• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Gledališka in radijska režija (Theatre and radio directing)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk po ECTS in traja 1 leto. Namen in cilj študijskega programa je, da študente izobrazi na področju gledališke in radijske realizacije (od koncepta preko izvedbe do postprodukcije) lastnega projekta v profesionalnih produkcijskih razmerah in razmerjih, tako, da se naučijo obvladati praktična in konceptualna znanja za avtorsko kreacijo projekta. Skozi študij razvijajo in izboljšujejo sposobnost analize, interpretacije in evalvacije sodobnih gledaliških teorij in teorij na področju zvočne umetnosti, praks in metodologij dela. Znajo uporabljati in vključevati prakso in teorijo v svoje avtorsko delo, pri čemer razumejo svojo lastno aktivnost skozi raziskovanje in vaje in jo postavljajo v širši kontekst umetniške produkcije. Znajo posredovati in artikulirati svoje ideje, obvladujejo in uspešno kanalizirajo avtorsko kreativnost, ter stremijo k stalnemu revolucioniranju postopkov svojega dela. Študijski program se povezuje z vsemi umetniškimi študijskimi programi na akademiji, še najbolj pa s programi Dramaturgija in scenske umetnosti, Scensko oblikovanje, Dramske igra, Umetnost giba in Oblike govora. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Vizualne umetnosti (Visual Arts)

  Študijska smer Likovna umetnost: Interdisciplinarni 3-4 letni dodiplomski študij likovne umetnosti omogoča fleksibilen pristop in je prilagojen hitrim spremembam kulturnega in socialnega okolja, današnjega postindustrijskega časa, ter ne pristaja na razslojevanje znotraj osnovnih likovnih praks. Vzpodbuja raziskovanje in črpanje možnih pristopov v vseh uporabnih vizualnih disciplinah, kot so: slikarstvo, kiparstvo, inštalacija, foto media, računalniško upodabljanje, film, video, performans. Študentje na širokem polju likovnih praks sami izbirajo medij ali način, ki omogoča realizacijo njihovih idej in kreativnih ciljev. Cilj študija je razvijati potenciale slušateljev skozi praktično delo in raziskavo medijskih form in praks. Namenjen je vsem tistim, ki si želijo delovati na širšem likovnem področju – od slikarstva, kiparstva, inštalacije, performansa, do filma videa in novih medijev. Študij združuje uporabo novih teorij in tehnologij z že uveljavljenimi praksami, kot so objektivno risanje, slikanje, modeliranje, fotografija, film in video, instalacija, performans, računalniško upodabljanje. Letnik obsega 1200 koordiniranih ur študija, od tega približno 70 % praktičnega dela. Možen je tudi študij ob delu. Študijska smer Konceptualizacija prostora: Konceptualizacija prostora je 3-4 letni dodiplomski študij, ki temelji na vizualnih praksah, združuje pa prvine likovne umetnosti, arhitekture, fotografije, filma, videa in gledališča. Skozi študij spodbujamo študente, da prevzemajo popoln nadzor nad vsemi vizualnimi ...

  Provider NameAkademija za vizualne umetnosti - AVA (Academy of Visual Arts - AVA)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Digitalna humanistika (Digital Humanities)

  Interdisciplinarni program je po eni strani nadaljevanje in specializacija 3-letnih študijskih programov s področja humanistike. Po drugi strani je namenjen diplomantom računalništva in informatike, pri čemer na magistrski stopnji slušatelje usmerja v delo na področju digitalne humanistike. Študij je zaradi različnosti vpisanih diplomantov 3-letnih programov zasnovan kot metodološka refleksija in projektno naravnan, nadgrajuje predmetno-specifične kompetence dodiplomskega študija v kontekstu novih informacijskih tehnologij ter sprememb, ki so jih povzročile v družbi in kulturi. Horizontalno se študijski program povezuje z magistrskimi študiji humanistike in računalništva/informatike (v okvirih izbirnih predmetov). Program vzpostavlja ravnotežje med humanistiko in računalništvom, ki sta na metodološki ravni različna. Osredotoča se na fundamentalne spremembe v človeškem samorazumevanju, ki se pojavljajo z rabo telekomunikacij in računalniško obdelavo podatkov. Dvema disciplinarnima poudarkoma je dodan tudi sorazmerno manjši delež vsebin s področja vizualnih komunikacij, ki so praviloma del načrtovanja uporabniških vmesnikov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Medijske umetnosti in prakse (Media Arts and Practices)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program ponuja izbor nosilnih modulov, izmed katerih študent izbere enega glede na svoj osnutek magistrskega projekta, interes oziroma motivacijo: Animacija, Film, Fotografija, Novi mediji, Sodobne umetniške prakse ali Scenski prostori. Ta področja nosilnih modulov niso opredeljena in izvedena povsem samostojno, saj so podprta in tesno prepletena z drugimi obveznimi in izbirnimi moduli; nekateri so specifični za posamezna področja, a večina je zasnovana tako, da podpirajo več kot samo en nosilni modul. Študentov individualni magistrski projekt predstavlja vertikalni nosilec njegovega študijskega programa. Magistrski projekt se sistematsko razvija, individualno mentorira in kolektivno ocenjuje v okviru obveznega modula Pot razvoja, ki v prvih treh semestrih poteka vzporedno z nosilnimi moduli in kjer študentje redno predstavljajo ter z mentorji in drugimi študenti razpravljajo o razvoju svojega osebnega portfelja in magistrskega projekta. V modulu Studio študent izmed vsaj dveh možnosti, ki so na voljo v vsakem semestru, izbere vsaj po eno izvedbo v prvem, drugem in tretjem semestru. Predmeti v modulu Studio so kolektivne, zgoščene študijske izkušnje, povezane z izvedbo študentovega nosilnega modula. Kot samostojni predmeti področja in študente iz več različnih nosilnih modulov povezujejo v enovito produkcijo, ki temelji na specifičnih temah in je osredotočena na raziskovanje. Teme so zastavljene interdisciplinarno in predmeti so pogosto izvedeni kot projekti na ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Akademija umetnosti (School of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Industrijsko in unikatno oblikovanje (Industrial design and applied arts)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študentje se skozi delo naučijo obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in tvoriti (sintetizirati) rešitve kompleksnejših problemov. Proces je usmerjen v iskanje inovativnosti in kreativnosti skozi tehnične in konceptualne rešitve. Pričakovani učni izidi študentov so: znanje, veščine in kompetence za opravljanje poklica industrijskega ali unikatnega oblikovalca; obvladovanje vseh stopenj oblikovalske metodologije; sposobnost tvorjenja (sinteze) rešitev kompleksnejših oblikovalskih problemov; sposobnost iskanja inovativnosti in kreativnosti skozi tehnične in konceptualne rešitve. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Oblikovanje vizualnih komunikacij (Visual communications design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij je usmerjen v poglabljanje osnovnega znanja, izkušenj in veščin iz dodiplomskega študija. Na tej stopnji naj bi študent razvil osebne ustvarjalne sposobnosti, tehnično usposobljenost in teoretično znanje za samostojno kreativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij: fotografija, grafično oblikovanje, ilustracija in interaktivno oblikovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Slikarstvo

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk po ECTS in traja 1 leto. Magistrski študijski program Slikarstvo je originalen umetniški program, ki je izrazito moderno in projektno zasnovan. Razvil se je na osnovi dolgoletnih izkušenj podiplomskega izobraževanja Šole za risanje in slikanje pred bolonjsko prenovo šolstva. Študent se poglobljeno ukvarja z analizo lastnega dela in ga vrednoti v kontekstu širše historične analize vizualnih medijev; navaja se samostojno umetniško in strokovno delovati v širokem polju moderne umetnosti, tudi s poudarkom na novomedijskih lastnosti, kot so interaktivnost večpredstavnost in postprodukcija. Študent pridobiva teoretičnega in praktičnega znanja za vodenje kompleksnih projektov, v katere je možno vključiti tudi strokovnjake iz drugih področij. Seznanja se z osnovami (samo)promocije in odnosov z javnostmi, ki so potrebni za vodenje zahtevnih projektov ter možnosti uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij in storitev v ta namen. Študentov ustvarjalni potencial se odrazi v realizaciji magistrskega projekta, ki suvereno vstopa v polje umetnosti kot originalna in samosvoja umetniška stvaritev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameŠola za risanje in slikanje (College of Visual Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Digitalne umetnosti in prakse (Digital Arts and Practices)

  Izrazito praktično naravnan študij na triletnem visokošolskem programu Digitalne umetnosti in prakse omogoča raziskovanje v štirih nosilnih modulih: animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah), videofilm (igrani, dokumentarni, eksperimentalni videofilm, umetniški video), fotografija (avtorska, funkcionalna fotografija), novi mediji (kreativna raba novih spletnih, mobilnih, večpredstavnostnih ipd. tehnologij). Nosilni moduli so podprti z zgodovinsko-kritičnimi in kreativno-tehničnimi vsebinskimi sklopi in se gibljejo med tremi okolji: filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti. S tem se študentu ponuja več perspektiv delovanja: animirani film, videofilm, umetniški video, (interaktivni) instalativni projekti, multimedijski performans, spletna video- in TV-produkcija, animirana in videografika, navidezna resničnost, spletna umetnost. Program omogoča kombiniranje medijev in ustvarjalnih okolij, študentje lahko vsak medij raziskujejo v njegovi funkcionalni rabi in/ali kot avtorsko izrazno sredstvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Akademija umetnosti (School of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Konserviranje in restavriranje likovnih del (Conservation and restoration of works of art)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je poglabljanje osnov in nadgrajevanje znanja in vedenja, ki je potrebno za raziskovalne in razvojne naloge ter za samostojno načrtovanje, izvajanje in vodenje zahtevnih projektov. Program je oblikovan skladno s potrebami stroke po strokovnjakih, ki so sposobni samostojnega obravnavanja in vodenja zahtevnih konservatorsko-restavratorskih posegov na zahtevnih predmetih dediščine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Scensko oblikovanje (Scene design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študentje spoznavajo lastnosti in možnosti, ki jih odpira »prostor igre«. Odkrivajo zakonitosti različnih prostorov. Spoznavajo različne značilnosti prostorov glede na lokacijo – funkcijo posameznega prostora, glede na dispozicijo in predvsem raziskujejo odnos med figuro, dogodkom in prostorom. Poglobljen študij odnosov: prostor in figura, prostor in dogodek, prostor in čas. Raziskuje odnos med vizualno in verbalno-zvočno podobo. Študentje spoznajo pomen in možnosti kostumografije kot dela celostne vizualne podobe in kot soustvarjalen del idejno-vsebinske zasnove umetniškega projekta. Razumejo funkcijo, simbolni in psihološki pomen vseh in vsakega posameznega kostuma znotraj uprizoritve v dramskem, plesnem oz. gibalnem gledališču, baletu, operi, na filmu, televiziji, videu in tudi v vseh zvrsteh performansa. Spoznajo možnosti, ki jim jih kostumografija kot likovnosporočilna kategorija omogoča, naučijo se te možnosti selekcionirati, vrednotiti, uporabljati in razvijati. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages