• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 105 items
 1. Master of Arts Oosterse studies

  Opmerking: De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de „familie‟ van de Oosterse Studies: onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel op levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie. 1.Gevorderde mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium. a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen. 2. Een grondige kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde regio. 3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met complexe vraagstukken uit de historische, culturele en maatschappelijke context. 4. De verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig uitvoeren : a. onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en toepassen. b. een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) bronnen omgaan. c. Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen). d. de “state of the art” van een onderzoeksvraag bepalen en het eigen onderzoek hierin situeren. e. Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines kritisch integreren in het onderzoek. 5. Zelfstandig onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelij ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor of Arts Oosterse studies (in de taal- en regiostudies- Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie)

  Opmerking: De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de ‘familie’ van de Oosterse Studies: onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel op levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie. 1. Intermediaire mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium. a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen c. werken met hulpmiddelen ter ondersteuning van a. en b. 2. Een brede kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde regio. 3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met de historische, culturele en maatschappelijke context. 4. Kennis hebben van en begeleid kunnen toepassen van de verschillende stappen van wetenschappelijk onderzoek : a. gangbare onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en onzekerheden en beperkingen plaatsen. b. een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) bronnen omgaan. c. Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen). d. De nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. e. Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines aanwenden in de studie van de bestudeerde t ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Philologist in Theoretical Linguistics

  A képzés célja elméleti nyelvész szakemberek képzése, akik szilárd alapismeretekkel rendelkeznek a nyelvészeti alapdiszciplínák és a kapcsolódó interdiszciplináris tudományágak területein, képesek a modern kutatási módszertanok alkalmazására, egy speciális területen elmélyült szakmai ismeretek megszerzésére, valamint azok innovatív kutatásokban való alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az elméleti nyelvész a) tudása Jól tájékozott a különféle modern nyelvészeti elméletek és modellek széles körében. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a különféle nyelvekre vonatkozó empirikus adatok feldolgozásának és analízisének lehetőségeiről. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a különféle nyelvekre vonatkozó empirikus adatok különböző elméleti modellek keretében történő értelmezésének lehetőségeiről. Jól ismeri az elméleti és empirikus nyelvészeti kutatások szakmódszertanát. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az egyes nyelvészeti részdiszciplínák kapcsolatairól. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nyelvészet interdiszciplináris kapcsolódási pontjairól. Elmélyült tudással rendelkezik valamelyik nyelvészeti részdiszciplína speciális problémáiról. Ismeri valamely nyelv szerkezetének, rendszerének, illetve használatának legalább egy átfogó elméleti leírását. b) képessége Képes a megoldandó szakmai problémák azonosítására és megértésére, elméletileg megalapozott kérdések megfogalmazására. Képes nyelvi adatok kritikus, többoldalú elemzésére, a meg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Philologist of Literary and Cultural Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak irodalmi és kulturális jelenségek, művészi szövegek tudományos elemzésére, esztétikai és poétikai-retorikai létmódjuk figyelembevételével. Ismerik a modern kommunikáció közegeit, a nyelvi-közvetítési rendszereket, a nyelv művészetének és médiumainak sajátosságait, az irodalom társművészetekhez fűződő kapcsolatát, valamint az irodalmiság legaktuálisabb társadalmi funkciójára és feltételeire összpontosító kutatásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész a) tudása Átlátja az irodalom- és kultúratudomány elméleti problémáit, ezek történeti és mediális összefüggéseit, alkalmazni képes az irodalmi szövegek és a kulturális jelenségek vizsgálatának eljárásait, tekintettel az értelmezés változó kontextusaira. Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióinak irodalmi összefüggésrendszerét, valamint alapvető ismeretekkel rendelkezik a multikulturalitás irodalmi tapasztalatairól, a kisebbségi és marginális irodalmi és kulturális jelenségekről. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik az irodalom- és kultúratudománynak, valamint határtudományainak jellemző kutatási kérdéseiről, a különböző kutatási irányzatok értelmezési módszereiről, az irodalom- és kultúratudomány hagyományos és elektronikus forrásairól, adatbázisairól és bibliográfiáiról. Alaposan és átfogóan ismeri az irodalom- és kultúratudomány jellemző írásbel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Philologist in Hungarian Language and Literature

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány alapvető kérdéseiről; átlátják és értik a nyelvnek, illetve irodalomnak a történetiséggel, a kultúrával és a társadalommal fennálló meghatározó összefüggésrendszereit, változatosságát. Megszerzett ismereteik és képességeik birtokában képesek valamely nyelv-, illetve irodalomtudományi résztéma önálló megismerésére, elméletileg és módszertanilag megalapozott, új eredményeket feltáró elemzésére. Felkészültek tanulmányaik a doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész a) tudása Átfogó ismeretekkel rendelkezik a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány alapvető elméleti kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően. Átlátja és érti a nyelvnek, illetve az irodalomnak a magyar és az európai identitás konstrukciói, valamint a különböző kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a világirodalom, illetve a nyelv és a nyelvek kulturális, történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető összefüggéseit. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány, valamint a határtudományok jellemző kutatási kérdéseire, nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és elektro ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Expert in Hungarian

  A képzés célja magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A magyar alapszakos bölcsész a) tudása - Tájékozott a magyar nyelv és irodalom legfontosabb jelenségeinek és azok tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar nyelvi és irodalmi hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében. - Európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismeri a magyar nyelv és irodalom kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak és jelentős korszakainak fő sajátosságait. - Ismeri a nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét. - Tájékozott a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott kontextusai és értékelései terén. - Tisztában van a nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel. - Szakterületéhez szükséges szinten ismer legalább egy idege ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Philologist in Speech Science

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatási ismereteikkel előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást a beszédtudomány területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A beszédtudomány szakos bölcsész a) tudása Ismeri a beszédtudományok (fonetika, pszicholingvisztika) általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a beszédtudományok kapcsolódását a rokon szakterületekhez (fonológia, logopédia, beszédtechnológia). Részletekbe menően ismeri a fonetika és a pszicholingvisztika összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri a beszédtudományok sajátos kutatási módszereit, mérési technikáit. Alaposan és átfogóan ismeri a beszédtudományok jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusát. Szakterületének legalább egy résztémájában (artikulációs fonetika, zöngeképzés, koartikuláció, akusztikai fonetika, a beszéd szupraszegmentális elemei, beszédpercepció) elmélyült ismeretekkel rendelkezik. Legalább két idegen nyelvet (ebből az egyik az angol) ismer a beszédtudományok műveléséhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára. b) képességei Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel képes azonosítani speciális fonetikai és pszicholingvisztikai problémákat. Képes feltárni és megfogalmazni a megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret (mérésekkel, kísérlet ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. doktor (PhD)- linguistics

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Master of Linguistics

  The graduate should be able to critically assess the processes of linguistic development and the ideas proposed by different linguistic schools, identify problems, formulate hypotheses, apply the research methods in humanities and carry out an individual research project. He/She should also be able to organise his/her work, learn individually and in a team, express his/her ideas clearly and coherently; develop critical reasoning and understand the importance of life-long learning and creativity development. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Bachelor's Degree in Mediterranean Studies. Pathways: a) Archaeology b) Linguistics c) International Relations. Department of Mediterranean Studies. Faculty of Humanities. University of the Aegean.

  Following the successful completion of the undergraduate Programme of Studies of the Department of Mediterranean Studies, the graduates are expected to have the following: Knowledge: 1. They have a concise and comprehensive body of knowledge, which shall include elements from the scientific or other cutting edge developments in the fields of Archaeology, Languages of Southeast Mediterranean, and of International Relations and Organisations. 2. They understand the concepts, methods, and practices of a theoretical, scientific, and technological field of knowledge, which includes elements from the respective vocational fields, in order to delve into, expand, and increase their prior knowledge. 3. They have an understanding of evolutionary dynamics of their scientific field and have knowledge of the current innovative applications.4. They possess analytical and advanced knowledge on their domain, including critical understanding of theories, concepts, principles, and methodologies of scientific or applied knowledge field. Skills: 1. They analyse and adjust their acquired knowledge to implement it on a variety of topics in the field of study or academic and professional field, as well as to acquire new knowledge. 2. They apply correctly the right tools and the appropriate analytical techniques in exploring key issues of their scientific field of studies 3. They resolve complex or new problems in their scientific field of study, by developing integrated and creative or innovative solutions and approaches, while als ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages