• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 56 items
 1. adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember

  A képzés célja, hogy a jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. A jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett a szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember képzésen végzett hallgató – alapvégzettségének megfelelő alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – a jogi alapismeretek elsajátítása mellett átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területéről, a NAIH gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendsze ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember

  A szakirányú továbbképzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerezhető ismeretek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:A szakirányú továbbképzés célja agrár és vidékfejlesztési igazgatási, jogi kérdések elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátítását szolgálja. A tantárgyi tematika külön is kitér az EU Közös Agrárpolitikával kapcsolatos sajátos döntéshozatali rendjére. Az egyes rész-témakörök átfogják mind az igazgatás, mind pedig a támogatások igénybevételével, sajátos jogorvoslati rendjével kapcsolatos anyagi jogi, illetve eljárási szabályokat.Kompetenciák:- általános kompetencia: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása,- szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képessé.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,- az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,- a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. borjogi szakokleveles szakember

  A képzés célja:A szakokleveles képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A szakirányú továbbképzés során elsajátítandó kompetenciák:* a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése; * a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása; * a borászati piacok szervezetében történő eligazodás; * a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos jogügyletek alkalmazása;* hatékonyan kezeljék a borjog problémáit;* borjogi szabályok komplex alkalmazása;* adott esetben a szakterületükön felmerülő jogviták megelőzése;* annak bekövetkezte esetén a szükséges eljárások lefolytatására előkészítő anyagok készítése a jogászok számára.    A szakirányú továbbképzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* szőlészeti és borászati vállalkozások ismerete;* a borjog törzsanyagának készség szintű ismerete, valamint a terület szakirodalmát és a jogalkalmazási gyakorlatot feldolgozó ismertetése;* a szőlészeti-borászati tevékenység földrajzi gazdasági környezetének ismerete- szőlészeti földrajz;- borászati vállalkozások menedzsmentje;- a szakterület marketing módszerei;- borpiacok;* borjogi jogviták megelőzésének ismerete, azok bekövetkezte esetén kezelése, továbbá a borjoggal kapcsolatos pénzügyi jogi, polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi következmén ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. bűnmegelőzési referens

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben résztvevők: -        képet kapnak a társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika aktuális kérdéseiről, fő fejlődési irányairól; -        részletes ismereteket szereznek a bűnmegelőzés fogalomrendszeréről, a bűnmegelőzési koncepciókról, a hatályos bűnmegelőzési programokról; -        megismerik a bűnmegelőzés jogi és társadalmi összefüggéseit, kialakulásuk történetét, főbb európai irányait; -        ismereteket szereznek a helyreállító igazságszolgáltatás koncepciójáról, annak hazai és nemzetközi tapasztalatairól; -        részletes betekintést kapnak a viktimológia, az áldozatpolitika hazai és nemzetközi elméletébe, az áldozatsegítés elméletébe és gyakorlatába; -        részletesen megismerik a büntetőeljárás folyamatát, gyakorlati tapasztalatait; -        foglalkoznak az alternatív, közösségi büntetések elméletével és gyakorlatával; -        romológiai ismereteket szereznek; -        részletesen megismerkednek a büntető ügyekben alkalmazható közvetítő eljárások elméletéről és gyakorlatáról; -        gyakorlati képzés keretében sajátítják el a bűnmegelőzési esetekben használható konfliktus-kezelési módokat. Továbbá a szakirányú továbbképzés különös figyelmet fordít a női bűnözésre, a nők társadalmi szerepére és annak változására.   A szakirányú továbbképzésben résztvevők személyes adottságai, készségei: -        az elméleti képzés során megszerzett alapismeretek gyakorlati alkalmazása; -        szociális érzékenység, segítőkészség; -  ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Expert in International and European Trade and Investment Law

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai kereskedelmi, befektetési és beruházási jogban szerzett jártasságuknak köszönhetően multikulturális és többnyelvű közegben is képesek hatékony jogi támogatást nyújtani a befektetési jogi környezet feltérképezésében, a jogi szempontból optimális beruházási stratégia megtervezésében, beruházási partnerségek létrehozásában, a beruházások kívánt gazdasági tartalmának megfelelő jogi keretek kialakításában, illetve az esetlegesen felmerülő beruházási jogviták feloldásában. A szakmai ismeretek elsajátítása során a hallgatók felkészülnek az ismeretek önálló bővítésére, aktualizálására, kutató tevékenységre és a tudományos munkára, mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkeznek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, hasznosítására. A képzés keretében a hallgatók releváns angol szaknyelvi tudása dinamikusan fejlődik, ami a nemzetközi munkaerőpiacon is előnyt jelent. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakon végzettek ismerik:* a tantárgyakban érintett jogviszonyokra alkalmazandó európai és nemzetközi jogforrásokat;* az Európai Unió intézményrendszerét és működését;* az európai integráció jogi és gazdasági aspektusait;* a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának alapvető intézményrendszerét és gyakorlatát;* beruházási partnerségek létrehozásának társasági jogi és szerződéses aspektusait;* a pénzügyi menedzsment és a vállalati pénzügyek alapjait;* az értékpapírokra és forgalmazásukra vonatkozó ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. expert ind higher education administration

  A képzés célja felsőoktatási intézmények tanulmányi és oktatásszervezési adminisztrációjában dolgozó, illetve ott dolgozni kívánó szakemberek képzése. A felsőoktatás összetett adminisztrációs munkafolyamatainak, a felsőoktatást érintő különböző jogszabályoknak és a felsőoktatásban alkalmazott informatikai rendszerek használatának megismertetése. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: -       a felsőoktatással kapcsolatos jogszabályokat; -       a felsőoktatási felvételi rendszert és a Gólya program használatát; -       a jogszabálytárak használatát; -       a hazai képzési rendszer felépítését, a képzések létesítésének, indításának, felépítésének alapvető szabályait; -       a hazai felsőoktatási intézmények és a Felsőoktatási Információs Rendszer közötti együttműködést; -       a tanulmányi adminisztráció folyamatait és annak a tanulmányi rendszerben való kezelését (a jogviszony létesítéstől a tanulmányok befejezéséig); -       az oktatásszervezési folyamatokat (mintatantervek, tárgyak, kurzusok kezelése, órarendszerkesztés); -       az általánosan és a felsőoktatásban használt informatikai programokat; -       a felsőoktatás komplex folyamatait, a jogszabályok gyakorlati megvalósítását az intézményi szabályozásban; -       az alapvető adatkezelési, adatvédelmi szabályokat.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: -       pontos, precíz adminisztratív munkavégzésre való alkalmasság; -       megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, konfliktustű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. felsőoktatási igazgatási szakember

  Képzési cél: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a felsőoktatási igazgatás különböző szerveinél, a felsőoktatási intézményekben dolgozók számára feladataik szakszerű ellátásához korszerű oktatásszervezési és oktatásirányítási, menedzsment, jogi, igazgatási és gazdálkodási szakismereteket nyújtson. 7.1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 7.1.1. A felsőoktatási igazgatási szakember szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: - a hazai felsőoktatás intézményi rendszerét, a felsőoktatás területén működő szerveket, intézményeket, azok főbb feladatait és jogosítványait,  - a felsőoktatás képzési struktúráját, az egyes képzések alapítására, indítására vonatkozó anyagi és eljárási szabályokat, - a jogforrástan alapjait, a jogalkalmazáshoz és jogértelmezéshez szükséges alapvető fogalmakat, - a felsőoktatást érintő jogszabályokat, az oktatási igazgatás jogalanyainak jogérvényesítését, a jogorvoslat lehetőségeit, a közigazgatási eljárás általános szabályait, - a szervezés-vezetés, a stratégiaalkotás, a szervezetfejlesztés és az intézményi folyamatok tervezési technikáit, - az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás alapelveit és módszereit a felsőoktatás területén,  - az ágazati minőségpolitika célját, tartalmát és fejlesztési irányait, - a felsőoktatási intézmények működtetésére vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási szabályokat, - a kommunikációs, PR és konfliktuskezelési technikákat, - a felsőoktatáshoz kapcsolódó globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, a gazdaság ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők   * megismerkednek a gyermek- és ifjúságvédelem legfontosabb jogi és nem jogi feladataival;   * elsajátítják a gyermek- és ifjúságvédelem komplex módszereit, eszközeit;   * betekintést nyernek a nemzetközi/európai elvárások körébe;   * polgári jogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi alapismeretekhez jutnak;   * átfogó ismereteket szereznek a gyermekvédelem elveiről, szervezeti felépítéséről és a gyermekek jogairól, valamint a gyámügyi és a családjogon alapuló gondoskodásról;   * a bűncselekmények gyermek- és fiatalkorú elkövetői és elszenvedői oldaláról tekintve egyaránt betekintést nyernek az elméleti és gyakorlati ismeretekbe;   * a kiskorúakkal kapcsolatos pszichológiai/pszichiátriai ismereteken túlmenően elsajátítják az alapvető konfliktuskezelési formákat. Személyes adottságok, készségek:   * nyitottság, érdeklődés, segítőkészség, együttműködési hajlandóság, probléma-felismerés és elköteleződés azok megoldása iránt;   * a képzés során a résztvevők szakmai látóköre jelentősen bővül, problémamegoldó, kapcsolatteremtő és konfliktusfeloldó képessége erősödik. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányon végzők a megszerzett ismeretekkel   * elősegíthetik a gyermeki jogok érvényesülését a gyakorlatban;   * javíthatják a hatósági eljárások hatékonyságát;    * elősegíthetik, hogy a hátrányosabb helyzetben levő gyermek- és fiatalkorúak felzárkózzanak;   * fokozhatják a ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. jogi szakokleveles (eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

  A képzés célja, hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek az egészségügy működése és működtetése során felmerülő jogi, igazgatási problémák megoldására, az új szabályok alkalmazására és helyi végrehajtásának megszervezésére képessé váljanak, a gyógyító-megelőző tevékenység során a gyakorlati egészségügyi szakmai feladatok ellátásakor, egészségügyi vállalkozások működtetése során a jogszabályoknak megfelelően járjanak el, s ebben munkahelyi környezetüket valamint betegeiket is segíteni tudják.   Elsajátítandó kompetenciák: * Általános kompetenciák: jogi és egészségügyi jogi, igazgatási ismeretek alapján  az ágazatban való szervezeti tájékozódó képesség, a beteggel és a munkatársakkal történő kommunikáció javulása, vezetői beosztásban az általános szervezői, vezetői, munkáltatói ismeretek megfelelő alkalmazása, az egészségügyi ágazaton kívül álló partnerekkel történő szakmai-szerződéses kapcsolatok áttekintése, színvonalasabb intézése. * Szakmai kompetenciák: a betegellátással kapcsolatos konfliktushelyzetek felismerése és megfelelő kezelése, a betegjogok gyakorlati érvényre juttatásának képessége, egy-egy egészségügyi szolgáltató vagy annak egy részlege továbbá egészségügyi vállalkozások működésének megszervezése, működési hiányok és zavarok esetén a megfelelő azonnali eljárásra való képesség, szakmai ellenőrzési feladatok megszervezésére és jogszerű kivitelezésére való képesség, szakmai jogszabályok megalkotásában, előkészítésében való részvételre ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó

  A képzés célja:A képzés során a hallgatók elsajátítják az adó- és vámnyomozás szempontjából alapvető jogi – elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi – ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (például számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét. Részletes ismereteket kapnak továbbá – európai uniós és nemzetközi kitekintéssel –az adónyomozás alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* az adott szakterületen felmerült jogi és nyomozati problémák felismerése és megoldása, azok hatékony kezelése, rendszerezése;* a jogi és nyomozati problémák során felmerülő tárgyalási, kommunikációs és konfliktus-helyzetek kezelése;* az adónyomozási eljárásokban a hivatalos feladatok hatékony és eredményes ellátása;* a megfelelő eszközök jogi érvekkel történő meghatározása és adekvát alkalmazása;* a bűncselekmények feltárása és a bizonyítékok gyűjtése;* adó- és vámnyomozó ismeretek törzsanyagának készség szintű elsajátítatása;* az alapozó jogi ismeretek, emelt szintű pénzügyi jogi, büntetőjogi, kriminalisztikai és közbeszerzési ismeretek elsajátítatása;* jogi ismereteket feltételező problémák megoldása, jogalkalmazói feladatok ellátása.      Személyes adottságok és készségek:* az operatív eszközök alkalmazásával, az adó-és vámnyomozás titkosszolgálati eszközeivel és jogi alapjaival, valamint a közbeszerzés gyakorlati ismereteivel kapcsolatos problémafelismerő és - megoldó, ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages