hivatásszemélyiség, interdiszciplináris látásmód és együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, elfogadás, empátia, türelem, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.   A humán segítő foglalkozásúak (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, ápoló, védőnő, orvos, szociális munkás, családsegítő, jogász, katona, rendőr, lelkész stb.) alaptevékenységét kívánja effektívebbé tenni azáltal, hogy az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja.    A képzés döntően a gyakorlati munka színvonalának emelését és hatékonyabbá válását szolgálja.     A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása; - lelki egészségvédő és személyiség-erősítő beavatkozások kezdeményezése és kivitelezése; - egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra terjesztése (ismeretterjesztés); - pszichoszociális kompetenciák; - vezetői és szervezetfejlesztői kompetenciák;   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a lelki egészséggel kapcsolatos interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gerontagógus

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: A gerontagógiában jártas és biztos gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni a tanulás, vezetés, tanácsadás és irányítás területén. A képzéssel megszerzett tudás birtokában váljanak alkalmassá az időskorúak segítésére tanulási, szabadidő, vezetési és egészségmegőrzési területeken.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * egészségmegőrzés; * mentálhigiéné; * életmód-szociológiai ismeretek; * élethosszig tartó tanulás; * gerontagógiai ismeretek; * tanácsadás elmélete és gyakorlata; * közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai; * szabadidő szervezés és vezetés; * informatikai ismeretek.   Személyes adottságok: * felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség; * nyitottság, tolerancia, etikus viselkedés; * jó kommunikációs készség; * motiváló készség; * önismeret; * szervezőkészség; * empátia a korosztállyal és problémáikkal kapcsolatban.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A gerontagógusok tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni önkormányzatoknál, humánpiaci szolgáltatást végző szervezeteknél, kulturális létesítményekben és támogató szolgáltató intézményekben.   ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. általános és családügyi mediátor

  A képzés célja, hogy a pedagógiai, szociális és egyéb segítő szakmában dolgozó szakemberek képessé váljanak a kialakult konfliktusok kezelésére tanulmányaik során elsajátított készségek, képességek segítségével. A közvetítői eljárás során a konfliktusban álló felek számára nyertes-nyertes pozíciót előidéző megállapodás létrehozására kell törekedni. A mediátor erősíti az együttműködést, segítségével a felek megtalálják a számukra legelőnyösebb megoldást, amely lehetővé teszi kapcsolatuk rendezését és annak hosszú távú fennmaradását.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * rendszerszemléletű gondolkodás és munkavégzés; * a felmerülő problémák adekvát azonosítása; * megfelelően analizálás és szintetizálás; * értő figyelem alkalmazása; * az adott probléma megoldásához az adekvát eszközök megkeresése és használata; * a bővíthető javak felismerése; * saját kompetencia határainak pontos felismerése, és ennek alapján, szükség esetén más szakemberekkel, illetve intézményekkel való együttműködés.    Személyes adottságok: * kapcsolatteremtő készség fejlesztése; * a problémafelismerő, illetve a problémamegoldó készség fejlődésének elősegítése; * a konfliktuskezelési készség professzionális fejlesztése annak céljából, hogy a mediátor a különböző érzelmeket felismerje és kezelje, visszajelzéssel; * az empátiás készség fejlődése kontrollált körülmények között; * az aktív odafigyelés, a nyitott kérdések, a visszaidézés, az átfogalmazás, az átkeretezés, az empátia, a témák azonosítása, az elfogadás, a visszajelzés készségeine ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. életút-támogató tanácsadó

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: Az életút-tanácsadás követelményrendszerében jártas és biztos gyakorlati tudással rendelkező elhivatott szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni az életpálya tanácsadás területén. A képzéssel megszerzett tudás birtokában váljanak alkalmassá életút vezetési tanácsadással segíteni a különféle társadalmi csoportokat életkorra, nemre vagy éppen etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * személyiségfejlesztés és önismeret; * egészséges életmódra nevelés; * jogi és gazdaságjogi alapismertek; * életmód-szociológiai ismertek; * munkaerőpiaci ismeretek; * iskolai és iskolán kívüli nevelés; * élethosszig tartó tanulás; * életút támogató tanácsadás; * gerontagógiai alapok; * tanácsadás elmélete és gyakorlata; * kommunikáció, viselkedéskultúra; * közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai; * szabad-időszervezés; * pályatervezés – karriermenedzsment.   Személyes adottságok: * felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség; * nyitottság, tolerancia, empátia, etikus viselkedés; * jó kommunikációs készség; * konfliktusmegoldó képesség; * motiváló készség; * önismeret; * szervezőkészség; * döntésképesség; * kitartás, terhelhetőség; * stressztűrő képesség, önfegyelem; * kritikai szemlélet; * rugalmasság, fejlődőképesség, önfejlesztés; * sikerorientáltság; * önállóság, önálló karrierépítési készség.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységren ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Szociális asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: információk gyűjtésére, információforrások kezelésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre konfliktusmegoldásra köznyelvi és szakmai szöveget írni a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra segítőkapcsolat teremtésére klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, -feltárásra a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni konszenzusok keresésére info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Szociális gondozó és ápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre köznyelvi és szakmai szöveget írni a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára információk gyűjtésére elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre klienseit motiválni felelősségteljes, nyitott hozzáállásra a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére módszeres, pontos munkavégzésre gyakorlatias feladatértelmezésre az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Szociális szakgondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: információk gyűjtésére, információforrások kezelésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre segítőkész kapcsolatteremtésre konfliktusmegoldásra a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, -feltárásra a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára konszenzusok keresésére info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. komplex szociális szolgáltatások szakembere

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzésben végzettek ismerik:* az emberi szükségleteket meghatározó tényezők komplex rendszerét és a szükségletek kielégítésének különféle módjait; a szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti igényeket meghatározó tényezőket, beleértve az életminőség, az akadályozottság, a társadalmi tagság szempontjait;* a család, az állam, a piac és más szereplők helyét a szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti igények kielégítésében, beleértve az informális támogatás működését, a kereslet és kínálat viszonyát, valamint a közösségi feladatellátást meghatározó tényezőket;* a szolgáltatások tervezésének, fejlesztésének, működtetésének elveit és módszereit, valamint szakpolitikai, szervezeti, finanszírozási, szabályozási szempontjait, tekintettel a szolgáltatások közös, illetve specifikus jellemzőire (általános érdekű szolgáltatások közös jellemzői, illetve az általános érdekű szociális szolgáltatások, továbbá más szolgáltatások sajátos jellemzői);* a komplex szolgáltatások létrehozását és működését meghatározó feltételeket, a területi és ágazati munkamegosztás jellemzőit, az interprofesszionális kooperáció szervezésének módjait;* az általános érdekű szolgáltatások, azon belül különösen az általános érdekű szociális szolgáltatások európai uniós és nemzetközi kontextusát. A képzésen végzettek alkalmasak:* a szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások biztosításában érintett szereplők azonosítás ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gyermek- és ifjúsági kultúra szakembere

  A képzésben végzett hallgató az alábbi ismeretekre tesz szert: Ismeretbeli kompetenciák:* tisztában van a magyar és a nemzetközi gyermek- és ifjúsági irodalom és kultúra kortárs témáival és szakirodalmával;* ismeri a gyermek- és ifjúsági irodalom feldolgozásának módszertani kérdéseit;* ismeri a gyermek- és ifjúsági irodalom klasszikus és kortárs alapszövegeit. Gyakorlati kompetenciák:* képes felismerni és értékelni a gyermek- és ifjúsági irodalmi szövegek esztétikai és etikai minőségeit;* saját munkájában képes alkalmazni a gyermek- és ifjúsági irodalom és kultúra alkotásait pedagógiai nevelő célzattal;* kutatói munka során képes tematizálni, illetve módszertani alapossággal vizsgálni és elemezni a gyermek- és ifjúsági kultúra alkotásait;* képes létrehozni gyermek- és ifjúsági projekteket és képes ezek végigvitelére;* képes döntéshozatali szinten különböző témájú és célú gyermek- és ifjúsági programok összeállítására és lebonyolítására. Személyi kompetenciák:* érdeklődéssel és kritikai attitűddel viszonyul a kortárs gyermek- és ifjúsági kultúrához: mindig a gyermek- és ifjúsági kultúra és irodalom védelmében szelektálva az alkotásokat munkája során;* nyitott személyiség, aki figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági kultúrák nemzetközi tendenciáit és szakmai környezetében szívesen osztja meg tapasztalatait. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:* általános iskolák, középiskolák tanárai, fejlesztőpedagógusai;* gyermekirodalommal foglalkozó könyvkiadók és illusztrátorok;* ani ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages