• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. vízellátás-csatornázás szakmérnök

  Kompetenciák:– a vízellátás-csatornázás szakterületen jelentkező üzemeltetés irányítása, fejlesztési feladatok önálló megoldása;– építési, akadálymentesítési, fenntartási-üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok emelt szintű ellátása;– a víziközmű szakterületen tervezői, vezető tervezői, szakértői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása; – víziközmű-építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása. Tudáselemek:– hidraulikai, informatikai, vízkémiai és vízbiológiai speciális ismeretek,– a vízszerzés-víztisztítás-vízellátás folyamata,– a csatornázás, a szennyvíztisztítás és a telepi iszapkezelés korszerű módszerei,– a szennyvíziszap hasznosítás/elhelyezés műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és jogi követelményei, korlátai,– kapcsolódó gépészeti, és szabályozástechnikai ismeretek,– a szakterület gazdasági és jogi vonatkozásai.Megszerezhető ismeretek:– a tudáselemeken alapuló elméleti és gyakorlati ismeretanyag,– kiterjedt esettanulmányok kapcsán a problémamegoldó technikák elsajátítása.Készség:– elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén,– kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése– műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása    A végzett szakmérnök rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:- kreativitás, rugalmasság,- problémafelismerő és -megoldó készség,- intuíció és mód ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. egyetemi szakmérnök, közlekedési műszaki szakértő szakon

  A közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzési szak alapvető célja: a közlekedési szakterületen speciális ismeretekkel bíró szakmérnökök képzése a balesetelemzés, járműértékelés, járműjavítás területén az igazságügyi szervek támogatására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismereteiket, képességeiket három szinten, három irányban fejleszthetik tovább:- jogi, bűnügyi technikai, helyszínelési, szakértői vélemény készítési ismeretek megszerzésével kialakítják az igazságügyi szervek tevékenységéhez, szakértői támogatáshoz szükséges adminisztratív és módszertani képességeket,- a választott közlekedési ágazat szakmai sajátosságainak megfelelően a működéssel, karbantartással, javítással, az állapot minősítésével, a meghibásodási kockázatok, a meghibásodások folyamán előálló balesetek rendszertechnikai elemzésével kapcsolatos szakmai és szakma specifikus ismeretek továbbfejlesztésével javíthatnak az elemző és értékelő képességeiken, valamint - a speciális ismeretek, például a személyi sérülésekből a balesetek kialakulására utaló jelek felismerése, szimulációs szoftverek és vizsgálatok alkalmazhatósága, forgalomtechnikai vagy repülési sajátosságok elemzése, pontosabban ezen módszerek gyakorlati alkalmazási feltételeinek a megismerésével, gyakorlati alkalmazásával teljesíthetik ki a kompetenciájukat, amely alkalmassá teszi őket a műszaki szakértői feladatok ellátására. Személyes adottságok készségek:A szakirányú továbbképzésben ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. településüzemeltető szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:* A településüzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával kapcsolatos mérnöki szintű alapismereteket,* A települési műszaki szolgáltatás területén a hazai és nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű gépek és rendszerek hatékony, gazdaságos üzemeltetéséhez kötődő műszaki-, gazdasági alapismereteket,* A településüzemeltetésben felmerülő korszerű mérnök-informatikai módszereket, eljárásokat* A vonatkozó településfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, ügyviteli eljárásokat. Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző szakmérnökök képesek lesznek* Műszaki problémák felismerésére, megértésére* A problémamegoldás folyamatának integrált megfogalmazására,* A hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra,* A kommunális gépészeti területek műszaki irányítására, * A települések infrastrukturális erőforrásainak ésszerű kihasználásának vezetői szintű irányítására,* Összetett, speciális problémák (pl. katasztrófa elhárítás) tervezésében, menedzselésében való aktív közreműködésre. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. város- és várostérség fejlesztő

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a városhoz, a várostérséghez kapcsolódó nemzetközi, európai és magyar tudománytörténeti (társadalomföldrajzi és szociológiai) elméleteket, azok kritikai elemzéseit;* a globalizáció elméleteit, a globalizáció gazdasági, társadalmi, térszerkezeti, és városfejlődésre gyakorolt hatásait;* a globális urbanizáció főbb szakaszait, történeti trendjeit, a nemzetközi, az európai, és magyarországi város, és várostérségi fejlődés sajátosságait, a különbségek és hasonlóságok jellegzetességeit;* az európai, és magyarországi városi tér funkcionális (gazdasági, társadalmi és fizikai környezeti) átalakulását, a várospusztulást, a városmegújulás (a rehabilitáció) trendjeit, és társadalmi hatásait, a térbeli kirekesztés jelenségeit, a marginalizáció, a dzsentrifikáció folyamatait;* az európai, és magyarországi városi gazdaság alakulását meghatározó folyamatokat, a városi, a várostérségi gazdaság területi szerkezetét, a funkcionális átalakulását, a koncentrációs és dekoncentrációs jelenségeket, a globális és a lokális gazdaság kapcsolatrendszereit;* az európai, és magyarországi regionális terek alakulását, a regionális egyenlőtlenségek sajátosságait, a város és térsége kapcsolatrendszereit, és ellentmondásait, a kezelés módjait, a globális és történeti hátterek szerinti várostipológiákat, és a településhálózati jellegzetességeket;* az európai, és magyarországi városi, a várostérségi (gazdasági, társadalmi, környezeti, területhasználati) problémákat és konfliktusokat, a meghatár ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. településfejlesztési szaktanácsadó

   Elsajátítandó kompetenciák: A képzés során olyan gyakorlatorientált, elméleti ismeretek, kompetenciák és készségek kialakítása a cél, amelyekkel a végzett településfejlesztési szaktanácsadók képesek: ­ a megszerzett ismeretek témaspecifikus alkalmazására a terület- és településfejlesztés intézményrendszerében, a szakismeretekhez kapcsolódó bármely gyakorlati területen, különös tekintettel a települési önkormányzatok hivatali munkájában; ­ tájékozódni és eligazodni a nemzetközi és hazai terület- és településfejlesztési folyamatok elméletében és gyakorlatában; ­ az uniós és hazai fejlesztési források megismerésére, elnyerésének és felhasználásának elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazására; ­ a közigazgatási rendszer működésével kapcsolatos elméleti ismeretek elsajátítására, a központi és helyi szervek kapcsolatának és működési szabályainak a megismerésére és alkalmazására, valamint a településfunkciókkal és általában a közigazgatási rendszer működésével kapcsolatos elméleti ismeretek megszerzésére; ­ a településműködési folyamatok várható és szándékolt változásainak szemléltetésére, a szándékolt folyamatok széleskörű elfogadtatására, a településfejlesztési és rendezési technikák és beavatkozások legitim szabályainak jogi eszközökkel történő megalapozására; ­ a településfejlesztés jogi környezetének ismeretére; ­ humánerőforrás-fejlesztés és munkaerő-piaci, foglalkoztatáspolitikai jártasság és készségek megszerzésére; ­ a pályázatkészítés elméletének és gyakorlati módszertanának elmélyítésére, alkalmazásá ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. építőanyag-ipari menedzser szakmérnök

    A szakirányú továbbképzés célja olyan építőanyagipari menedzserek képzése, akik megfelelő természet- és műszaki tudományos, vezetési és szervezési ismeretekkel rendelkeznek a cement gyártási, forgalmazási és felhasználási folyamatainak irányítására.   Az építőanyagipari menedzsereknek el kell sajátítani:   a cementgyártást megalapozó fizikai és kémiai ismereteket; a nyersanyag-alkalmasság, a feltárás és előkészítés alapjait; a gyártási műveletek (aprítás, őrlés, szárítás, égetés) elméleti alapjait; a korszerű cementgyártási technológia gyakorlatát, a gépek és berendezések   szerkezetét és működését; a gyártelepítés és üzemeltetés (irányítás, karbantartás) feltételeit és gyakorlatát; a környezetvédelmi előírásokat és eszközöket, a munkavédelmi szabályokat és módszereket; a termékek minőségi követelményeit, forgalmazásának és felhasználásának alapjait; a gazdálkodás reál és pénzügyi folyamatait, továbbá azok befolyásolására használatos módszereket, az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, módszereit, a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit.       A szak elvégzése esetén a menedzserek alkalmasak: a cementgyártás műszaki irányítására; a cement előállítási műveletek és folyamatok megtervezésére, ellenőrzésére és kivitelezésére; a minőség-ellenőrzés és –biztosítás megszervezésére és irányítására; a termékek forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos szakértés, tanácsadás végzésére; a környezetvé ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: csővezetéket kiépíteni ellenőrizni a csőkötések tömörségét hőés korrózióvédő szigetelést készíteni telepíteni, szerelni a hűtés, légés klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket alkalmazni a készülékek szerelési beépítési előírásait ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. építési geodéziai szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * a gyorsan változó technológiák szakmai alapelveinek és alkalmazásának önálló elsajátítási készsége,* a komplex építési környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerése, a feladatok kreatív megoldásának készsége,* az önképzés képességének, a szakirodalomban való tájékozódás készségének elmélyítése,* a pontos, rendszeres ellenőrzéssel végzett munka készségének elsajátítása,* gyors eligazodási képesség a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén,* rendszerfejlesztési szakterületen ismereteket szereznek az adatbázisok és az alkalmazások kialakítása terén. Személyes adottságok és készségek: Kreativitás, strukturált gondolkodás, problémamegoldás, kommunikáció. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: * Mérnöki tervezői szakterületen (közműnyilvántartás, közmű-üzemeltetés, településtervezés, közlekedésfejlesztés),* Ipartelepek létesítése (tervezés, beruházás, fejlesztés), ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtőés hőszivattyú rendszereket és berendezéseket szerelni, javítani, karbantartani a légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok rendszerelemeit dokumentálni a beüzemelés során mért adatokat a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát elvégezni hűtés, légés klímatechnikában a készülékek szerelési beépítési, üzembe helyezési előírásait alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Architect

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építéskivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási - hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani a fentiekben leírt műszaki feladatokat, és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, az eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés során biztosítani kell az Európai Parlament és a Tanács a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36 EK irányelve 46. cikkében felsorolt elvek érvényesülését, ismeretek, képességek és készségek megszerzését is. Az építészmérnök a) tudása - Megfelelő mértékben ismeri az építészethez kapcsolódó humán tudományokat és az építészetre ható képzőművészeteket. - Ismeri a települések kialakulásának, fejlődésének történetét, okait, átlátja a korszerű településfejlesztés elveit, módszereit, szabályzási eszközeit. - Ismeri az építészettörténet korszakait, stílusait, fontosabb alkotásait és elméleteit, rálátása van az építészettörténeti korszakok kialakulására és azok összefüggéseire. - Ismeri a kortárs építészet legfontosabb elméleteit, meghatározó tervezőit és é ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages