• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 159 items
 1. Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Kokkolan yliopistokeskus sosiaalityön aikuisopintoina työn ohessa opiskeltavat maisteriopinnot johtavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö. Maisterin tutkinnon myöntää Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Toimintaperiaatteena on opiskelijalähtöisyys sekä tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Opetus on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Ns. sulautuvan opetuksen menetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Opintojen lähijaksot Kokkolassa toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetusviikonloppuja maisteriopintojen aikana on noin 10. Sosiaalityön maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen, johtamisopinnot sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellisen kehittäminen. Erityisesti panostamme pro gradu -tutkielman ohjaamiseen. Aikuisopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tukeva tutkimuksellisuus.  Opetuksen yhteistyöverkostoja rakennettaessa on pyritty tunnistamaan työelämän ja alueen erilaisia tarpeita, jotta opiskelijan olisi mahdollista laajentaa tai painottaa osaamistaan esimerkiksi sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kolmannen sektorien ja järjestöjen toimintaan tai sosiaalialan yrittäjyyteen. ...

  Provider NameKokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän yliopisto)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sosiaalityön maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Kokkolan yliopistokeskus sosiaalityön aikuisopintoina työn ohessa opiskeltavat maisteriopinnot johtavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö. Maisterin tutkinnon myöntää Jyväskylän yliopisto. Toimintaperiaatteena on opiskelijalähtöisyys sekä tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Opetus on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Ns. sulautuvan opetuksen menetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Opintojen lähijaksot Kokkolassa toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetusviikonloppuja maisteriopintojen aikana on noin 10. Sosiaalityön maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen, johtamisopinnot sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellisen kehittäminen. Erityisesti panostamme pro gradu -tutkielman ohjaamiseen. Aikuisopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tukeva tutkimuksellisuus.  Opetuksen yhteistyöverkostoja rakennettaessa on pyritty tunnistamaan työelämän ja alueen erilaisia tarpeita, jotta opiskelijan olisi mahdollista laajentaa tai painottaa osaamistaan esimerkiksi sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kolmannen sektorien ja järjestöjen toimintaan tai sosiaalialan yrittäjyyteen.   ...

  Provider NameKokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän yliopisto)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaalipedagogiikka, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Sosiaalipedagogiikan opinnot kehittävät valmiuksia erityisesti yksilön ja yhteiskunnan suhteisiin liittyvien hyvinvoinnin kysymysten ymmärtämiseen, kuten elämänhallinnan, yhteisöllisyyden, yhteiskunnallisen osallisuuden ja toimijuuden sekä kansalaisuuden edellytysten tunnistamiseen ja tukemiseen. Tarkastelun kohteena on eri toimintaympäristöissä toteutettava toiminta, jolla tuetaan ihmisen sosiaalista kasvua yhteisöjensä ja yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistään ja lievitetään inhimillistä pahoinvointia pedagogisin keinoin. Sosiaalipedagogiikan pääaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on vahva sosiaalipedagoginen asiantuntemus, tutkijan valmiudet ja laaja yhteiskuntatieteellinen sivistys. Opintojen kuluessa tutustutaan laaja-alaisesti tieteenalan teoreettisiin traditioihin, nykytutkimukseen ja käytännön toimintakenttiin ja samalla kehitetään elävää teoria–käytäntö-suhdetta. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sosiaalipsykologia, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden opinnoissa pääsee pohtimaan hyvinvoinnin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja hankkimaan niihin liittyvää osaamista. Opinnot johtavat yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon. Sosiaalipsykologiassa tutkitaan ihmisen minuuden yhteiskunnallista ja kulttuurista muodostumista, ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaa. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkimuspainotusten mukaisesti erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Syventävissä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavissa sosiaalityön opinnoissa syvennetään sosiaalityön tietoperustaa eri erityisalojen kautta, vahvistetaan tutkimusperustaista teoreettista jäsennystä ja sovelletaan osaamista käytännön sosiaalityöhön sekä syvennetään tutkimusmenetelmien hallintaa ja tehdään pro gradu -tutkielma. Opintojen tärkeänä osaamistavoitteena on tutkimuksellisen ja kehittävän työotteen omaksuminen sekä laaja-alaisten tutkimusvalmiuksien kehittäminen. Pro gradu –tutkielma on maisteritutkintoon kuuluva tieteellinen tutkielma, joka voidaan tehdä yksin tai parin kanssa. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sosiologia, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto koostuu sosiologian syventävistä opinnoista. Opintojen aikana syvennetään sosiologian sisällöllistä, käsitteellistä, teoreettista ja metodologista tietoperustaa. Tavoitteena on hankkia hyvät edellytykset itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen. Opiskelumuodot ovat monipuolisia: luentoja, seminaareja, lukupiirejä, esseitä, harjoituskursseja, kirjatenttejä, verkkokursseja, itsenäistä työskentelyä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sosiaalitieteet (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiologia), yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden opinnoissa pääsee pohtimaan hyvinvoinnin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja hankkimaan niihin liittyvää osaamista. Opinnot johtavat ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja myöhemmin yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon. Kandidaatin opinnoissa tutustut ryhmäilmiöitä, minuuden sosiaalista kehitystä, hyvinvoinnin turvaamisen yhteiskunnallisia järjestelmiä, osallisuutta ja kansalaisosallistumista, kasvun ja kasvatuksen yhteiskunnallisuutta sekä rasismia, monikulttuurisuutta ja työhyvinvointia koskevaan tutkimustietoon. Opinnoissa perehdytään myös sosiaalitieteellisiin teorioihin ja ajankohtaiseen keskusteluun ja harjoitellaan tutkimuksen tekemistä. Kandidaatintutkinnon loppuvaiheilla valitaan pääaine. Maisterivaiheessa syvennetään tietoa valitun pääaineen teorioista, tutkimustiedosta ja tiedon soveltamisesta käytäntöön, harjoitellaan tutkimuksen tekemistä sekä kehitetään omaa erityisasiantuntemusta. Pääaineeksi voi maisterivaiheessa valita sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian tai sosiologian. Sosiaalipedagogiikan kiinnostuksen kohteena on ihmisen kasvu yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseneksi ja jäsenenä. Erityisesti korostuvat osallisuuteen, kansalaisuuteen ja kansalaiskasvatukseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat. Sosiaalipsykologiassa tutkitaan ihmisen minuuden yhteiskunnallista ja kulttuurista muodostumista, ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimin ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Sosiaalityö on monipuolinen ja haastava ammatti ja tieteenala, jossa yhdistyvät ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön opiskelussa ja tutkimuksessa painottuvat lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus ja hyvinvoinnin vajeita aiheuttavat tekijät. Opiskelijat saavat laajan näkemyksen sosiaalityön kansainvälisiin kysymyksiin. Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänhallinnan vahvistaminen. Sosiaalityön perusopinnoissa, ensimmäisenä opintovuotena, perehdytään sosiaalityön teoreettiseen perustaan, sosiaalityön ammatillisuuteen ja toimintaympäristöön, rakenteelliseen ja vaikuttavaan sosiaalityöhön sekä tutkivaan sosiaalityöhön. Toisena ja kolmantena opintovuotena sosiaalityön aineopintokokonaisuudessa keskitytään ammatilliseen osaamiseen ja sen teoreettisiin lähtökohtiin, sosiaalityön eettisiin kysymyksiin sekä sosiaalilainsäädännön perusteisiin. Aineopinnoissa läpäisyperiaatteena on sosiaalityön tapauskohtaisuuden ja tapaustutkimuksellisen näkökulman ymmärtäminen. Kandidaattitutkielman tekeminen sijoittuu kolmannelle opintovuodelle. Syventävissä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavissa sosiaalityön opinnoissa syvennetään sosiaalityön tietoperustaa eri erityisalojen kautta, vahvistetaan tutkimusperustaista teoreettista jäsennystä ja sov ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Julkisoikeus, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeustieteiden laitoksella annetaan juridiikan erikoisaloille pätevöittävää lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) -tutkintoihin. Erikoisjuristitutkinnot perustuvat pääainemalliin eli opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin. HTK- ja HTM-tutkintojen pääaineita ovat: eurooppaoikeus finanssioikeus hallinto-oikeus lainsäädäntötutkimus rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus siviilioikeus ympäristöoikeus ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Border Crossings, Global and Local Societes in Transition, Master of Social Sciences

  Border Crossings offers high quality multi-disciplinary studies completely in English in one of two majors – Crossing Borders in a Global Context (MSocSc in Human Geography) and Borders, Society and Cultural Diversity (MSocSc in Sociology / Social and Public Policy). The master studies consist both of compulsory studies and of elective studies.  ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages